Tworzenie pola służącego do przechowywania dat i godzin

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W celu dodania pola typu Data/godzina do tabeli w bazie danych dla komputerów stacjonarnych otwórz tabelę w widoku projektu, kliknij pierwsze puste pole w kolumnie Nazwa pola i wprowadź nazwę nowego pola. Następnie kliknij sąsiednie pole w kolumnie Typ danych i wybierz z listy pozycję Data/godzina.

Uwaga: W aplikacji sieci web programu Access do tworzenia tabel za pomocą okienka kafelków, ale po utworzeniu jednego można otworzyć go w widoku projektu — po prostu kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Edytuj tabelę.

W bazie danych sieci Web otwórz tabelę w widoku arkusza danych, kliknij kartę Pola, a następnie w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Data i godzina.

Po utworzeniu pola typu Data/godzina możesz je dodać do formularza za pomocą obszaru Lista pól. Otwórz formularz w widoku projektu lub układu i naciśnij klawisze Alt+F8, aby wyświetlić obszar Lista pól. W górnej części obszaru Lista pól kliknij pozycję Pokaż wszystkie tabele, a następnie kliknij dwukrotnie pole typu Data/godzina, aby dodać je do formularza.

Po dodaniu pola typu Data/godzina możesz określić żądany format daty, wybierając format wstępnie zdefiniowany lub tworząc format niestandardowy. Czytaj dalej, aby uzyskać dodatkowe informacje.

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

Stosowanie formatu do pola typu Data/godzina

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe formaty, których można użyć

Omówienie

Program Access zapisuje dane w formacie Data/godzina jako liczby dziesiętne: część całkowita reprezentuje datę, a pozostała część — godzinę. Liczbowa postać danych o typie Data/godzina ułatwia wykonywanie obliczeń, na przykład określanie wieku.

Formaty wyświetlania

W większości przypadków wyświetlanie rzeczywistej wartości pola typu Data/godzina nie jest potrzebne, ponieważ nie przypomina ona ani daty, ani godziny. W momencie użycia wartości typu Data/godzina program Access wyświetla ją w łatwym do odczytania formacie, takim jak 22-11-2011. Jeśli nie został określony konkretny format do użycia, program Access automatycznie wyświetla datę i godzinę zgodnie z formatami Data ogólna i Godzina długa.

Prawidłowe zakresy wartości

Program Access nie przyjmuje dat wykraczających poza obsługiwany zakres wartości, jeśli jednak nie jesteś archeologiem, historykiem ani kimś podobnym, daty tego rodzaju nie będą Ci raczej potrzebne. Wartość typu Data/godzina musi należeć do przedziału od -657 434,0 (1 styczna 100 n.e., 00:00:00) do 2 958 465,9999 (31 grudnia 9999 n.e., 23:59:59).

Jeśli wprowadzisz datę spoza tego zakresu, program Access nie rozpozna podanej wartości jako daty, a wyświetlony komunikat o błędzie umożliwi Ci wprowadzenie nowej wartości lub przekonwertowanie pola na tekstowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych Data/Godzina, zobacz artykuł Wprowadzenie do typów danych i właściwości pól.

Różnice w aplikacji sieci web programu Access i bazy danych sieci web

W przypadku aplikacji programu Access oraz bazy danych sieci Web kilka kwestii dotyczących pól typu Data/godzina wygląda inaczej niż dla bazy danych dla komputerów stacjonarnych. Pracując z aplikacją programu Access lub bazą danych sieci Web, pamiętaj o następujących ograniczeniach:

 • Liczba wstępnie zdefiniowanych formatów daty dostępnych do wyboru jest mniejsza niż w bazie danych dla komputerów stacjonarnych, jednak można utworzyć format niestandardowy naśladujący format zdefiniowany wstępnie.

 • W bazie danych sieci Web nie jest dostępny widok projektu tabeli, ale wprowadzanie zmian w projekcie tabeli (dodawanie pól typu Data/godzina) jest możliwe z poziomu widoku arkusza danych.

 • Nie można stosować masek wprowadzania. W aplikacji programu Access można użyć podpowiedzi wprowadzania, ale nie ograniczą one wprowadzanych wartości — w momencie rozpoczęcia wprowadzania danych wskazówki znikają.

Początek strony

Dodawanie pola typu Data/Godzina do tabeli

W aplikacji programu Access oraz w bazie danych dla komputerów stacjonarnych do dodawania pola do tabeli jest używany widok projektu. W przypadku bazy danych sieci Web ta czynność jest wykonywana w widoku arkusza danych.

Dodawanie pola w aplikacji lub bazie danych dla komputerów stacjonarnych

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. W kolejnym dostępnym wierszu wpisz nazwę nowego pola w polu Nazwa pola.

 3. W polu Typ danych wybierz z listy pozycję Data/godzina.

Dodawanie pola typu Data/godzina w widoku projektu

Dodawanie pola w bazie danych sieci Web

 1. Otwórz tabelę.

 2. Kliknij kartę Pola, a następnie w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij pozycję Data i godzina.

 3. Wpisz nazwę nowego pola.

Dodawanie pola typu Data/godzina w widoku arkusza danych

Początek strony

Stosowanie formatu do pola typu Data/godzina

Program Access oferuje kilka wstępnie zdefiniowanych formatów danych daty i godziny, jednak jeśli nie spełniają one konkretnych potrzeb, można określić format niestandardowy. Domyślnym formatem jest Data ogólna — rrrr-mm-dd gg:mm:ss.

Uwaga:  Ta sekcja nie dotyczy baz danych sieci Web — w ich przypadku są dostępne jedynie dwa formaty dat: Data krótka i Data długa. Format ustawia się w widoku arkusza danych: po zaznaczeniu pola typu Data/godzina kliknij kartę Pola, a następnie w grupie Właściwości kliknij pozycję Format i wybierz żądany format.

Stosowanie wstępnie zdefiniowanego formatu

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu. Jeśli nie masz jeszcze pola typu Data/godzina, dodaj je (opis kroków zawiera poprzednia sekcja).

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W sekcji Właściwości pola kliknij strzałkę w polu właściwości Format, a następnie wybierz format z listy rozwijanej.

  Właściwość Format pola typu Data/godzina

 4. Po wybraniu formatu zostanie wyświetlona akcja Opcje aktualizacji właściwości umożliwiająca zastosowanie tego formatu do innych pól tabeli i kontrolek formularza, które zgodnie z logiką powinny dziedziczyć format. Aby zastosować wprowadzone zmiany w całej bazie danych, kliknij akcję, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj obiekt Format wszędzie tam, gdzie użyto obiektu Nazwa pola. W tym wypadku Nazwa pola jest nazwą tego pola typu Data/Godzina.

 5. Aby zastosować zmiany do całej bazy danych, po wyświetleniu okna dialogowego Właściwości aktualizacji z formularzami i innymi obiektami, które odziedziczą nowy format, kliknij przycisk Tak.

 6. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Stosowanie formatu niestandardowego

Format niestandardowy tworzy się, wprowadzając wzorzec znaków we właściwości Format pola. Formaty niestandardowe pól typu Data/godzina mogą zawierać dwie sekcje — jedną dla dat i jedną dla godzin — rozdzielone średnikiem.

Podczas stosowania formatu niestandardowego do pola typu Data/Godzina można łączyć różne formaty, korzystając z dwóch sekcji — jednej dla daty i jednej dla godziny. W takim przypadku sekcje należy rozdzielić średnikiem. Na przykład formaty Data ogólna i Godzina długa można połączyć w następujący sposób: rrrr-mm-dd;gg:mm:ss. Aby zastosować niestandardowy format daty lub godziny, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz pracować z, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. W górnej części siatki projektu wybierz pole typu Data/Godzina, które chcesz sformatować.

 3. W dolnej sekcji kliknij pole właściwości Format, a następnie wprowadź format niestandardowy, używając znaków z niestandardowy format w symbole zastępcze i separatorytabeli.

 4. Po wpisaniu formatu zostanie wyświetlona akcja Opcje aktualizacji właściwości umożliwiająca zastosowanie tego formatu do innych pól tabeli i kontrolek formularza, które zgodnie z logiką powinny dziedziczyć format. Aby zastosować wprowadzone zmiany w całej bazie danych, kliknij akcję, a następnie kliknij pozycję Aktualizuj obiekt Format wszędzie tam, gdzie użyto obiektu Nazwa pola. W tym wypadku Nazwa pola jest nazwą tego pola typu Data/Godzina.

 5. W przypadku stosowania zmian do całej bazy danych zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości aktualizacji, a w nim formularze i inne obiekty, które odziedziczą nowy format. Kliknij przycisk Tak, aby zastosować ten format.

 6. Zapisz zmiany i przełącz się do widoku arkusza danych, aby sprawdzić, czy format jest odpowiedni.

Początek strony

Ograniczanie formatu wprowadzania daty i godziny za pomocą maski wprowadzania

Aby zagwarantować wprowadzanie przez użytkowników danych typu data/godzina w określonym formacie, należy użyć maski wprowadzania. Maski wprowadzania można stosować do pól w tabelach, zestawów wyników kwerend, a także do kontrolek w formularzach i raportach. Maska wprowadzania nie wpływa na sposób wyświetlania danych, gdyż jest on określony przez format (zgodnie z opisem podanym w poprzednich sekcjach).

Uwaga:  Maski wprowadzania nie można utworzyć w aplikacji programu Access ani w bazie danych sieci Web.

Dodawanie maski wprowadzania

 1. Wybierz pole typu Data/Godzina, a następnie na karcie Ogólne w dolnej sekcji siatki projektu kliknij właściwość Maska wprowadzania.

 2. Zostanie otwarty Kreator masek wprowadzania, który prowadzi użytkownika przez proces wybierania formatu maski wprowadzania.

 3. Aby zastosować format, kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

Początek strony

Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe formaty, których można użyć

Wstępnie zdefiniowane formaty (z przykładami)

Format

Opis

Przykłady

Data ogólna

(Domyślny) Wartości daty są wyświetlane jako liczby, a wartości godziny jako godziny, minuty i sekundy, z oznaczeniem AM lub PM. W przypadku obu typów wartości program Access stosuje separatory daty i godziny wskazane w ustawieniach regionalnych systemu Windows. Jeżeli wartość nie ma składnika godziny, w programie Access jest wyświetlana tylko data. Jeżeli wartość nie ma składnika daty, w programie Access jest wyświetlana tylko godzina.

30-06-2015 10:10:42 AM

Data długa

Wyświetlane są tylko wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data długa w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Poniedziałek, 29 sierpnia 2012

Data średnia

Data jest wyświetlana w postaci dd/mmm/rr, ale z zastosowaniem separatora określonego w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

29/sie/12
29-sie-12

Data krótka

Wyświetlane są wartości daty, zgodnie z konfiguracją formatu Data krótka w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

29/8/2012
29-8-2012

Godzina długa

Wyświetlane są godziny, minuty i sekundy z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:42

Godzina średnia

Wyświetlane są godziny i minuty, z oznaczeniem AM lub PM. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Godzina krótka

Wyświetlane są tylko godziny i minuty. Program Access stosuje separator określony na karcie Godzina w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

10:10:00

Symbole zastępcze i separatory formatu niestandardowego

Zastosowanie dowolnego połączenia następujących składników umożliwia utworzenie formatu niestandardowego. Na przykład aby wyświetlić tydzień roku i dzień tygodnia, należy wpisać ciąg ww/w.

Ważne: Formaty niestandardowe niespójne z ustawieniami daty/godziny określonymi w ustawieniach regionalnych systemu Windows są ignorowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień regionalnych systemu Windows, zobacz Pomoc systemu Windows.

Składniki formatu daty

Format

Opis

d

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 31).

dd

Dzień miesiąca wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 31).

ddd

Skrót nazwy dnia tygodnia (od nie do sob).

dddd

Pełna nazwa dnia tygodnia (od niedziela do sobota).

w

Dzień tygodnia (od 1 do 7).

ww

Tydzień roku (od 1 do 53).

m

Miesiąc roku wyrażony za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 1 do 12).

mm

Miesiąc roku wyrażony za pomocą dwóch cyfr (od 01 do 12).

mmm

Pierwsze trzy litery nazwy miesiąca (od sty do gru).

mmmm

Pełna nazwa miesiąca (od styczeń do grudzień).

q

Kwartał roku (od 1 do 4).

r

Numer dnia w roku (od 1 do 366).

rr

Ostatnie dwie cyfry oznaczenia roku (od 01 do 99).

rrrr

Pełne oznaczenie roku (od 0100 do 9999).

Składniki formatu czasu

Format

Opis

g

Godzina wyrażona jedną lub dwoma cyframi, zależnie od potrzeb (od 0 do 23).

gg

Godzina wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 23).

n

Minuta wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

nn

Minuta wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

e

Sekunda wyrażona za pomocą jednej lub dwóch cyfr, zależnie od konieczności (od 0 do 59).

ss

Sekunda wyrażona za pomocą dwóch cyfr (od 00 do 59).

Składniki formatu zegara

Format

Opis

AM/PM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „AM” (przed południem) i „PM” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 PM.

am/pm

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „am” (przed południem) i „pm” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 pm.

A/P

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „A” (przed południem) i „P” (po południu) zapisanym wielkimi literami. Na przykład 9:34 P.

a/p

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem „a” (przed południem) i „p” (po południu) zapisanym małymi literami. Na przykład 9:34 p.

AMPM

Zegar dwunastogodzinny z odpowiednim oznaczeniem pory przedpołudniowej/popołudniowej określonym w ustawieniach regionalnych systemu Windows

Składniki separatora

Uwaga: Separatory są określane w ustawieniach regionalnych systemu Windows.

Separatory są wyświetlane jako część wartości typu data/godzina. Oprócz standardowych separatorów daty (-) i godziny (:) można użyć dowolnego krótkiego ciągu znaków ujętego w cudzysłów — separatora niestandardowego. Znaki cudzysłowu nie są wyświetlane. Na przykład użycie separatora "," powoduje wyświetlenie przecinka.

Separator

Opis

:

Separator formatów godziny, na przykład gg:mm

/

Separator formatów daty, na przykład mmm-rrrr

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×