Tworzenie raportów stanu zadań użytkownika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Microsoft Office Project Web Access o stanie zadań można przechwycić liczbowo jako godziny lub procentów i narratively akapitów. Ten artykuł zawiera opis sposobu wprowadzania stanu zadań liczbowo. Aby komunikować się o stanie zadań jako opisowe, zobacz Przesyłanie raportu o stanie.

Co chcesz zrobić?

Przesyłanie stanu zadań

Aktualizowanie stanu przy użyciu danych grafiku

Dodaj notatkę dotyczącą statusu zadania

Usuwanie zadania z moim o stanie zadań

Przesyłanie stanu zadań

Stany zadań przesyłane są niezależnie od grafiku. Stan zadania jest przesyłany do menedżera projektu i informuje go o postępach w realizacji zadania. Grafiki są wysyłane do osoby zatwierdzającej grafiki i podają godziny przepracowane nad różnymi elementami w czasie bieżącego okresu raportowania.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

  W zależności od ustawień organizacji można wyświetlać połączone poszczególne zadania w ramach ich projektów nadrzędnych lub wyświetlać poszczególne projekty bez zadań szczegółowych.

 2. W kolumnie postępu Wprowadź stan każdego zadania lub projektu.

  Porada: Jeśli masz więcej niż jedno zadanie o takiej samej nazwie, mogą okazać się wyświetlanie ścieżki zadań w projekcie, aby upewnić się, że wprowadzasz informacje o stanie zadania poprawne. Wybierz pozycję danego zadania, a następnie kliknij strzałkę listy rozwijanej, który pojawia się po prawej stronie zadania. Kliknij pozycję ścieżka zadania, aby wyświetlić okno, w którym przedstawiono miejsca zadania w hierarchii projektu. Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administrator.

  W zależności od potrzeb organizacji i jej menedżerowie projektów może być konieczne wprowadza informacje o postępie zadania w jeden z trzech sposobów:

  • Godziny przepracowane w ciągu dnia [przykład: 1d z 5d (20%)]     Kliknij kolumnę Postęp dla aktualizowanego zadania. W wyświetlonej siatce wpisz godziny przepracowane w ciągu dnia dla tego projektu lub zadania od czasu ostatniego przesyłania jego stanu, łącznie z danymi o nadgodzinach, jeżeli takie jest żądanie. Kliknij poza siatką, aby zaktualizować kolumnę Postęp danymi.

  • Praca rzeczywista i Praca pozostała [przykład: 5d]     Wpisz całkowity czas pracy nad tym zadaniem do daty. Wpisz godzinę jako liczbę, a następnie h dla godzin, d dla dni, w przypadku tygodni lub mie miesięcy.

  • Wykonano procent pracy [Przykład: 20%]     Wpisz procent pracy, który uważasz, że został wykonany.

   Siatka stan zadania można wyświetlać w widoku okresowe, klikając pole wyboru Wyświetl okresowe w górnej części strony Moje zadania, a następnie klikając polecenie Zastosuj. Widok okresowe obejmuje siedem dni szczegółów, a za pomocą przycisków Poprzedni i Następny aby przewinąć tygodni. Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

   Porada: Kliknij, aby wyświetlić wpływu danych praca rzeczywista, które zostały wprowadzone są obliczane. Ponadto jeśli wiadomo, które zadania i kolumny po zaznaczeniu podczas wprowadzania danych w tabeli stanu, zaznaczonego zadania i kolumny są wyświetlane poniżej tabeli powyżej przycisków na stronie Moje zadania. Ta funkcja jest dostępna w ramach Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

 3. Zaznacz pole wyboru Wyślij komentarz, jeżeli chcesz wysłać komentarz dotyczący stanu do menedżera stanu.

 4. Zaznacz pole wyboru w kolumnie po lewej stronie każdego zadania, które chcesz przesłać, a następnie kliknij przycisk Prześlij wybrane. Jeśli chcesz przesłać wszystkie zadania do Menedżer stanu, a na serwerze Project Web Access działa Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk Prześlij wszystko.

  Jeżeli wybrana została opcja dołączania komentarza dla menedżera stanu, zostanie wyświetlone okno. W tym oknie należy wpisać komentarz dotyczący stanu, a następnie kliknąć przycisk OK. Stan zostanie przesłany.

Uwaga: 

 • Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, skontaktuj się z administratorem.

 • Jeżeli wartość pracy pozostałej wymaga aktualizacji, kliknij nazwę zadania w kolumnie Nazwa zadania. Na stronie Szczegóły przydziału, zaktualizuj pole Praca pozostała bieżącym szacowanym czasem do ukończenia.

 • Aby zapisać stan bez przesyłania go do menedżera stanu, kliknij przycisk Zapisz wszystko zamiast przycisku Prześlij zaznaczone. Spowoduje to zapisanie zmian, ale nie zmieni danych wyświetlanych przez menedżera lub członków zespołu.

 • Aby uwzględnić czas lub użyj formatu wydłużyć lub skrócić można zmienić format daty w polach Rozpoczęcie i Zakończenie. Można edytować stronę, a następnie zmodyfikuj składnika Web part, aby zmienić format daty dla części programu Project Web Access. Znajdź więcej informacji na temat modyfikowania składników Web Part w Pomocy programu Microsoft Windows SharePoint Services.

Początek strony

Aktualizowanie stanu za pomocą danych grafiku

Jeżeli wprowadzanie godzin w grafiku zostało już rozpoczęte, można użyć zapisanych danych grafiku do wstępnego wypełnienia stanu zadania.

Uwaga: Ta opcja powoduje zastąpienie wszystkich już wprowadzonych stanów zadań dla dni objętych importowanym grafikiem.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Kliknij przycisk Importuj grafik.

 3. Na stronie Importowanie grafiku, na liście Grafik zaznacz importowany grafik.

  Dane grafiku zostaną wyświetlone w sekcji Podgląd.

 4. Kliknij przycisk Importuj do importowania danych z wybranego grafiku w kolumnie postępu na stronie Moje zadania.

 5. W razie potrzeby zmień dane stan na stronie Moje zadania, a następnie kliknij Przesyłanie zaznaczone przesyłania stanu zadań do menedżera stanu.

Początek strony

Dodawanie uwagi i stanie zadania

Jeśli masz komentarzy dotyczących danych liczbowych status, wprowadzonych dla zadania na stronie Moje zadania, możesz dodać notatkę z zadaniem do przeglądu przez menedżera projektu. Notatki dodane do konkretnych zadań są oddzielone od komentarze, wprowadzone podczas przesyłania stanu zadań. Te notatki również różnią się od stanu narracji, wprowadzone na stronie Raportu o stanie.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Wskaż zadanie, do którego chcesz dodać uwagę, kliknij strzałkę w lewo, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij pozycję Dodaj/Edytuj uwagę.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Uwagi do przydziałów Project Web Access z listą istniejących uwag do zadania oraz pole do wprowadzenia nowej uwagi.

 3. Wpisz tekst w dolnym polu, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij przycisk Zapisz wszystko, aby zapisać uwagę.

Uwaga: 

 • Po dodaniu notatki, możesz zapisać informacji o stanie zadań do zapisywania notatki. Jeśli zamkniesz okno przeglądarki lub opuszczeniu strony Moje zadania przed zapisaniem informacji o stanie zadań, notatki zostaną utracone.

 • Uwagi dodane w oknie dialogowym Uwagi do przydziałów Project Web Access nie są dostępne do wyświetlania przez inne zasoby w projekcie. Te uwagi będą dostępne tylko dla menedżera stanu.

Początek strony

Usuwanie zadania ze stanu zadania

Czasami należy wybrać zadania w informacji o stanie zadań "Przejdź z dala od komputera". Można przesłać żądanie, aby usunąć zadanie z informacji o stanie zadań. Jednak menedżera stanu musi zatwierdzić żądanie przez menedżera stanu przed zadanie zostanie usunięte.

Uwaga: Usunięcie zadania ze stanu zadania nie powoduje usunięcia zadania z grafiku lub z projektu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Moja praca, kliknij pozycję Moje zadania.

 2. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok zadania, które ma zostać usunięte ze stanu zadania.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

 4. W komunikacie, który zostanie wyświetlony kliknij przycisk OK. Komunikat ten powiadamia o tym, że żądanie usunięcia zostanie wysłane do właściciela zadania.

  Zadanie, do którego ma zostać usunięte będą wyświetlane w przekreślenie tekstu na stronie Moje zadania.

 5. Na stronie Moje zadania kliknij przycisk Przesyłanie zaznaczone, aby złożyć wniosek Usuń.

  Po menedżera stanu zatwierdzi żądania delete, wskaźnik zostanie wyświetlony obok usunięte zadania na stronie Moje zadania.

 6. Po zatwierdzeniu żądania Usuń na stronie Moje zadania, zaznacz pole wyboru obok zadania.

 7. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć zadanie ze stanu zadania.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×