Tworzenie tabel w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przy użyciu czytnika zawartości ekranu i skrótów klawiaturowych można dodawać tabele do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Uwaga W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Omówienie

Tabele to podstawowe obiekty bazy danych, w których są przechowywane wszystkie informacje lub dane. Na przykład baza danych przedsiębiorstwa może zawierać tabelę Kontakty, w której są przechowywane nazwy, adresy e-mail i numery telefonów dostawców. Przed utworzeniem tabel przeanalizuj wymagania i ustal, jakie tabele będą potrzebne. Aby uzyskać pomoc w planowaniu i projektowaniu baz danych, zobacz Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Relacyjna baza danych, taka jak baza danych programu Access, zawiera zazwyczaj kilka logicznie połączonych tabel. W dobrze zaprojektowanej bazie danych każda tabela zawiera dane dotyczące określonego tematu, na przykład dane pracowników lub produktów. Tabela zawiera rekordy (wiersze), pola (kolumny) i wartości pól (komórki) dla każdego rekordu.

 • Rekord (wiersz) zawiera określone dane, na przykład informacje o pracowniku lub produkcie.

 • Pole (kolumna) zawiera dane dotyczące jednego aspektu tematu tabeli, na przykład imienia, adresu e-mail lub ceny.

 • Wartość pola (komórka) danego rekordu zawiera różne typy danych, na przykład tekst, liczby, daty czy hiperlinki.

Mimo że w każdej tabeli są przechowywane dane dotyczące określonego tematu, tabele relacyjnych baz danych, takie jak tabele w bazach danych programu Access, zwykle zawierają dane dotyczące powiązanych tematów. Baza danych może na przykład zawierać:

 • tabelę Klienci obejmującą klientów firmy oraz ich adresy,

 • tabelę Produkty obejmującą sprzedawane produkty, w tym ceny i zdjęcia każdego z nich,

 • tabelę Zamówienia umożliwiającą śledzenie zamówień klientów.

Aby połączyć dane przechowywane w różnych tabelach, należy utworzyć relacje. Relacja to połączenie logiczne pomiędzy dwoma tabelami mającymi wspólne pole. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia relacji między tabelami w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Dodawanie tabeli

 1. Otwórz nową lub istniejącą bazę danych.

  Porada Czytnik zawartości ekranu może rozpocząć odczyt dopiero po otwarciu tabeli. Jeśli otworzysz istniejącą bazę danych bez otwartych tabeli, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta górna tabela w okienku nawigacji.

 2. Naciśnij klawisze Alt+C, T+N. Zostanie dodana nowa tabela i usłyszysz słowa „Opuszczam pasek menu, tabela X”. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Tabela X”). Fokus znajdzie się w pierwszej komórce drugiego pola. (Domyślna nazwa pierwszego pola to Identyfikator).

 3. W tabeli wprowadź dane lub wklej je z innego źródła, takiego jak skoroszyt programu Excel. Po wprowadzeniu wartości pola w nowym polu i przejściu do kolejnej wartości pola program Access automatycznie nada polu nazwę Pole X.

 4. Aby zmienić nazwę nagłówka pola (kolumny) w tabeli:

  1. Aby zaznaczyć pole, umieść fokus w danym polu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+spacja.

  2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisz aplikacji (zazwyczaj znajdujący się w prawej dolnej części klawiatury) lub klawisze Shift+F10.

  3. Naciśnij klawisz N. Fokus zostanie przeniesiony do nagłówka pola i usłyszysz komunikat „Opuszczam menu, arkusz danych, wiersz X”, nazwę pola oraz słowa „Wpisz tekst”. Wprowadź nową nazwę pola.

  Porada Opisowe nazwy, takie jak Nazwa produktu czy Cena, pozwalają określić zawartość każdego pola bez jej wyświetlania.

 5. Aby dodać pole (kolumnę) do tabeli:

  1. Aby przejść do pierwszego rekordu w tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+Home.

  2. Aby przejść do ostatniego rekordu ostatniego pola w tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+End.

  3. Aby przejść do nowego pola, naciśnij klawisz strzałki w prawo.

  4. Aby przejść do pierwszego rekordu nowego pola, naciśnij klawisze Ctrl+strzałka w górę.

  5. Wprowadź dane. Po przejściu do kolejnej komórki nowe pole zostanie dodane z domyślną nazwą Pole X.

Zapisywanie tabeli

Po utworzeniu nowej tabeli lub zmodyfikowaniu istniejącej należy ją zapisać.

 1. Aby zapisać tabelę, naciśnij klawisze Ctrl+S lub Alt+F, S bądź Alt+H, K+S.

  W przypadku zapisywania tabeli po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako i usłyszysz słowa „Zapisz jako, nazwa tabeli, dwukropek, edycja, typ i tekst” oraz nazwę tabeli.

  Porady

  • Jeśli spróbujesz zamknąć tabelę przed jej zapisaniem, automatycznie zostanie wyświetlone okno dialogowe i usłyszysz pytanie „Czy chcesz zapisać zmiany w projekcie tabeli Tabela X?” Fokus będzie umieszczony na przycisku Tak. Aby zapisać tabelę, naciśnij klawisz Enter.

  • Podczas zapisywania zmian w istniejącej tabeli zostaje jej przypisana wcześniej nadana nazwa. Aby zmienić nazwę tabeli w trakcie zapisywania, naciśnij klawisz F12. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako, w którym możesz wprowadzić nową nazwę.

 2. W polu tekstowym wpisz nazwę tabeli. Podczas zapisywania tabeli po raz pierwszy nadaj jej nazwę opisującą zawarte w niej dane. Możesz na przykład nazwać tabelę Klienci, Katalog części lub Produkty. Program Access zapewnia dużą elastyczność, jeśli chodzi o nazewnictwo tabel w aplikacjach sieci Web, jednak istnieją pewne ograniczenia:

  • Maksymalna długość nazwy tabeli to 64 znaki.

  • Może ona zawierać dowolne połączenie liter, liczb, spacji i znaków specjalnych za wyjątkiem kropki (.), wykrzyknika (!), nawiasów kwadratowych ([]), spacji początkowej, początkowego znaku równości (=) i znaków niedrukowanych, takich jak powrót karetki. Nazwa nie może zawierać żadnego z następujących znaków:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Nazwa nie może zawierać żadnego z następujących znaków:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Porada Wybierz konwencję nazewnictwa obiektów w bazie danych i stosuj ją konsekwentnie.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy tabeli

Uwaga Nie można zmienić nazwy otwartej tabeli. Aby zamknąć aktywną tabelę, naciśnij klawisz F6 lub kombinację klawiszy Ctrl+W. Fokus zostanie przeniesiony do okienka nawigacji, na zamkniętą tabelę.

 1. Aby wybrać tabelę, której nazwę chcesz zmienić, w okienku nawigacji użyj klawisza strzałki w dół.

  Porada Aby uzyskać dostęp do tabel w okienku nawigacji, może być konieczne naciśnięcie klawisza Tab.

 2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisz aplikacji (zazwyczaj znajdujący się w prawej dolnej części klawiatury) lub klawisze Shift+F10.

 3. W menu skrótów naciśnij dwukrotnie klawisz M, a następnie klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Opuszczam menu, pole tekstowe zmiany nazwy, edycja”. (W Narratorze usłyszysz słowa „Pole tekstowe zmiany nazwy” oraz bieżącą nazwę).

 4. W polu tekstowym wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie tabeli

 1. W widoku arkusza danych zamknij wszystkie tabele. Fokus zostanie przeniesiony na okienko nawigacji. Aby wybrać tabelę do usunięcia, użyj klawisza strzałki w dół.

 2. Naciśnij klawisz Delete. Zostanie otwarte okno z prośbą o potwierdzenie usunięcia i usłyszysz pytanie „Czy chcesz usunąć tabelę X?”. (W Narratorze usłyszysz komunikat „Okno dialogowe programu Microsoft Access, przycisk Tak”). Fokus znajdzie się na przycisku Tak.

 3. Aby usunąć tabelę, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga Aby przełączyć się do widoku arkusza danych z widoku projektu, naciśnij klawisze Alt, J+D, W, a następnie klawisz H. Aby natomiast przełączyć się do widoku projektu z widoku arkusza danych, naciśnij klawisze Alt+H, W, a następnie klawisz D.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×