Tworzenie niestandardowych kategorii i grup oraz zarządzanie nimi w okienku nawigacji

Do korzystania z obiektów bazy danych i zarządzania nimi w programie Access służy okienko nawigacji. W okienku nawigacji możesz również tworzyć niestandardowe kategorie i grupy w celu organizowania obiektów bazy danych w wybrany sposób. Możesz na przykład udostępnić skróty wyłącznie do obiektów, które mają być wyświetlane, co ułatwi pracę innym użytkownikom. W tym temacie omówiono sposób tworzenia niestandardowych kategorii i grup w okienku nawigacji oraz zarządzania nimi.

W tym artykule

Tworzenie niestandardowych kategorii i grup

Pokazywanie i ukrywanie grup oraz obiektów w kategorii

Usuwanie i przywracanie obiektów w grupach niestandardowych

Tworzenie niestandardowych kategorii i grup

Utworzona kategoria niestandardowa będzie na stałe przypisana do bazy danych otwartej w momencie utworzenia kategorii. Kategorii ani grupy niestandardowych nie można przenosić do innych baz danych.

Do tworzenia kategorii i grup niestandardowych służy okno dialogowe Opcje nawigacji. Ten proces wymaga wykonania następujących czynności:

 • Najpierw utwórz kategorię niestandardową. W programie Access jest dostępna jedna taka kategoria — o nazwie Niestandardowa. Można zmienić nazwę tej kategorii i w razie potrzeby dodać lub usunąć grupy. Można również w dowolnej chwili utworzyć nową kategorię.

 • Po utworzeniu kategorii utwórz jedną lub więcej grup przeznaczonych dla nowej kategorii.

 • Zamknij okno dialogowe Opcje nawigacji i w okienku nawigacji przeciągnij lub skopiuj i wklej obiekty bazy danych, które chcesz przypisać do grupy niestandardowej. Przeciągnij lub skopiuj obiekty ze specjalnej grupy o nazwie Obiekty nieprzypisane tworzonej przez program Access po każdym utworzeniu kategorii niestandardowej.

  Uwaga: Po dodaniu do grupy niestandardowej obiektu bazy danych z grupy Obiekty nieprzypisane program Access utworzy skrót do tego obiektu — sam obiekt nie zostanie przeniesiony ani skopiowany. Zmiana nazwy skrótu lub usunięcie go w grupie niestandardowej nie ma wpływu na obiekt, lecz tylko na skrót do niego.

 • Po wypełnieniu grup niestandardowych można ukryć grupę Obiekty nieprzypisane oraz wszystkie inne grupy, które nie mają być wyświetlane.

Tworzenie kategorii niestandardowej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji na liście Kategorie kliknij pozycję Dodaj element. Na liście zostanie wyświetlona nowa kategoria. Na tej ilustracji pokazano nową kategorię niestandardową:

  Nowa kategoria niestandardowa w okienku nawigacji

 3. Wpisz nazwę nowej kategorii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Nazwa powinna mieć sens dla osób korzystających z bazy danych. Po utworzeniu nazwy podpis dla listy po prawej stronie zmieni się zgodnie z nadaną nazwą. Jeżeli na przykład nowej kategorii nadano nazwę Mój panel przełączania, nagłówek listy po prawej stronie będzie miał następującą postać: Grupy dla „Mój panel przełączania”. Lista zawiera grupę o nazwie Obiekty nieprzypisane. Ta grupa jest tworzona domyślnie. Zawiera ona wszystkie obiekty w bazie danych, którymi można się posłużyć do wypełnienia grupy niestandardowej.

  Po utworzeniu kategorii niestandardowej można utworzyć jedną lub więcej grup dla danej kategorii. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby grup. W otwartym oknie dialogowym Opcje nawigacji wykonaj opisane niżej czynności.

Tworzenie grupy niestandardowej

 1. Na liście Grupy dla „Nazwa grupy” kliknij pozycję Dodaj grupę, a następnie wpisz nazwę grupy. Ten proces można w razie potrzeby wielokrotnie powtórzyć. Kategoria Mój panel przełączania może na przykład zawierać trzy grupy — Formularze wprowadzania danych, Raporty oraz Zapytania. Podczas dodawania nowych grup należy się kierować potrzebami użytkowników lub własnymi preferencjami.

 2. Pozostaw zaznaczenie pola wyboru przy pozycji Obiekty nieprzypisane, a następnie kliknij przycisk OK. Spowoduje to zamknięcie okna dialogowego Opcje nawigacji i dodanie nowej grupy niestandardowej do panelu nawigacji. Nowa grupa będzie jednak w tym momencie niewidoczna.

 3. Przejdź do następnego zestawu czynności, aby wyświetlić grupę i dodać do niej obiekty.

Dodawanie obiektów do grupy niestandardowej

 1. Kliknij menu u góry okienka nawigacji i w górnej części menu kliknij nową kategorię. W dolnej części menu, obok grupy Obiekty nieprzypisane zostaną wyświetlone grupy utworzone dla tej kategorii.

 2. W grupie Obiekty nieprzypisane zaznacz elementy, które mają być użyte w grupie niestandardowej, a następnie przenieś je do tej grupy. W programie Access jest dostępnych kilka metod przenoszenia zaznaczonych elementów. Są to:

  • Przeciąganie pojedynczych elementów

  • Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza CTRL, kliknięcie wielu elementów, a następnie przeciągnięcie ich do grupy niestandardowej.

  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wybranych elementów, wskazanie polecenia Dodaj do grupy, a następnie kliknięcie nazwy grupy niestandardowej.

Po zakończeniu można pozostawić grupę Obiekty nieprzypisane widoczną w okienku nawigacji lub ją ukryć.

Ukrywanie grupy Obiekty nieprzypisane

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy górną część okienka nawigacji i kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W okienku kategorii Grupy dla wyczyść pole wyboru Obiekty nieprzypisane.

Po utworzeniu kategorii lub grupy niestandardowej można dodać do tej grupy kilka skrótów, za pomocą których będzie można dodawać dodatkowe grupy. Poniżej opisano sposób wykonania tej czynności.

Tworzenie nowej grupy niestandardowej przy użyciu obiektów znajdujących się w istniejącej grupie niestandardowej

Uwaga: Aby użyć tej metody, trzeba najpierw utworzyć kategorię i grupę niestandardową, wykonując czynności opisane w poprzednich sekcjach.

 1. Po otwarciu kategorii i grupy niestandardowej w okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz umieścić w nowej grupie.

 2. Wskaż pozycję Dodaj do grupy, a następnie kliknij pozycję Nowa grupa.

  W okienku nawigacji zostanie wyświetlona nowa grupa.

  Nowa grupa niestandardowa w okienku nawigacji

  Wprowadź nazwę nowej grupy, a następnie w razie potrzeby przeciągnij dodatkowe skróty do nowej grupy.

Początek strony

Pokazywanie i ukrywanie grup oraz obiektów w kategorii

Istnieje możliwość ukrycia niektórych lub wszystkich grup w kategorii niestandardowej lub wszystkich bądź niektórych obiektów w grupie. Podczas dalszej pracy należy pamiętać o następujących informacjach:

 • W programie Access są dostępne dwa sposoby ukrywania obiektu. Można ukryć obiekt w jego grupie i kategorii nadrzędnej za pomocą poleceń okienka nawigacji, można również wyświetlić właściwości każdego obiektu i ukryć go we wszystkich grupach i kategoriach w otwartej bazie danych.

 • Ukryte obiekty i grupy można ustawić jako całkowicie niewidoczne lub wyświetlić je w okienku nawigacji w postaci wygaszonych, niedostępnych ikon. W tym celu należy zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Pokaż ukryte obiekty w oknie dialogowym Opcje nawigacji. Za pomocą tego pola można także odkryć lub przywrócić grupę albo obiekt.

W poniższych sekcjach przedstawiono procedury wykonywania poszczególnych zadań.

Ukrywanie grupy w kategorii

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu grupy, którą chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

  Uwaga: To zadanie można również wykonać za pomocą okna dialogowego Opcje nawigacji. Otwórz to okno dialogowe (jeżeli nie potrafisz tego zrobić, zapoznaj się z czynnościami w następnej sekcji) i na liście Grupy dla „kategoria” wyczyść pole wyboru obok grupy, która ma zostać ukryta.

Przywracanie ukrytej grupy w kategorii

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. Na liście Kategorie zaznacz kategorię zawierającą ukrytą grupę.

 3. Na liście Grupy dla: „kategoria” zaznacz pole wyboru obok ukrytej grupy.

 4. Kliknij przycisk OK.

Ukrywanie obiektu w jego grupie nadrzędnej

 • W okienku nawigacji kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ukryj.

Ukrywanie obiektu we wszystkich grupach i kategoriach

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz ukryć, a następnie kliknij polecenie Właściwości obiektu.

  Pojawi się okno dialogowe Właściwości, w którym program Access dołączy nazwę obiektu do tytułu okna dialogowego. Na przykład otwarcie formularza o nazwie Zamówienia spowoduje, że tytuł okna dialogowego będzie następujący: Właściwości: Zamówienia Poniższa ilustracja przedstawia to okno dialogowe.

  Okno dialogowe Właściwości dla obiektu bazy danych w programie Access

 2. Zaznacz pole wyboru Ukryte.

 3. Kliknij przycisk OK.

Przywracanie (odkrywanie) ukrytego obiektu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij przycisk OK i powrócić do okienka nawigacji. W okienku wszystkie ukryte obiekty są wyświetlane w postaci wygaszonych ikon.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli obiekt został ukryty tylko w jego grupie lub kategorii nadrzędnej, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odkryj.

  • Jeśli obiekt został ukryty we wszystkich kategoriach i grupach przez ustawienie właściwości Ukryty, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Wyświetl właściwości, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryty.

Początek strony

Usuwanie i przywracanie obiektów w grupach niestandardowych

Grupy niestandardowe mogą z czasem ulec modyfikacji w wyniku zmian wymagań użytkowników lub potrzeb biznesowych. W dowolnej chwili można dodawać obiekty do grupy lub je z niej usuwać. Poniższe procedury przedstawiają sposoby wykonywania tych czynności.

Usuwanie obiektów z grupy niestandardowej

 • W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Przywracanie obiektu do grupy niestandardowej

 1. Jeśli grupa Obiekty nieprzypisane jest ukryta, wyświetl ją.

  Jak wyświetlić grupę Obiekty nieprzypisane?

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

  2. W okienku Grupy dla „kategoria” zaznacz pole wyboru obok pozycji Obiekty nieprzypisane.

 2. W razie potrzeby przeciągnij albo skopiuj i wklej odpowiedni obiekt z grupy Obiekty nieprzypisane do grupy niestandardowej.

Zmienianie nazwy obiektu w grupie niestandardowej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę skrótu.

 2. Wpisz nową nazwę skrótu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×