Tworzenie relacji

Tworzenie relacji

Relacja służy do połączenia danych z dwóch różnych tabel. W przypadku bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych relację można utworzyć w oknie Relacje. Tworzenie relacji w aplikacji sieci Web programu Access to osobny proces, jak wyjaśniono w dalszej części w sekcji Tworzenie relacji w aplikacji sieci Web programu Access.

W tym temacie

Tworzenie relacji w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Tworzenie relacji w aplikacji sieci Web programu Access

Tworzenie relacji w bazie danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij pozycję Relacje.

  Polecenie Relacje na karcie Narzędzia bazy danych

 2. Jeśli nie zdefiniowano jeszcze żadnych relacji, zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Jeśli nie zostanie ono wyświetlone, na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij przycisk Pokaż tabelę.

  W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli są wyświetlane wszystkie tabele i zapytania zawarte w bazie danych. Aby zobaczyć tylko tabele, kliknij kartę Tabele.

 3. Zaznacz co najmniej jedną tabelę, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Po zakończeniu dodawania tabel kliknij przycisk Zamknij.

 4. Przeciągnij pole (zwykle klucz podstawowy) z jednej tabeli do pola wspólnego (klucza obcego) w drugiej tabeli. Aby przeciągnąć kilka pól, kliknij poszczególne pola z wciśniętym klawiszem Ctrl i przeciągnij je.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji

 5. Sprawdź, czy pokazane nazwy pól oznaczają pola wspólne relacji. Jeśli nazwa pola jest niepoprawna, kliknij ją i wybierz z listy odpowiednie pole.

 6. Aby wymusić więzy integralności dla tej relacji, zaznacz pole Wymuszaj więzy integralności.

 7. Kliknij przycisk Utwórz.

 8. Po zakończeniu pracy w oknie Relacje kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany układu relacji.

W programie Access zostanie narysowana linia relacji między dwiema tabelami. Jeśli zaznaczono pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, linia będzie grubsza na obu końcach. Ponadto, jeśli zaznaczono pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, nad grubszym odcinkiem po jednej stronie linii relacji zostanie wyświetlona liczba 1, a nad grubszym odcinkiem po drugiej stronie linii zostanie wyświetlony symbol nieskończoności ().

Uwagi: 

 • Tworzenie relacji jeden-do-jednego    Oba pola wspólne (zwykle pola klucza podstawowego i klucza obcego) muszą mieć unikatowy indeks. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tych pól powinna być ustawiona na Tak (Bez duplikatów). Jeśli oba pola mają unikatowy indeks, program Access tworzy relację jeden-do-jednego.

 • Tworzenie relacji jeden-do-wielu    Pole po jednej stronie relacji (zwykle pole klucza podstawowego) musi mieć unikatowy indeks. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tego pola powinna być ustawiona na Tak (Bez duplikatów). Pole po stronie „wiele” nie powinno mieć unikatowego indeksu. Może mieć indeks, ale musi zezwalać na duplikaty. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tego pola powinna być ustawiona na Nie lub Tak (Z duplikatami). Gdy jedno pole ma unikatowy indeks, a drugie nie, program Access tworzy relację jeden-do-wielu.

Tworzenie relacji w aplikacji sieci Web programu Access

Okno Relacje nie jest dostępne w aplikacji sieci Web programu Access. Zamiast relacji w aplikacji sieci Web programu Access należy utworzyć pole odnośnika, które pobiera wartości z pola pokrewnego w innej tabeli. Załóżmy na przykład, że istnieje tabela Pracownicy i chcesz dodać odnośnik do tabeli Regiony, aby pokazać, w którym regionie pracują poszczególni pracownicy.

Uwaga:  Aby można było utworzyć pole odnośnika, musi już istnieć pole używane przez odnośnik jako źródło wartości.

Oto procedura tworzenia pola odnośnika w aplikacji sieci Web programu Access:

 1. Otwórz tabelę, w której chcesz utworzyć nowe pole odnośnika, klikając ją dwukrotnie w okienku nawigacji. (Wskazówka: może być konieczne kliknięcie pozycji Narzędzia główne > Okienko nawigacji w celu wyświetlenia dostępnych tabel).

  W powyższym przykładzie kliknij tabelę Pracownicy.

 2. Kliknij kolumnę Nazwa pola poniżej ostatniego pola w tabeli i wpisz nazwę nowego pola odnośnika.

  W tym przykładzie wpisz nazwę pola Region.

 3. W kolumnie Typ danych kliknij strzałkę i wybierz pozycję Odnośnik.

  Ustawienie typu danych „Odnośnik” dla pola odnośnika

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 4. Na pierwszej stronie Kreatora odnośników wybierz pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy. W oknie dialogowym zostanie wyświetlonych więcej opcji.

 5. Wybierz nazwę tabeli lub zapytania, które ma być źródłem wartości dla odnośnika.

  W tym przykładzie wybierz Tabela: Regiony.

  Opcje wyboru w Kreatorze odnośników

  Nazwy tabel na ilustracjach odpowiadają tym z przykładu.

 6. Po wybraniu tabeli użyj listy Która wartość ma być wyświetlana w odnośniku, aby wybrać pole, którego wartość ma być używana jako wartość wyświetlana dla pola odnośnika. Domyślnie program Access wybiera pierwsze pole tekstowe znalezione w wybranej tabeli.

  W tym przykładzie pozostaw zaznaczone pole Stanowisko jako wartość wyświetlaną.

 7. Jeśli chcesz, wybierz sposób sortowania z listy Czy elementy w odnośniku mają być sortowane.

 8. W obszarze Co powinno się stać w razie usunięcia rekordu z tabeli „Regiony” ustaw typ relacji między dwiema tabelami i określ, czy chcesz wymusić więzy integralności. Nazwa tabeli w tym pytaniu może być różna — jest zależna od tabeli wybranej w kroku 5.

  Domyślnie Kreator odnośników wybiera opcję Zapobiegaj usunięciu, jeśli w tabeli „Pracownicy” istnieją odpowiednie rekordy, ponieważ zazwyczaj jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie. W przykładzie ta opcja oznacza, że nie można usunąć wartości z tabeli Regiony, jeśli ten region jest używany w rekordach w tabeli Pracownicy. Jeśli w rekordach pracowników jest używany region, na przykład „Zachód”, i spróbujesz usunąć pozycję „Zachód” z tabeli Regiony, program Access uniemożliwi usunięcie tego regionu. W takiej sytuacji przed usunięciem pozycji „Zachód” z tabeli Regiony musisz zresetować wszystkie rekordy pracowników używające tej wartości do innej wartości. W tym przykładzie można użyć ostatniej z dostępnych opcji, ponieważ pozwala ona na usunięcie pozycji „Zachód” z tabeli Regiony. Wartość regionu zostanie automatycznie usunięta z rekordów pracowników używających regionu „Zachód” i to pole pozostanie puste. Wybranie drugiej opcji spowoduje usunięcie z tabeli Pracownicy wszystkich rekordów pracowników używających wartości „Zachód”. Jest to usuwanie kaskadowe i w tym przykładzie spowodowałoby usunięcie zbyt wielu danych. Zachowaj ostrożność przy wybieraniu tej opcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Jeśli chcesz poznać tylko podstawowe informacje dotyczące edytowania lub usuwania relacji, zobacz następujące artykuły:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×