Tworzenie nazwanego zestawu w raporcie w formie tabeli przestawnej OLAP

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy z Online Analytical Processing OLAP tabeli przestawnej w programie Excel 2010, można utworzyć nazwane zestawy elastyczne funkcję, która umożliwia:

 • Grupowanie typowych zestawów elementów w celu ich ponownego użycia, nawet jeśli te zestawy nie są zawarte w danych.

 • Łączenie elementów z różnych hierarchii przy użyciu metod, które nie były możliwe we wcześniejszych wersjach programu Excel, często nazywanych raportowaniem asymetrycznym.

 • Tworzenie nazwanego zestawu za pomocą niestandardowych kwerend wyrażeń wielowymiarowych (MDX, Multidimensional Expression) — języka kwerend baz danych OLAP korzystającego ze składni obliczeń podobnej do formuł arkusza.

Jeśli nie znasz języka kwerend wyrażeń wielowymiarowych (MDX), możesz utworzyć nazwany zestaw, który jest oparty na elementy w wierszach lub kolumnach raportu tabeli przestawnej. Aby dowiedzieć się więcej na temat język kwerend MDX, zobacz Kwerendy danych wielowymiarowych.

Znając język kwerend MDX, można użyć wyrażeń MDX w celu utworzenia lub zmodyfikowania nazwanego zestawu.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie nazwanego zestawu na podstawie elementów wiersza lub kolumny

Tworzenie nazwanego zestawu za pomocą wyrażeń MDX

Edytowanie lub usuwanie nazwanego zestawu

Tworzenie nazwanego zestawu na podstawie elementów wiersza lub kolumny

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP, dla którego chcesz utworzyć nazwany zestaw.

Zostanie wyświetlony widok Narzędzia tabel przestawnych oraz karty Opcje i Projektowanie.

 1. Na karcie Opcje w grupie obliczenia kliknij przycisk pola, elementy; i zestawy, a następnie kliknij pozycję Utwórz zestaw na podstawie wiersza elementów lub Utwórz zestaw na podstawie kolumny elementów.

Narzędzia tabel przestawnych: grupa Obliczenia na karcie Opcje

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy zestaw. W razie potrzeby można zmienić rozmiar okna dialogowego, przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w prawym dolnym rogu tego okna.

 1. W polu Nazwa zestawu wpisz nazwę tworzonego zestawu.

 2. Aby określić, które wiersze mają być uwzględnione w nazwanym zestawie, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Do usunięcia wiersza z listy elementów, kliknij obszar po lewej stronie wiersza, który chcesz zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Usuń wiersz.

  • Aby dodać nowy wiersz do listy elementów, kliknij obszar po lewej stronie wiersza, poniżej którego chcesz dodać nowy wiersz, a następnie kliknij pozycję Dodaj wiersz.

  • Aby utworzyć kopię elementu, kliknij obszar po lewej stronie wiersza, który chcesz skopiować, a następnie kliknij pozycję Kopiuj wiersz.

  • Aby przenieść element w inne miejsce, kliknij obszar po lewej stronie wiersza, który chcesz przenieść, a następnie użyj strzałek W górę i W dół w celu przeniesienia danego wiersza w odpowiednie miejsce.

 3. Domyślnie elementy z różnych poziomów są wyświetlane w oddzielnych polach w hierarchii, a nazwany zestaw zastępuje bieżące pola w obszarze wiersza lub kolumny.

  • Aby te elementy były wyświetlane w tym samym polu co inne elementy, wyczyść pole wyboru Wyświetl elementy z różnych poziomów w oddzielnych polach.

  • Aby bieżące pola były nadal wyświetlane w obszarze wiersza lub kolumny, wyczyść pole wyboru Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze wiersza na nowy zestaw lub Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze kolumny na nowy zestaw. Po kliknięciu przycisku OK zestaw nie zostanie wyświetlony w tabeli przestawnej, ale będzie dostępny w oknie Lista pól tabeli przestawnej.

 4. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nazwany zestaw.

  Uwaga: 

 5. Aby cofnąć wszystkie czynności po zamknięciu okna dialogowego, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 6. Do nazwanych zestawów nie można zastosować żadnego typu filtrowania.

Początek strony

Tworzenie nazwanego zestawu za pomocą wyrażeń MDX

Ważne: W przypadku tworzenia nazwanego zestawu lub modyfikowania definicji MDX istniejącego nazwanego zestawu, wszelkie dodatkowe modyfikacje jest możliwe tylko za pomocą wyrażeń MDX.

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP, dla którego chcesz utworzyć niestandardowy nazwany zestaw.

 2. Na karcie Opcje w grupie obliczenia kliknij pola, elementy; i zestawy, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami.

Narzędzia tabel przestawnych: grupa Obliczenia na karcie Opcje

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer zestawów. W razie potrzeby można zmienić rozmiar okna dialogowego, przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w prawym dolnym rogu tego okna.

 1. Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Utwórz zestaw przy użyciu wyrażenia MDX.

 2. W polu Nazwa zestawu wpisz nazwę tworzonego zestawu.

 3. Aby ustawić definicję MDX nazwanego zestawu, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • W polu Definicja zestawu wpisz lub wklej skopiowaną definicję MDX.

  • Na karcie Pola i elementy wybierz pozycję z listy pól, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Ponadto można przeciągnąć pozycję z listy pól do pola Definicja zestawu lub kliknąć dwukrotnie pozycję na liście pól.

   Dostępne pozycje listy pól

   Pozycja listy pól

   Przykłady wyrażeń MDX wygenerowanych za pomocą modułu Adventure Works

   Wymiar

   [Produkt]

   Hierarchia atrybutów (zawiera element członkowski Wszystko)

   [Produkt].[Kategoria]

   Poziom hierarchii atrybutów (nie zawiera elementu członkowskiego Wszystko)

   [Produkt].[Kategoria].[Kategoria]

   Element członkowski hierarchii atrybutów

   [Produkt].[Kategoria].&[4]

   Hierarchia użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów]

   Poziom hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].[Kategoria]

   Element członkowski hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].[Kategoria].&[4]

   Miara

   [Miary].[Kwota sprzedaży internetowej]

   Miara obliczana

   [Miary].[Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży produktu macierzystego]

   Nazwany zestaw

   [Grupa produktów podstawowych]

   Wartość wskaźnika KPI

   Wartość wskaźnika KPI("Marża zysku brutto produktu")

   Cel wskaźnika KPI

   Cel wskaźnika KPI("Marża zysku brutto produktu")

   Stan wskaźnika KPI

   Stan wskaźnika KPI("Marża zysku brutto produktu")

   Trend wskaźnika KPI

   Trend wskaźnika KPI("Marża zysku brutto produktu")

   Właściwość elementu członkowskiego hierarchii użytkowników

   [Produkt].[Kategorie produktów].Properties("Klasa")

   Właściwość elementu członkowskiego hierarchii atrybutów

   [Produkt].[Produkt].Properties("Klasa")

  • Na karcie Funkcje wybierz co najmniej jedną z dostępnych funkcji MDX, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Funkcje MDX są obsługiwane przez usługi Analysis Services, ale nie zawierają funkcji języka VBA.

   Argumenty funkcji są umieszczone w cudzysłowach ostrokątnych (<< >>). Argumenty zastępcze można zamienić, klikając je, a następnie wpisując poprawne nazwy.

   Przykładów funkcji MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Zestaw» )
   AGGREGATE( «Zestaw»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   «Poziom».ALLMEMBERS
   «Hierarchia».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Element członkowski» «Poziom» )
   ANCESTOR( «Element członkowski», «Odległość» )
   ANCESTORS( «Element Członkowski», «Odległość» )
   ANCESTORS( «Element członkowski», «Poziom» )
   ASCENDANTS( «Element członkowski» )
   AVG( «Zestaw»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   AXIS( «Wyrażenie liczbowe» )
   BOTTOMNCOUNT( «Zestaw», «Liczba»[, «Wyrażenie liczbowe»] )
   BOTTOMPERCENT( «Zestaw», «Procent», «Wyrażenie liczbowe» )
   BOTTOMSUM( «Zestaw», «Wartość», «Wyrażenie liczbowe» ) …

 4. Aby przetestować nową definicję MDX, kliknij pozycję Testuj wyrażenie MDX.

 5. Domyślnie elementy z różnych poziomów są wyświetlane w oddzielnych polach w hierarchii, pola są uporządkowane, zduplikowane pozycje są automatycznie usuwane (ponieważ do zestawu dodano funkcje HIERARCHIZE i DISTINCT), a nazwany zestaw zastępuje bieżące pola w obszarze wiersza lub kolumny.

  • Aby te elementy były wyświetlane w tym samym polu co inne elementy, wyczyść pole wyboru Wyświetl elementy z różnych poziomów w oddzielnych polach.

  • Aby zmienić domyślną hierarchię i zachować zduplikowane pozycje, wyczyść pole wyboru Automatycznie porządkuj i usuwaj duplikaty z zestawu.

  • Aby bieżące pola były nadal wyświetlane w obszarze wiersza lub kolumny, wyczyść pole wyboru Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze wiersza na nowy zestaw lub Zamień pola znajdujące się obecnie w obszarze kolumny na nowy zestaw. Po kliknięciu przycisku OK zestaw nie zostanie wyświetlony w tabeli przestawnej, ale będzie dostępny w oknie Lista pól tabeli przestawnej.

 6. Jeśli istnieje połączenie z modułem usług SQL Server 2008 Analysis Services, domyślnie tworzony jest dynamiczny nazwany zestaw. Ten nazwany zestaw jest automatycznie obliczany ponownie przy każdej aktualizacji.

  • Aby zapobiec ponownemu obliczaniu zestawu przy każdej aktualizacji, wyczyść pole wyboru Ponownie oblicz zestaw przy każdej aktualizacji.

 7. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nazwany zestaw.

  Uwaga: 

 8. Aby cofnąć wszystkie czynności po zamknięciu okna dialogowego, należy kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp.

 9. Do nazwanych zestawów nie można zastosować żadnego typu filtrowania.

Początek strony

Edytowanie lub usuwanie nazwanego zestawu

 1. Kliknij raport w formie tabeli przestawnej OLAP zawierający nazwany zestaw, który chcesz edytować lub usunąć.

 2. Na karcie Opcje w grupie obliczenia kliknij pola, elementy; i zestawy, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami.

Narzędzia tabel przestawnych: grupa Obliczenia na karcie Opcje

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer zestawów. W razie potrzeby można zmienić rozmiar okna dialogowego, przeciągając uchwyt zmiany rozmiaru znajdujący się w prawym dolnym rogu tego okna.

 1. Wybierz zestaw, który chcesz edytować lub usunąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować wybrany nazwany zestaw, kliknij pozycję Edytuj, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

  • Aby usunąć wybrany nazwany zestaw, kliknij pozycję Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak w celu potwierdzenia.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×