Tworzenie makra danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Makra danych są nową funkcją programu Access 2010, która umożliwia dodawanie reguł do zdarzeń występujących w tabelach, takich jak dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych. Są one podobne do „wyzwalaczy” w programie Microsoft SQL Server. W tym artykule opisano, jak tworzyć i debugować makra danych.

W tym artykule

Informacje o makr danych

Tworzenie makra danych opartych na wydarzenie

Tworzenie makra danych o podanej nazwie

Zarządzanie makr danych

Debugowanie makra danych

Informacje o makrach danych

Makra danych są zarządzane z poziomu karty Tabela podczas wyświetlania tabeli w widoku arkusza danych i nie są wyświetlane w obszarze Makra w okienku nawigacji. Makr danych można używać między innymi do sprawdzania poprawności i zapewniania dokładności danych w tabeli. Istnieją dwa główne typy makr danych — wyzwalane przez zdarzenia występujące w tabeli (zwane również makrami danych „uruchamianymi przez zdarzenie”) oraz uruchamiane w odpowiedzi na wywołanie ich nazwy (zwane również „nazwanymi” makrami danych).

Początek strony

Tworzenie makra danych uruchamianego przez zdarzenie

Zdarzenia w tabeli występują za każdym razem, gdy są w niej dodawane, aktualizowane lub usuwane dane. Makro danych można zaprogramować tak, aby było uruchamiane natychmiast po dowolnym z tych trzech zdarzeń lub bezpośrednio przed zdarzeniem usunięcia bądź zmiany. Aby dołączyć makro danych do zdarzenia tabeli, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać makro danych.

 2. Na karcie Tabela w grupie Zdarzenia przed lub Zdarzenia po kliknij zdarzenie, do którego chcesz dodać makro. Na przykład aby utworzyć makro danych, które będzie uruchamiane po usunięciu rekordu z tabeli, kliknij pozycję Po usunięciu.

  Uwaga: Jeśli ze zdarzeniem jest już skojarzone makro, jego ikona jest podświetlona na wstążce.

  W programie Access zostanie otwarty Konstruktor makr. Jeśli dla danego zdarzenia zostało już utworzone makro, w programie Access zostanie wyświetlone istniejące makro.

 3. Dodaj akcje, które mają być wykonywane przez makro.

 4. Zapisz i zamknij makro.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

Początek strony

Tworzenie nazwanego makra danych

Nazwane lub „autonomiczne” makro danych jest skojarzone z określoną tabelą, a nie z określonym zdarzeniem. Nazwane makra danych można wywoływać z poziomu dowolnego innego makra danych lub makra standardowego.

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę, do której chcesz dodać makro danych.

 2. Na karcie Tabela w grupie Nazwane makra kliknij pozycję Nazwane makro, a następnie kliknij polecenie Utwórz nazwane makro.

  W programie Access zostanie otwarty Konstruktor makr, w którym można zacząć dodawać akcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia makr zobacz artykuł Tworzenie makra interfejsu użytkownika (UI).

Informacje o parametrach

Parametry umożliwiają przeniesienie wartości do nazwanego makra danych, aby można było z nich korzystać w wyrażeniach warunkowych lub innych obliczeniach. Pozwalają one również na przeniesienie odwołań do obiektów z makra standardowego do makra danych.

Uwaga: Parametry nie są dostępne w dysk zdarzenia makr danych.

Aby dodać parametr do makra danych:

 1. Na górze makra kliknij pozycję Utwórz parametr.

 2. W polu Nazwa wpisz unikatową nazwę parametru. Jest to nazwa używana do odwoływania się do parametru w wyrażeniach.

 3. Możesz też wpisać opis parametru w polu Opis. Zalecamy wprowadzanie opisów. Podczas używania parametru tekst opisu wpisany w tym miejscu będzie wyświetlany w etykietce narzędzia. Przypomina to cel parametru.

Do uruchamiania nazwanego makra danych z poziomu innego makra służy akcja UruchomMakroDanych. Udostępnia ona pola dla wszystkich utworzonych parametrów w celu wprowadzenia wymaganych wartości.

Początek strony

Zarządzanie makrami danych

Makra danych nie są wyświetlane w okienku nawigacji w obszarze Makra. Aby utworzyć, zmodyfikować lub usunąć makro danych albo zmienić jego nazwę, należy użyć poleceń wstążki w widoku arkusza danych tabeli lub projektu tabeli.

Edytowanie makra danych uruchamianego przez zdarzenie

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę zawierającą makro danych, które chcesz edytować.

 2. Na karcie Tabela w grupie Zdarzenia przed lub Zdarzenia po kliknij zdarzenie makra, które chcesz edytować. Na przykład aby edytować makro danych, które jest uruchamiane po usunięciu rekordu z tabeli, kliknij pozycję Po usunięciu.

  Uwaga: Jeśli ze zdarzeniem nie jest skojarzone żadne makro, jego ikona nie jest podświetlona w menu.

  W programie Access zostanie otwarty Konstruktor makr, w którym można zacząć edytować makro.

Edytowanie nazwanego makra danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie dowolną tabelę, aby ją otworzyć w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Tabela w grupie Nazwane makra kliknij pozycję Nazwane makro, a następnie wskaż polecenie Edytuj nazwane makro.

 3. W podmenu kliknij makro danych, które chcesz edytować.

  W programie Access zostanie otwarty Konstruktor makr, w którym można zacząć edytować makro.

Zmienianie nazwy nazwanego makra danych

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie dowolną tabelę, aby ją otworzyć w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Tabela w grupie Nazwane makra kliknij pozycję Nazwane makro, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę/usuń makro.

 3. W oknie dialogowym Menedżer makr danych kliknij pozycję Zmień nazwę obok makra danych, którego nazwę chcesz zmienić.

  Bieżąca nazwa makra zostanie zaznaczona w programie Access.

 4. Wpisz nową nazwę lub zmodyfikuj istniejącą, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Usuwanie makra danych

Aby usunąć dowolne nazwane makro danych lub makro danych uruchamiane przez zdarzenie, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie dowolną tabelę, aby ją otworzyć w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Tabela w grupie Nazwane makra kliknij pozycję Nazwane makro, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę/usuń makro.

 3. W oknie dialogowym Menedżer makr danych kliknij pozycję Usuń obok makra danych, które chcesz usunąć.

Uwaga: Możesz również usunąć makro sterowane zdarzeniami przez usunięcie wszystkich działań.

Początek strony

Debugowanie makr danych

Niektóre popularne narzędzia do debugowania makr, takie jak polecenie Pojedynczy krok i akcja makra OknoKomunikatu, nie są dostępne w przypadku makr danych. Jeśli jednak występują problemy z makrem danych, do znalezienia błędów w makrze można użyć tabeli dziennika aplikacji w połączeniu z akcjami makr PrzyBłędzie, ZgłośBłąd i RejestrujZdarzenie.

Wyświetlanie tabeli dziennika aplikacji

Tabela dziennika aplikacji jest tabelą systemową (zwaną USysApplicationLog), która domyślnie nie jest wyświetlana w okienku nawigacji. W przypadku wystąpienia błędu w makrze danych wyświetlenie informacji w tabeli dziennika aplikacji może pomóc odnaleźć jego przyczynę.

Aby wyświetlić tabelę dziennika aplikacji, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

 1. Kliknij menu Plik, aby otworzyć widok Microsoft Backstage.

 2. Na karcie Informacje kliknij przycisk Wyświetl tabelę dziennika aplikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz przycisku Wyświetl tabelę dziennika aplikacji, oznacza to, że tabela dziennika aplikacji nie został jeszcze utworzony dla tej bazy danych. Po zarejestrowaniu zdarzenia, na karcie informacje pojawi się przycisk.

Wiersze w tabeli dziennika aplikacji można tworzyć za pomocą akcji RejestrujZdarzenie lub ZgłośBłąd, a za pomocą akcji PrzyBłędzie można kontrolować sposób reagowania programu Access na błędy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×