Tworzenie osi czasu w celu pokazania migawki harmonogramu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przechwytywanie i przekazywanie informacji o punktach kontrolnych projektu jest proste dzięki osi czasu — poziomej lub pionowej linii reprezentującej czas trwania projektu — z oznaczające faz projektu i punktów kontrolnych.


Diagram osi czasu

Tworzenie osi czasu

Pierwszym krokiem w tworzeniu osi czasu jest wybór kształtu reprezentować czas trwania projektu. Kształt osi czasu jest podstawą, do którego można dodać punktów kontrolnych projektu i zdarzeń. Możesz wybrać z różnych stylów, takich jak Linia lub Walec klasą osi czasu.

Różne style osi czasu

Tworzenie osi czasu

 1. W programie Visio otwórz szablon osi czasu.

 2. Z wzornika Kształty osi czasu przeciągnij jeden z sześciu kształtów osi czasu (Blok, Linia, linijki, podzielona lub Walec ) na stronę rysunku.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu.

 3. Na karcie Okres w polu Rozpocznij wpisz lub wybierz datę rozpoczęcia projektu.

 4. W polu Zakończenie wpisz lub wybierz datę zakończenia projektu.

 5. Na liście skali czasu wybierz jednostkę skali czasu dla osi czasu.

 6. Jeśli wybierzesz tygodni, możesz wybrać, który dzień, który ma się rozpoczynać tydzień.

 7. Na karcie Format czasu w polu język wybierz język, który ma być wyświetlanych na osi czasu.

 8. Pozostaw to pole wyboru Pokaż rozpoczęcia i zakończenia dla osi czasu zaznaczone, jeśli chcesz, aby daty rozpoczęcia i zakończenia, wybranego w kroku 4 i 5 były widoczne na końcach osi czasu.

 9. Na pierwszej liście format daty wybierz sposób dat..

 10. Pozostaw zaznaczone każdej jednostki skali czasu (jednostka określony w kroku 6 powyżej) pole wyboru Pokaż pośrednie skali czasu na osi czasu na osi czasu.

 11. W drugim listy format daty wybierz sposób wyświetlania etykiet jednostek.

 12. Pozostaw zaznaczone pole wyboru Automatycznie aktualizuj daty po przeniesieniu znaczników. Dzięki automatyczna aktualizacja dat skojarzonych ze znacznikami wówczas, gdy położenia dowolnych punktów kontrolnych, interwałów lub innych znaczników na osi czasu.

 13. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby później zmienić dowolne z tych ustawień, możesz ponownie otworzyć okno dialogowe Konfigurowanie osi czasu, klikając prawym przyciskiem myszy oś czasu i klikając polecenie Konfiguruj oś czasu.

Początek strony

Dodawanie punktów kontrolnych, interwałów i znaczników

Po utworzeniu osi czasu w miejscu, możesz zacząć dodawać kluczowych elementów: znaczników wskazujących ważne punkty kontrolne i zdarzenia.

Typ znacznika

Za pomocą

Punkt kontrolny

Wskazuje datę określonego punktu kontrolnego na osi czasu (na przykład datę oddania projektu książki do wydawcy).

Interwał

Wskazuje krytyczny przedział na osi czasu (na przykład czas wymagany na napisanie pierwszej wersji roboczej). Wybierz kształt interwału pasujący do stylu osi czasu.

Znacznik dzisiejszej daty

Zastosowane ilość czasu, który upłynął od momentu rozpoczęcia projektu. Znacznik dzisiejszej daty przesuwa się automatycznie wraz ze zmianą rzeczywistej daty w celu uwidocznienia rzut, stanu harmonogramu w odniesieniu do kolejnego terminu ostatecznego.

Oś czasu z punktami kontrolnymi i interwałami

Wskazywanie punktu kontrolnego na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt punktu kontrolnego z wzornika Osie czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie punktu kontrolnego wpisz lub wybierz datę i godzinę punktu kontrolnego.

 3. W polu Opis wpisz opis punktu kontrolnego.

 4. Z listy Format daty wybierz sposób wyświetlania daty.

 5. Kliknij przycisk OK.

Porada: Aby szybko zmienić datę punktu kontrolnego, przeciągnij go w żądane miejsce na osi czasu. Data punktu kontrolnego zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Wskazywanie zakresu na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt interwału z wzornika Kształty osi czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu.

 2. W polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia wpisz lub wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia zakresu czasu.

 3. W polu Opis wpisz opis interwału.

 4. Na liście format daty wybierz sposób dat..

 5. Kliknij przycisk OK.

Porada: Aby szybko zmienić zakres interwału, przeciągnij zielone uchwyty zaznaczenia lub przenieś interwał miejsce, w którym chcesz go na osi czasu. Data interwału zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Przenoszenie tekstu poza oś czasu

Czasami uzyskać wiele osi czasu. Aby stał się bardziej czytelny na osi czasu, można przenieść tekstu poza oś czasu, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Przenoszenie tekstu poza oś czasu

1. Kliknij żółty uchwyt sterujący wybranie interwału.

2. przeciągnij uchwyt sterujący powyżej kształtu interwału, aby przenieść tekst do lepszego położenia.

3 nawias automatycznie oznacza początek i koniec okresu.

Wskazywanie czasu, który upłynął, na osi czasu

 1. Przeciągnij kształt Upłynęło czasu z wzornika Kształty osi czasu i upuść go bezpośrednio na osi czasu. Kształt wyrównanie lewy koniec początek osi czasu i rozszerza na bieżącą datę.

 2. Przeciągnij kształt Znacznik dzisiejszej daty z wzornika Kształty osi czasu na osi czasu.

 3. Kształt zostanie ustawiony dla bieżącej daty rzeczywistych.


Czas, który upłynął, na osi czasu

Przy każdym otwarciu rysunku osi czasu zawierającej kształt Upłynęło czasu lub Znacznik dzisiejszej daty kształt ten jest przesuwany w celu wyrównania go z rzeczywistą bieżącą datą.

Początek strony

Wyświetlanie szczegółowych informacji dla sekcji osi czasu

Część istniejącej osi czasu można rozwinąć jako drugiej osi czasu, aby wyświetlić więcej szczegółów. Rozwinięta oś czasu przedstawia segment oryginalnej osi czasu, ale możesz pracować z nią niezależnie; na przykład możesz dodać punkty kontrolne i interwały na rozwiniętej osi czasu tak samo jak do oryginalnej osi czasu. Jeśli dodasz punktem kontrolnym lub interwałem do oryginalnej osi czasu, także zostaną dodane do rozwiniętej osi czasu. Jeśli dodasz punktem kontrolnym lub interwałem do rozwiniętej osi czasu, jednak go nie zostanie dodane do oryginalnej osi czasu.

Uwaga: Musi być osi czasu na stronie rysunku, aby utworzyć rozwiniętej osi czasu.

Wyświetlanie szczegółowych informacji dla sekcji

 1. Z Kształtów osi czasu przeciągnij kształt Rozwinięta oś czasu na stronie.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie osi czasu określ odpowiednie opcje dla rozwiniętej osi czasu na kartach Okres i Format godziny, a następnie kliknij przycisk OK (daty rozpoczęcia i zakończenia musi być w okresie oryginalnej komórki oś czasu).

 3. Rozwinięta oś czasu pojawi się na stronie rysunku i wyświetli następujące informacje:

  • Szary kreskowanej linii, aby skojarzyć dwie osie czasu i wskazują sekcję oryginalnej osi czasu, reprezentująca rozwiniętej osi czasu.

  • Udostępnione punkty kontrolne i interwały. Synchronizowanie tych automatycznie, aby zmiany na jednej osi czasu, one także zmieniać z drugiej strony.

   Uwaga: Domyślnie rozwinięta oś czasu używa tego samego typu kształtu jako oryginalnej osi czasu. Aby zmienić typ kształtu, kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, a następnie kliknij pozycję Ustaw typ osi czasu.

Porada: Aby szybko zmienić zakres czasu rozwiniętej osi czasu, przeciągnij żółte uchwyty sterujące. Data rozwiniętej osi czasu zostanie zmieniona w celu dopasowania jej do nowego położenia.

Początek strony

Udoskonalanie osi czasu

Usługa daty punktów kontrolnych zajmie przewidywań, o ile procesu, a nawet dat zakończenia projektów shift. Można łatwo zmienić i udoskonalanie osi czasu programu Visio w odpowiedzi na zmiany.

Co chcesz zmienić

Czynność

Daty rozpoczęcia lub zakończenia projektu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Okres typu lub wybierz pozycję Rozpocznij nowe lub daty zakończenia, a następnie kliknij przycisk OK.

Liczba znaczników podziałki na pasku osi czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Przedziału czasu. Na liście skali czasu wybierz inną jednostkę czasu, a następnie kliknij przycisk OK.

Widoczność daty na osi czasu i rejonów

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, kliknij pozycję Konfiguruj oś czasu, a następnie przejdź do karty Format godziny. W obszarze Formatowanie zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby pokazać lub ukryć daty lub znaczniki skali na osi czasu. Kliknij przycisk OK.

Widoczność grotów strzałek na pasku osi czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt osi czasu, a następnie kliknij pozycję Pokaż grot strzałki rozpoczęcia lub Pokaż grot strzałki zakończenia.

Typ punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, a następnie kliknij pozycję Ustaw typ punktu kontrolnego. Na liście Typ punktu kontrolnego kliknij odpowiedni styl, a następnie kliknij przycisk OK.

Typ interwału

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt interwału, a następnie kliknij pozycję Ustaw typ interwału. Wybierz odpowiedni styl, a następnie kliknij przycisk OK.

Data punktu kontrolnego

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt kontrolny, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj punkt kontrolny. Wprowadź datę, która ma, a następnie kliknij przycisk OK.

Daty zakresu czasu

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy interwał, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj interwał. Wprowadź odpowiednie daty, a następnie kliknij przycisk OK.

Opis punktu kontrolnego lub zakresu czasu

 • Kliknij dwukrotnie tekst skojarzony z punktem kontrolnym lub interwałem. Zaznacz opis, a następnie wpisz nowy opis, który ma.

Położenie tekstu skojarzonego z punktem kontrolnym, interwałem lub znacznikiem dzisiejszej daty

 • Zaznacz kształt. Przeciągnij uchwyt sterujący, aby zmienić odległość między pasek tekstu i osi czasu lub obracanie tekstu.

Format daty

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy oś czasu, punktu kontrolnego lub interwału, a następnie kliknij Konfiguruj oś czasu, Konfigurowanie punktu kontrolnego lub Konfiguruj interwał. Z listy format daty kliknij odpowiedni format, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×