Tworzenie tabel w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dodawanie tabel do bazy danych programu Access pulpitu za pomocą Access z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Jak zapisać, Zmień nazwę i Usuń tabele dowiesz się.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z Narratora klawiatura będzie domyślnie ustawiona na układ Standardowy. Aby zmienić to w ustawieniach Narratora, naciśnij klawisze Logo systemu Windows+Ctrl+N. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wybierz układ klawiatury, Standardowy”. Aby zmienić układ na Starsza wersja, naciśnij raz klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Starsza wersja, wybrane”. Nowe polecenia Narratora nie będą dostępne w układzie klawiatury Starsza wersja, jeśli naciśnięcia klawiszy dla starszych poleceń są w konflikcie z używanymi w nowych funkcjach Narratora.

W tym temacie

Tabele w programie Access

Tabele to podstawowe obiekty bazy danych, w których są przechowywane wszystkie informacje lub dane. Na przykład baza danych przedsiębiorstwa może zawierać tabelę Kontakty, w której są przechowywane nazwy, adresy e-mail i numery telefonów dostawców. Przed utworzeniem tabel przeanalizuj wymagania i ustal, jakie tabele będą potrzebne. Aby uzyskać pomoc w planowaniu i projektowaniu baz danych, zobacz Podstawowe informacje o projekcie bazy danych.

Relacyjnej bazy danych, takich jak Access zazwyczaj zawiera kilka tabel połączonych w logiczny sposób. W bazie danych atrakcyjnego każda tabela przechowuje dane związane z określonym tematem, takich jak pracowników lub produktów. Tabeli z rekordów (wierszy), pola (kolumny) i wartości pól (komórki) dla każdego rekordu.

 • Rekord (wiersz) zawiera określone dane, na przykład informacje o pracowniku lub produkcie.

 • Pole (kolumna) zawiera dane dotyczące jednego aspektu tematu tabeli, na przykład imienia, adresu e-mail lub ceny.

 • Wartość pola (komórka) danego rekordu zawiera różne typy danych, na przykład tekst, liczby, daty czy hiperlinki.

Mimo że każda tabela przechowuje dane związane z określonym tematem, dane na temat powiązanych tematów są przechowywane w tabelach w relacyjnej bazy danych, takich jak Access. Na przykład baza danych może zawierać:

 • Tabela Klienci zawierający listę klientów firmy oraz ich adresy

 • Tabelę produktów obejmującą sprzedawane produkty, tym ceny i zdjęcia dla każdego elementu listy

 • Tabelę zamówień umożliwiającą śledzenie zamówień klientów

Aby połączyć dane przechowywane w różnych tabelach, możesz utworzyć relacje. Relacja to połączenie logiczne między dwiema tabelami, które mają wspólne pole. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia relacji między tabelami w bazie danych programu Access pulpitu zapoznaj się z Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Dodawanie tabeli

 1. Otwórz nową lub istniejącą bazę danych.

  Porada: Czytnik ekranu nie można uruchomić odczytu, dopóki tabeli jest otwarte. W przypadku otwarcia istniejącej bazy danych nie tabel otwarty, naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona górny tabelę w okienku nawigacji.

 2. Naciśnij klawisze Alt + C, T, N. Nowa tabela zostanie dodany, a słyszysz: "Tabela X". Fokus w pierwszej komórce drugiego pola. (Domyślna nazwa pierwszego pola jest identyfikator ).

 3. Wprowadzanie danych w tabeli lub wklej dane w tabeli z innego źródła, takie jak skoroszyt Excel. Po wprowadzeniu wartości pola w nowym polu i przejście do następnego wartość pola, program Access nadaje nazwy na polu FieldX.

 4. Aby zmienić nazwę nagłówka pola (kolumny) w tabeli:

  1. Aby zaznaczyć pole, umieść fokus w danym polu, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+spacja.

  2. Aby otworzyć menu skrótów, naciśnij klawisze Shift + F10.

  3. Naciśnij klawisz N. Fokus zostanie przeniesiony do nagłówka pola i usłyszysz komunikat „Opuszczam menu, arkusz danych, wiersz X”, nazwę pola oraz słowa „Wpisz tekst”. Wprowadź nową nazwę pola.

  Porada: Zrozumiałej nazwy, na przykład nazwa produktu i cena, ułatwiają wiedzieć, co każde pole zawiera bez korzystania z zawartością.

 5. Aby dodać pole (kolumnę) do tabeli:

  1. Aby przejść do pierwszego rekordu w tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+Home.

  2. Aby przejść do ostatniego rekordu ostatniego pola w tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+End.

  3. Aby przejść do nowego pola, naciśnij klawisz strzałki w prawo.

  4. Aby przejść do pierwszego rekordu nowego pola, naciśnij klawisze Ctrl+strzałka w górę.

  5. Wprowadź dane. Po przejściu do kolejnej komórki nowe pole zostanie dodane z domyślną nazwą Pole X.

Zapisywanie tabeli

Po utworzeniu nowej tabeli lub zmodyfikowaniu istniejącej należy ją zapisać.

 1. Aby zapisać tabelę, naciśnij klawisze Ctrl + S lub Alt + F.

  W przypadku zapisywania tabeli po raz pierwszy zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako i usłyszysz słowa „Zapisz jako, nazwa tabeli, dwukropek, edycja, typ i tekst” oraz nazwę tabeli.

  Uwagi: 

  • Jeśli spróbujesz zamknąć tabelę przed jej zapisaniem, automatycznie zostanie wyświetlone okno dialogowe i usłyszysz pytanie „Czy chcesz zapisać zmiany w projekcie tabeli Tabela X?” Fokus będzie umieszczony na przycisku Tak. Aby zapisać tabelę, naciśnij klawisz Enter.

  • Podczas zapisywania zmian w istniejącej tabeli zostaje jej przypisana wcześniej nadana nazwa. Aby zmienić nazwę tabeli w trakcie zapisywania, naciśnij klawisz F12. Zostanie otwarte okno dialogowe Zapisz jako, w którym możesz wprowadzić nową nazwę.

 2. W polu tekstowym wpisz nazwę dla tabeli. Po zapisaniu tabeli po raz pierwszy, nadaj nazwę opisującą danymi, które zawiera. Na przykład można nadać nazwę tabeli Klienci, Zapasy części lub produktów. Access zapewnia dużą elastyczność jeśli chodzi o nadawaniu nazw tabel w aplikacjach sieci web, ale istnieją pewne ograniczenia:

  • Maksymalna długość nazwy tabeli to 64 znaki.

  • Mogą zawierać dowolną kombinację liter, cyfr, spacji i znaków specjalnych z wyjątkiem kropki (.), wykrzyknika (!), nawiasów kwadratowych ([]), początkowych spacji wiodących znak równości (=) lub znaku niedrukowane, takie jak karetki zwracana.

  • Nazwa nie może zawierać żadnego z następujących znaków: "/ \:; * ? "" < > | # < TAB > {} % ~ &.

  Porada: Decyduje o konwencję nazewnictwa dla obiektów w bazie danych i spójne używanie.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie nazwy tabeli

Uwaga: Nie można zmienić nazwę tabeli, gdy jest otwarty. Aby zamknąć aktywnej tabeli, naciśnij klawisz F6 lub Ctrl + W. Fokus jest przenoszony do okienka nawigacji.

 1. W okienku nawigacji zaznacz tabelę, którą chcesz zmienić, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszeć "Tabele", a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz język, którego poszukujesz.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe tabeli, naciśnij klawisze Shift + F10.

 3. W menu kontekstowym naciśnij dwukrotnie klawisz M, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Edytowanie menu Leaving, Zmień nazwę pola tekstowego,." Programu Narrator, możesz usłyszeć "zmienić tekst pola edycji" bieżącą nazwą.

 4. W polu tekstowym wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie tabeli

 1. W widoku arkusza danych zamknij wszystkie tabele. Fokus zostanie przeniesiony na okienko nawigacji. Aby wybrać tabelę do usunięcia, użyj klawisza strzałki w dół.

 2. Naciśnij klawisz Delete. Zostanie otwarte okno monitem o potwierdzenie usunięcia i usłyszeć "Czy chcesz usunąć X? tabeli" programu Narrator, słychać "Microsoft Access okno dialogowe, przycisk Tak." Celem jest przycisk Tak.

 3. Aby usunąć tabelę, naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Podczas pracy w widoku projektu, aby przejść do widoku arkusza danych, naciśnij klawisz Alt, J + D, W, a następnie h Aby przełączyć do widoku projektu, gdy jesteś w widoku arkusza danych, naciśnij klawisze Alt + H, W, a następnie D.

Zobacz też

Uruchom program Access za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie zapytania w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×