Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, utworzyć widok niestandardowy biblioteki dokumentów, aby wyświetlać elementy w wybrany przez Ciebie sposób. Na przykład możesz dodawać kolumny, wybierać kolumny, które mają być wyświetlane, oraz zmienić kolejność kolumn na taką, jaką chcesz. Możesz także sortować, filtrować, grupować lub usuwać elementy, aby utworzyć widok dostosowany do Twoich potrzeb. Po zakończeniu wystarczy nadać widokowi nazwę i zapisać go. Link do widoku niestandardowego pojawi się w menu Widok na stronie biblioteki dokumentów, na której utworzono widok.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

W tym temacie

Dodawanie kolumny

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów, w której chcesz dodać kolumnę.

 3. W widoku Lista naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki, Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. (W programie Narrator usłyszysz „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  Porada: W widoku Kafelki nagłówki kolumn nie są domyślnie wyświetlane. Aby je wyświetlić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmieść, Włącz filtrowanie, sortowanie i grupowanie wartości metadanych”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Przycisk menu Dodaj lub zmień kolumny”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W programie Narrator usłyszysz „Przycisk”). Zostanie otwarte podmenu i usłyszysz „Menu”. (W programie Narrator usłyszysz pierwszą opcję „Pojedynczy wiersz tekstu”).

 5. Aby przechodzić między opcjami (takimi jak Numer, Osoba, Data i Więcej), użyj klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Tworzenie kolumny z fokusem na polu edycji Nazwa kolumny. (W programie Narrator w celu aktywowania pola edycji Nazwa kolumny naciskaj klawisz Tab).

 6. Wpisz nazwę kolumny.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Utwórz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kolumna zostanie dodana po prawej stronie istniejących kolumn.

Rozmieszczanie kolumn w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz rozmieścić.

 3. W widoku Lista naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki, Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. (W programie Narrator usłyszysz „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  Porada: W widoku Kafelki nagłówki kolumn nie są domyślnie wyświetlane. Aby je wyświetlić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmieść, Włącz filtrowanie, sortowanie i grupowanie wartości metadanych”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Przycisk menu Dodaj lub zmień kolumny”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W programie Narrator usłyszysz „Przycisk”). Zostanie otwarte podmenu i usłyszysz „Menu”. (W programie Narrator usłyszysz pierwszą opcję „Pojedynczy wiersz tekstu”).

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Pokaż/ukryj kolumny, Zmień kolumny, które są wyświetlane, i zmień kolejność kolumn”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie kolumn widoku i usłyszysz „Okno dialogowe”. (W programie Narrator nazwa okna dialogowego nie jest odczytywana).

 6. Aby przejść do listy kolumn, naciśnij klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę nagłówka pierwszej kolumny na liście. Aby usłyszeć nazwy kolumn, naciskaj klawisz Strzałka w dół.

 7. Po usłyszeniu nazwy kolumny, którą chcesz przenieść:

  • Aby przenieść kolumnę w górę na liście (w lewo na liście dokumentów), naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Po usłyszeniu nazwy kolumny i frazy „Przycisk Przenieś kolumnę w górę” naciśnij spację lub klawisz Enter. Powtarzaj ten krok, aż kolumna znajdzie się na wybranej pozycji.

  • Aby przenieść kolumnę w dół na liście (w prawo na liście dokumentów), naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w prawo. Po usłyszeniu nazwy kolumny i frazy „Przycisk Przenieś kolumnę w dół” naciśnij spację lub klawisz Enter. Powtarzaj ten krok, aż kolumna znajdzie się na wybranej pozycji.

   Porada: Możesz przenosić tylko te kolumny, które są wyświetlane. Aby wyświetlić kolumnę, zaznacz ją na liście, a następnie naciśnij spację.

 8. Aby sprawdzić rozmieszczenie kolumn, naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz nazwę pierwszej kolumny na liście (domyślnie nagłówkiem pierwszej kolumny jest DocIcon), a następnie użyj klawisza Strzałka w dół.

 9. Aby zastosować swoje wybory, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Menu, Zastosuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. (W programie Narrator usłyszysz „Zastosuj”).

Sortowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz posortować.

 3. W widoku Lista naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki, Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. (W programie Narrator usłyszysz „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  Porada: W widoku Kafelki nagłówki kolumn nie są domyślnie wyświetlane. Aby je wyświetlić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmieść, Włącz filtrowanie, sortowanie i grupowanie wartości metadanych”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Rozmieść według”, nazwę kolumny, którą chcesz posortować (na przykład Nazwa, Data modyfikacji, Zmodyfikowane przez lub Komentarz zaewidencjonowania) oraz „Nagłówek kolumny”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe” oraz pierwszą opcję na liście. Dostępne opcje zależą od typu danych znajdujących się w tej kolumnie, na przykład Od A do Z, Od starszych do nowszych lub Od mniejszych do większych. Aby wybrać opcję sortowania, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kolejność kolumn zostanie zmieniona, a fokus przeniesie się na pierwszy element biblioteki.

Filtrowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz filtrować.

 3. W widoku Lista naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki, Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. (W programie Narrator usłyszysz „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  Porada: W widoku Kafelki nagłówki kolumn nie są domyślnie wyświetlane. Aby je wyświetlić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmieść, Włącz filtrowanie, sortowanie i grupowanie wartości metadanych”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Rozmieść według”, nazwę kolumny, którą chcesz filtrować (na przykład Nazwa, Data modyfikacji, Zmodyfikowane przez lub Komentarz zaewidencjonowania) oraz „Nagłówek kolumny”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe” oraz pierwszą opcję na liście. Dostępne opcje zależą od typu danych znajdujących się w tej kolumnie, na przykład Od A do Z, Od starszych do nowszych lub Od mniejszych do większych.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Filtruj według podmenu”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo. (W programie Narrator usłyszysz „Filtruj według, Element menu”). Zostanie otwarte podmenu.

 6. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz wartość, której chcesz użyć do filtrowania elementów w kolumnie. Dostępne wartości zależą od danych w tej kolumnie. Na przykład jeśli filtrujesz kolumnę Zmodyfikowano, możesz wybrać daty.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Na liście będą wyświetlane tylko te elementy, które pasują do wybranej wartości.

Uwaga: Aby usunąć filtr, przejdź do menu kontekstowego kolumny, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyczyść filtr”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Grupowanie elementów w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej kolumny, które chcesz zgrupować.

 3. W widoku Lista naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nagłówki kolumn siatki, Użyj menu do sortowania, filtrowania lub grupowania według kolumny”. (W programie Narrator usłyszysz „Nazwa tabeli” i nazwę następnej kolumny).

  Porada: W widoku Kafelki nagłówki kolumn nie są domyślnie wyświetlane. Aby je wyświetlić, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmieść, Włącz filtrowanie, sortowanie i grupowanie wartości metadanych”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Rozmieść według”, nazwę kolumny, w której chcesz zgrupować elementy (na przykład Nazwa, Data modyfikacji, Zmodyfikowane przez lub Komentarz zaewidencjonowania) oraz „Nagłówek kolumny”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz pierwszą opcję na liście. Dostępne opcje zależą od typu danych znajdujących się w tej kolumnie, na przykład Od A do Z, Od starszych do nowszych lub Od mniejszych do większych.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Grupuj według” i nazwę kolumny, a następnie naciśnij klawisz Enter. Dokumenty w bibliotece są grupowane według wybranej wartości. Na przykład elementy w kolumnie Zmodyfikowano są grupowane według daty ich zmiany.

Usuwanie elementu w bibliotece dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej element, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz element, który chcesz usunąć (na przykład plik, folder, notes programu OneNote, link lub kolumnę).

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz”.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Usuń”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Usuwanie z fokusem na przycisku Anuluj i usłyszysz „Usunąć? Czy na pewno chcesz wysłać te elementy do Kosza?”

 6. Aby przejść do przycisku Usuń, naciśnij klawisz Tab.

 7. Naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie przeniesiony do Kosza, a fokus wróci na listę biblioteki.

Nadawanie nazwy widokowi niestandardowemu w bibliotece dokumentów i zapisywanie go

Gdy utworzysz widok niestandardowy, w prawym górnym rogu na stronie biblioteki dokumentów, obok nazwy widoku w menu Widok pojawi się gwiazdka wskazująca, że widok został zmodyfikowany. Na przykład jeśli zostały wprowadzone zmiany w widoku Wszystkie dokumenty, w menu Widok będzie on wyświetlany jako Wszystkie dokumenty*. Aby zapisać zmiany:

 1. Upewnij się, że w bibliotece dokumentów nie zaznaczono żadnych elementów. Przycisk Nowy i menu Widok są dostępne tylko wtedy, gdy nie są zaznaczone żadne elementy.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy, Utwórz nowy folder”.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu kontekstowe i usłyszysz „Menu kontekstowe, Lista”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Zapisz zmiany lub utwórz nowy widok”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisywanie jako z fokusem w polu edycji Zapisz bieżący widok lub wpisz nową nazwę.

 5. Wpisz nazwę widoku, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter. W menu Widok biblioteki, w której został utworzony widok, pojawi się link do widoku niestandardowego, a gwiazdka obok nazwy widoku zostanie usunięta.

Określanie widoku domyślnego biblioteki dokumentów

Aby określić widok domyślny biblioteki dokumentów, musisz mieć uprawnienia właściciela lub administratora tej biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia widoków.

Usuwanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów

Aby usunąć widok niestandardowy biblioteki dokumentów, musisz mieć uprawnienia właściciela lub administratora tej biblioteki. Aby poznać czynności, umożliwiające usunięcie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów, zobacz Usuwanie widoku.

Zobacz też

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×