Tworzenie makra

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć makro do wykonania określonych serii akcji, a można utworzyć grupa makr do wykonywania powiązanych serii akcji.

W programie Microsoft Office Access 2007 makra mogą być zawarte w obiektach makr (nazywanych też makrami autonomicznymi) lub osadzone we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów lub formantów. Makra osadzone stają się częścią obiektu lub formantu, w którym są osadzone. Obiekty makr są widoczne w okienku nawigacji w obszarze Makra; makra osadzone nie są widoczne.

Co chcesz zrobić?

Informacje o Konstruktorze makr

Tworzenie makra autonomicznego

Tworzenie grupy makr

Tworzenie makra osadzonego

Edytowanie makra

Sterowanie akcjami makr za pomocą warunków

Informacje o akcjach makr

Informacje o Konstruktorze makr

Konstruktor makr jest używany do tworzenia i modyfikowania makr. Aby otworzyć Konstruktora makr, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

Konstruktor makr

W oknie Konstruktora makr należy utworzyć listę akcji, które mają zostać wykonane podczas działania makra. Po pierwszym otwarciu Konstruktora makr są wyświetlane kolumny Akcja, Argumenty i Komentarz.

W obszarze Argumenty akcji można po lewej stronie wprowadzać i edytować argumenty dla poszczególnych akcji makra, o ile są potrzebne. Po prawej stronie znajduje się pole opisu, w którym można wyświetlić krótki opis każdej akcji lub argumentu. Aby wyświetlić opis w tym polu, należy kliknąć akcję lub argument akcji.

Za pomocą poleceń na karcie Projektowanie w Konstruktorze makr można utworzyć, przetestować i uruchomić makro.

W poniższej tabeli przedstawiono polecenia dostępne na karcie Projektowanie.

Grupa

Polecenie

Opis

Narzędzia

Uruchom

Powoduje wykonanie akcji wymienionych w makrze.

Pojedynczy krok

Służy do włączania trybu pracy krokowej. W przypadku uruchomienia makra w tym trybie akcje są wykonywane pojedynczo. Po wykonaniu każdej akcji wyświetlane jest okno dialogowe Praca krokowa makra. W oknie tym można kliknąć przycisk Krok, aby przejść do następnej akcji, lub przycisk Zatrzymaj wszystkie makra, aby zatrzymać to i wszystkie inne uruchomione makra. Można też kliknąć przycisk Kontynuuj, aby wyjść z trybu pracy krokowej i wykonać pozostałe akcje bez zatrzymywania.

Konstruktor

Ten przycisk jest włączany, gdy zostanie wprowadzony argument akcji, który może zawierać wyrażenie. Kliknięcie przycisku Konstruktor powoduje otwarcie okna dialogowego Konstruktor wyrażeń, w którym można utworzyć wyrażenie.

Wiersze

Wstaw wiersze

Powoduje wstawienie jednego lub wielu pustych wierszy akcji powyżej zaznaczonych wierszy.

Usuń wiersze

Powoduje usunięcie zaznaczonych wierszy akcji.

Pokaż/Ukryj

Pokaż wszystkie akcje

Służy do wyświetlania większej lub mniejszej liczby akcji makr na liście rozwijanej Akcja.

 • Aby wyświetlić dłuższą listę akcji makr, należy kliknąć przycisk Pokaż wszystkie akcje. Gdy jest dostępna dłuższa lista akcji makr, przycisk Pokaż wszystkie akcje jest widoczny jako wybrany. Jeśli zostanie wybrana akcja makra z dłuższej listy akcji makr, uruchomienie tej akcji może wymagać jawnego oznaczenia bazy danych jako zaufanej.

 • Aby przełączyć z dłuższej listy na krótszą (zawierającą tylko te akcje makr, które mogą być użyte w bazie danych nieoznaczonej jako zaufana), należy zadbać, by przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest wybrany.

  Porada: Jeśli przycisk Pokaż wszystkie akcje jest wybrany, należy go kliknąć, aby usunąć wybór. Kiedy przycisk Pokaż wszystkie akcje nie jest wybrany, dostępna jest krótsza lista zaufanych akcji makr.

Nazwy makr

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Nazwa makra. Nazwy makr są wymagane w grupach makr, aby rozróżniać poszczególne makra, lecz w innych przypadkach są opcjonalne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie grupy makr.

Warunki

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Warunek. Kolumna ta jest używana do wprowadzania wyrażeń sterujących wykonywaniem akcji.

Argumenty

Służy do pokazywania lub ukrywania kolumny Argumenty. W tej kolumnie są wyświetlane argumenty dla poszczególnych akcji makra, co ułatwia przeglądanie makra. Jeśli kolumna Argumenty nie jest wyświetlana, należy kliknąć akcję i odczytać jej argumenty w obszarze Argumenty akcji. W kolumnie Argumenty nie można wprowadzać argumentów.

Porada: W programie Access 2010, aby stał się jeszcze bardziej ułatwi tworzenie, modyfikowanie i udostępnianie makra programu Access została przeprojektowana Konstruktora makr.

Początek strony

Tworzenie makra autonomicznego

 1. Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 2. Dodaj akcję do makra:

  • W Konstruktorze makr kliknij pierwszą pustą komórkę w kolumnie Akcja.

  • Wpisz odpowiednią akcję lub kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych akcji, a następnie wybierz akcję, która ma zostać użyta.

   Wybieranie akcji makra

  • W obszarze Argumenty akcji (w dolnej części Konstruktora makr) określ argumenty akcji, jeśli są wymagane.

   Wprowadzanie argumentów akcji

   Uwaga: 

   • Po wpisaniu argumentów w okienku Argumenty akcji są one wyświetlane w kolumnie Argumenty na liście akcji. Jednak kolumna Argumenty służy jedynie do wyświetlania; nie można do niej wprowadzać argumentów.

   • Aby wyświetlić krótki opis argumentu, w okienku Argumenty akcji kliknij pole argumentu, a następnie przeczytaj opis w sąsiednim polu.

    Porady

    • Dla argument akcji którego ustawiono nazwy obiektów bazy danych można ustawić argument przeciągając obiekt z okienka nawigacji do pola argumentu Nazwa obiektu akcji.

    • Akcję można również utworzyć, przeciągając obiekt bazy danych z okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. W przypadku przeciągnięcia do Konstruktora makr tabeli, kwerendy, formularza, raportu lub modułu zostanie dodana akcja otwierająca dany obiekt — tabelę, kwerendę, formularz lub raport. W przypadku przeciągnięcia makra do Konstruktora makr zostanie dodana akcja uruchamiająca to makro.

  • Opcjonalnie w kolumnie Komentarz wpisz komentarz dotyczący akcji.

 3. Aby dodać do makra więcej akcji, przejdź do następnego wiersza akcji i powtórz krok 2.

Po uruchomieniu makra akcje zostaną wykonane w takiej kolejności, w jakiej są umieszczone na liście.

Początek strony

Tworzenie grupy makr

W celu zgrupowania kilku powiązanych makr w jednym obiekcie makra można utworzyć grupę makr.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie inne kliknij polecenie makro. Jeśli to polecenie jest niedostępna, kliknij strzałkę znajdującą się pod modułu lub przycisk Moduł klasy, a następnie kliknij makro. Obraz przycisku

  Zostanie wyświetlony Konstruktor makr.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Nazwy makr Obraz przycisku , jeśli nie została jeszcze wybrana.

  W Konstruktorze makr zostanie wyświetlona kolumna Nazwa makra.

  Uwaga: Stosowanie nazw makr w grupach makr jest konieczne, gdyż umożliwia rozróżnienie poszczególnych makr. Nazwa makra jest wyświetlana w tym samym wierszu co pierwsza akcja makra. Dla każdej kolejnej akcji makra kolumna nazwy pozostaje pusta. Makro kończy się w miejscu rozpoczęcia następnej nazwy makra.

 3. W kolumnie Nazwa makra wpisz nazwę pierwszego makra w grupie makr.

 4. Dodaj akcje, które mają być wykonywane podczas działania pierwszego makra:

  • W kolumnie Akcja kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę akcji.

  • Kliknij odpowiednią akcję.

  • W obszarze Argumenty akcji określ argumenty akcji, jeśli jest to wymagane.

   Aby wyświetlić krótki opis argumentu, należy kliknąć pole argumentu, a wówczas jego opis pojawi się po prawej stronie tego pola.

   Porady

   • Argument akcji, którego wartością jest nazwa obiektu bazy danych, można ustawić przez przeciągnięcie obiektu z okienka nawigacji do pola argumentu Nazwa obiektu danej akcji.

   • Akcję można również utworzyć, przeciągając obiekt bazy danych z okienka nawigacji do pustego wiersza w Konstruktorze makr. W przypadku przeciągnięcia do Konstruktora makr tabeli, kwerendy, formularza, raportu lub modułu zostanie dodana akcja otwierająca dany obiekt — tabelę, kwerendę, formularz lub raport. W przypadku przeciągnięcia makra do Konstruktora makr zostanie dodana akcja uruchamiająca to makro.

  • Opcjonalnie wpisz komentarz dotyczący akcji.

 5. Przejdź do następnego pustego wiersza, a następnie wpisz nazwę następnego makra w kolumnie Nazwa makra.

 6. Dodaj akcje, które mają być wykonywane podczas działania tego makra.

 7. Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego makra w grupie makr.

Na poniższej ilustracji przedstawiono niewielką grupę makr. Zawiera ona dwa makra, których nazwy są wyświetlane w kolumnie Nazwa makra. Każde makro zawiera dwie akcje.

Przykład grupy makr

Uwaga: 

 • Nazwa określona podczas zapisywania grupy makr jest nazwą grupy makr. W powyższym przykładzie nazwa grupy makr to Macro3. Ta nazwa jest wyświetlana w okienku nawigacji w obszarze Makra. Aby odwołać się do określonego makra w grupie makr, należy użyć następującej składni:

  NazwaGrupyMakr.NazwaMakra

  Na przykład na powyższej ilustracji nazwa Macro3.FoundMsg odnosi się do drugiego makra w grupie makr.

 • Po uruchomieniu grupy makr, klikając dwukrotnie w okienku nawigacji lub przez kliknięcie przycisku Uruchom Obraz przycisku w grupie Narzędzia na karcie Projektowanie, Access wykona tylko pierwsze makro w grupie zatrzymywanie po osiągnięciu drugi Nazwa makra.

Początek strony

Tworzenie makra osadzonego

Makra osadzone różnią się od makr autonomicznych tym, że są przechowywane we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i formantów. Nie są one wyświetlane jako obiekty w obszarze Makra w okienku nawigacji. Może to ułatwić zarządzanie bazą danych, ponieważ nie trzeba śledzić poszczególnych obiektów makr zawierających makra dla formularza lub raportu. Poza tym makra osadzone są dołączane do formularzy lub raportów za każdym razem, gdy są kopiowane, importowane lub eksportowane.

Aby na przykład zapobiec wyświetlaniu raportu w przypadku braku danych, można osadzić makro we właściwości zdarzenia raportu Przy braku danych. Można użyć akcji OknoKomunikatu, aby wyświetlić wiadomość, a następnie akcji AnulujZdarzenie, aby anulować raport i nie wyświetlać pustej strony.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport zawiera makro, a następnie kliknij polecenie Widok projektu Obraz przycisku lub Widok układu Obraz przycisku .

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij formant lub sekcję zawierającą właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro. Możesz także wybrać formant lub sekcję (albo cały formularz lub raport) przy użyciu listy rozwijanej w obszarze Typ zaznaczenia w górnej części arkusza właściwości.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę Zdarzenie.

 5. Kliknij właściwość zdarzenia, w której chcesz osadzić makro, a następnie kliknij przycisk Przycisk Konstruktor .

 6. W oknie dialogowym Wybieranie konstruktora kliknij pozycję Konstruktor makr, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W Konstruktorze makr kliknij pierwszy wiersz w kolumnie Akcja.

 8. Na liście rozwijanej Akcja kliknij odpowiednią akcję.

 9. Wprowadź wymagane argumenty w obszarze Argumenty akcji.

 10. Jeśli chcesz dodać następną akcję, kliknij następny wiersz w kolumnie Akcja i powtórz kroki 8 i 9.

 11. Po ukończeniu makra kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk Zamknij.

Makro będzie uruchamiane przy każdym wyzwoleniu właściwości zdarzenia.

Uwaga: Access umożliwia tworzenie grupy makr jako makra osadzonego. Jednak tylko pierwsze makro w grupie jest uruchamiane po zdarzenia. Kolejne makra w grupie są ignorowane.

Początek strony

Edytowanie makra

 • Aby wstawić wiersz akcji     Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz akcji, powyżej którego chcesz wstawić nowy wiersz akcji, a następnie kliknij polecenie Wstaw wiersze Obraz przycisku .

 • Aby usunąć wiersz akcji     Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz akcji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń wiersze Obraz przycisku .

 • Aby przenieść wiersz akcji     Zaznacz wiersz akcji, klikając nagłówek wiersza po lewej stronie akcji, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Użytkownik może wstawiać, usuwać lub przenosić wiele wierszy, najpierw zaznaczając grupę wierszy, a następnie wykonując odpowiednią operację. Aby zaznaczyć grupę wierszy, należy kliknąć nagłówek pierwszego wiersza, który ma zostać zaznaczony, przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie kliknąć nagłówek ostatniego wiersza, który ma zostać zaznaczony (nagłówek wiersza to zacieniowane pole po lewej stronie każdego wiersza akcji).

Alternatywną metodą zaznaczania wielu wierszy jest umieszczenie wskaźnika na nagłówku pierwszego wiersza, który ma zostać zaznaczony oraz kliknięcie i przeciągnięcie wskaźnika w górę lub w dół w celu zaznaczenia pozostałych wierszy.

Uwaga: W przypadku zaznaczania wierszy przez kliknięcie i przeciągnięcie pierwszy wiersz nie może być już zaznaczony. Jeśli pierwszy wiersz będzie już zaznaczony, program Access uzna to za próbę przeciągnięcia wiersza w nowe miejsce.

Początek strony

Sterowanie akcjami makr za pomocą warunków

W warunek można użyć dowolnego wyrażenia, którego wynikiem jest wartość typu Prawda/Fałsz lub Tak/Nie. Akcja makra zostanie wykonana, jeśli warunek będzie mieć wartość „Prawda” (lub „Tak”).

Aby wprowadzić warunek dla akcji makra, najpierw należy wyświetlić kolumnę Warunek w Konstruktorze makr:

 • Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Warunki Obraz przycisku .

W kolumnie Warunek wpisz wyrażenie. Wyrażenia nie należy poprzedzać znakiem równości (=). Aby zastosować warunek do kilku akcji jednocześnie, w każdym kolejnym wierszu wpisz .... Przykład:

Warunek zastosowany do kilku akcji makr

Porada: Aby program Access tymczasowo zignorował akcję, jako warunek należy wpisać wartość Fałsz. Tymczasowe ignorowanie akcji może być pomocne podczas prób zlokalizowania błędów w makrze.

Przykłady warunków makr

Wyrażenie

Warunek wykonania akcji

[Miasto]="Paryż"

Paryż jest wartością kontrolki Miasto w formularzu, z którego zostało uruchomione makro.

DCount("[IDZamówienia]", "Zamówienia")>35

Istnieje więcej niż 35 elementów w polu IDZamówienia tabeli Zamówienia.

DCount("*", "Opisy zamówień", "[IDZamówienia]= Forms![Zamówienia]![IDZamówienia]")>3

W tabeli Opisy zamówień istnieją więcej niż 3 elementy, dla których pole IDZamówienia jest zgodne z polem IDZamówienia w formularzu Zamówienia.

[DataWysyłki] Between #2-lut-2007# And #2-mar-2007#

Wartość pola DataWysyłki w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, zawiera się w przedziale od 2-lut-2007 do 2-mar-2007.

Forms![Produkty]![StanMagazynu]<5

Wartość pola StanMagazynu w formularzu Produkty jest mniejsza niż 5.

IsNull([Imię])

Wartość Imię w formularzu, z którego zostało uruchomione makro ma wartość Null (nie ma wartości). Wyrażenie to jest równoważna [Imię] jest wartości Null.

[Kraj]="Wielka Brytania" And Forms![PodsumowaniaSprzedaży]! [PodsumowaniaZamówień]>100

Wartość w polu Kraj w formularzu, z którego zostało uruchomione makro, jest równa „Wielka Brytania”, a wartość w polu PodsumowaniaZamówień formularza PodsumowaniaSprzedaży jest większa niż 100.

[Kraj] In ("Francja", "Włochy", "Hiszpania") And Len([KodPocztowy])<>5

Pole Kraj w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, ma wartość Francja, Włochy lub Hiszpania, a długość kodu pocztowego jest inna niż 5 znaków.

MsgBox("Czy potwierdzasz zmiany?",1)=1

Został kliknięty przycisk OK w oknie dialogowym, w którym funkcja MsgBox wyświetliła komunikat Czy potwierdzasz zmiany?. Jeśli w oknie dialogowym został kliknięty przycisk Anuluj, program Access zignoruje akcję.

[ZmienneTymczasowe]![MojaZmienna]=43

Wartość tymczasowe MyVar zmiennych (utworzone przy użyciu akcji makra Ustawzmiennątymczasową ) jest równa 43.

[BłądMakra]<>0

Wartość właściwości Liczba obiekt BłądMakra nie jest równa 0, co oznacza, że wystąpił błąd w makrze. Za pomocą tego warunku można używać w połączeniu z Wyczyśćbłądmakra i akcje makra PrzyBłędzie , aby kontrolować, co się dzieje, gdy wystąpi błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń, zobacz Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Informacje o akcjach makr

W czasie pracy z Konstruktorem makr można kliknąć akcję lub argument, aby wyświetlić więcej informacji na ich temat. Opis pojawi się w polu w prawym dolnym rogu okna Konstruktora makr. Każda akcja makra jest również skojarzona z odpowiednim tematem Pomocy. Aby dowiedzieć się więcej na temat akcji, należy wybrać akcję z listy akcji, a następnie nacisnąć klawisz F1.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×