Tworzenie projektu programu Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Projekt programu Access jest plik programu Access (ADP), która zapewnia bezpośredniego, wydajność połączenia z bazą danych programu Microsoft SQL Server za pomocą architektury składników baza danych OLE. Program Microsoft Access 2007 i 2010 umożliwia tworzenie nowych plików projektu (ADP) programu Access i pracować z istniejącymi projektami Access utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Access. Ten artykuł zawiera krótki opis projektów programu Access, wskazuje, jak działają projektów programu Access w programie Access 2007 i 2010. Obejmuje także jak utworzyć nowy projekt programu Access w programie Access 2007 i 2010 i sposobu łączenia się z istniejącą bazą danych programu SQL Server z projektu programu Access.

Uwaga: Program Access 2010 jest ostatnią wersję programu Access, która obsługuje Praca z projektu programu Access (ADP) plików.

W tym artykule

Przegląd projektów programu Access

Zgodność między wersjami programu Access i SQL Server

Nieobsługiwane funkcje

Zalecenia dotyczące projektów programu Access w programie Access 2010

Tworzenie projektu programu Access

Łączenie istniejącego projektu programu Access na inną bazę danych programu SQL Server

Przegląd projektów programu Access

Tworzenie projektu programu Access zawiera kilka zalet łączenia z programu SQL Server tabel lub widoków. Na przykład w projekcie programu Access umożliwiają zmiany w projekcie obiektów programu SQL Server, takich jak tabele i widoki, i tworzenie, edytowanie i korzystać z innych funkcji programu SQL Server, takich jak diagramy bazy danych, procedur składowanych i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika. Natomiast podczas łączenia z bazą danych programu SQL Server, nie można wprowadzać zmian w projekcie obiekty programu SQL Server, a tylko można połączyć tabele programu SQL Server i widoków. Jednak łączenie pozwala nawiązywanie połączenia z wieloma bazy danych SQL Server, podczas gdy projektu programu Access (* ADP) plik można łączyć się pojedynczego bazy danych programu SQL Server.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia z bazą danych programu SQL Server kliknij pozycję tego artykułu lub łącze do importowania danych z bazy danych programu SQL Server.

Projekt programu Access nie zawiera żadnych danych ani obiektów opartych na definicjach danych. Zamiast tego następujące obiekty są przechowywane w bazie danych programu SQL Server. Jednak praca z projektem Access jest nadal bardzo podobne do pracy z bazą danych programu Access. Proces tworzenia formularzy, raportów, makr i modułów są praktycznie taka sama jak użyte do utworzenia bazy danych programu Access.

W programie Access 2007 i 2010 można utworzyć nowe projekty programu Access i Użyj projektów, które zostały utworzone we wcześniejszych wersjach programu Access. Ponadto możesz korzystać z wielu nowych funkcji programu Access 2007 i 2010, takich jak ulepszone formularza i narzędzia do projektowania raportu, nowe projektanta makr, ulepszone narzędzia do formatowania warunkowego i Dostosowywanie Wstążki. Jednak niektóre nowe funkcje programu Access nie jest dostępna w projektach programu Access, takie jak załączników, pól wielowartościowych, kontrolki nawigacji i kontrolki przeglądarki sieci Web. Ponadto widok układu nie jest dostępny do projektowania formularzy i raportów.

Zgodność między wersjami programu Access i SQL Server

Pliki adp programu Access 2010 są zgodne z programu SQL Server 2008 lub nowszy. Nowsze wersje programu SQL Server może również być zgodne z pliki adp programu Access 2010, ale jako ogólne zasada, jeśli chcesz zmodyfikować obiekty SQL z w pliku programu Access ADP wersji programu Access musi być wyższy niż wersja programu SQL Server. Na przykład przy użyciu programu Access 2007 nie można modyfikować obiektów w bazie danych programu SQL Server 2008. Ponadto nie można modyfikować obiektów w bazie danych programu SQL Server 2005 przy użyciu programu Access 2003.

Ważne: Przed uaktualnieniem do nowej wersji programu Access lub SQL Server, zawsze przetestować projekt programu Access z nowej wersji aby upewnić się, że praca funkcje poprawnie.

Obsługa diagramu i typ danych

Typy danych Data/Godzina

Program Access 2010 zapewnia ograniczoną obsługę cztery typy danych nowego Data/Godzina, które zostały dodane w programie SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

W projekcie programu Access można tworzyć i projektowanie tabele i widoki, które używają tych nowych typów danych. Jednak w formularzach i raportach pól tych typów danych działać tak, jakby są one pól tekstowych. W związku z tymi typami danych nie można używać formatów daty lub pól wyboru daty.

Typy danych o długości zmiennej

Następujące typy zmiennej długości danych mogą być używane w projektach programu Access 2010:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Jednak nie można dodać lub zmodyfikować pola używające specyfikatory MAX z w projekcie programu Access.

Typ danych BIGINT

Program Access 2010 obsługuje typ danych programu SQL Server BIGINT. Interfejs użytkownika programu Access wymusza jednak dolną granicę-999999999999999999 (około -2 ^ 60) zamiast rzeczywistych wykrywana liczby -2 ^ 63. Górną granicę w interfejsie użytkownika programu Access jest 2 ^ 63-1, takie same jak programu SQL Server.

Nieobsługiwane funkcje

Typy danych

Następujące nowe typy danych programu SQL Server 2008 nie są obsługiwane w projektach programu Access:

 • GEOGRAFICZNYCH

 • GEOMETRII

 • IDENTYFIKATOR HIERARCHII

Bloki dostępu projektowanie tryb dla tabel lub widoków, które używają tych typów.

Diagramy bazy danych (widok relacji)

W wyniku trzy typy danych nieobsługiwane wymienione w poprzedniej sekcji nie można otworzyć diagramów bazy danych programu SQL Server 2008 w projekcie programu Access.

Początek strony

Zalecenia dotyczące projektów programu Access w programie Access 2010

W dalszym ciągu obsługują tworzenia i pracy z pliki adp w programie Access 2010. Jednak zaleca się deweloperów projektowanie obiektów bazy danych, takich jak tabele, widoków i procedur składowanych za pomocą narzędzi do projektowania programu SQL Server w Programie SQL Server Management Studio i projektowanie formularzy, raportów, makr za pomocą interfejsu programu Access i moduły łączenie do tych obiektów. Narzędzi dostępnych w programie SQL Server zawiera największe interfejs do tworzenia obiektów programu SQL Server.

Tworzenie projektu programu Access

Ta procedura umożliwia utworzenie nowego pliku projektu (ADP) programu Access w programie Access 2007 lub 2010.

 1. Na karcie plik kliknij przycisk Nowy. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Tworzenie projektu programu Access w domyślnej lokalizacji pliku   

  • W obszarze Pusta baza danych wpisz nazwę projektu w polu Nazwa pliku przy użyciu rozszerzenia nazwy pliku ADP.

   — lub —

   Tworzenie projektu programu Access w inną lokalizację   

   1. W obszarze Pusta baza danych kliknij przycisk Przeglądaj dla lokalizacji, w której chcesz zapisać bazę danych.

   2. W oknie dialogowym Nowy plik bazy danych przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać projekt lub zaakceptować lokalizację domyślną.

   3. Wpisz nazwę pliku projektu, w polu Nazwa pliku.

   4. Na liście Zapisz jako typ wybierz Projekty programu Microsoft Office Access (* ADP), a następnie kliknij przycisk OK.

 3. W obszarze Nowego projektu kliknij przycisk Utwórz.

  Program Access wyświetli monit o następującej treści:

  Czy chcesz nawiązać połączenie z istniejącą bazą danych programu SQL Server?

  Jeśli chcesz nawiązać połączenie z istniejącą bazą danych programu SQL Server, kliknij przycisk Tak i przejdź do kroku 4; w przeciwnym razie kliknij przycisk nie i przejdź do kroku 5, aby utworzyć nową bazę danych programu SQL Server.

 4. Nawiązywanie połączenia z istniejącą bazą danych programu SQL Server   

  1. W oknie dialogowym Właściwości łącza danych wprowadź wymagane informacje dotyczące następujących czynności:

   • Nazwa serwera

   • Informacje potrzebne do logowania się do serwera

   • Nazwa bazy danych

    Okno dialogowe Właściwości łączenia danych

  2. Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy ustawienia są poprawne i że połączenia zakończyło się powodzeniem.

   Jeśli połączenie kończy się niepowodzeniem, w oknie dialogowym Błąd łącza danych firmy Microsoft są wyświetlane komunikat z opisem problemu. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat, sprawdź ustawienia w oknie dialogowym Właściwości łącza danych, a następnie ponownie kliknij przycisk Testuj połączenie. Ponadto może być konieczne skontaktuj się z administratorem bazy danych programu SQL Server dla bazy danych, którego łączysz się, aby upewnić się, ustawienia są poprawne i że komputer jest dostępny.

  3. Po Microsoft Data Link okno dialogowe zostanie wyświetlony komunikat Połączenie testowe zakończyła się pomyślnie, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

   Access łączy projekt z bazy danych programu SQL Server.

 5. Tworzenie nowej bazy danych programu SQL Server   

  1. Na pierwszej stronie Kreatora bazy danych programu Microsoft SQL Server wprowadź następujące informacje:

   • Komputer programu SQL Server, który ma być używany dla tej bazy danych

   • Informacje o logowaniu

   • Nazwę bazy danych programu SQL Server

    Kreator baz danych programu Microsoft SQL Server

    Uwaga: Aby pominąć proces łączenia w tej chwili, kliknij przycisk Anuluj. Program Access utworzy projektu, ale nie jest połączony z bazą danych programu SQL Server. Przed wykonaniem nic z projektem, będzie konieczne podłącz ją do bazy danych programu SQL Server, co można zrobić, wykonując kroki opisane w następnej sekcji.

  2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

   Program access próbuje połączyć się z komputerem serwera SQL określonej. Jeśli programu Access nie można połączyć się do komputera programu SQL server, jest wyświetlany komunikat o błędzie opisujący problem. Program SQL server komputera nazwę lub logowania informacje mogą być nieprawidłowe lub nie masz uprawnień niezbędnych do tworzenia bazy danych na komputerze programu SQL Server określona. Może być konieczne skontaktuj się z administratorem bazy danych programu SQL Server dla bazy danych, który tworzysz, aby upewnić się, ustawienia są poprawne i że komputer jest dostępny.

  3. Po Access połączy się z komputerem programu SQL Server, Kreator wyświetli komunikat: Kreatora zawiera wszystkie informacje wymagane do utworzenia bazy danych programu SQL Server. Kliknij przycisk Zakończ, aby kontynuować.

   Programu access jest tworzona baza danych programu SQL Server i podłączony do projektu.

Początek strony

Łączenie istniejącego projektu programu Access na inną bazę danych programu SQL Server

Jeśli masz istniejącego projektu programu Access, który nie jest połączony z bazą danych programu SQL Server lub jeśli chcesz zmienić komputera programu SQL Server lub bazy danych, do którego jest podłączony projektu za pomocą poniższej procedury.

 1. Na karcie plik kliknij polecenie Otwórz. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie wybierz i Otwórz projekt programu Access.

  Pojawi się okno dialogowe Hasło zabezpieczeń programu Microsoft Office Access. Jeśli ufasz źródło bazy danych, kliknij przycisk Otwórz aby kontynuować.

 3. Na karcie plik kliknij serwera, a następnie kliknij pozycję połączenie. (Jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż polecenie Server i kliknij pozycję połączenie )

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

 4. W oknie dialogowym Właściwości łącza danych wprowadź wymagane informacje dotyczące następujących czynności:

  • Nazwa serwera

  • Informacje potrzebne do logowania się do serwera

  • Nazwa bazy danych

 5. Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy ustawienia są poprawne i że połączenia zakończyło się powodzeniem. Jeśli połączenie nie powiedzie się, program Access wyświetli komunikat o błędzie opisujący problem. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć komunikat, sprawdź ustawienia w oknie dialogowym Właściwości łącza danych, a następnie ponownie kliknij przycisk Testuj połączenie. Ponadto może być konieczne skontaktuj się z administratorem bazy danych programu SQL Server dla bazy danych, którego łączysz się, aby upewnić się, ustawienia są poprawne i że komputer jest dostępny.

 6. Po Microsoft Data Link okno dialogowe zostanie wyświetlony komunikat Połączenie testowe zakończyła się pomyślnie, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości łączenia danych.

Access łączy projektu bazy danych programu SQL Server, określonej.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×