Tworzenie lub dostosowywanie typu zawartości witryny

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano sposób tworzenia i dostosowywania typów zawartości witryny.

Do tworzenia typów zawartości witryny w danej witrynie są potrzebne uprawnienia do tej witryny na poziomie pełnej kontroli. Aby tworzyć typy zawartości witryny dla witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, należy dysponować uprawnieniami administratora zbioru witryn.

W tym artykule

Informacje o typy zawartości witryny i dziedziczenie

Tworzenie typu zawartości witryny

Dodawanie szablonu dokumentu do typu zawartości

Wprowadź zmiany do kolumn dla danego typu zawartości

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości

Tworzenie typu zawartości tylko do odczytu

Określ zasady zarządzania informacjami dla typu zawartości

Zmień ustawienia panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości

Zarządzanie konwersji dokumentów dla typu zawartości witryny

Usuwanie typu zawartości witryny

Zadania pokrewne

Typy zawartości witryny i dziedziczenie — informacje

Typy zawartości są zorganizowane w postaci hierarchii umożliwiającej dziedziczenie cech po jednym typie zawartości przez drugi. Dzięki temu kategorie dokumentów w całej firmie mogą współużytkować atrybuty, a jednocześnie zespoły mogą dostosowywać te atrybuty dla określonych witryn lub list.

Najpierw typy zawartości są definiowane w galerii typów zawartości witryny. Typy zawartości zdefiniowane na poziomie witryny są nazywane typami zawartości witryny. Typów zawartości witryny można używać we wszystkich podwitrynach witryny, dla której zostały zdefiniowane. Jeśli na przykład typ zawartości witryny został zdefiniowany w galerii typów zawartości witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, można go używać na listach i w bibliotekach wszystkich witryn danego zbioru witryn. Typy zawartości witryny można pojedynczo dodawać do list i bibliotek, a następnie je w nich dostosowywać. Jeśli wystąpienie typu zawartości witryny zostanie dodane do listy lub biblioteki, jest nazywane typem zawartości listy. Typy zawartości listy są elementami podrzędnymi typów zawartości witryny, na podstawie których zostały utworzone.

Definiowanie nowego niestandardowego typu zawartości witryny w galerii typów zawartości witryny należy rozpocząć od wybrania istniejącego w tej galerii nadrzędnego typu zawartości witryny jako punktu początkowego. Nowy typ zawartości witryny odziedziczy po nadrzędnym typie zawartości witryny wszystkie atrybuty, takie jak szablon dokumentu, ustawienie tylko do odczytu, przepływy pracy i kolumny. Po utworzeniu nowego typu zawartości witryny można zmienić te atrybuty. Za każdym razem, gdy w typach zawartości witryny są wprowadzane zmiany, można określić, czy zmiany te mają zostać zastosowane do pozostałych podrzędnych typów zawartości witryny lub typów zawartości listy, które dziedziczą atrybuty po tych typach zawartości witryny. Aktualizować można tylko te atrybuty, które są współużytkowane przez podrzędne typy zawartości witryny lub typy zawartości listy z nadrzędnym typem zawartości. Jeśli podrzędny typ zawartości witryny został dostosowany przy użyciu dodatkowych atrybutów, których nie ma w nadrzędnym typie zawartości witryny (na przykład użyto dodatkowych kolumn), te modyfikacje nie są zastępowane podczas aktualizowania podrzędnego typu zawartości witryny. Wprowadzone zmiany dotyczące typu zawartości witryny nie mają wpływu na nadrzędny typ zawartości witryny, na podstawie którego ten typ zawartości witryny został utworzony.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości witryny

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz utworzyć nowy typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

 5. Na stronie Nowy typ zawartości witryny w sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę i opis nowego typu zawartości witryny.

 6. Na liście Wybierz nadrzędny typ zawartości z wybierz grupę, na podstawie której chcesz wybrać nowy typ zawartości.

  W grupie Specjalne typy zawartości znajdują się typy zawartości, które po dodaniu do listy lub biblioteki zmieniają sposób ich zachowania.

 7. Na liście Nadrzędny typ zawartości wybierz nadrzędny typ zawartości, na podstawie którego ma zostać utworzony nowy typ zawartości.

  Lista nadrzędnych typów zawartości będzie się różnić w zależności od opcji wybranej w poprzednim kroku.

 8. W sekcji Grupa określ, czy nowy typ zawartości ma być przechowywany w istniejącej, czy w nowej grupie.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Zostanie wyświetlona strona z informacjami o zawartości witryny, uwzględniająca nowy typ zawartości. Na tej stronie można wybrać opcje pozwalające dokładniej zdefiniować nowy typ zawartości. Informacje na temat sposobu dostosowywania typu zawartości witryny znajdują się w innych sekcjach tego tematu.

Początek strony

Dodawanie szablonu dokumentu do typu zawartości

Szablon dokumentu można skojarzyć tylko z typem zawartości dokumentu (dowolnym typem zawartości utworzonym na podstawie nadrzędnego typu zawartości dokumentu). Dzięki możliwości skojarzenia szablonu dokumentu z typem zawartości wszystkie nowo tworzone dokumenty o tym typie zawartości będą oparte na jednakowym szablonie.

Na przykład w organizacji dla kontraktów może być używany określony szablon dokumentu. Jeśli ten szablon dokumentu zostanie skojarzony z typem zawartości, którego organizacja używa dla kontraktów, wszystkie nowe kontrakty utworzone przy użyciu tego typu zawartości będą opierać się na tym szablonie dokumentu kontraktu.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 6. Jeśli szablon dokumentu, którego chcesz użyć, jest przechowywany w witrynie, kliknij pozycję Wprowadź adres URL istniejącego szablonu dokumentu, a następnie wpisz adres URL szablonu, którego chcesz użyć.

  Możesz użyć adresu URL, który jest względna w stosunku lokalizację folderu witryny lub zasobów. Szablony dokumentów mogą być przechowywane w dowolnej witrynie zasobów lokalizacji domyślnej http://Server dokumentu i witryny i nazwę biblioteki zawartość i formularzy i Nazwa wpisz nazwę i lub lokalizację biblioteki, która została skonfigurowana do przechowywania szablonów dokumentów.

  W poniższej tabeli przedstawiono przykłady typów adresów URL, których można użyć. Dla potrzeb przykładów założono, że istnieje domyślny folder zasobów z szablonami dokumentów (folder zawierający pliki dla typów zawartości witryny), zlokalizowany pod adresem http://Nazwa_serwera/Witryna/Nazwa_biblioteki dokumentów/Formularze/Nazwa_typu_zawartości/, i że szablon dokumentów nosi nazwę Nazwa_dokumentu.doc.

Typ adresu URL

Przykład

Adres określony względem witryny

Nazwa_serwera/Witryna/Nazwa_biblioteki/Formularze/Nazwa_dokumentu.doc

Adres określony względem folderu zasobów

Nazwa_dokumentu.doc

 1. Aby przekazać szablon dokumentu, którego chcesz użyć, w sekcji Szablon dokumentów kliknij pozycję Przekaż nowy szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Wybieranie pliku przejdź do lokalizacji pliku, którego chcesz użyć, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 2. W sekcji Aktualizowanie witryn i list w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości przy użyciu szablonu dokumentu.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wprowadzanie zmian dotyczących kolumn dla typu zawartości

Dodając kolumny do wybranego typu zawartości witryny, można określać właściwości lub metadane, które mają być zbierane dla elementu o określonym typie zawartości. Organizacja użytkownika może na przykład śledzić określony zbiór metadanych dla wszystkich zamówień zakupu, na przykład numer konta, numer projektu i menedżera projektu. Jeśli do typu zawartości zamówienia zakupu zostaną dodane kolumny dla numeru klienta, numeru projektu i menedżera projektu, użytkownicy będą monitowani o podanie tych metadanych dla elementów zawartości tego typu.

Dostępnych jest kilka sposobów zmieniania kolumn dla danego typu zawartości. Można wykonać następujące czynności:

Dodawanie kolumny

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

 6. W sekcji Wybieranie kolumn w obszarze Wybierz kolumny z kliknij strzałkę, aby wybrać grupę, z której kolumnę chcesz dodać.

 7. W obszarze Dostępne kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść ją do listy Kolumny do dodania.

 8. Aby dodać więcej kolumn, powtarzaj kroki 6 i 7.

 9. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

Początek strony

Usuwanie kolumny

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć z typu zawartości.

 6. Kliknij przycisk Usuń, a następnie w odpowiedzi na pytanie, czy chcesz usunąć kolumnę z typu zawartości, kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Przycisk Usuń może być niedostępny dla niektórych kolumn skojarzonych z danym typem zawartości.

Początek strony

Zmienianie kolejności kolumn

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Kolumny kliknij łącze Kolejność kolumn.

 6. W sekcji Kolejność kolumn kliknij strzałkę obok kolumny, której kolejność chcesz zmienić w kolumnie Położenie od góry, a następnie zaznacz potrzebny numer w kolejności.

 7. W sekcji Aktualizowanie witryn i list w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

Początek strony

Oznaczanie kolumny jako wymaganej, opcjonalnej lub ukrytej

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz oznaczyć jako wymaganą.

 6. W sekcji Ustawienia kolumny wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użytkownicy musieli określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Wymagana.

  • Aby użytkownicy mogli decydować, czy chcą określać informacje dotyczące kolumny, kliknij pozycję Opcjonalna.

  • Aby ukryć kolumnę, tak aby nie była wyświetlana w formularzach Nowy, Edytowanie lub Wyświetlanie dla danego typu zawartości, kliknij pozycję Ukryta.

  • W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie przepływu pracy do typu zawartości

Przepływy pracy umożliwiają określanie procesu biznesowego dla elementów i dokumentów w witrynie. Organizacje mogą używać przepływów pracy, aby zautomatyzować i zarządzanie niektórych typowych procesów biznesowych, takich jak zatwierdzanie dokumentów lub przejrzeć. Dodanie przepływu pracy do typu zawartości, można je, upewnij się, że wszystkie elementy tego typu zawartości będą podlegać spójnych procesów biznesowych. Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości, można uruchamiać przepływ pracy dla poszczególnych elementów tego typu zawartości.

Uwaga: Przepływ pracy można dodać do typu zawartości tylko wtedy, gdy taki przepływ został wdrożony dla danej witryny lub danego obszaru roboczego. Jeśli przepływy pracy są niedostępne, należy się skontaktować ze swoim administratorem centralnym.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

 6. Kliknij pozycję Dodaj przepływ pracy.

 7. Na stronie Dodawanie przepływu pracy w sekcji Przepływ pracy kliknij szablon przepływu pracy, którego chcesz użyć.

 8. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

 9. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

  Uwagi: 

  • Można skorzystać z domyślnej listy Zadania lub utworzyć nową listę. W przypadku korzystania z domyślnej listy Zadania uczestnicy przepływu pracy mogą w prosty sposób wyszukiwać i wyświetlać swoje zadania przepływu pracy, używając widoku Moje zadania listy Zadania.

  • Jeśli zadania dla tego przepływu będą zawierały lub ujawniały dane poufne, które mają być przechowywane poza ogólną listą Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

  • Jeśli w organizacji istnieje wiele przepływów pracy lub przepływy pracy obejmują wiele zadań, należy utworzyć nową listę zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 10. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Uwaga: Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 11. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  Uwaga: Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

 12. W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny kliknij opcję Tak, jeśli chcesz dodać ten przepływ pracy do wszystkich typów zawartości dziedziczących po tym typie zawartości.

 13. Kliknij przycisk OK lub Dalej.

 14. Na stronie Dostosowywanie przepływu pracy wybierz inne potrzebne opcje, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Oznaczanie typu zawartości jako tylko do odczytu

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 6. W sekcji Tylko do odczytu w obszarze Czy ten typ zawartości powinien być tylko do odczytu? kliknij opcję Tak.

 7. W sekcji Aktualizowanie witryn i list w obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij opcję Tak, jeśli chcesz zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości witryny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Określanie zasad zarządzania informacjami dla typu zawartości

Możesz zastosować istniejących zasad zbioru witryn do typu zawartości witryny. Alternatywnie można tworzyć nowych zasad zarządzania informacjami dotyczy tylko określonego typu zawartości.

Stosowanie zasad zbioru witryn do typu zawartości witryny

Jeśli zasady zarządzania informacjami zostały już utworzone dla witryny jako zasady zbioru witryn, można je zastosować do poszczególnych typów zawartości witryny.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij opcję Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

 6. W obszarze Określanie zasad kliknij pozycję Użyj zasad zbioru witryn, a następnie wybierz zasady, które chcesz zastosować.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Tworzenie nowych zasad zarządzania informacjami dla typu zawartości witryny

Można zdefiniować zasady zarządzania informacjami, które będą dotyczyć tylko określonego typu zawartości witryny. Jeśli zasady zarządzania informacjami są tworzone w ten sposób, nie można ich ponownie zastosować do innych typów zawartości, witryn, list ani bibliotek.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij opcję Ustawienia zasad zarządzania informacjami.

 6. W obszarze Określanie zasad kliknij pozycję Definiuj zasady, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Na stronie Edytowanie zasad w sekcji Nazwa i opis administracyjny wpisz krótki opis tworzonych zasad.

  Uwaga: Podczas definiowania zasad dla typu zawartości listy nazwa typu zawartości listy staje się nazwą zasad. Unikatowe nazwy można określić tylko w przypadku zasad zarządzania informacjami zdefiniowanych na liście Zasady zbioru witryn.

 8. W sekcji Deklaracja zasad wpisz opisową deklarację wyjaśniającą użytkownikom przeznaczenie zasady. Ta deklaracja jest wyświetlana, gdy użytkownicy otwierają dokumenty lub elementy, których ta zasada dotyczy. Deklaracja powinna zawierać wyjaśnienie, które funkcje zasady odnoszą się do danej zawartości, lub informacje dotyczące specjalnej obsługi wymaganej dla zawartości. Deklaracja zasad może mieć długość do 512 znaków.

 9. W następnych sekcjach należy wybrać poszczególne funkcje zasady, które mają być dodane do zasady zarządzania informacjami.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji poszczególnych zasad zarządzania informacjami, należy skorzystać z łączy w sekcji Zobacz też.

 10. Po zakończeniu wybierania opcji dla poszczególnych funkcji zasad, które mają być dodane do tej zasady zarządzania informacjami, kliknij przycisk OK, aby zastosować funkcje zasad.

Początek strony

Zmienianie ustawień panelu informacji o dokumencie dla typu zawartości

Panel informacji o dokumencie, wyświetlany w programach Word, Excel i PowerPoint z pakietu Microsoft Office 2010, umożliwia wyświetlanie i zmienianie właściwości typu zawartości dla dokumentu zapisanego na serwerze zarządzania dokumentami bezpośrednio w programie pakietu Office używanym do edycji dokumentu. Jeśli na przykład typ zawartości dokumentu dla określonej biblioteki ma kolumnę Stan, użytkownicy mogą wyświetlać właściwość Stan na panelu informacji o dokumencie w programie Word podczas edytowania dokumentu. Mogą również używać panelu informacji o dokumencie do zmieniania właściwości Stan z wartości Wersja robocza na wartość Wersja ostateczna. Kiedy dokument jest zapisywany na serwerze, ta właściwość jest automatycznie aktualizowana w kolumnie Stan dotyczącej biblioteki.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz zmienić typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz zmienić.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij łącze Ustawienia panelu informacji o dokumencie.

 6. W sekcji Szablon panelu informacji o dokumencie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć domyślnego szablonu, w którym są wyświetlane właściwości (kolumny) zdefiniowane dla danego typu zawartości, kliknij opcję Użyj szablonu domyślnego dla aplikacji pakietu Microsoft Office.

  • Aby użyć istniejącego szablonu niestandardowego, kliknij opcję Użyj istniejącego szablonu niestandardowego (adres URL lub UNC, albo nazwa URN), a następnie wpisz ścieżkę do lokalizacji szablonu.

  • Aby załadować istniejący szablon niestandardowy (XSN), kliknij opcję Przekaż bieżący szablon niestandardowy (XSN) do użycia, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować szablon, którego chcesz użyć.

   Uwaga: Aby przekazać szablon w ten sposób, należy usunąć adres URL publikowania z szablonu w programie InfoPath przed opublikowaniem i przekazaniem szablonu.

  • Aby utworzyć niestandardowy panel w programie InfoPath, kliknij łącze Utwórz nowy szablon niestandardowy.

   Uwaga: Jeśli zaznaczysz tę opcję, program InfoPath zostanie uruchomiony i zostanie wyświetlony domyślny szablon, który można dostosować, aby utworzyć panel niestandardowy.

 7. W sekcji Zawsze pokazuj Określ, czy ten Panel informacji o dokumencie, aby wyświetlić automatycznie po raz pierwszy otwierane lub zapisywane w programie Office 2010 dokumentów o tym typie zawartości.

 8. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zarządzanie konwersjami dokumentów dla typu zawartości witryny

Administratorzy witryn mogą włączać konwersję dokumentów, aby użytkownicy końcowi mogli konwertować dokumenty danego typu na inny format. Konwersja dokumentów dla typów zawartości witryny umożliwia również administratorom witryn konfigurowanie typów zawartości pod kątem przechowywania ustawień określających, które konwertery są dostępne oraz w jaki sposób te konwertery pracują z dokumentami o danym typie zawartości. Kilka konwerterów dokumentów dołączono do aplikacji. Organizacja może również dysponować dodatkowymi konwerterami niestandardowymi. Po włączeniu konwersji dokumentów w Administracji centralnej konwertery są domyślnie dostępne dla wszystkich typów zawartości witryny, których można używać w bibliotece dokumentów. Obejmuje to następujące typy zawartości:

 • Typy zawartości dokumentów, na przykład Strona podstawowa, Dokument, Formularz lub Obraz.

 • Typy zawartości układu strony, na przykład Strona artykułu, Strona przekierowująca lub Strona powitalna.

Włączone konwertery są dostępne dla użytkowników końcowych po wybraniu dokumentu określonego typu zawartości, a następnie kliknięciu polecenia Konwertuj dokument z menu kontekstowego. Lista zawiera tylko konwerter lub konwertery charakterystyczne dla typu pliku dokumentu (na przykład .docx).

Jeśli dla danego typu pliku, na przykład XML, jest dostępnych wiele konwerterów, można przeprowadzić edycję listy konwerterów, aby się upewnić, że użytkownicy będą widzieć tylko konwertery istotne dla dokumentów danego typu zawartości. Można również zmienić opcje konfiguracji konwertera. W obu sytuacjach w celu wprowadzenia zmian w konwerterach dokumentów można wykonać poniższe kroki.

 1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 3. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla której chcesz zarządzać konwertowaniem dokumentów.

 4. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Zarządzaj konwertowaniem dokumentów dla tego typu zawartości.

  Uwaga: Konwertery dokumentów są dostępne tylko dla typów zawartości dokumentów.

 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru dla konwertera, który nie ma być wyświetlany dla użytkowników końcowych. Upewnij się, że wszystkie żądane konwertery zostały wybrane, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 6. Jeśli obok żądanego konwertera jest wyświetlana opcja Konfiguruj, możesz ją kliknąć, aby zdefiniować nowe ustawienia konwersji.

Początek strony

Usuwanie typu zawartości witryny

Jeśli typ zawartości witryny jest w danym momencie używany w witrynie, może się zdarzyć, że jego usunięcie nie będzie możliwe.

 1. Przejdź do witryny, dla której chcesz usunąć typ zawartości witryny.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

 4. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, który chcesz usunąć.

  Uwaga: Jeśli nazwy typów zawartości witryny nie są hiperłączami, oznacza to, że witryna dziedziczy typy zawartości po innej witrynie i że będzie konieczne zaktualizowanie typu zawartości tej witryny.

 5. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Usuń ten typ zawartości witryny.

 6. W odpowiedzi na pytanie, czy chcesz usunąć ten typ zawartości witryny, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zadania pokrewne

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×