Tworzenie lub modyfikowanie pola niestandardowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć lub modyfikować pola niestandardowe w Microsoft Office Project Web Access i dodać je do projektów.

Do pól niestandardowych można też stosować listy (czyli atrybuty), które pomagają tworzyć wartości widziane i używane przez członków zespołu. Atrybuty te pochodzą z następujących źródeł:

 • Tabele odnośników    Tabele te zawierają wstępnie zdefiniowane wartości. Po utworzeniu tych wartości członkowie zespołu mogą wybierać je z listy podczas dodawania pola niestandardowego do planów projektów.

 • Formuły    Formuły mogą być używane do generowania wartości pól przez obliczanie wielu pól i funkcji.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie lub modyfikowanie pola niestandardowego

Tworzenie lub modyfikowanie tabeli odnośników

Tworzenie formuły pola niestandardowego

Tworzenie lub modyfikowanie pola niestandardowego

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Definicja niestandardowego pola organizacji.

 3. Aby utworzyć nowe pole, kliknij przycisk Nowe pole.

  Aby zmodyfikować pole, wybierz pole, które chcesz zmodyfikować, klikając jego nazwę w tabeli.

 4. Na stronie Nowe pole niestandardowe (lub na stronie Edytowanie pola niestandardowego, jeśli modyfikujesz istniejące pole) wpisz nazwę pola w polu Nazwa.

 5. W sekcji Jednostka i typ na liście Jednostka kliknij pozycję Projekt, Zasób lub Zadanie, a następnie na liście Typ kliknij typ pola.

 6. W obszarze Atrybuty niestandardowe wskazują, czy skojarzoną tabelę odnośników wstępnie zdefiniowanych wartości w polu. Jeśli chcesz utworzyć lub zmodyfikować tabeli odnośników, zobacz Tworzenie lub modyfikowanie tabeli odnośników.

 7. Aby utworzyć formułę, która generuje wartość pola niestandardowego, wybierz pozycję Formuła w obszarze Atrybuty niestandardowe, a następnie wpisz równanie formułę.

  Na przykład poniższa formuła zwraca wartość "Brak wartości bazowej" "Przekroczenie budżetu o 20% lub więcej" albo "poniżej wartości budżetu":

Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")

 1. Aby wyświetlić wartości pola jako typ danych lub tekst do wyświetlenia wybrany w sekcji Jednostka i typ, w sekcji Wyświetlane wartości wybierz opcję Dane.

 2. Aby wyświetlić wskaźniki graficzne zamiast danych, w sekcji Wyświetlane wartości wybierz opcję Wskaźniki graficzne.

  • Na liście Kryteria dla kliknij pozycję Wiersze sumaryczne, Wiersze niesumaryczne lub Podsumowanie projektu, aby określić, dla jakiego typu informacji mają być wyświetlane wskaźniki graficzne.

  • W celu uściślenia, jakiego typu informacje mają być wyświetlane za pomocą wskaźników graficznych, na siatce wybierz test, wartość pola, względem której test ma zostać wykonany, oraz obraz, który ma być wyświetlany dla wskaźnika graficznego.

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż wartości danych w etykietkach narzędzi, jeśli wartość pola ma być wyświetlana jako etykietka ekranowa.

 3. W sekcji Wymagane wybierz opcję Tak lub Nie, aby wskazać, czy użytkownicy muszą wprowadzać dane do tego pola. Można na przykład ustawić wyświetlanie obrazu czerwonego przycisku, jeśli wartość w polu kosztów przekracza budżet.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Jeśli do definiowania wartości pola jest używany wskaźnik graficzny, po kliknięciu przycisku Zapisz zostanie otwarty program Microsoft Office Project Professional 2007 w celu zweryfikowania wskaźników graficznych lub funkcji w formule. Po zakończeniu tworzenia lub modyfikowania pola należy zamknąć program Office Project Professional 2007. Nie jest konieczne dokonywanie żadnych dalszych dostosowań w programie Project Professional dotyczących pola niestandardowego utworzonego w programie Project Web Access.

Początek strony

Tworzenie lub modyfikowanie tabeli odnośników

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Definicja niestandardowego pola organizacji.

 3. Aby utworzyć nową tabelę odnośników, kliknij przycisk Nowa tabela odnośników.

  Aby zmodyfikować istniejącą tabelę odnośników, kliknij jej nazwę w tabeli Tabele odnośników dla pól niestandardowych.

 4. Na stronie Nowa tabela odnośników (lub na stronie Edytowanie tabeli odnośników, jeśli modyfikujesz istniejącą tabelę odnośników) wpisz nazwę tabeli odnośników w polu Nazwa.

 5. W sekcji Typ wybierz typ informacji o projekcie, którego chcesz użyć w tabeli odnośników.

 6. W sekcji Maska kodu określ strukturę liczbową lub alfabetyczną każdej wartości w tabeli odnośników.

  Na przykład, aby wartości w tabeli odnośników zawierały trzy liczby poprzedzone dwiema literami w strukturze hierarchicznej, w pierwszym wierszu tabeli maski kodu kliknij pozycję Znaki, wpisz 2 w celu wskazania liczby znaków, a następnie wpisz kropkę do użycia jako separator między wartościami. W drugim wierszu kliknij pozycję Liczby, wpisz 3, a następnie wpisz separator dla drugiej części wartości tabeli odnośników.

  Porada: Struktura kodów pól odnośników jest wyświetlona w polu Podgląd kodu.

 7. W sekcji Tabela odnośników wpisz wartości w tabeli i utwórz relacje hierarchiczne między wszystkimi wartościami. Wartości te muszą odpowiadać definicji maski kodu określonej w sekcji Maska kodu. Użytkownicy mogą wybierać spośród tych wartości podczas wprowadzania danych do pól niestandardowych. Aby utworzyć relację hierarchiczną wartości, klikaj przyciski na pasku narzędzi nad tabelą:

  • Aby określić hierarchicznych relacji, zaznacz wiersz, który zawiera wartość, którą chcesz zwiększyć wcięcie, a następnie kliknij wcięcia Wcięcie .

  • Aby utworzyć nowy wiersz, kliknij przycisk Wstaw wiersz Obraz przycisku .

   Posłużmy się jeszcze powyższym przykładem. Aby wartości tabeli odnośników zawierały trzy liczby poprzedzone dwiema literami w strukturze hierarchicznej, w pierwszym wierszu wartości tabeli odnośników wpisz pierwszą dwuliterową wartość znakową. W drugim, trzecim i czwartym wierszu wpisz liczby trzycyfrowe powiązane hierarchicznie z pierwszym wierszem, a następnie zwiększ wcięcie każdego wiersza pod pierwszym wierszem. W piątym wierszu wpisz wartość dla drugiej dwuliterowej wartości znakowej i tak dalej.

   Porada: Jeśli do administrator zainstalował Aktualizacji infrastruktury dla serwerów pakietu Microsoft Office, w sekcji Tabeli odnośników, można kliknąć polecenie Eksportuj do programu Excel lub Drukuj, aby wykonać odpowiednie czynności na danych w tabeli.

Początek strony

Tworzenie formuły dla pola niestandardowego

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij opcję Definicja niestandardowego pola organizacji.

 3. Kliknij nazwę pola, z którym chcesz skojarzyć formułę, lub kliknij przycisk Nowe pole.

 4. Na stronie Nowe pole niestandardowe (lub na stronie Edytowanie pola niestandardowego, jeśli modyfikujesz istniejącą formułę) w sekcji Atrybuty niestandardowe kliknij przycisk Formuła.

 5. Aby skonstruować funkcję, kliknij przycisk Funkcja wybierania. Na liście funkcji kliknij kategorię funkcji, a następnie kliknij funkcję, której chcesz użyć.

  Funkcja pojawi się w polu.

 6. Aby bardziej szczegółowo opracować funkcję, kliknij przycisk Operator wybierania, a następnie kliknij operator. Operator zostanie dodany do formuły.

  Podczas konstruowania formuły należy pamiętać o poniższych zasadach:

  • Pola projektu należy ująć w nawiasy kwadratowe. Na przykład tej formuły [Name]&"."&[Project] między dwie nazwy, w formie TaskName.ProjectName zwróci wartość, która zawiera nazwę zadania, a po nim nazwa projektu się kropką (.).

  • Formuła może zawierać maksymalnie 29 poziomów (zagnieżdżeń) funkcji.

 7. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać pole ze skojarzoną formułą.

Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zapisz zostanie otwarty program Microsoft Office Project Professional 2007 w celu zweryfikowania funkcji w formule. Po zakończeniu tworzenia lub modyfikowania pola należy zamknąć program Office Project Professional 2007. Nie jest konieczne zapisywanie żadnych zmian w programie Project Professional, ponieważ program Project jest używany tylko do zweryfikowania formuły.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×