Tworzenie relacji list za pomocą kolumn unikatowych i kolumn odnośników

Tworzenie relacji list za pomocą kolumn unikatowych i kolumn odnośników

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Relacje list można tworzyć za pomocą połączeń kolumn unikatowych, kolumn odnośników oraz wymuszania relacji (usuwanie kaskadowe i ograniczenie usuwania), które rozszerzają dostępne możliwości przez pozwolenie na tworzenie bardziej zaawansowanych rozwiązań biznesowych i ułatwiają zachowanie integralności danych.

Omówienie relacji list

W poniższych sekcjach zawarto ważne informacje ogólne dotyczące tworzenia relacji między listami źródłowymi i listami docelowymi, tworzenia kolumn unikatowych i kolumn odnośników, wymuszania relacji list, dodawania podstawowych i pomocniczych kolumn odnośników, przeglądania, edytowania i usuwania elementów w relacjach list, zarządzania relacjami list zawierających wiele elementów, a także opisano dodatkowe zalety używania programów do edycji, takich jak Microsoft SharePoint Designer 2013.

Omówienie relacji list
Używanie kolumn unikatowych i kolumn odnośników do przetwarzania zamówień na prezenty.

1. na liście elementów jest listą źródłową, a lista zamówień jest listą docelową.

2. Każda lista zawiera kolumny unikatowe zapewnia dopasowywanie właściwych danych.

3. Dla podstawowej kolumny odnośnika na liście źródłowej jest wyszukiwana kolumna Identyfikator zamówienia z listy docelowej na podstawie zgodnych wartości.

4. Do pomocniczej kolumny odnośnika na liście źródłowej jest automatycznie wstawiana kolumna Opis zamówienia z listy docelowej.

Tworząc kolumnę, można określić, że musi ona zawierać unikatowe wartości. To oznacza, że lista nie może zawierać żadnych wartości zduplikowanych w danej kolumnie. Nie można dodać elementu listy zawierającego wartość zduplikowaną, zmodyfikować istniejącego elementu listy przez wprowadzenie wartości zduplikowanej, ani przywrócić elementu z Kosza, jeśli to spowoduje utworzenie wartości zduplikowanej. Ponadto w przypadku utworzenia kolumny odnośnika na liście źródłowej i zdefiniowaniu tej kolumny jako unikatowej, kolumna na liście docelowej nie może zawierać wartości zduplikowanych.

Uwaga: Podczas określania unikatowości nie jest uwzględniana wielkości liter, więc wartości ZAM-231 i zam-231 są traktowane jako wartości zduplikowane.

Kolumna unikatowa musi także zawierać indeks. Podczas tworzenia kolumny unikatowej może zostać wyświetlony monit o utworzenie indeksu. W takim przypadku kliknięcie przycisku OK spowoduje automatyczne utworzenie indeksu. Jeśli kolumna unikatowa zawiera indeks, nie można go z niej usunąć, chyba że najpierw kolumna zostanie ponownie zdefiniowana w celu zezwalania na zduplikowane wartości.

W poniższej tabeli przedstawiono typy kolumn, których można używać i których nie można używać do tworzenia kolumn unikatowych.

Obsługiwane typy kolumn

Nieobsługiwane typy kolumn

Pojedynczy wiersz tekstu

Wiele wierszy tekstu

Wybór (pojedyncza wartość)

Wybór (wiele wartości)

Liczba

Obliczeniowe

Waluta

Hiperłącze lub obraz

Data i godzina

Kolumny niestandardowe

Odnośnik (pojedyncza wartość)

Odnośnik (wiele wartości)

Osoba lub grupa (pojedyncza wartość)

Osoba lub grupa (wiele wartości)

Tak/Nie

W celu utworzenia relacji między dwoma listami należy na liście źródłowej utworzyć kolumnę odnośnika, do której jest pobierana (wyszukiwana) co najmniej jedna wartość z listy docelowej, jeśli ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie odnośnika na liście źródłowej. Po utworzeniu takiej kolumny odnośnika (kolumny podstawowej) można dodać więcej kolumn (kolumn pomocniczych) z listy docelowej do listy źródłowej, pod warunkiem, że te dodatkowe kolumny zawierają obsługiwany typ danych opisany poniżej.

W poniższej tabeli przedstawiono typy kolumn, których można używać i których nie można używać do tworzenia kolumn odnośników.

Obsługiwane typy kolumn

Nieobsługiwane typy kolumn

Pojedynczy wiersz tekstu

Wiele wierszy tekstu

Liczba

Waluta

Data i godzina

Osoba lub grupa

Obliczeniowe

Hiperlink lub obraz

Kolumny niestandardowe

Tak/Nie

Wybór

Odnośnik

Dostępne są dwa typy kolumn odnośników do utworzenia — kolumny odnośników z relacją wymuszoną i kolumny odnośników z relacją niewymuszoną.

Kolumna odnośnika z relacją wymuszoną

W kolumnie odnośnika z relacją wymuszoną (zwaną także więzami integralności) można wyszukiwać pojedyncze wartości i zachowywać integralność danych na liście docelowej w jeden z dwóch poniższych sposobów:

Usuwanie kaskadowe    W przypadku usunięcia elementu z listy docelowej elementy powiązane na liście źródłowej są także usuwane. W takim przypadku należy się upewnić, że wszystkie elementy powiązane zostaną usunięte jako część jednej transakcji bazy danych. Na przykład usuwając zamówienie z listy docelowej, można się upewnić, że powiązane elementy zamówienia zostaną także usunięte z listy źródłowej. Elementy zamówienia pozostawione bez odpowiedniego zamówienia (elementy oddzielone) mogą być przyczyną nieporozumień.

Ograniczenie usuwania    Z listy docelowej nie można usunąć elementu, jeśli na liście źródłowej znajduje się co najmniej jeden powiązany z nim element. W takim przypadku ważne jest, aby element powiązany na liście docelowej został zachowany. Na przykład podczas próby usunięcia elementu zamówienia z listy docelowej odpowiednie zamówienie klienta może nie być jeszcze zrealizowane i ważne jest, aby zapobiec wystąpieniu tej operacji usuwania do momentu przetworzenia zamówienia. Przypadkowe usunięcie zamówienia klienta uniemożliwiłoby zrealizowanie tego zamówienia.

Wymuszanie relacji list

1. Operacja usuwania kaskadowego zapewnia usunięcie wszystkich elementów powiązanych w jednej bazie danych transakcji.

2. Operacja ograniczenia usuwania zapobiega usuwaniu elementów z listy docelowej, jeśli źródło listy elementów pokrewnych istnieją.

Wymuszanie relacji list pomaga zapewniać prawidłowość danych i zapobiega powstawaniu niespójności mogących powodować występowanie problemów.

Uwaga: Aby tworzyć lub modyfikować wymuszone relacje, trzeba mieć uprawnienie Zarządzanie listami dla danej listy.

Kolumna odnośnika wymuszająca relację musi też zawierać indeks. Podczas tworzenia kolumny odnośnika wymuszającej relację może zostać wyświetlony monit o utworzenie indeksu. W takim przypadku kliknięcie przycisku OK spowoduje automatyczne utworzenie indeksu. Jeśli kolumna odnośnika wymuszająca relację zawiera indeks, nie można go z niej usunąć, chyba że najpierw zostanie usunięta wymuszona relacja.

Kolumna odnośnika z relacją niewymuszoną

W kolumnie odnośnika z relacją niewymuszoną z poziomu listy źródłowej można wyszukiwać pojedyncze wartości lub wiele wartości z listy docelowej. Jeśli użytkownik ma uprawnienia dotyczące usuwania dla danej listy, podczas usuwania elementu z listy źródłowej nie występują żadne dodatkowe ograniczenia ani operacje usuwania.

Jedną z zalet tworzenia relacji list jest możliwość wyświetlania i edytowania kolumn z dwóch lub większej liczby list na jednej stronie. Po utworzeniu kolumny odnośnika na liście źródłowej w kolumnie podstawowej są wyświetlane wartości z kolumny listy docelowej, ale można także określić, aby dodatkowe kolumny pomocnicze z listy docelowej były także wyświetlane obok kolumny podstawowej i innych kolumn listy źródłowej.

Wartością kolumny podstawowej jest łącze, które można kliknąć w celu wyświetlenia wszystkich wartości kolumn danego elementu na liście docelowej. Każda wartość kolumny pomocniczej z listy docelowej jest wyświetlana jako tekst w kolumnie listy źródłowej. Jeśli utworzono kolumnę odnośnika zawierającą kilka wartości, w każdej kolumnie z listy docelowej (zarówno w kolumnie podstawowej, jak i pomocniczej) jest wyświetlanych kilka odpowiadających wartości rozdzielonych średnikami. Te kolumny podstawowe i pomocnicze można modyfikować w widoku listy tak samo, jak kolumny z listy źródłowej, na przykład dodając, usuwając, filtrując oraz sortując je.

Nazwa kolumny podstawowej jest podawana podczas tworzenia kolumny odnośnika. Domyślnie każda z kolumn pomocniczych jest nazywana zgodnie z następującą standardową konwencją nazewnictwa — <nazwa kolumny podstawowej na liście źródłowej>: <nazwa kolumny na liście docelowej>. Zmiana nazwy kolumny podstawowej powoduje więc zmianę nazw wszystkich kolumn pomocniczych. Domyślne nazwy kolumn pomocniczych można jednak zmienić tak, aby były bardziej znaczące.

Kolumny odnośników z kilkoma wartościami

1. podstawowa kolumna odnośnika zawierająca kilka wartości.

2. pomocnicza kolumna odnośnika zawierająca kilka wartości.

3. Nazwę kolumny zmieniono z domyślnej PobID: tytuł na Przyrządy.

Podczas tworzenia relacji list z zastosowaniem kolumn odnośników, kolumn unikatowych i list z relacjami wymuszonymi może nastąpić osiągnięcie progu lub limitu dotyczącego zasobów i zablokowanie dostępu w następujących okolicznościach:

 • Kolumna została określona jako unikatowa na istniejącej liście zawierającej więcej elementów niż określono za pomocą progu widoku listy (należy jednocześnie pamiętać, że dodanie jednego elementu do listy, który spowoduje przekroczenie progu widoku listy, zwykle nie jest operacją blokowaną).

 • Dla pola odnośnika na liście mającej więcej elementów niż określono za pomocą progu widoku listy zostanie włączona funkcja Usuwanie kaskadowe lub Ograniczenie usuwania.

 • Przekroczono próg odnośników widoku listy, który domyślnie ma dwanaście kolumn odnośników.

 • Przekroczono liczbę 1000 elementów w operacji usuwania.

Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu listami zawierającymi wiele elementów, zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów .

Jak to zrobić: tworzenie lub modyfikowanie kolumny unikatowej

Ostrzeżenie: Na liście z uprawnieniami na poziomie elementu nie można utworzyć kolumny unikatowej. Jeśli lista zawiera kolumnę unikatową, nie można przerwać dziedziczenia uprawnień z listy do elementu listy. Jeśli lista zawiera elementy z unikatowymi uprawnieniami lub ma włączone zatwierdzanie zawartości, nie można na niej utworzyć kolumny unikatowej ani zmodyfikować kolumny, aby była unikatowa. Jeśli biblioteka zawiera kolumnę unikatową, nie można do niej skopiować pliku za pomocą polecenia Otwórz w Eksploratorze.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w sekcji listy kliknij nazwę listy.

 3. Kliknij pozycję Lista > Utwórz kolumnę.

 4. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Pojedynczy wiersz tekstu

  • Wiele wierszy tekstu

  • Wybór

  • Liczba

  • Waluta

  • Data i godzina

  • Tak/Nie

  • Odnośnik (pojedyncza wartość)

  • Osoba lub grupa (pojedyncza wartość)

 6. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny w obszarze Wymuszaj wartości unikatowe kliknij pozycję Tak.
  Jeśli wybrano nieobsługiwany typ danych lub tworzona kolumna odnośnika może zawierać wiele wartości, opcja Wymuszaj wartości unikatowe nie jest wyświetlana.

 • Indeksu kolumny unikatowej nie można usunąć. Aby to zrobić, należy najpierw zmienić kolumnę z unikatowej na taką, która zezwala na zduplikowane wartości.

 • Jeśli istniejąca kolumna zawiera zduplikowane wartości, nie można jej zmienić na kolumnę unikatową. W takim przypadku należy najpierw usunąć wszystkie zduplikowane wartości, a następnie zmienić kolumnę z takiej, która zezwala na wartości zduplikowane, na kolumnę unikatową.

 • Aby zmienić typ danych kolumny unikatowej, wykonaj następujące czynności: zmień kolumnę na taką, która zezwala na wartości zduplikowane, usuń indeks, zmień typ danych kolumny na jeden z obsługiwanych typów, a następnie zmień kolumnę na unikatową.

Jak to zrobić: tworzenie kolumny odnośnika

Te kroki szczegółową konfigurowania wyszukiwanie kolumny, która zawiera kolumny podstawowego i opcjonalnie Kolumna pomocnicza do listy. Podstawową kolumnę mogą być indeksowane, ale ponieważ pomocniczej kolumny (lub pola) jest kontrolowane przez podstawowy, nie może być unikatowe lub indeksowane.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w sekcji listy kliknij nazwę listy.

 3. Kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 4. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to kliknij opcję Odnośnik.

 6. W polu Pobierz informacje z wybierz listę docelową.

 7. W polu W tej kolumnie wybierz kolumnę podstawową.

 8. W obszarze Dodaj kolumnę, aby pokazać każde z tych dodatkowych pól kliknij pola wyboru odpowiadające kolumnom pomocniczym, które chcesz dodać. Wyświetlone są tylko kolumny z obsługiwanym typem danych.

 9. Kolumny pomocnicze możesz później dodawać i usuwać, modyfikując kolumnę odnośnika.

  Uwaga: Kolumna pomocnicza nie może zawierać indeksu i nie może być kolumną unikatową.

 10. Aby kolumny odnośnika były wyświetlane w widoku domyślnym, wybierz pozycję Dodaj do widoku domyślnego.

 11. Aby utworzyć relację wymuszoną, wybierz pozycję Wymuszaj zachowanie relacji, a następnie kliknij pozycję Ograniczenie usuwania lub Usuwanie kaskadowe.

 12. Kliknij przycisk OK.

Jak to zrobić: tworzenie relacji w formularzach wyświetlania i edytowania

Po utworzeniu kolumny odnośnika możesz zmodyfikować formularze wyświetlania i edytowania listy docelowej, tak aby zostały wyświetlone dane pokrewne z listy źródłowej. Możesz na przykład edytować stronę wyświetlania lub listy zamówień, aby dodać listę pokrewną elementów i automatycznie połączyć ze sobą dwa odpowiednie składniki Web Part widoku listy przez przekazanie wartości kolumny odnośnika.

 1. Na liście docelowej (na przykład zamówienia) kliknij kartę Lista, kliknij przycisk Składniki Web Part formularza w sekcji Dostosowywanie listy, a następnie kliknij przycisk Domyślny formularz wyświetlania lub Domyślny formularz edytowania.

 2. W Głównej strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

 3. Kliknij przycisk Wstaw, kliknij pozycję Lista pokrewnych danych, a następnie wybierz listę pokrewną (na przykład elementy).

  Uwaga: Zostaną wyświetlone tylko te listy, do których masz uprawnienie Wyświetlanie elementów.

Obie listy zostaną automatycznie połączone. Po zapisaniu strony, gdy będziesz wyświetlać lub edytować element z listy zamówień, zostaną również wyświetlone elementy pokrewne z listy elementów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×