Tworzenie relacji list za pomocą kolumn unikatowych i kolumn odnośników

Tworzenie relacji list za pomocą kolumn unikatowych i kolumn odnośników

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Relacje między listami można tworzyć przy użyciu kombinacji unikatowych kolumn, kolumn odnośników i wymuszania relacji (kaskadowo i ograniczających usuwanie), które zwiększają możliwości tworzenia bardziej wyrafinowanych rozwiązań biznesowych i ułatwiają zachowanie integralność danych.

Omówienie relacji list

W poniższych sekcjach przedstawiono ważne informacje ogólne dotyczące tworzenia relacji między listami źródłowymi i docelowymi, tworzenie kolumn unikatowych i odnośników, wymuszanie relacji listy, Dodawanie podstawowych i pomocniczych kolumn odnośników, wyświetlanie Edytowanie i usuwanie elementów w relacjach list, zarządzanie relacjami list, jeśli listy mają wiele elementów i dodatkowe korzyści wynikające z używania programu do edycji, takiego jak Microsoft SharePoint Designer 2013.

Omówienie relacji list

1. Lista elementy jest listą źródłową, a lista zamówienia jest listą docelową.

2. Każda lista ma unikatowe kolumny, aby upewnić się, że są spełnione odpowiednie dane.

3. podstawowa kolumna odnośnika na liście źródłowej "wyszukuje" kolumnę identyfikator zamówienia na liście docelowej na podstawie pasującej wartości.

4. dodatkowa kolumna odnośnika na liście źródłowej automatycznie wstawi kolumnę opis zamówień z listy target.

Podczas tworzenia kolumny można określić, że kolumna musi zawierać wartości unikatowe. Oznacza to, że lista nie może zawierać żadnych zduplikowanych wartości w tej kolumnie. Nie można dodać elementu listy zawierającego zduplikowaną wartość, zmodyfikować istniejący element listy, który powoduje utworzenie zduplikowanej wartości lub przywrócenie elementu z kosza, jeśli spowodowałoby to powstanie zduplikowanej wartości. Ponadto, jeśli utworzysz kolumnę odnośnika na liście źródłowej i określisz tę kolumnę jako unikatową, kolumna na liście docelowej nie może zawierać zduplikowanych wartości.

Uwaga:  W przypadku niePowtarzalność wielkość liter nie jest rozróżniana, więc na przykład, 231 i so-231 są traktowane jako wartości zduplikowane.

Kolumna unikatowa musi mieć również indeks. Podczas tworzenia kolumny unikatowej może zostać wyświetlony monit o utworzenie indeksu i jest on tworzony automatycznie po kliknięciu przycisku OK. Gdy kolumna unikatowa ma indeks, nie można usunąć indeksu z tej kolumny, chyba że najpierw zostanie zmieniona Definicja kolumny w celu zezwolenia na zduplikowane wartości.

W poniższej tabeli podsumowano typy kolumn, których można użyć w celu utworzenia kolumn unikatowych.

Obsługiwane typy kolumn

Nieobsługiwane typy kolumn

Pojedynczy wiersz tekstu

Wiele wierszy tekstu

Wybór (pojedyncza wartość)

Wybór (wiele wartości)

Liczba

Obliczeniowe

Waluta

Hiperlink lub obraz

Data i godzina

Kolumny niestandardowe

Odnośnik (pojedyncza wartość)

Odnośnik (wiele wartości)

Osoba lub grupa (pojedyncza wartość)

Osoba lub grupa (wiele wartości)

Tak/Nie

Aby utworzyć relację między dwiema listami, należy utworzyć kolumnę odnośnika, która pobiera (lub "wyszukuje") jedną lub więcej wartości z listy docelowej, jeśli te wartości pasują do wartości w kolumnie odnośnika na liście źródłowej. Po utworzeniu tej kolumny odnośnika (kolumny podstawowej) można nadal dodawać dodatkowe kolumny (kolumny pomocnicze) z listy docelowej do listy źródłowej, o ile te dodatkowe kolumny mają obsługiwany typ danych opisany poniżej.

W poniższej tabeli podsumowano typy kolumn, których można użyć do tworzenia kolumn odnośników.

Obsługiwane typy kolumn

Nieobsługiwane typy kolumn

Pojedynczy wiersz tekstu

Wiele wierszy tekstu

Liczba

Waluta

Data i godzina

Osoba lub Grupa

Obliczeniowe

Hiperlink lub obraz

Kolumny niestandardowe

Tak/Nie

Opcja

Odnośnik

Istnieją dwa typy kolumn odnośników, które można utworzyć, kolumnę odnośnika z relacją wymuszoną i kolumnę odnośnika z relacją niewymuszoną.

Kolumna odnośnika z relacją wymuszoną

W kolumnie odnośnika z relacją wymuszoną (nazywaną również integralnością referencyjną) można odszukać pojedyncze wartości i zachować integralność danych na liście docelowej na jeden z dwóch sposobów:

Usuwanie kaskadowe    Gdy element na liście docelowej zostanie usunięty, elementy powiązane z listy źródłowej również zostaną usunięte. W takim przypadku należy upewnić się, że wszystkie powiązane elementy zostaną usunięte jako część jednej transakcji bazy danych. Jeśli na przykład usuniesz zamówienie na liście docelowej, możesz upewnić się, że odpowiadające im elementy zamówienia na liście źródłowej również zostaną usunięte. Nie chcesz, aby zamówienia były rozdzielone bez odpowiadającego mu zamówienia, ponieważ spowodowałoby to utworzenie "oddzielonych" elementów zamówienia, które mogą powodować pomylenie w przyszłości.

Ogranicz usuwanie    Podczas próby usunięcia elementu na liście docelowej, który ma co najmniej jeden element pokrewny na liście źródłowej, nie można usunąć elementu na liście docelowej. W takim przypadku należy upewnić się, że pozycja pokrewna na liście docelowej jest zachowywana. Na przykład, jeśli ktoś próbuje usunąć element zamówienia z listy docelowej, klient może nadal mieć oczekujące zamówienie i chcesz zapobiec występowaniu tej operacji usuwania do momentu przetworzenia zamówienia. Nie chcesz, aby zamówienie klienta zostało przypadkowo usunięte, ponieważ wpłynie to na zdolność realizacji zamówienia.

Wymuszanie relacji list

1. operacja usuwania kaskadowego zapewnia, że wszystkie powiązane elementy zostaną usunięte w jednej transakcji bazy danych.

2. operacja Ogranicz usuwanie zapobiega usuwaniu elementów z listy docelowej, jeśli istnieją powiązane z nimi elementy listy źródłowej.

W skrócie, wymuszanie zachowania relacji listy ułatwia zachowanie danych i pomaga zapobiegać niespójnościom, które mogą powodować problemy w podróży.

Uwaga:  Aby utworzyć lub zmodyfikować wymuszoną relację, musisz mieć uprawnienie Zarządzanie listami na liście.

Kolumna odnośnika, która wymusza relację, musi również mieć indeks. Podczas tworzenia kolumny odnośnika, która wymusza relację, może zostać wyświetlony monit o utworzenie indeksu i jest on tworzony automatycznie po kliknięciu przycisku OK. Gdy kolumna odnośnika, która wymusza relację, ma indeks, nie można usunąć indeksu z tej kolumny, chyba że najpierw usuniesz relację wymuszoną.

Kolumna odnośnika z relacją niewymuszoną

W kolumnie odnośnika z relacją niewymuszoną z listy źródłowej można odszukać jedną lub wiele wartości na liście docelowej. Ponadto po usunięciu elementu z listy źródłowej, o ile masz uprawnienia do usuwania na liście, nie ma żadnych dodatkowych ograniczeń usuwania ani operacji usuwania na liście docelowej.

Jednym z korzystnych skutków tworzenia relacji między listami jest to, że można wyświetlać i edytować kolumny z dwóch lub większej liczby list, na jednej stronie. Podczas tworzenia kolumny odnośnika na liście źródłowej w kolumnie podstawowej jest wyświetlana wartość z kolumny lista docelowa, ale można też określić, że dodatkowe kolumny pomocnicze z listy docelowej są również wyświetlane obok kolumny podstawowej i innej listy źródłowej. łamów.

Wartość kolumny podstawowej to łącze, które można kliknąć w celu wyświetlenia wszystkich wartości kolumny tego elementu na liście docelowej. Każda wartość kolumny dodatkowej z listy docelowej jest wyświetlana jako tekst w kolumnie lista źródłowa. Jeśli utworzysz kolumnę odnośnika zawierającą wiele wartości, każda kolumna z listy docelowej, zarówno podstawowa, jak i pomocnicza, wyświetli wiele odpowiadających im wartości rozdzielanych średnikami. Kolumny podstawowe i pomocnicze można manipulować w widoku listy w podobny sposób jak kolumny z listy źródłowej, na przykład dodając, usuwając, filtrując i sortując.

Nazwa kolumny podstawowej jest nazwą dostarczaną podczas tworzenia kolumny odnośnika. Domyślnie każda pomocnicza nazwa kolumny jest zgodna ze standardową konwencją nazewnictwa <primary w list> źródłowej: <column Name w list> docelowym. Zmiana nazwy kolumny podstawowej powoduje zmianę nazw wszystkich kolumn pomocniczych. Możesz jednak zmienić domyślne nazwy kolumn pomocniczych i opisy, aby nadać nazwom większe znaczenie.

Kolumny odnośników z kilkoma wartościami

1. podstawowa kolumna odnośnika zawierająca wiele wartości.

2. pomocnicza kolumna odnośnika zawierająca wiele wartości.

3. Nazwa kolumny została zmieniona z domyślnej nazwy GetId: tytuł na instrumenty.

Podczas tworzenia relacji list przy użyciu kolumn odnośników, unikatowych kolumn i list z wymuszeniem relacji, można uzyskać próg lub limit zasobu i może on zostać zablokowany w następujących sytuacjach:

 • Jeśli kolumna ma być unikatowa na istniejącej liście zawierającej więcej elementów niż próg widoku listy (ale należy pamiętać, że dodanie jednego elementu do listy, który powoduje, że lista jest wyższa niż próg widoku listy, jest operacją, która nie jest zwykle blokowana).

 • Jeśli włączysz opcję Kaskadowo DELETE lub Ogranicz usuwanie dla pola odnośnika na liście zawierającej więcej elementów niż próg widoku listy.

 • Został przekroczony próg odNośników widoku listy, który domyślnie jest dwunastu kolumn odnośników.

 • Liczba elementów w operacji usuwania przekracza 1 000.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania listami z wieloma elementami , zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów .

Jak to zrobić: Tworzenie lub modyfikowanie kolumny unikatowej

Ostrzeżenie:  Nie można utworzyć unikatowej kolumny na liście z zdefiniowanymi uprawnieniami na poziomie elementu, nie można przerwać dziedziczenia uprawnień z listy do elementu listy, jeśli lista zawiera unikatową kolumnę, nie można utworzyć kolumny unikatowej ani zmodyfikować kolumny tak, aby była unikatowa na liście AINS elementy z unikatowymi uprawnieniami lub dla których włączono zatwierdzanie zawartości i nie można skopiować pliku do biblioteki za pomocą polecenia Otwórz w Eksploratorze , jeśli ta biblioteka zawiera unikatową kolumnę.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w sekcji Lista kliknij nazwę listy.

 3. Kliknij pozycję Lista _GT_ Utwórz kolumnę.

 4. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to kliknij jedno z następujących:

  • Pojedynczy wiersz tekstu

  • Wiele wierszy tekstu

  • Wybór

  • Liczba

  • Waluta

  • Data i godzina

  • Tak/Nie

  • Odnośnik (pojedyncza wartość)

  • Osoba lub grupa (pojedyncza wartość)

 6. W sekcji dodatkowe ustawienia kolumny w obszarze Wymuszaj wartości unikatowe kliknij przycisk tak.
  Jeśli wybierzesz typ danych, który nie jest obsługiwany, lub tworzysz kolumnę odnośnika, która zezwala na wiele wartości, nie jest wyświetlana wartość Wymuszaj wartości unikatowe.

 • Nie można usunąć indeksu kolumny unikatowej. Jeśli chcesz usunąć indeks, musisz zmienić kolumnę z kolumny unikatowej na taką, która najpierw zezwala na duplikowanie wartości, a następnie usunąć indeks.

 • Jeśli spróbujesz zmienić istniejącą kolumnę z zduplikowanych wartości na unikatowe wartości, może to oznaczać, że nie można wykonać tej operacji, jeśli istniejąca kolumna zawiera zduplikowane wartości. W takim przypadku należy najpierw usunąć wszystkie zduplikowane wartości, a następnie zmienić kolumnę, dopuszczając zduplikowane wartości do kolumny unikatowe.

 • Aby zmienić typ danych kolumny unikatowy, należy wykonać następujące czynności: Zmienianie kolumny w celu zezwolenia na zduplikowane wartości, Usuwanie indeksu, zmienianie kolumny na inny obsługiwany typ danych, a następnie Ustawianie kolumny jako unikatowej.

Jak to zrobić: Tworzenie kolumny odnośnika

Poniższe czynności przeprowadzą do skonfigurowania kolumny wyszukiwania wyświetlającej kolumnę podstawową i opcjonalnie kolumny pomocniczej w postaci listy. Kolumna podstawowa może być indeksowana, ale ponieważ kolumna pomocnicza (lub pole) jest kontrolowana przez podstawowy, nie może być unikatowa ani indeksowana.

 1. Przejdź do witryny zawierającej listę.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w sekcji Lista kliknij nazwę listy.

 3. Kliknij pozycję Lista, a następnie kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 4. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie tokliknij pozycję odnośnik.

 6. W polu Pobierz informacje od wybierz listę docelową.

 7. W polu w tej kolumnie zaznacz kolumnę podstawową.

 8. W obszarze Dodaj kolumnę, aby pokazać każde z tych dodatkowych pól, dla każdej kolumny pomocniczej, którą chcesz dodać, kliknij pole wyboru obok nazwy kolumny. Wyświetlane są tylko kolumny zawierające obsługiwane typy danych.

 9. Jeśli chcesz dodać lub usunąć kolumny pomocnicze, zmodyfikuj kolumnę odnośnika, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Uwaga:  Nie można indeksować pomocniczej kolumny, a kolumna pomocnicza nie może być unikatowa.

 10. Jeśli chcesz, aby kolumny odnośników były wyświetlane w widoku domyślnym, wybierz pozycję Dodaj do widoku domyślnego.

 11. Aby utworzyć relację wymuszoną, wybierz pozycję Wymuszaj zachowanie relacji , a następnie kliknij pozycję Ogranicz usuwanie lub usuwanie kaskadowe.

 12. Kliknij przycisk OK.

Jak to zrobić: Tworzenie relacji w formularzach wyświetlania i edytowania

Po utworzeniu kolumny odnośnika można zmodyfikować formularze wyświetlania i edytowania listy docelowej, aby wyświetlane były powiązane dane z listy źródłowej. Na przykład można edytować stronę wyświetlania lub edytowania listy zamówienia w celu dodania listy elementów pokrewnych i automatycznego połączenia dwóch odpowiednich składników Web Part widoku listy wraz z przekazaniem wartości kolumny odNośnika.

 1. Na liście docelowej (na przykład zamówienia) kliknij kartę Lista , kliknij pozycję składniki Web Part formularza w sekcji Dostosowywanie listy, a następnie kliknij pozycję domyślny formularz wyświetlany lub domyślny formularz edycji.

 2. W głównej strefie składników Web Part kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part.

 3. Kliknij pozycję Wstawianie, kliknij pozycję Listapokrewna, a następnie wybierz listę pokrewną (na przykład elementy).

  Uwaga:  Wyświetlane są tylko listy, dla których masz uprawnienia Wyświetl elementy .

Dwie listy zostaną połączone automatycznie. Po zapisaniu strony po wyświetleniu lub edytowaniu elementu z listy zamówienia elementy powiązane na liście elementy również zostaną wyświetlone.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×