Tworzenie niestandardowego formularza listy przy użyciu programu SharePoint Designer

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Listy programu SharePoint i w bibliotekach zawierają formularzy list, które umożliwiają użytkownikom wyświetlanie, edytowanie i dodawanie elementów do listy lub biblioteki. Przy użyciu Microsoft SharePoint Designer 2010 można utworzyć i dostosowywanie tych formularzy, aby ułatwić użytkownikom dodawania i aktualizowania elementów na liście. Jeśli formularz listy jest częścią rozwiązania, które zostały zaprojektowane, chcesz dostosować formularz, tak aby skierowana do rozwiązania i zbiera odpowiednie dane do obsługi rozwiązania.

W formularzu listy niestandardowej można Pokazywanie lub ukrywanie niektórych pól, uporządkować te pola, zmienianie układu formularza, dodawanie sformatowanego tekstu i grafiki i ostatecznie zmienić XSL, HTML lub ASP używana w formularzu. Te zadania można wykonać tylko przy użyciu niestandardowego formularza listy w SharePoint Designer 2010.

W tym artykule opisano domyślne formularze skojarzone z listą oraz podano sposób tworzenia własnych formularzy niestandardowych dla listy lub biblioteki.

Uwaga: Jeśli korzystasz z usługi SharePoint Online i informacje w tym artykule nie odpowiada, co widzisz, być może być używany usługi Office 365 po uaktualnieniu usługi. Niektóre funkcje w programie SharePoint Designer nie są obsługiwane w następnej wersji usługi SharePoint online. Zobacz, co zostało zmienione w programie SharePoint Designer 2013.

W tym artykule

Przeglądanie domyślnych formularzy listy

Tworzenie nowych formularzy list

Dalsze kroki

Przeglądanie domyślnych formularzy listy

Formularze list znajdują się w tym samym folderze co ich skojarzone listy programu SharePoint. Przy użyciu SharePoint Designer 2010, można szybko i łatwo przejrzeć domyślnych formularzy list skojarzone z listy.

Najprostszym sposobem wyświetlenia domyślnych formularzy skojarzonych z określoną listą jest otwarcie strony podsumowania dla tej listy.

 1. Po otwarciu witryny sieci w SharePoint Designer 2010 kliknij list i bibliotek w okienku nawigacji.

 2. W galerii kliknij odpowiednią listę, na przykład Anonsy.

 3. Formularze skojarzone z listą zostaną wyświetlone w obszarze Formularze na stronie podsumowania.

  Formularze w programie SharePoint Designer

Innym sposobem wyświetlenia domyślnych formularzy skojarzonych z listą jest otwarcie hierarchii witryny przy użyciu karty Wszystkie pliki w okienku nawigacji.

 1. Z witryną otworzyć w SharePoint Designer 2010, kliknij pozycję Wszystkie pliki w okienku nawigacji.

  Uwaga: Jeśli Wszystkie pliki nie jest widoczna, skontaktuj się z administratorem o włączaniu struktury witryny sieci web w SharePoint Designer 2010.

 2. W przypadku list programu SharePoint kliknij folder Listy, a następnie kliknij odpowiednią listę, na przykład Anonsy.

  Zostaną wyświetlone formularze i widoki skojarzone z daną listą, takie jak AllItems.aspx. Sekcja Zobacz też zawiera łącza do dodatkowych informacji na temat widoków.

  Uwaga: Oprócz przeglądania i otwierania formularzy z tego miejsca, można przejrzeć ich listę przy użyciu hierarchii witryny, wyświetlanej pod okienkiem nawigacji. Wystarczy kliknąć znak plus (+), aby rozwinąć folder Listy, a następnie kliknąć znak plus (+) w celu rozwinięcia odpowiedniej listy.

  Formularze w programie SharePoint Designer

 3. W przypadku bibliotek programu SharePoint otwórz folder Dokumenty udostępnione, a następnie otwórz folder Formularze, aby wyświetlić skojarzone formularze.

Początek strony

Formularze listy DispForm.aspx, EditForm.aspx i NewForm.aspx

Z listą są domyślnie skojarzone trzy formularze: DispForm.aspx, EditForm.aspx i NewForm.aspx. Poniższe trzy ilustracje przedstawiają domyślne formularze listy dotyczące listy Anonsy.

 • Strona DispForm.aspx jest formularzem wyświetlania elementu, używanym podczas wyświetlania jednego elementu listy.

  Formularze w programie SharePoint Designer

 • Strona EditForm.aspx umożliwia wyświetlenie formularza edycji elementu podczas edytowania elementu na liście.

  Formularze w programie SharePoint Designer

 • Strona NewForm.aspx umożliwia wyświetlenie formularza nowego elementu podczas dodawania nowego elementu do listy.

  Formularze w programie SharePoint Designer

Uwaga: W przypadku dodawania nowych elementów do bibliotek programu SharePoint jest używany formularz Upload.aspx zamiast formularza NewForm.aspx.

Początek strony

Tworzenie nowych formularzy list

Domyślnych formularzy list (formularza wyświetlanego elementu, formularza Edytuj element i formularz nowego elementu) są przechowywane w składniku Web Part o nazwie listy formularza sieci Web Part (LFWP). LFWP są renderowane formularza przy użyciu CAML (wspólnej aplikacji Markup Language), a to nie można dostosowywać w SharePoint Designer 2010.

Aby dostosować formularz, możesz wstawić danych formularza sieci Web Part (Services). Używa XSLT, które można dostosować w SharePoint Designer 2010. W suma domyślny formularz jest zastępowany Services i są to zrobić na dwa sposoby.

Tworzenie nowego formularza listy i kojarzenie go z listą

Najprostszą i najszybszą metodą utworzenia niestandardowego formularza listy jest utworzenie nowego formularza i użycie go jako domyślnego formularza listy.

 1. Po otwarciu witryny sieci w SharePoint Designer 2010 kliknij list i bibliotek w okienku nawigacji.

 2. W galerii kliknij odpowiednią listę, na przykład Anonsy.

 3. Na stronie podsumowania w obszarze Formularze kliknij pozycję Nowy.

  Formularze w programie SharePoint Designer

  Uwaga: Można też kliknąć pozycję Formularz listy na karcie Ustawienia listy na Wstążce.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie nowego formularza listy określ nazwę pliku nowego formularza. Nie używaj nazw powodujących konflikt z formularzami domyślnymi (DispForm.aspx, EditForm.aspx i NewForm.aspx).

  Formularze w programie SharePoint Designer

 5. Określ typ formularza, wybierając opcję Formularz nowego elementu, Formularz edycji elementu lub Formularz wyświetlania elementu.

 6. Aby ten formularz był domyślnym formularzem skojarzonym z daną listą, kliknij pozycję Ustaw jako domyślny formularz dla wybranego typu. Jeśli wykonasz tę czynność, formularz niestandardowy będzie używany w przypadku tej listy zamiast oryginalnego formularza domyślnego.

 7. Aby określić opcje zaawansowane, wybierz typ zawartości, jaki ma być używany w przypadku formularza (zazwyczaj będzie to typ odpowiadający danej liście).

  Uwaga: Każdą listę lub bibliotekę można skonfigurować tak, aby zezwalała na wiele typów zawartości. W takim przypadku będą one wyświetlane w tym menu. Dla każdego typu zawartości dostępnego dla listy lub biblioteki można użyć osobnego zestawu niestandardowych formularzy listy. Jeśli na przykład lista korzysta z typu zawartości Informacje prasowe i typu zawartości Informacje branżowe, można utworzyć dwa zestawy niestandardowych formularzy listy — po jednym dla każdego z tych dwóch typów zawartości. Używanie osobnego zestawu niestandardowych formularzy listy dla każdego typu zawartości jest korzystne dlatego, że każdy formularz jest zaprojektowany w celu wyświetlania tylko pól odpowiednich w przypadku danego typu zawartości. Sekcja Zobacz też zawiera łącza do dodatkowych informacji o typach zawartości.

 8. Aby dodać łącze niestandardowe do formularza, wybierz opcję Utwórz łącze w menu elementów listy i na Wstążce, a następnie określ łącze oraz nazwę polecenia.

  Sekcja Zobacz też zawiera łącza do dodatkowych informacji o niestandardowych akcjach skojarzonych z listą.

 9. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy formularz i wrócić na stronę podsumowania listy.

  Nowy formularz zostanie wyświetlony razem z innymi formularzami skojarzonymi z listą.

Początek strony

Edytowanie istniejącego formularza listy

Inną metodą utworzenia niestandardowego formularza listy jest bezpośrednie przeprowadzenie edycji jednego z domyślnych formularzy skojarzonych z daną listą. W takim przypadku na stronie jest wstawiany nowy formularz (składnik Web Part formularza danych), który zastępuje umieszczony na niej formularz domyślny.

Uwaga: Na dowolnej stronie ASPX SharePoint Designer 2010 może w rzeczywistości wykonać poniższe czynności. Zaletą edytowania istniejącego formularza jest już skojarzone z listy.

 1. Po otwarciu witryny sieci w SharePoint Designer 2010 kliknij list i bibliotek w okienku nawigacji.

 2. W galerii kliknij odpowiednią listę, na przykład Anonsy.

 3. Na stronie podsumowania w obszarze Formularze kliknij odpowiedni formularz, na przykład NewForm.aspx, aby otworzyć go do edycji.

  Formularze w programie SharePoint Designer

 4. Po otwarciu formularza NewForm.aspx w edytorze stron umieść kursor bezpośrednio pod formularzem domyślnym i naciśnij kilkakrotnie klawisz Enter, aby utworzyć dodatkowy odstęp pod formularzem.

  Formularze w programie SharePoint Designer

  Innym sposobem szybkiego umieszczenia kursora w tej lokalizacji jest kliknięcie domyślnego formularza listy i jednoczesne naciśnięcie klawisza Esc oraz klawisza strzałki w prawo.

 5. Na Wstążce kliknij kartę Wstawianie, a następnie w grupie Widoki i formularze danych kliknij nazwę odpowiedniego formularza, na przykład Formularz nowego elementu.

 6. Wybierz listę lub bibliotekę, z którą chcesz skojarzyć formularz, taką jak Anonsy.

  Bezpośrednio pod formularzem domyślnym na stronie pojawi się pozycja Formularz nowego elementu.

  Następnym krokiem jest ukrycie domyślnego formularza listy, tak aby na stronie był widoczny tylko nowy formularz. W ten sposób można również zagwarantować, że połączenie strony z listą programu SharePoint nie zostanie zmienione i że łącze do tej strony będzie poprawnie działać w witrynie.

 7. Kliknij domyślny formularz listy, aby go zaznaczyć.

 8. Na Wstążce kliknij kartę Formatowanie, a następnie wybierz pozycję Właściwości w grupie Składnik Web Part.

  Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy domyślny składnik Web Part, a następnie wybrać polecenie Właściwości składnika Web Part.

 9. W oknie dialogowym Składnik Web Part kliknij znak plus obok pozycji Układ, zaznacz opcję Ukryty, a następnie kliknij przycisk OK.

  Domyślny składnik Web Part na stronie należy ukryć, nie usuwając go. Usunięcie domyślnego składnika Web Part spowoduje przerwanie połączenia strony z listą. Sekcja Zobacz też zawiera łącza do dodatkowych informacji na temat ukrywania składników Web Part.

  Oba formularze wyświetlane na stronie ASPX w SharePoint Designer 2010. Gdy Podgląd formularza, jednak będzie widoczny tylko nowego formularza.

Zamienianie formularzy domyślnych za pomocą programu Office InfoPath 2010

Zamiast przy użyciu edytora formularza listy w SharePoint Designer 2010, użyj Microsoft InfoPath 2010 służy do tworzenia, edytowania i projektowanie formularzy. Program InfoPath 2010 jest zaawansowane narzędzie służące do tworzenia formularzy przystosowanych, które mogą być używane dla list, bibliotek i przepływy pracy programu SharePoint.

Sekcja Zobacz też zawiera łącza do dodatkowych informacji o formularzach programu Office InfoPath 2010.

Początek strony

Dalsze kroki

Po utworzeniu niestandardowy formularz listy lub biblioteki, następnym krokiem jest rozpoczęcie Dostosowywanie formularza do własnych potrzeb. Można dodać lub usunąć kolumny, zmienianie układu pól, stosowanie różnych czcionek i stylów, dodawanie niestandardowych obrazów i tak dalej. Wstążka w SharePoint Designer 2010 umożliwia wykonywanie to dostosowanie. W przypadku zmiany, którą można wprowadzać przy użyciu wstążki, można edytować formularz XSL bezpośrednio w widoku kodu. Łącza do dodatkowych informacji na temat dostosowywania formularzy list w sekcji Zobacz też.

Aby usunąć formularz, należy go wyróżnić na stronie podsumowania, a następnie wybrać pozycję Usuń na Wstążce. Formularz zostanie usunięty z serwera i nie będzie dostępny dla użytkowników.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×