Tworzenie pliku danych XML i pliku schematu XML na podstawie danych arkusza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby utworzyć plik danych XML i plik schematu XML na podstawie zakresu komórek w arkuszu, można użyć dodatku programu Excel 2003 XML Tools w wersji 1.1, który wzbogaca istniejące funkcje języka XML w programie Microsoft Excel 2007 i nowszych.

 1. Aby pobrać dodatek, kliknij link Dodatek Excel 2003 XML Tools, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie pobierania.

 2. Uruchom program Excel.

 3. Kliknij pozycję plik > Opcje > Dodatki.

  W Excel 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Excel > Dodatki.

 4. W polu Zarządzaj kliknij pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 5. W oknie dialogowym Dodatki kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź plik XmlTools.xla, zaznacz go i kliknij przycisk OK.

  Domyślnie ten plik jest przechowywany w następującym folderze na dysku twardym:
  \Office Samples\OfficeExcel2003XMLToolsAddin.

 6. Sprawdź, czy pole wyboru XmlTools na liście Dostępne dodatki jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK, aby załadować dodatek.

 7. Dodatek jest aktywny, jeśli na karcie Dodatki w kategorii Polecenia menu pojawia się menu poleceń XML Tools.

Uwaga: Ten dodatek został opracowany dla programu Excel 2003. Dokumentacja i interfejs użytkownika odwołują się do list, które w wersjach programu Excel nowszych od wersji Excel 2003 są nazywane tabelami programu Excel.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu tego dodatku, zobacz artykuł Używanie dodatku Excel 2003 XML Tools 1.1.

 1. Wprowadź dane, na podstawie których ma zostać utworzony plik danych XML i plik schematu XML. Dane muszą mieć postać tabelaryczną — powinny być przedstawione w postaci wierszy i kolumn (są to tak zwane dane płaskie).

 2. Na karcie Dodatki w grupie Polecenia menu kliknij strzałkę obok pozycji XML Tools, a następnie kliknij polecenie Convert a Range to an XML List (Konwertuj zakres komórek na listę XML).

 3. W polu tekstowym wprowadź odwołanie bezwzględne określające zakres danych, które mają zostać przekonwertowane.

  Porada: Aby łatwiej wprowadzić odpowiednie odwołanie do komórek, w oknie dialogowym kliknij przycisk z prawej strony pola tekstowego, kliknij komórkę w lewym górnym rogu zakresu i przeciągnij wskaźnik do komórki w prawym dolnym rogu zakresu, przytrzymując wciśnięty przycisk myszy.

 4. W obszarze Use first row as column names (Użyj pierwszego wiersza jako nazw kolumn) wybierz opcję No (Nie), jeśli w pierwszym wierszu znajdują się dane, lub wybierz opcję Yes (Tak), jeśli pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn, a następnie kliknij przycisk OK.

  Program Excel automatycznie utworzy schemat XML, zamapuje komórki na ten schemat i utworzy tabelę XML.

  Ważne:  Jeżeli zostanie wyświetlony Edytor Visual Basic i komunikat o błędzie języka Visual Basic for Applications (VBA), wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk OK.

  2. W wierszu podświetlone w module kod języka VBA usuwać "50" w wierszu. Innymi słowy, zmienianie:
   frazę XMLDoc jako msxml2. DOMDocument50
   Do:
   frazęXMLDoc As MSXML2, którego. DOMDocument

  3. Naciśnij klawisz F5, aby znaleźć kolejny wiersz zawierający frazę „XMLDoc As msxml2.DOMDocument50”, kliknij przycisk OK i zmień wiersz tak jak w kroku 2.

  4. Naciśnij ponownie klawisz F5, aby poprawić pozostałe wystąpienia tego tekstu.

  5. Jeśli po naciśnięciu klawisza F5 komunikat o będzie języka VBA przestanie się pojawiać, zamknij Edytor Visual Basic, aby powrócić do skoroszytu. Zakres komórek zostanie skonwertowany do tabeli XML.

   Uwaga: Aby wyświetlić wszystkie mapy XML zawarte w skoroszycie, na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Źródło w celu wyświetlenia okienka zadań Źródło XML. W dolnej części tego okienka kliknij przycisk Mapy XML.

   Jeśli karta Deweloper nie jest widoczna, wykonaj trzy czynności opisane w kroku 1 w kolejnej sekcji, aby dodać tę kartę do Wstążki programu Excel.

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, należy ją włączyć. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 2. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Eksportuj.

  Eksportowanie na karcie Deweloper

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone małe okno dialogowe Eksportowanie danych XML zawierające jedynie przyciski OK i Anuluj, kliknij mapę XML, która ma zostać użyta, a następnie kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Eksportowanie danych XML zostanie wyświetlone tylko wówczas, gdy nie została zaznaczona żadna tabela XML, a skoroszyt zawiera więcej niż jedną mapę XML.

 3. W dużym oknie dialogowym Eksportowanie danych XML w polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku danych XML.

 4. Kliknij pozycję Eksportuj.

Uwaga: Podczas tworzenia mapowań XML i eksportowania danych w programie Excel do plików XML obowiązuje limit liczby wierszy, które można wyeksportować. Eksport do pliku XML z programu Excel umożliwia zapisanie maksymalnie 65 536 wierszy. Jeśli plik zawiera więcej niż 65 536 wierszy, program Excel wyeksportuje pierwsze (#ROWS mod 65537) wierszy. Na przykład jeśli arkusz zawiera 70 000 wierszy, program Excel wyeksportuje 70 000 mod 65 537 = 4464 wierszy. Zalecamy 1) użycie formatu xlsx, 2) zapisanie pliku w formacie Arkusz kalkulacyjny XML 2003 (xml), co spowoduje utratę mapowań, lub 3) usunięcie wszystkich wierszy po wierszy 65 536, a następnie ponowne wyeksportowanie, co umożliwi zachowanie mapowań kosztem utraty danych na końcu pliku.

 1. Zaznacz dowolną komórkę w mapowanej tabeli programu Excel.

 2. Na karcie Dodatki w grupie Polecenia menu kliknij strzałkę obok pozycji XML Tools, a następnie kliknij polecenie Utwórz pliki XSD dla schematu XML w aktywnej komórce.

  Program Excel skopiuje schemat XML i wklei go do Notatnika.

 3. W Notatniku kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Wpisz nazwę oraz typ pliku, na przykład Produkty.xsd, i kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×