Tworzenie menu niestandardowych i menu skrótów za pomocą makr

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą makr programu Access możliwe jest tworzenie niestandardowych menu skrótów wyświetlanych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy formularzy, raportów lub pojedynczych formantów. Można również tworzyć menu niestandardowe wyświetlane na Wstążce dla określonych formularzy lub raportów.

Aby utworzyć menu za pomocą makr, należy wykonać trzy główne czynności:

 1. Utworzyć grupę makr, która będzie definiować polecenia menu.

 2. Utworzyć inne makro, które utworzy samo menu.

 3. Dołączyć menu do formantu, formularza, raportu lub do całej bazy danych.

Te czynności przedstawiono szczegółowo w poniższych sekcjach.

Krok 1. Tworzenie grupy makr, która będzie zawierać polecenia menu.

W tym kroku należy utworzyć grupę makr, w której każde makro będzie osobnym poleceniem w menu skrótów.

Co to jest grupa makr?

Grupa makr jest pojedynczym obiektem makra, który zawiera co najmniej dwa niezależne makra. Poszczególne makra są identyfikowane za pomocą nazw z kolumny Nazwa makra. Na poniższej ilustracji grupą makr jest Makro3. KomNieZnalez i KomZnalez to nazwy makr należących do grupy (każde z tych makr składa się z dwóch akcji).

Przykład grupy makr

Uwaga: Kolumna Nazwa makra jest domyślnie ukryta. Aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra, na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy kliknąć przycisk Nazwy makr.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij Nazwy makr, aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra.

 3. Dla każdego polecenia, które ma się znaleźć w niestandardowym menu skrótów:

  • W kolumnie Nazwa makra wprowadź tekst, który ma być wyświetlany w menu skrótów (na przykład „Drukuj raport” lub „Zapisz”).

   1. Uwaga: Aby utworzyć klawisz skrótu, umożliwiający wybór polecenia za pomocą klawiatury, wpisz w nazwie polecenia znak handlowego „i” (&) przed literą, która ma zostać użyta jako klawisz skrótu (na przykład „&Zapisz”). Ta litera zostanie podkreślona w menu.

  • W kolumnie Akcja zaznacz pierwszą akcję, która ma zostać wykonana po kliknięciu polecenia w menu skrótów.

  • Jeśli po wybraniu tego polecenia ma być wykonanych więcej akcji, dodaj je w kolejnych wierszach. W przypadku każdej kolejnej akcji należy zostawić pustą komórkę Nazwa makra.

   1. Uwaga: Aby utworzyć linię rozdzielającą dwa polecenia menu, w kolumnie Nazwa makra wpisz znak łącznika (-) pomiędzy odpowiednimi poleceniami menu.

 4. Zapisz i nadaj nazwę makra, na przykład mcrShortcutMenuCommands.

Na poniższej ilustracji pokazano przykład grupy makr dla menu niestandardowego lub menu skrótów.

Grupa makr menu w widoku Projekt

Krok 2. Tworzenie makra, które tworzy menu

Ten krok może wydawać się zbędne, ale aby utworzyć menu skrótów w grupie makra utworzonego w kroku 1, należy utworzyć drugą makro zawierające Akcja makra DodajMenu . To makro jest czasami nazywana "makro menu".

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. W pierwszym wierszu makra wybierz z listy Akcja pozycję DodajMenu.

 3. W obszarze Argumenty akcji w polu Nazwa menu wpisz nazwę menu (na przykład „Polecenia raportu”). Ten argument nie jest wymagany, ale jest zalecany, jeśli w punkcie 3 planujesz dodać menu do karty na Wstążce (na przykład do karty Dodatki wyświetlanej dla formularza lub raportu). Jeśli menu jest w punkcie 3 dodawane jako menu skrótów, argument Nazwa menu jest ignorowany.

 4. W polu Nazwa makra menu wprowadź nazwę makra utworzonego w punkcie 1.

 5. Zapisz i nadaj nazwę makra, na przykład mcrAddShortcutMenu.

Na poniższej ilustracji pokazano przykładowe makro menu, które tworzy menu zaprojektowane w punkcie 1.

Makro menu w widoku Projekt

Krok 3. Dołączanie menu do formantu, formularza, raportu lub bazy danych

Skorzystaj z jednej lub kilku poniższych procedur w zależności od tego, gdzie menu ma być wyświetlane.

 • Dodawanie menu do karty Dodatki formularza lub raportu

  Poniżej przedstawiono procedurę dla menu wyświetlanego na karcie Dodatki dla konkretnego formularza lub raportu, jak pokazano na ilustracji:

  Karta Dodatki zawierająca menu niestandardowe

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem formularz lub raport w miejscu, w którym ma się znaleźć menu, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Arkusz właściwości.

  3. Zaznacz cały obiekt, wybierając z listy u góry okienka zadań Arkusz właściwości pozycję Formularz lub Raport.

  4. Na karcie Inne arkusza właściwości, w polu właściwości Menu skrótów wpisz nazwę makra utworzonego w kroku 2 (w tym przykładzie będzie to „mkrDodajMenuSkrotow”).

   Gdy następnym razem zostanie otwarty ten formularz lub raport, na Wstążce pojawi się karta Dodatki. Kliknij tę kartę, aby zobaczyć menu.

   Aby uzyskać więcej informacji o technik dostosowania wstążki, takich jak dodawanie karty niestandardowej lub ukrywanie karty domyślnej zobacz artykuł Dostosowywanie Wstążki.

   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Dodawanie menu jako menu skrótów dla formularza, raportu lub formantu

  Poniżej przedstawiono procedurę dla menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy konkretnego formularza, raportu lub formantu, jak pokazano na ilustracji:

  Proste menu skrótów

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport w miejscu, w którym ma się znaleźć menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Arkusz właściwości.

  3. Zaznacz formant lub obiekt, do którego chcesz dołączyć menu skrótów.

   Uwaga: Aby zaznaczyć cały obiekt, wybierz z listy u góry okienka zadań Arkusz właściwości pozycję Formularz lub Raport.

  4. Na karcie Inne arkusza właściwości, w polu właściwości Pasek menu skrótów wpisz nazwę makra utworzonego w punkcie 2 (w tym przykładzie będzie to „mkrDodajMenuSkrotow”).

 • Dodawanie menu jako globalnego menu skrótów

  Wykonanie tej procedury powoduje zamianę wszystkich domyślnych menu skrótów w bieżącej bazie danych. Niestandardowe menu skrótów, które zostały przyłączone do określonych formularzy, raportów i formantów, nie ulegną zmianie.

  1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij przycisk Bieżąca baza danych.

  3. W obszarze Opcje wstążki i paska narzędzi w polu Pasek menu skrótów wpisz nazwę makra utworzonego w kroku 2 (w tym przykładzie mkrDodajMenuSkrotow).

Uwaga: 

 • Niestandardowe menu skrótów zastępują domyślne menu skrótów obiektów, do których zostaną dołączone. Jeśli określone polecenia programu Access mają pozostać dostępne w tych menu, należy zastosować akcję UruchomPolecenie (RunCommand) w celu umieszczenia poleceń w grupach makr odpowiednich menu.

 • Niestandardowe menu skrótów dołączone do formantu zastępuje inne niestandardowe menu skrótów zdefiniowane w bazie danych. Niestandardowe menu skrótów, które zostanie dołączone do formularza lub raportu, zastępuje niestandardowe globalne menu skrótów.

 • Po określeniu makra menu dla formularza, raportu lub dla bazy danych program Access uruchamia to makro za każdym razem, gdy jest otwierany formularz, raport lub baza danych. Jeśli w makrze menu lub w grupie makr definiujących polecenia menu zostaną wprowadzone zmiany w czasie, gdy formularz, raport lub baza danych jest otwarta, zmiany te będą widoczne dopiero po zamknięciu i ponownym otworzeniu formularza, raportu lub bazy danych.

 • Aby utworzyć podmenu, utwórz oddzielną grupę makr zawierającą tylko polecenia tego podmenu, wykonując krok 1. Następnie wykonaj krok 1 ponownie, aby zdefiniować polecenia menu wyższego poziomu. Dodaj podmenu jako element w grupie makr wyższego poziomu przy użyciu akcji makra DodajMenu. Poniższa ilustracja przedstawia grupę makr dla menu, które zawiera podmenu, oraz wynikowe menu skrótów. Trzeci wiersz w grupie makr tworzy podmenu Eksportuj do... (mkrPodmenu).

  Menu skrótów zawierające podmenu

  Używając akcji DodajMenu w grupach makr na każdym poziomie menu, można definiować wielopoziomowe podmenu. Należy pamiętać o zapewnianiu odpowiednich wartości dla argumentu Nazwa menu dla każdej akcji DodajMenu, bo w przeciwnym razie podmenu przyjmie postać pustego wiersza w menu wyższego poziomu.

 • Warunki makr są obsługiwane tylko w makrach menu najwyższego poziomu. Innymi słowy, można za pomocą warunku w makrze menu określać, czy dane menu lub menu skrótów będzie wyświetlane, ale tylko w przypadku menu na najwyższym poziomie. Nie można stosować warunków w celu wyświetlania lub ukrywania poleceń lub podmenu. Za pomocą warunków można natomiast ukrywać lub wyświetlać niestandardowe menu skrótów lub globalne menu skrótów.

 • Opcjonalnie makro menu, które są tworzone w kroku 2 może być częścią grupy makr. Na przykład jeśli masz kilka menu skrótów dla różnych obiektów i kontrolek, możesz utworzyć pojedynczy obiekt makra zawierającego wszystkich makr menu konieczne. Upewnij się wyświetlić kolumnę Nazwa makra i wpisz unikatową nazwę dla każdego makra. W kroku 3, użyj następujących notacji dotyczyć makro: nazwagrupymakr.NazwaMakra. Na przykład mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×