Tworzenie listy zewnętrznej na podstawie tabeli platformy SQL Azure za pomocą usług łączności biznesowej i bezpiecznego magazynu

Tworzenie listy zewnętrznej na podstawie tabeli platformy SQL Azure za pomocą usług łączności biznesowej i bezpiecznego magazynu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Administrator usługi SharePoint Online może użyć usługi SharePoint Online w celu uzyskania dostępu do danych zawartych w bazie danych platformy Microsoft SQL Azure. Ponieważ SQL Azure jest opartą na chmurze technologią relacyjnej bazy danych, połączenie działa całkowicie w chmurze. W tym artykule opisano, jak używać technologii programu SharePoint w celu uzyskania dostępu do danych z baz danych platformy SQL Azure bez konieczności pisania kodu.

Aby użyć danych z baz danych platformy SQL Azure, musisz utworzyć listę zewnętrzną przy użyciu usług łączności biznesowej (BCS) i bezpiecznego magazynu. Usługi łączności biznesowej łączą rozwiązania programu SharePoint z zewnętrznymi danymi, a bezpieczny magazyn umożliwia uwierzytelnianie użytkowników dla potrzeb danych. Za pomocą listy zewnętrznej możesz wyświetlić zawartość tabeli z platformy SQL Azure w usłudze SharePoint Online. Użytkownicy mogą odczytywać, edytować i aktualizować dane w usłudze SharePoint Online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Używanie danych zewnętrznych za pomocą usług łączności Biznesowej zobacz Wprowadzenie do danych zewnętrznych.

Bazy danych platformy SQL Azure są oparte na chmurze relacyjnych baz danych utworzonych przy użyciu technologii programu SQL Server. Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć pracę z tymi bazami danych, zobacz Wprowadzenie do programu Microsoft Azure SQL bazy danych za pomocą portalu zarządzania platformą Microsoft Azure

W tym artykule

Omówienie kroków procedury

Sposoby współdziałania usług łączności Biznesowej i bezpiecznego magazynu

Krok 1: Ustawianie uprawnień do magazynu metadanych usługi łączności Biznesowej

Krok 2: Tworzenie poświadczenia bezpiecznego magazynu, mapowania

Tworzenie aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu

Przechowywanie poświadczeń aplikacji docelowej

Krok 3: Tworzenie typu zawartości zewnętrznej

Krok 4: Tworzenie listy zewnętrznej

Tworzenie listy zewnętrznej przy użyciu usługi SharePoint Online

Tworzenie listy zewnętrznej przy użyciu programu SharePoint Designer 2010

Krok 5: Udzielanie uprawnień do zarządzania typu zawartości zewnętrznej

Omówienie kroków procedury

Aby utworzyć listę zewnętrzną umożliwiającą uzyskanie dostępu do danych z platformy SQL Azure, musisz wykonać sekwencję oddzielnych kroków.

W poniższej tabeli przedstawiono kroki i oprogramowanie wymagane do ich wykonania.

Czynności do wykonania:

Miejsce wykonania:

Krok 1. Ustawianie uprawnień do magazynu metadanych usługi łączności biznesowej

Centrum administracyjne programu SharePoint (w usłudze SharePoint Online)

Krok 2. Tworzenie mapowania bezpiecznego magazynu

Centrum administracyjne programu SharePoint (w usłudze SharePoint Online)

Krok 3. Tworzenie typu zawartości zewnętrznej (ECT)

Program SharePoint Designer 2010 LUB program Visual Studio

Krok 4. Tworzenie listy zewnętrznej

Centrum administracyjne programu SharePoint (usługa SharePoint Online)

Krok 5. Udzielanie uprawnień do zarządzania typem zawartości zewnętrznej

Centrum administracyjne programu SharePoint (usługa SharePoint Online)

Początek strony

Sposoby współdziałania usług łączności biznesowej i bezpiecznego magazynu

Usługi łączności biznesowej (BCS) zapewniają połączenie z danymi w zewnętrznym magazynie danych. Dane można wyświetlić na liście zewnętrznej, a przechowywać w innym miejscu. Usługi łączności biznesowej umożliwiają łączenie się z rozwiązań programu SharePoint z dwoma rodzajami zasobów:

 • Baza danych platformy SQL Azure

 • Usługa sieci Web programu WCF działająca jako punkt końcowy dla niektórych innych rodzajów magazynu danych

W usłudze SharePoint Online usługi łączności biznesowej umożliwiają dostęp do zewnętrznego źródła danych przy użyciu bezpiecznego magazynu. W bezpiecznym magazynie są przechowywane zaszyfrowane kopie poświadczeń. Umożliwia to administratorowi usługi SharePoint Online skojarzenie grupy programu SharePoint korzystającej z pojedynczego konta platformy SQL Azure, które może uzyskać dostęp do docelowej bazy danych. Gdy użytkownik programu SharePoint przegląda dane na liście zewnętrznej, bezpieczny magazyn za pomocą skojarzonego konta platformy SQL Azure żąda danych z bazy danych SQL.

Aby to umożliwić, administrator usługi SharePoint Online definiuje typ zawartości zewnętrznej (ECT) w programie SharePoint Designer lub w programie Visual Studio. Następnie osoba z odpowiednimi uprawnieniami tworzy listę zewnętrzną w witrynie usługi SharePoint Online, tworząc odwołanie do typu zawartości zewnętrznej. Użytkownicy mający odpowiednie uprawnienia mogą wyświetlać lub aktualizować listę.

Uwaga: SharePoint Online nie obsługuje korzystania z list zewnętrznych.

Ta ilustracja przedstawia połączenia między różnymi elementami:

Diagram przedstawiający łączność między użytkownikiem, usługą SharePoint Online i źródłem danych zewnętrznych platformy SQL Azure

Na poniższej liście przedstawiono kroki procesu łączności. Każdy krok tej listy odpowiada numerowi na przedstawionym wcześniej diagramie.

 1. Użytkownik loguje się w usłudze SharePoint Online i otwiera listę zewnętrzną. Usługa łączności danych biznesowych w usłudze SharePoint Online wykonuje dla tej listy kwerendę typu zawartości zewnętrznej w magazynie metadanych usługi łączności danych biznesowych zawierającym tę listę. Kwerenda obejmuje zapytanie o sposób dostępu do systemu zewnętrznego, listę obsługiwanych operacji oraz rodzaj poświadczeń, jakich należy użyć.

 2. Środowisko uruchomieniowe usługi łączności danych biznesowych przesyła żądanie (protokół SOAP za pośrednictwem protokołu HTTP) do punktu końcowego usługi Windows Communication Foundation (WCF) platformy SQL Azure.

 3. Usługa SQL Azure zwraca dane w kopercie protokołu SOAP.

 4. Witryna SharePoint Online wyświetla listę zewnętrzną w przeglądarce użytkownika. Następnie użytkownik może wykonywać na źródle danych wszystkie skonfigurowane operacje, do których ma uprawnienia.

Początek strony

Krok 1. Ustawianie uprawnień do magazynu metadanych usługi łączności biznesowej

Aby wykonać ten krok, postępuj zgodnie z procedurą podaną w Ustawianie uprawnień do magazynu metadanych usługi łączności Biznesowej dla lokalnego rozwiązania usług łączności biznesowej w programie SharePoint 2013.

Po wykonaniu kroków tej procedury powróć do tej strony i wykonaj Krok 2. Tworzenie mapowania poświadczeń bezpiecznego magazynu.

Krok 2. Tworzenie mapowania poświadczeń bezpiecznego magazynu

Zwykle podczas tworzenia mapowania poświadczeń w bezpiecznym magazynie mapujesz wielu użytkowników programu SharePoint na jedno konto platformy SQL Azure. Możesz użyć grupy programu SharePoint lub po prostu wpisać wszystkie nazwy użytkowników. Konto platformy SQL Azure ma odpowiednie uprawnienia do uzyskania dostępu do docelowej tabeli bazy danych. Docelowa baza danych na platformie SQL Azure jest znana jako aplikacja docelowa bezpiecznego magazynu lub po prostu aplikacja docelowa.

Porada: Upewnij się, że masz poświadczenia platformy SQL Azure gotowe. Po utworzeniu mapowania między użytkownikami programu SharePoint i konto platformy SQL Azure za pomocą tych poświadczeń.

Tworzenie aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu

Aby utworzyć aplikację docelową bezpiecznego magazynu, wykonaj poniższe kroki.

 1. Przejdź do adresu URL centrum administracyjnego programu SharePoint w usłudze SharePoint Online.

 2. Kliknij pozycję Bezpieczny magazyn.

 3. Na wstążce kliknij pozycję Nowy, aby otworzyć stronę, na której możesz określić ustawienia aplikacji docelowej.

 4. W sekcji Ustawienia aplikacji docelowej wykonaj poniższe czynności:

  • W obszarze Identyfikator aplikacji docelowej określ wartość unikatowego identyfikatora. Ten identyfikator mapuje typ zawartości zewnętrznej na poświadczenia wymagane do uwierzytelnienia użytkownika. Nie można go zmienić po utworzeniu aplikacji docelowej.

  • W obszarze Nazwa wyświetlana określ zrozumiałą dla użytkownika nazwę odnoszącą się do aplikacji docelowej.

  • W obszarze Kontaktowy adres e-mail określ adres e-mail, którego mają używać użytkownicy do przesyłania pytań o aplikację docelową (zewnętrzny system danych).

  • W obszarze Typ aplikacji docelowej upewnij się, czy wartość jest równa Grupy ograniczony. Grupa ograniczeniami oznacza, że bezpiecznego magazynu zawiera mapowanie łączącym grupy użytkowników programu SharePoint na konto jednego, zewnętrznych danych, które mogą działać w imieniu tej osoby. Ponadto grupa ograniczeniami typ aplikacji jest ograniczona do systemu określonych danych zewnętrznych.

 5. W sekcji Pola poświadczeń wprowadź nazwy pól, które mają zostać użyte jako nazwa użytkownika i hasło zewnętrznego systemu danych. Domyślnie bezpieczny magazyn używa pól Nazwa użytkownika systemu Windows i Hasło systemu Windows. Zalecamy zaakceptowanie tych wartości. Po zakończeniu tworzenia aplikacji nie można edytować tych typów pól.

  Zrzut ekranu sekcji Pola poświadczeń na stronie właściwości aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu. Te pola umożliwiają określenie poświadczeń logowania dla lokalizacji docelowej

 6. W sekcji Administratorzy aplikacji docelowej w polu Administratorzy aplikacji docelowej wprowadź nazwę grupy lub listę użytkowników, którzy mogą edytować tę aplikację docelową. Możesz także wyszukać nazwę grupy w usłudze Microsoft Online Directory Service. Zazwyczaj ta sekcja zawiera nazwę administratora usługi SharePoint Online lub administratora globalnego.

 7. W sekcji Członkowie w polu Członkowie wprowadź nazwę grupy, która będzie używać aplikacji docelowej. Zwykle jest to grupa z usługi Microsoft Online Directory Service (MSODS).

  Jeśli jesteś administratorem globalnym, możesz utworzyć grupy w usłudze MSODS w centrum administracyjnym usługi Office 365.

 8. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć aplikację docelową i wrócić do strony usługi bezpiecznego magazynu.

Przechowywanie poświadczeń aplikacji docelowej

Po utworzeniu aplikacji docelowej można już wprowadzić poświadczenia, których bezpieczny magazyn będzie używał w celu uzyskiwania dostępu do zewnętrznych danych. Aby ustawić poświadczenia, wykonaj poniższe kroki.

 1. W centrum administracyjnym programu SharePoint kliknij pozycję Bezpieczny magazyn

 2. Kliknij strzałkę obok nowej aplikacji docelowej, a następnie wybierz pozycję Ustaw poświadczenia.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie poświadczeń aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu (grupa) wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla konta. Konto musi mieć dostęp do docelowej bazy danych. Na poniższej ilustracji nazwa użytkownika to Nazwa użytkownika systemu Windows, a hasło to Hasło systemu Windows.

  Ważne: Przechowuj te informacje w bezpiecznym miejscu. Po ustawieniu tych poświadczeń administrator nie może ich odzyskać.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Pola poświadczeń używane podczas tworzenia aplikacji docelowej bezpiecznego magazynu. Pokazane są domyślne wartości, nazwa użytkownika systemu Windows i hasło systemu Windows.

Początek strony

Krok 3. Tworzenie typu zawartości zewnętrznej

Za pomocą programu Microsoft Visual Studio lub za pomocą programu Microsoft SharePoint Designer 2010 można utworzyć zewnętrznej zawartości typu (typu zawartości zewnętrznej). Ta procedura zawiera opis sposobu tworzenia typu zawartości zewnętrznej w programie SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 jest dostępna do pobrania bezpłatnie z Center Download firmy Microsoft.

Aby wykonać to zadanie, musisz być administratorem usługi SharePoint Online lub administratorem globalnym.

Aby utworzyć typ zawartości zewnętrznej, wykonaj poniższe kroki.

 1. Uruchom program Microsoft SharePoint Designer.

 2. Kliknij przycisk Otwórz witrynę, aby otworzyć witryny zespołu programu SharePoint Online, na poziomie głównym zbioru. Adres URL główny zbiór będzie wyglądać podobnie ten przykładowy adres URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online mogą być wyświetlane monity o poświadczenia prawidłowe.

  Uwagi: 

  • Jeśli w programie SharePoint zostanie wyświetlony monit o dodanie nowego użytkownika, upewnij się, że używane konto użytkownika ma wystarczające uprawnienia. Konto użytkownika musi mieć możliwość wprowadzania i testowania zmian usług łączności biznesowej w witrynie usługi SharePoint Online. Zwykle te kroki powinien wykonywać administrator usługi SharePoint Online lub administrator globalny.

  • Jeśli chcesz zmienić użytkownika na innego, kliknij pozycję Dodaj nowego użytkownika, kliknij pozycję Osobiste lub Organizacja, a następnie zaloguj się w witrynie jako administrator usługi SharePoint Online lub administrator globalny i kliknij pozycję Zaloguj się.

 3. Po otwarciu witryny kliknij gałąź Typy zawartości zewnętrznej w drzewie Obiekty witryny po lewej stronie okna aplikacji.

 4. Wybierz kartę Typy zawartości zewnętrznej, a następnie na wstążce kliknij pozycję Typ zawartości zewnętrznej, aby rozpocząć tworzenie procedury.

 5. W sekcji Informacje o typie zawartości zewnętrznej na stronie zmień wartości w polach Nazwa i Nazwa wyświetlana. Upewnij się, że Nazwa jest opisowa. Nazwa wyświetlana jest przyjazną nazwą typu zawartości zewnętrznej.

 6. Zaznacz hiperłącze, kliknij tutaj, aby odnaleźć zewnętrzne źródła danych i zdefiniować operacje, aby otworzyć stronę Projektant operacji. Zrzut ekranu przedstawiający panel Informacje o typie zawartości zewnętrznej oraz łącze Kliknij tutaj, aby odnaleźć zewnętrzne źródła danych i zdefiniować operacje, używane do łączenia się z usługami łączności biznesowej.

 7. Kliknij pozycję Dodaj połączenie, aby otworzyć okno dialogowe Wybór typu zewnętrznego źródła danych.

 8. Wybierz pozycję SQL Server, aby uzyskać dostęp do bazy danych platformy SQL Azure.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Dodawanie połączenia, w którym można wybrać typ źródła danych. W tym przypadku typem jest program SQL Server, za pomocą którego można nawiązać połączenie z platformą SQL Azure.

  Uwaga: Z usługą SharePoint Online nie można używać lokalnych źródeł danych, takich jak typ platformy .NET. Oprócz tego nie można używasz źródła danych programu SQL Server zlokalizowanego wraz z usługą SharePoint Online.

 9. Gdy wybierzesz program SQL Server, określ następujące elementy:

  • Nazwa serwera bazy danych

  • Nazwa bazy danych

  • Nazwa

   Ważne: 

   • Adres URL, który umożliwia dostęp do bazy danych zawiera w pełni kwalifikowaną nazwę serwera. Na przykład jeśli uzyskiwania dostępu do bazy danych za pośrednictwem https://aaapbj1mtc.database.windows.net w pełni kwalifikowaną nazwę serwera jest aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • W pełni kwalifikowaną nazwę serwera można sprawdzić, logując się na wyższym poziomie, takim jak portal zarządzania platformą Microsoft Azure. Na stronie portalu w obszarze Subskrypcjekliknij nazwę swojej subskrypcji. Następnie w obszarze W pełni kwalifikowana nazwa serwera rozwiń swoją subskrypcję oraz nazwę serwera. Nazwy baz danych zostaną wyświetlone pod każdą nazwą serwera.

   Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Połączenie programu SQL Server, w którym możesz wypełnić nazwę swojego serwera bazy danych platformy SQL Azure i użyć pozycji Połącz przy użyciu personifikowanego identyfikatora niestandardowego w celu wprowadzenia identyfikatora aplikacji bezpiecznego magazynu.

   W oknie dialogowym Połączenie programu SQL Server wybierz pozycję Połącz przy użyciu personifikowanej tożsamości niestandardowej. Następnie w polu tekstowym Identyfikator aplikacji bezpiecznego magazynu wpisz identyfikator aplikacji bezpiecznego magazynu przechowującego poświadczenia dla docelowej bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. Jeśli zobaczysz monit o poświadczenia do zewnętrznego źródła danych, wprowadź odpowiednie poświadczenia Nazwa użytkownika i Hasło, aby uzyskać dostęp do zewnętrznego systemu danych. Następnie kliknij przycisk OK, aby nawiązać połączenie.

  Na karcie Eksplorator źródeł danych możesz wyświetlić listę tabel dostępnych w bazie danych platformy SQL Azure. Aby wyświetlić listę możliwych operacji na tej tabeli, otwórz menu skrótów dotyczące tej tabeli.

  Dla tabeli możesz wybrać określone opcje, takie jak Nowa operacja odczytu elementu i Nowa operacja aktualizacji. Ewentualnie możesz po prostu wybrać pozycję Utwórz wszystkie operacje.

  Zrzut ekranu przedstawiający bazę danych Tailspintoys w programie SharePoint Designer. Jeśli klikniesz nazwę tabeli prawym przyciskiem myszy, pojawi się menu, w którym możesz wybrać operacje do utworzenia.

 11. Kliknij pozycję Utwórz wszystkie operacje, aby otworzyć kreatora, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Właściwości operacji kreatora w okienku Ostrzeżenia i błędy odczytaj wszystkie problemy. Jest ważne, aby rozwiązać wszystkie zgłoszone problemy. Na przykład może być konieczne wybranie pola pokazywanego w kontrolce selektora elementów zewnętrznych. W przypadku tabeli klientów możesz wybrać nazwę klienta.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wszystkie operacje z objaśnieniem o wybraniu opcji utworzenia wszystkich właściwości potrzebnych dla uprawnień Utwórz, Odczytaj element, Aktualizuj, Usuń i Odczytaj listę.

  Ważne:  W kreatorze może się pojawić komunikat ostrzegawczy, jeśli w tabeli docelowej istnieją unikatowe, wymagane pola, takie jak „ID_klienta”. Dotyczy to sytuacji, gdy określone pole jest wymagane i unikatowe w tabeli, na przykład w przypadku klucza podstawowego.

  Zrzut ekranu 2 przedstawiający okno dialogowe Wszystkie operacje w programie SharePoint Designer. Na tej stronie są pokazane ostrzeżenia objaśniające ustawienia podstawowych właściwości na liście.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o sposobie definiowania filtrów w ramach typów zawartości zewnętrznej, zobacz jak: Definiowanie filtrów dla kontrolek selektora elementów zewnętrznych .

 12. Wybierz pozycję Zakończ, aby zaakceptować skonfigurowane właściwości operacji. Operacje zostaną wyświetlone w programie SharePoint Designer w postaci listy operacji typów zawartości zewnętrznej.

Po wykonaniu tego kroku można już utworzyć listę zewnętrzną w celu korzystania z danych ze źródła zewnętrznego.

Krok 4. Tworzenie listy zewnętrznej

Listę zewnętrzną możesz utworzyć przy użyciu programu SharePoint Designer lub przez dodanie listy zewnętrznej jako aplikacji w witrynie zespołu usługi SharePoint Online. W tej procedurze opisano, jak utworzyć listę zewnętrzną z witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

Tworzenie listy zewnętrznej przy użyciu usługi SharePoint Online

 1. Przejdź do strony głównej witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Dodaj aplikację.

 3. Na stronie Twoje aplikacje wpisz tekst Lista zewnętrzna w oknie dialogowym wyszukiwania i przeprowadź wyszukiwanie.

 4. Kliknij dwukrotnie kafelek listy zewnętrznej, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie listy zewnętrznej.

 5. W polu Nazwa wprowadź nazwę listy.

 6. W polu Typ zawartości zewnętrznej wprowadź nazwę, której chcesz użyć. Może to być nazwa typu zawartości zewnętrznej utworzonego w programie SharePoint Designer. Możesz też kliknąć ikonę bazy danych, aby wyszukać nazwę typu zawartości zewnętrznej.

 7. Kliknij pozycję Utwórz.

Początek strony

Tworzenie listy zewnętrznej przy użyciu programu SharePoint Designer 2010

 1. W programie SharePoint Designer 2010 na wstążce kliknij przycisk Utwórz listy i formularze.

  W programie SharePoint Designer może zostać wyświetlony komunikat o następującej treści: „Tworzenie list i formularzy wymaga zapisania typu zawartości zewnętrznej”. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać typ zawartości zewnętrznej.

  W okno dialogowe Tworzenie listy i formularze databasename klientów, wpisz opisową nazwę dla listy zewnętrznej w polu tekstowym Nazwa listy. Na przykład jeśli utworzysz zewnętrznej "Klienci" tabeli bazy danych, można użyć "Tailspintoys klienci" w polu Nazwa listy.

 2. Z listy operacji wybierz pozycję Operacja odczytu elementu.

 3. Wprowadź nazwę bazy danych platformy SQL Azure w polu tekstowym Wystąpienie systemu.

  Okno dialogowe Tworzenie listy i formularza z wyborem dokonanym w celu utworzenia listy zewnętrznej i z wypełnionymi wszystkimi czterema polami.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć listę zewnętrzną w witrynie usługi SharePoint Online.

Krok 5. Udzielanie uprawnień do zarządzania typem zawartości zewnętrznej

Aby zakończyć konfigurowanie listy zewnętrznej, musisz udzielić uprawnień osobom, które będą używać listy. Aby udzielić uprawnień, wykonaj poniższe kroki.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego programu SharePoint, a następnie kliknij pozycję Usługi łączności biznesowej.

 2. Wybierz pozycję Zarządzanie modelami usługi łączności danych biznesowych i typami zawartości zewnętrznej.

 3. Zaznacz pole wyboru obok nazwy utworzonego typu zawartości zewnętrznej, a następnie kliknij pozycję Ustaw uprawnienia do obiektu.

  Ważne:  Uprawnienia do zarządzania typem zawartości zewnętrznej należy ręcznie przypisać administratorowi usługi SharePoint Online lub administratorowi globalnemu przy użyciu polecenia Ustaw uprawnienia do obiektu. Jeśli nie przypiszesz tych uprawnień jawnie, administratorzy nie będą mogli zarządzać typem zawartości zewnętrznej.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne usługi SharePoint Online w obszarze Usługi łączności biznesowej. Pokazany jest przycisk Ustaw uprawnienia do obiektu na wstążce.

 4. W oknie dialogowym Ustawianie uprawnień do obiektu zaznacz pola wyboru dla wszystkich uprawnień (Edycja, Wykonywanie, Możliwe do wyboru w polu Klienci i Ustawianie uprawnień), których potrzebuje administrator usługi SharePoint Online.

  Uwaga:  Upewnij się, że co najmniej jeden użytkownik lub grupa ma prawa Ustawianie uprawnień. Jeśli nie przypiszesz nikomu tego prawa, możesz utworzyć połączenie usługi łączności biznesowej, którym nie da się zarządzać.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Ustawianie uprawnień do obiektu w usłudze SharePoint Online. Użyj tego okna dialogowego do ustawienia uprawnień dla określonego typu zawartości zewnętrznej.

 5. Wybierz pozycję Propaguj uprawnienia do wszystkich metod tego typu zawartości zewnętrznej. Spowoduje to zastąpienie wszystkich istniejących uprawnień.

  Uwaga:  Jeśli chcesz dodać grupę, która będzie mogła używać list zewnętrznych, musisz także nadać grupie prawa Wykonywanie. Pozwalają one użytkownikom w grupie uruchomić kwerendę w zewnętrznym źródle oraz wyświetlić wyniki w programie SharePoint.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×