Tworzenie lub modyfikowanie tabel bądź indeksów przy użyciu kwerendy definiującej dane

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć i modyfikować tabele, ograniczeń, indeksów i relacje w programie Access pisząc kwerendy definiującej dane w widoku SQL. W tym artykule wyjaśniono, kwerendy definiującej dane i jak używać ich do tworzenia tabel, ograniczeń, indeksów i relacji. W tym artykule również umożliwia określenie, kiedy należy użyć kwerendy definiującej dane.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie lub modyfikowanie tabeli

Tworzenie indeksu

Tworzenie ograniczenia lub relacji

Omówienie

Kwerenda definiująca dane nie pobieraj dane, w przeciwieństwie do innych kwerendy programu Access. Zamiast tego kwerendy definiującej dane używa Data Definition Language tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie obiektów bazy danych.

Uwaga: Język DDL (Data Definition) znajduje się z języka SQL (Structured Query).

Kwerendy definiującej dane mogą być bardzo wygodne. Można regularnie usunięcie i ponowne utworzenie części schemat bazy danych, uruchamiając tylko niektóre kwerendy. Warto rozważyć użycie kwerendy definiującej dane, jeśli znasz instrukcji SQL i zamierzasz usunąć i ponownie utworzyć określonego tabel, ograniczeń, indeksów i relacji.

Ostrzeżenie: Modyfikowanie obiektów bazy danych przy użyciu kwerendy definiującej dane może być ryzykowna, ponieważ akcje nie towarzyszy okno dialogowe potwierdzenia. Jeśli popełnisz błąd, możesz utracić danych lub przypadkowo zmienić projekt tabeli. Modyfikowanie obiektów w bazie danych przy użyciu kwerendy definiującej dane, należy zachować ostrożność. Jeśli nie jesteś odpowiedzialny za konserwowanie bazy danych, którego używasz, skontaktuj się z administratorem bazy danych przed uruchomieniem kwerendy definiującej dane.

Ważne: Tworzenie kopii zapasowej wszystkich tabel związane przed uruchomieniem kwerendy definiującej dane.

Słowa kluczowe DDL

Słowo kluczowe

Zapis

CREATE

Tworzenie indeksu lub spisu, który jeszcze nie istnieje.

ALTER

Modyfikowanie istniejącej tabeli lub kolumny.

DROP

Usuwanie istniejącej tabeli, kolumny lub ograniczenia.

ADD

Dodawanie kolumny lub ograniczenia do tabeli.

COLUMN

Dodaj, ZMIEŃ, za pomocą lub UPUSZCZANIA

CONSTRAINT

Dodaj, ZMIEŃ, za pomocą lub UPUSZCZANIA

INDEX

Korzystanie z tworzenie

TABLE

Instrukcja ALTER, tworzenie, za pomocą lub UPUSZCZANIA

Początek strony

Tworzenie lub modyfikowanie tabeli

Aby utworzyć tabelę, należy użyć polecenia CREATE TABLE. Polecenie CREATE TABLE ma następującą składnię:

CREATE TABLE table_name 
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Tylko wymagane elementy polecenia CREATE TABLE to samo polecenie CREATE TABLE i nazwę tabeli, ale zwykle należy zdefiniować niektóre pola lub innych aspektów tabeli. Należy rozważyć, czy ten prosty przykład.

Załóżmy, że chcesz utworzyć tabelę do przechowywania nazwy, roku i cena samochodów używanych, które zamierzasz do zakupu. Chcesz zezwolić maksymalnie 30 znaków w nazwie oraz 4 znaki w roku. Aby utworzyć tabelę przy użyciu kwerendy definiującej dane, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Najpierw może być konieczne włączenie zawartości bazy danych, aby kwerenda definiująca dane uruchomić:

 • Na pasku komunikatów kliknij przycisk Włącz zawartość.

Tworzenie tabeli

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Tworzenie tabeli samochodów (nazwa TEXT(30), roku TEXT(4), cena waluty)

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Modyfikowanie tabeli

Aby zmodyfikować tabelę, możesz użyć polecenia ALTER TABLE. Polecenie ALTER TABLE umożliwia dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie (Usuń) kolumn lub ograniczenia. Polecenie ALTER TABLE ma następującą składnię:

ALTER TABLE table_name predicate

gdzie predykat może mieć jedną z następujących czynności:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Załóżmy, że chcesz dodać pola tekstowego 10-znakową na przechowywanie informacji o stanie każdego samochodu. Możesz wykonać następujące czynności:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Instrukcja ALTER tabeli samochody Dodaj kolumnę warunku TEXT(10)

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Tworzenie indeksu

Aby utworzyć indeks na podstawie istniejącej tabeli, należy użyć polecenia Utwórz indeks. Polecenie CREATE INDEX ma następującą składnię:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Tylko wymagane elementy są polecenia Utwórz indeks, nazwę indeksu, argument włączone, nazwa tabeli zawierającej pola, które mają być indeks, a na liście pól mają zostać uwzględnione w indeksie.

 • Przyczyny argument DESC indeksu, który ma zostać utworzone w porządku malejącym, które mogą być przydatne, jeśli często uruchomieniu kwerendy odszukaj najwyższe wartości pola indeksowane lub że sortowanie pola indeksowane w kolejności malejącej. Domyślnie indeks zostanie utworzona w kolejności rosnącej.

 • Argument z podstawowego określa indeksowane pole lub pola jako klucz podstawowy tabeli.

 • Argument z nie zezwalaj na wartości NULL powoduje indeksu wymaga wprowadzenia wartości dla pola indeksowane, oznacza to, że nie są dozwolone wartości null.

Załóżmy, że masz tabeli o nazwie samochody z polami, które przechowywać nazwy, roku, cena i warunek samochodów używanych, które zamierzasz do zakupu. Również Załóżmy że tabeli stało dużych często zawierają pola rok w kwerendach. Zostanie utworzony indeks w polu roku pomocnych w kwerendach szybciej zwrócić wyniki przy użyciu następującej procedury:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Tworzenie INDEKSU na YearIndex samochody (rok)

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Tworzenie ograniczenia lub relacji

Ograniczenie określa warunek logiczny, które pole lub kombinacja pól musi spełniać podczas wstawiania wartości. Na przykład unikatowości uniemożliwia przyjmowanie wartości, który chcesz zduplikować istniejącą wartość w polu pole ograniczone.

Relacja jest typ ograniczenia, które odwołuje się do wartości pól lub kombinacja pól w innej tabeli, aby określić, czy wartość można wstawiać w polu ograniczone lub kombinacji pól. Nie należy używać specjalnych słów kluczowych, aby wskazać, że ograniczenia jest relacji.

Aby utworzyć ograniczenie, należy użyć klauzula CONSTRAINT w poleceniu CREATE TABLE lub ALTER TABLE. Istnieją dwa rodzaje klauzul CONSTRAINT: jeden związane z tworzeniem ograniczenie dla jednego pola, a druga utworzenie ograniczenia według wielu pól.

Ograniczenia w jednym polu

Klauzula CONSTRAINT jednego pola poniższą definicji pola, że ogranicza i ma następującą składnię:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Załóżmy, że masz tabeli o nazwie samochody z polami, które przechowywać nazwy, roku, cena i warunek samochodów używanych, które zamierzasz do zakupu. Załóżmy też często nie pamięta do wprowadzania wartości dla warunku samochodu i że zawsze chcesz zarejestrować te informacje. Możesz utworzyć ograniczenia w polu warunek, który uniemożliwia pozostawienia pola puste, wykonując poniższą procedurę:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Instrukcja ALTER tabeli samochody ALTER kolumny warunek tekstu ograniczenia ConditionRequired nie zawiera wartości NULL

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Załóżmy, że po jakimś czasie okaże się, że są podobne wartości w polu warunek, który powinien być taki sam. Na przykład niektóre samochodów mieć wartość warunku niskiej i inne osoby mają wartość nieprawidłowe.

Uwaga: Do opracowania oraz procedury pozostały należy dodać kilka fałszywych dane do tabeli samochody utworzonym w poprzednich krokach.

Po wartości są Oczyść, aby były bardziej spójny, można utworzyć tabelę o nazwie CarCondition, z jednym polem o nazwie warunku, zawierającą wartości, które ma być używany dla warunku samochodów:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Tworzenie tabeli CarCondition (stan TEXT(10))

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

 6. Tworzenie klucza podstawowego dla tabeli za pomocą instrukcji ALTER TABLE:

  Instrukcja ALTER CarCondition ALTER kolumny warunek tekstu ograniczenia CarConditionPK klucza podstawowego tabeli

 7. Aby wstawić wartości z pola warunku tabeli samochody do nowej tabeli CarCondition, wpisz następujące instrukcje SQL na karcie obiektu widoku SQL:

  Wstawianie do CarCondition DISTINCT wybierz warunek z samochodów;

  Uwaga: Instrukcja SQL, w tym kroku jest zapytanie dołączające. W przeciwieństwie do kwerendy definiującej dane kwerendy dołączającej kończy się średnikiem.

 8. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Tworzenie relacji za pomocą ograniczenia

Aby wymagać wartości Nowy wstawiony w polu warunek tabeli samochody zgodność wartość pola Stan w tabeli CarCondition, możesz następnie tworzenie relacji między CarCondition i samochody w polu o nazwie warunku, wykonując następujące czynności Procedura:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  Instrukcja ALTER tabeli samochody ALTER kolumny warunek tekstu ograniczenia FKeyCondition odwołania CarCondition (stan)

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Ograniczenia wielu pól

Klauzula CONSTRAINT wielu pól można używać tylko na zewnątrz klauzuli definicji pola i ma następującą składnię:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Należy rozważyć kolejny przykład użycia tabeli samochody. Załóżmy, że chcesz upewnij się, że żadne dwa rekordy w tabeli samochody mają ten sam zestaw wartości dla nazwy, roku, warunek i cena. Można utworzyć unikatowości zastosowany do tych pól przy użyciu następującej procedury:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie makra i kod kliknij przycisk Projekt kwerendy.

 2. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kwerendy kliknij Definicji danych.

  Siatka projektu jest ukryty, a zostanie wyświetlona karta obiektu widoku SQL.

 4. Wpisz następującą instrukcję SQL:

  ZMIANY tabeli samochody Dodawanie ograniczenia NoDupes unikatowe (nazwa, roku, warunek, cena)

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×