Tworzenie menu niestandardowych i menu skrótów za pomocą makr

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Makra programu Access umożliwia tworzenie niestandardowych menu skrótów wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy formularzy, raportów ani poszczególnych formantów. Można także tworzyć niestandardowe menu, które pojawiają się na Wstążce określonych formularzy i raportów.

Aby utworzyć menu za pomocą makr, można wykonać trzy główne kroki:

 1. Tworzenie obiektu makro z submacros, które zawierają poleceń menu.

 2. Tworzenie innego obiektu makra, który tworzy samo menu.

 3. Dołączanie menu do kontrolki formularza, raportu lub do bazy danych jako całość.

Poniżej znajdziesz szczegółową tak szczegółowo.

Uwaga: Używasz programu Access 2007? Jeśli tak, przejdź do sekcji Utwórz niestandardowe menu skrótów w programie Access 2007.

Porada: Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak tworzyć niestandardowe menu skrótów w użyciu Visual Basic for Applications (VBA) kod dostępu, zobacz artykuł Tworzenie menu skrótów dla formularza, formant formularza lub raportu.

Krok 1: Tworzenie obiektu makro z submacros, które zawierają poleceń menu

W tym kroku utworzysz obiekt makra z submacros Podmakro każdego z nich będzie osobne polecenie w menu skrótów.

Co to jest Podmakro?

Podmakro w obiekcie makra służy do określania zestawu akcji makr. Submacros w obiekcie makra można wywołać oddzielnie z różnych zdarzeń kontroli i obiektu. Poszczególne submacros w obiekcie makra mieć unikatową nazwę i może zawierać jedną lub więcej akcji makra.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

 2. Dla każdego polecenia, który ma niestandardowe menu skrótów:

  1. Dodawanie instrukcji Podmakro makra do okna projektu makra i nadaj nazwę Podmakro mają być wyświetlane w menu skrótów (na przykład "Drukowanie" lub "Odśwież").

   Porada: Aby utworzyć klawisz dostępu za pomocą klawiatury wybierz polecenie, wpisz znak (&) przed literą, która ma być klawisz dostępu w nazwie polecenia (na przykład "&Refresh"). Ta litera zostanie podkreślona w menu.

  2. W ramach Podmakro wybierz pozycję pierwszej akcji chcesz być wykonywana po kliknięciu polecenia w menu skrótów.

  3. Jeśli istnieje więcej akcji, które mają być wykonywana po wybraniu polecenia, dodaj je jako osobne akcji w tym samym Podmakro.

 3. Zapisz i nadaj nazwę obiektu makra, na przykład mcrShortcutMenuCommands.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład obiektu makra z trzech submacros niestandardowe menu lub menu skrótów.

  Zrzut ekranu programu Access w oknie projektowania makro z trzy instrukcje Podmakro.

Krok 2: Tworzenie drugiej obiekt makra, który tworzy menu

Ten krok może wydawać się zbędne, ale aby utworzyć menu skrótów z obiekt makra, który został utworzony w kroku 1, należy utworzyć drugiego obiekcie makra zawierającego akcję makra DodajMenu. Ta akcja makra jest czasami nazywana "makro menu".

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Makra i kod kliknij pozycję Makro.

 2. W polu kombi Dodawanie nowej akcji w oknie Projekt makra zaznacz DodajMenu.

 3. W polu Nazwa Menu argument akcji makra DodajMenu wpisz nazwę menu (na przykład "formularz polecenia"). Ten argument nie jest wymagane, ale jest zalecane, jeśli w kroku 3, zamierzasz dodać menu do karty wstążki (na przykład karcie Dodatki w formularzu lub raporcie). Jeśli menu zostanie dodane jako menu skrótów w kroku 3, argument Nazwa Menu jest ignorowany.

 4. W polu Nazwa makra Menu argument wprowadź nazwę obiektu makra, który został utworzony w kroku 1.

 5. Zapisz i nadaj nazwę tego drugiego obiektu makra, na przykład mcrAddShortcutMenu.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład menu makra obiekt, który tworzy menu, które możemy zaprojektowane w kroku 1.

  Zrzut ekranu: obiekt makra programu Access przy użyciu akcji makra DodajMenu.

Krok 3: Dołączenie menu do kontrolki, formularza, raportu lub bazy danych

W zależności od tego, gdzie ma się pojawiają się menu Użyj co najmniej jedną z poniższych procedur.

Dodawanie menu na karcie Dodatki w formularzu lub raporcie

Wykonaj poniższą procedurę, jeśli chcesz, aby menu są widoczne na karcie Dodatki dla konkretnego formularza lub raportu.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, w którym ma zostać zostaną wyświetlone menu, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Arkusz właściwości.

 3. Zaznacz cały obiekt przez wybranie z listy w górnej części okienka zadań arkusz właściwości formularza lub raportu .

 4. Na karcie inne w arkuszu właściwości w polu właściwości Paska Menu wpisz nazwę obiektu makra utworzonego w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

 5. Zapisz zmiany formularza lub raportu.

  Przy następnym otwarciu formularza lub raportu, zostanie wyświetlona karta Dodatki na Wstążce. Kliknij kartę, aby wyświetlić menu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Zrzut ekranu Wstążki dodatki w programie Access

  Aby uzyskać więcej informacji o technik dostosowania wstążki, takich jak dodawanie karty niestandardowej lub ukrywanie karty domyślnej zobacz artykuł Tworzenie wstążki niestandardowych w programie Access.

Dodawanie menu jako menu skrótów dla formularza, raportu lub formantu

Jeśli chcesz, aby menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy konkretnego formularza, raportu lub formantu, wykonaj poniższą procedurę.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, w którym chcesz są wyświetlane w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Arkusz właściwości.

 3. Zaznacz kontrolki lub obiekt, do którego chcesz dołączyć menu skrótów.

  Aby zaznaczyć cały obiekt, wybierz z listy w górnej części okienka zadań arkusz właściwości formularza lub raportu .

 4. Na karcie inne w arkuszu właściwości w polu właściwości Pasek Menu skrótów wpisz nazwę obiektu makra utworzonego w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

 5. Upewnij się, że właściwość Menu skrótów jest ustawiona na Tak.

 6. Zapisz zmiany formularza lub raportu.

  Otwórz formularz lub raport i kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, raport lub formantu, następnym razem zostanie wyświetlony z menu skrótów skojarzone poleceń, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Zrzut ekranu przedstawiający menu skrótów na formularzu programu Access

Dodawanie menu jako globalne menu skrótów

Procedura ta zastępuje wszystkie domyślne menu skrótów w bieżącej bazie danych. Nie wpływa na niestandardowe menu skrótów dołączonych do określonych formularzy, raportów ani kontrolek.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje paska narzędzi i wstążkiw oknie dialogowym Pasek Menu skrótów wpisz nazwę makra, które utworzony w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

 4. Kliknij przycisk OK , aby zapisać zmiany w oknie dialogowym Opcje programu Access .

 5. Zamknij i ponownie otwórz bazy danych, aby zmiany zostały wprowadzone.

Niestandardowe menu skrótów zastępują domyślne menu skrótów dla obiektów, które zostały dołączone do. Jeśli chcesz zachować pewne polecenia programu Access w celu w tych menu za pomocą makra UruchomPolecenie umieszczenia poleceń w obiektów makr menu, które chcesz je w.

Niestandardowe menu skrótów podłączonego do formantu zastępuje wszelkie inne niestandardowe menu skrótów zdefiniowane w bazie danych. Niestandardowe menu skrótów dołączony do formularza lub raportu zastępuje niestandardowe globalne menu skrótów.

Po określeniu makra menu dla formularza lub raportu lub bazy danych program Access uruchamia to makro przy każdym otwarciu formularza, raportu lub bazy danych. Jeśli wprowadzisz zmiany obiektu makra menu lub makra definiujące polecenia podczas formularzu, raporcie lub baza danych jest otwarta, musisz zamknąć formularza, raportu lub bazy danych i ponownym otwarciu go, aby zobaczyć zmiany.

Aby utworzyć podmenu na listę poleceń menu skrótów, wykonaj krok 1, aby utworzyć obiekt oddzielnego zawierającą tylko te polecenia podmenu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Zrzut ekranu przedstawiający makra w programie Access z dwóch submacros

Wykonaj krok 1 ponownie, aby zdefiniować polecenia Obiekt menu wyższego poziomu. Dodaj podmenu jako elementu wyższego poziomu obiektu makra za pomocą akcji makra DodajMenu . Na poniższej ilustracji przedstawiono obiekt makra menu zawierające podmenu. Trzecia Podmakro w tym przykładzie makra obiekcie tworzy podmenu Eksportuj do (mcrShortcutSubMenuCommands).

Zrzut ekranu przedstawiający makra programu Access z czterech submacros

Na poniższej ilustracji przedstawiono wyświetlonego menu skrótów złożonym z podmenu:

Zrzut ekranu przedstawiający menu skrótów z podmenu

Możesz utworzyć wiele poziomów podmenu przy użyciu akcji makra DodajMenu obiektów makr dla poszczególnych poziomów menu. Pamiętaj podać wartość argumentu Nazwa Menu dla każdej akcji DodajMenu , w przeciwnym razie podmenu będzie wyświetlany jako pusty wiersz w menu wyższego poziomu.

Warunki wyrażenia makr za pomocą bloków Jeśli-to-Else są obsługiwane w tylko obiekt makra menu najwyższego poziomu. Innymi słowy można użyć wyrażenia warunku w obiekcie makra menu ustalenie, jeśli zostanie wyświetlony określonego menu lub menu skrótów, ale tylko dla menu na najwyższym poziomie. Za pomocą wyrażeń warunków nie można wyświetlić lub ukryć poleceń lub podmenu. Aby ukryć lub pokazać niestandardowe menu skrótów lub globalne menu skrótów, można użyć wyrażenia warunku.

Opcjonalnie makro menu, które są tworzone w kroku 2 może być częścią obiektu makra. Na przykład jeśli masz kilka menu skrótów dla różnych obiektów i kontrolek, możesz utworzyć pojedynczy obiekt makra zawierającego wszystkich makr menu konieczne. Upewnij się mieć unikatową nazwę dla każdego Podmakro. W kroku 3, użyj następujących notacji dotyczyć makro: MacroObjectName.SubmacroName. Na przykład mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych menu skrótów w programie Access 2007

W oknie projektu makro różni się w programie Access 2007 w porównaniu z nowszych wersjach rozwiń tak w poniższych sekcjach wykonać opisane czynności w przypadku korzystania z programu Access 2007.

W tym kroku możesz utworzyć grupę makr, każdego makra, które będą osobne polecenie w menu skrótów.

Co to jest grupa makr?

Grupa makr jest pojedynczy obiekt makra zawierającym dwa lub więcej niezależnych makra. Poszczególne makra są oznaczane wpisywanie nazwy dla każdego makra w kolumnie nazwy makra. Na poniższej ilustracji Macro3 jest grupa makr. NotFoundMsg i FoundMsg są poszczególne makra w grupie każdego makra składający się z dwóch akcji makr.

Przykład grupy makr

Uwaga: Domyślnie jest ukryta w kolumnie Nazwa makra . Aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij Nazwy makr.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij Nazwy makr , aby wyświetlić kolumnę Nazwa makra .

 3. Dla każdego polecenia, który ma niestandardowe menu skrótów:

  • W kolumnie Nazwa makra wpisz tekst, który ma być wyświetlany w menu skrótów (na przykład "Drukuj raport" lub "Zapisz").

   1. Uwaga: Aby utworzyć klawisz dostępu za pomocą klawiatury wybierz polecenie, wpisz znak (&) przed literą, która ma być klawisz dostępu w nazwie polecenia (na przykład "&Save"). Ta litera zostanie podkreślona w menu.

  • W kolumnie Akcja wybierz akcję pierwszego chcesz być wykonywana po kliknięciu polecenia w menu skrótów.

  • Jeśli istnieje więcej akcji, które mają być wykonywana po wybraniu polecenia, można je dodać w kolejnych wierszach. Dla każdej kolejnej akcji pozostaw puste komórki Nazwa makra .

   1. Uwaga: Aby utworzyć linię między dwa polecenia menu, wpisz łącznik (-) w kolumnie Nazwa makra między odpowiednimi poleceniami menu.

 4. Zapisz i nadaj nazwę makra, na przykład mcrShortcutMenuCommands.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład grupy makr menu niestandardowe lub menu skrótów.

Grupa makr menu w widoku projektu

Ten krok może wydawać się zbędne, ale aby utworzyć menu skrótów w grupie makra utworzonego w kroku 1, należy utworzyć drugą makra zawierającego akcję makra DodajMenu . To makro jest czasami nazywana "makro menu".

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij pozycję Makro. Jeśli to polecenie jest niedostępne, kliknij strzałkę poniżej przycisku Moduł lub Moduł klasy, a następnie kliknij polecenie Makro.

 2. W pierwszym wierszu makro wybierz z listy akcjiDodajMenu .

 3. W obszarze Argumenty akcjiw polu Nazwa Menu wpisz nazwę menu (na przykład "raport polecenia"). Ten argument nie jest wymagane, ale jest zalecane, jeśli w kroku 3, zamierzasz dodać menu do karty wstążki (na przykład karcie Dodatki w formularzu lub raporcie). Jeśli menu zostanie dodane jako menu skrótów w kroku 3, argument Nazwa Menu jest ignorowany.

 4. W polu Nazwa makra Menu wprowadź nazwę makra, które zostało utworzone w kroku 1.

 5. Zapisz i nadaj nazwę makra, na przykład mcrAddShortcutMenu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykładowe makro menu, która umożliwia utworzenie menu, które możemy zaprojektowane w kroku 1.

Makro menu w widoku projektu

W zależności od tego, gdzie ma się pojawiają się menu Użyj co najmniej jedną z poniższych procedur.

 • Dodawanie menu na karcie Dodatki w formularzu lub raporcie

  Ta procedura ma zostać są widoczne na karcie Dodatki dla konkretnego formularza lub raportu, menu, jak pokazano na poniższej ilustracji:

  Karta dodatki zawierająca menu niestandardowe

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, w którym ma zostać zostaną wyświetlone menu, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Arkusz właściwości.

  3. Zaznacz cały obiekt przez wybranie z listy w górnej części okienka zadań arkusz właściwości formularza lub raportu .

  4. Na karcie inne w arkuszu właściwości w polu właściwości Menu skrótów wpisz nazwę makra, które utworzony w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

   Przy następnym otwarciu formularza lub raportu, zostanie wyświetlona karta Dodatki na Wstążce. Kliknij kartę, aby wyświetlić menu.

   Aby uzyskać więcej informacji o technik dostosowania wstążki, takich jak dodawanie karty niestandardowej lub ukrywanie karty domyślnej zobacz artykuł Tworzenie wstążki niestandardowych w programie Access.

   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 • Dodawanie menu jako menu skrótów dla formularza, raportu lub formantu

  Jeśli chcesz, aby menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy konkretnego formularza, raportu lub formantu, jak pokazano na poniższej ilustracji, wykonaj poniższą procedurę:

  Proste menu skrótów

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, w którym chcesz są wyświetlane w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Arkusz właściwości.

  3. Zaznacz kontrolki lub obiekt, do którego chcesz dołączyć menu skrótów.

   Uwaga: Aby zaznaczyć cały obiekt, wybierz z listy w górnej części okienka zadań arkusz właściwości formularza lub raportu .

  4. Na karcie inne w arkuszu właściwości w polu właściwości Pasek Menu skrótów wpisz nazwę makra, które utworzony w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

 • Dodawanie menu jako globalne menu skrótów

  Procedura ta zastępuje wszystkie domyślne menu skrótów w bieżącej bazie danych. Nie wpływa na niestandardowe menu skrótów dołączonych do określonych formularzy, raportów ani kontrolek.

  1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

  3. W obszarze Opcje paska narzędzi i wstążkiw oknie dialogowym Pasek Menu skrótów wpisz nazwę makra, które utworzony w kroku 2 (w tym przykładzie "mcrAddShortcutMenu").

 • Niestandardowe menu skrótów zastępują domyślne menu skrótów dla obiektów, które zostały dołączone do. Aby zachować pewne polecenia programu Access w celu w tych menu, należy użyć akcji UruchomPolecenie do umieszczenia poleceń w grupach makr menu, które chcesz je w.

 • Niestandardowe menu skrótów podłączonego do formantu zastępuje wszelkie inne niestandardowe menu skrótów zdefiniowane w bazie danych. Niestandardowe menu skrótów dołączony do formularza lub raportu zastępuje niestandardowe globalne menu skrótów.

 • Po określeniu makra menu dla formularza lub raportu lub bazy danych program Access uruchamia to makro przy każdym otwarciu formularza, raportu lub bazy danych. Jeśli wprowadzisz zmiany makra menu lub w grupie makr, definiujące polecenia podczas formularzu, raporcie lub baza danych jest otwarta, musisz zamknąć formularza, raportu lub bazy danych i ponownym otwarciu go, aby zobaczyć zmiany.

 • Aby utworzyć podmenu, wykonaj krok 1, aby utworzyć grupę osobnych makra, która zawiera polecenia podmenu. Wykonaj krok 1 ponownie, aby zdefiniować polecenia menu wyższego poziomu. Dodaj podmenu jako elementu w grupie makr wyższego poziomu za pomocą akcji makra DodajMenu . Na poniższej ilustracji przedstawiono grupa makr menu, które zawiera podmenu, a następnie wyświetla wyświetlonego menu skrótów. Trzeci wiersz w grupie makro tworzy podmenu Eksportuj do... (mcrSubMenu).

  Menu skrótów zawierające podmenu

  Używając akcji DodajMenu w grupach makr dla każdego poziomu menu, można utworzyć wiele poziomów podmenu. Pamiętaj podać wartość argumentu Nazwa Menu dla każdej akcji DodajMenu , w przeciwnym razie podmenu będzie wyświetlany jako pusty wiersz w menu wyższego poziomu.

 • Warunki makr są obsługiwane w polu makro menu najwyższego poziomu. Innymi słowy można użyć warunku w makro menu, aby określić, jeśli zostanie wyświetlony określonego menu lub menu skrótów, ale tylko dla menu na najwyższym poziomie. Nie można stosować warunków, aby wyświetlić lub ukryć poleceń lub podmenu. Za pomocą warunku Aby ukryć lub pokazać niestandardowe menu skrótów lub globalne menu skrótów.

 • Opcjonalnie makro menu, które są tworzone w kroku 2 może być częścią grupy makr. Na przykład jeśli masz kilka menu skrótów dla różnych obiektów i kontrolek, możesz utworzyć pojedynczy obiekt makra zawierającego wszystkich makr menu konieczne. Upewnij się wyświetlić kolumnę Nazwa makra i wpisz unikatową nazwę dla każdego makra. W kroku 3, użyj następujących notacji dotyczyć makro: nazwagrupymakr.NazwaMakra. Na przykład mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×