Przejdź do głównej zawartości

Tworzenie listy zadań projektu i zarządzanie nią

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na liście zadań projektu programu SharePoint jest wyświetlana kolekcja zadań należących do projektu. Zadanie to osobny element pracy, który można przydzielić jednej osobie. Projekt to zazwyczaj szereg działań, który ma początek, środek i koniec oraz daje w wyniku produkt lub usługę, na przykład przeprowadzenie pokazu produktu podczas targów, utworzenie propozycji produktu dla interesantów lub nawet przygotowanie imprezy firmowej.

Po utworzeniu listy zadań projektu programu SharePoint można dodawać zadania, przydzielać do zadań zasoby, aktualizować postęp zadań i wyświetlać informacje o zadaniach na paskach wyświetlanych wzdłuż osi czasu.

Zaktualizowano 27 stycznia 2017 r. dzięki opiniom klientów.

Usługa SharePoint Online oraz programy SharePoint 2016 i SharePoint 2013 oferują połączenie między listą zadań programu SharePoint a programem Project.  Program Project może być licencjonowany oddzielnie.

Aby utworzyć połączenie, utwórz listę zadań programu SharePoint i zaimportuj ją do usługi Project Online lub programu Project Server. Po nawiązaniu połączenia aktualizacje listy zadań w programie SharePoint będą uwzględniane w programie Project.

Aby zaimportować listę zadań do programu Project, postępuj zgodnie z instrukcjami w artykule Dodawanie istniejącej listy zadań programu SharePoint do aplikacji Project Web App.

Tworzenie listy zadań w wersji SharePoint Online, 2016 lub 2013

Lista zadań może być punktem wyjścia dla projektu.

Lista zadań z osią czasu
 1. Na stronie głównej witryny kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację.

 2. W polu wyszukiwania wpisz „Zadania” i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zgodnych aplikacji.

  Wpisywanie zadania w polu wyszukiwania i wybieranie zadania
 3. Wpisz nazwę lub tytuł zadania i naciśnij przycisk Utwórz.

 4. W usłudze SharePoint Online zostanie ponownie wyświetlona strona Zawartość witryny. Znajdź utworzoną przez siebie przed chwilą aplikację na liście Zawartość witryny i otwórz ją. Usługa SharePoint Online utworzy domyślną oś czasu i pustą listę.

  Oś czasu zadań, zadania można dodawać, klikając pozycję Nowy+

  Możesz rozpocząć wprowadzanie danych, używając pozycji +nowe zadanie w celu dodania danych.

Tworzenie listy zadań projektu programu SharePoint 2010 i praca z nią

 1. Kliknij menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Uwaga:  Witrynę programu SharePoint można znacznie zmodyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub link, skontaktuj się z administratorem.

 2. W polu Wyszukaj: Zainstalowane elementy wpisz pozycję Project i kliknij ikonę wyszukiwania Ikona lupy pola wyszukiwania .

 3. Kliknij pozycję Zadania w projekcie.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę listy. Nazwa jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana w górnej części listy w większości widoków i jest częścią adresu internetowego strony listy, a także jest wyświetlana w obszarze nawigacji w witrynie, co ułatwia użytkownikom znalezienie listy. Nazwę listy można zmienić, ale adres internetowy pozostanie niezmieniony.

 5. Kliknij pozycję Utwórz.

Początek strony

Dodawanie zadania do listy zadań projektu programu SharePoint 2010

Przyglądając się liście zadań projektu, dostrzegamy tabelę po lewej stronie widoku i oś czasu po prawej. Ta oś czasu jest nazywana wykresem Gantta i ułatwia wizualizowanie postępu projektu. Paski na wykresie Gantta są kreślone na podstawie pól Data rozpoczęcia i Data ukończenia.

Uwaga: Jeśli znany jest ogólny zarys struktury, którą należy utworzyć dla zadań — na przykład wiadomo, że pewne zestawy zadań będą wykonywane w fazach, które mają zostać przedstawione na liście zadań projektu — można zorganizować listę zadań w zadania sumaryczne i podzadania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zadania sumarycznego.

Na liście zadań projektu uzupełnij następujące kolumny dla każdego wiersza w lewej części widoku zawierającej tabelę:

Uwaga: Podczas wypełniania kolumn zadań może być konieczne przesunięcie paska podziału w prawo w celu odsłonięcia dodatkowych pól. Zmniejszy to sekcję kalendarza.

Wprowadzanie tytułu, daty i stanu zadania w projekcie
 • Tytuł    Wpisz nazwę zadania w projekcie.

 • Data rozpoczęcia    Wprowadź datę, kiedy zadanie powinno zostać rozpoczęte.

 • Data ukończenia    Wprowadź datę, do której zadanie powinno zostać ukończone.

 • Stan zadania    Wybierz deskryptor, który najdokładniej odzwierciedla stan tego zadania. Jeśli tylko planujesz projekt i żadne z zadań nie zostało rozpoczęte, wybierz pozycję Nierozpoczęte.

 • Priorytet    Wybierz poziom priorytetu, który najdokładniej odzwierciedla ważność tego zadania w odniesieniu do innych zadań tego projektu.

Porada: Jeśli kilka zadań ma taką samą wartość w polach Data rozpoczęcia, Data ukończenia lub zawiera jednakowe dane w jakichkolwiek innych kolumnach, można kliknąć raz w komórce, która ma zostać skopiowana, w celu wyświetlenia uchwytu wypełniania, a następnie przeciągnąć prawy dolny róg pola w dół kolumny, aby wypełnić sąsiadujące kolumny skopiowanymi danymi. Może to być szczególnie użyteczne w kolumnie Stan zadania, jeśli plan jest początkowo wprowadzany na listę zadań projektu i żadne z zadań nie zostało rozpoczęte.

Wypełnienie tych początkowych kolumn w części widoku zawierającej tabelę jest jednoznaczne z utworzeniem ogólnej listy zadań projektu. Następny krok to wprowadzenie szczegółowych informacji o zadaniach, m.in. o tym, kto będzie wykonywał pracę i jak zadania mogą być ze sobą powiązane. Na przykład w niektórych przypadkach jedno zadanie musi zostać ukończone, zanim będzie można rozpocząć następne.

Początek strony

Ważne jest, aby powracać do listy zadań projektu w miarę postępu projektu i aktualizować kolumny dotyczące stanów poszczególnych zadań. W ten sposób można z łatwością udostępniać informacje o postępach prac w projekcie osobom, które mogą nie mieć dostępu do codziennych szczegółów zadań projektu.

Na liście zadań projektu uzupełnij następujące kolumny dla każdego zadania, aby zaktualizować informacje o projekcie:

Ustawianie procentu wykonania i stanu zadania
 • Wykonano %    Wpisz szacowaną wartość procentową, która najlepiej określa wykonaną pracę w zadaniu. Jeśli na przykład zadanie jest ukończone mniej więcej w połowie, w kolumnie Wykonano % wpisz wartość 50%. Jest ona używana do przedstawienia postępu na pasku wykresu Gantta dla zadania.

 • Stan zadania    Wybierz deskryptor, który najdokładniej odzwierciedla stan bieżący tego zadania.

Dodatkowo mogą wystąpić inne zmiany w projekcie, które wymagają zaktualizowania listy zadań projektu. Na przykład wartości Data rozpoczęcia i Data ukończenia dla zadania mogą ulec zmianie, jeśli zadanie zostanie rozpoczęte wcześniej, niż zaplanowano, lub jeśli nastąpi opóźnienie. Te kolumny można zaktualizować w części widoku zawierającej tabelę w taki sam sposób, jak każdą inną kolumnę. W niektórych przypadkach osoba, która obecnie pracuje nad zadaniem, może przestać być dostępna. Osobę przydzieloną do zadania można zmienić, aktualizując kolumnę Przydzielone do. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przydzielanie osób do zadań na liście zadań projektu.

Początek strony

Gdy zadania zostaną dodane do listy zadań projektu, następny krok to przydzielenie ich osobom w organizacji. Przydzielanie osób do zadań pozwala określać, kto jest odpowiedzialny za ukończenie pracy nad danym zadaniem.

 1. Kliknij raz w kolumnie Przydzielone do dla zadania, które chcesz przydzielić.

  Wypełnianie nazwiska osoby, która zostanie przydzielona do zadania
 2. Wprowadź imię i nazwisko lub dane logowania osoby, którą chcesz przydzielić, w jeden z trzech następujących sposobów:

  • Kliknij przycisk Przeglądaj wyświetlony obok kolumny Przydzielone do, aby wyszukać odpowiednią osobę w książce adresowej organizacji.

  • Wpisz dane logowania przydzielanej osoby z organizacji, uwzględniając domenę, w kolumnie Przydzielone do. Na przykład wpisz contoso\anetad, gdzie „contoso” to domena a „anetad” to nazwa użytkownika.

  • Wpisz imię i nazwisko przydzielanej osoby w kolumnie Przydzielone do. Jest to pomocne w przypadku przydzielania wykonawcy lub innej osoby, która nie ma konta w organizacji.

 3. Powiadom odpowiednie osoby o przydzielonych zadaniach, informując je o liście zadań projektu i o pracy, za którą są teraz odpowiedzialne.

Tworząc zadania na liście zadań projektu, należy zaplanować, które zadania mogą wchodzić w skład większych zadań. Na przykład projekt może być podzielony na fazy, z których każda może zawierać kilka zadań. Przedstawienie faz na liście zadań projektu zapewnia przejrzysty i ogólny obraz tego, co dzieje się w projekcie.

Strona nowego zadania sumarycznego
 1. Na karcie Elementy w grupie Nowy kliknij strzałkę na pozycji Nowy element, a następnie kliknij pozycję Zadanie sumaryczne.

 2. Uzupełnij formularz w celu utworzenia nowego zadania sumarycznego, wprowadzając odpowiednio następujące informacje:

  • Nazwa    Wpisz nazwę zadania sumarycznego.

  • Poprzedniki    Wybierz zadania sumaryczne i (lub) podzadania, które muszą zostać ukończone, zanim będzie można rozpocząć to zadanie sumaryczne. Po wybraniu odpowiednich zadań w polu po lewej kliknij pozycję Dodaj, aby przenieść je do pola po prawej. Aby uzyskać więcej informacji na temat poprzedników, zobacz następną sekcję w tym artykule.

   Porada: To pole można na razie zostawić puste w przypadku wątpliwości dotyczących działania poprzedników lub w przypadku niewystarczająco rozwiniętego planu, aby można było dodać wszystkie poprzedniki zadania sumarycznego do listy zadań projektu. Relacje między poprzednikami można dodać później, używając lewej części widoku listy zadań projektu zawierającej tabelę.

  • Priorytet    Wybierz poziom priorytetu, który najdokładniej odzwierciedla ważność tego zadania sumarycznego w odniesieniu do innych zadań sumarycznych tego projektu.

  • Stan zadania    Wybierz deskryptor, który najdokładniej odzwierciedla stan zestawu zadań wchodzących w skład tego zadania sumarycznego. Jeśli tylko planujesz projekt i żadne z zadań w tym zadaniu sumarycznym nie zostało rozpoczęte, wybierz pozycję Nierozpoczęte.

  • Wykonano % Wpisz wartość procentową, która najlepiej określa ilość wykonanej pracy nad zestawem zadań wchodzących w skład zadania sumarycznego. Jeśli tylko planujesz projekt i żadne z zadań w tym zadaniu sumarycznym nie zostało rozpoczęte, pozostaw to pole puste lub wpisz wartość 0%.

  • Przydzielone do To pole umożliwia określenie osoby odpowiedzialnej za to zadanie sumaryczne. Aby uzyskać więcej informacji na temat przydzielania zadań, zobacz Przydzielanie osób do zadań na liście zadań projektu.

  • Opis    Wpisz krótki opis zadania sumarycznego.

  • Data rozpoczęcia    Wprowadź datę, kiedy pierwsze podzadanie tego zadania sumarycznego powinno zostać rozpoczęte.

  • Data ukończenia    Wprowadź datę, do której ostatnie podzadanie tego zadania sumarycznego powinno zostać ukończone.

 3. Kliknij pozycję Zapisz, aby utworzyć zadanie sumaryczne.

Po utworzeniu zadania sumarycznego można kliknąć jego nazwę w lewej części widoku zawierającej tabelę, aby otworzyć to zadanie w nowym widoku listy zadań projektu. W obrębie tego widoku można dodawać zadania wchodzące w skład tego zadania sumarycznego. Aby wrócić do widoku zawierającego zadanie sumaryczne, na karcie Lista w grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Nawiguj w górę.

Początek strony

W obrębie jednej listy zadań projektu może istnieć określona kolejność, w której zadania, w tym zadania sumaryczne i podzadania, powinny być wykonywane. Na przykład w przypadku budowania domu należy wylać fundamenty, zanim będzie można postawić ściany, a ściany muszą zostać postawione, zanim będzie można położyć dach. Tę kolejność można określić przy użyciu kolumny Poprzedniki.

 1. W wierszu zadania kliknij komórkę w kolumnie Poprzedniki, a następnie kliknij strzałkę po prawej stronie komórki, aby wyświetlić wszystkie zadania z bieżącej listy zadań projektu. Obejmuje to wszystkie zadania sumaryczne i podzadania znajdujące się na liście.

 2. Kliknij pole wyboru po lewej stronie każdego zadania, które musi zostać ukończone, zanim będzie można rozpocząć to zadanie.

  Porada: W tym przypadku bardzo łatwo można przesadzić i zaznaczyć każde zadanie, które musi zostać wykonane przed bieżącym zadaniem. Jednak naprawdę wystarczy wybrać tylko te zadania, które należy wykonać bezpośrednio przed bieżącym zadaniem. Na przykład: dostępna jest lista zadań projektu, która zawiera trzy zadania: Zadanie 1, Zadanie 2 i Zadanie 3. Kiedy Zadanie 1 zostanie ukończone, można rozpocząć Zadanie 2, a kiedy Zadanie 2 zostanie ukończone, można rozpocząć Zadanie 3. Podczas wprowadzania poprzedników dla Zadania 3, oczywiste jest, że zarówno Zadanie 1, jak i Zadanie 2, muszą zostać ukończone, zanim będzie można rozpocząć Zadanie 3. Jednak ponieważ Zadanie 1 jest już wymienione jako poprzednik dla Zadania 2, nie ma potrzeby wymieniania go również jako poprzednika dla Zadania 3.

 3. Dopasuj daty w kolumnach Data rozpoczęcia i Data ukończenia, aby odzwierciedlały relacje między zadaniami. Na przykład: określono dwa zadania, o których wiadomo, że ukończenie każdego z nich zajmie około dwóch dni. Ustaw pierwsze zadanie jako poprzednik dla drugiego zadania. Musisz dopasować kolumnę Data rozpoczęcia dla drugiego zadania tak, aby ta data była późniejsza niż wartość w kolumnie Data ukończenia dla pierwszego zadania, a także musisz dopasować kolumnę Data ukończenia dla drugiego zadania tak, aby ta data była o dwa dni późniejsza niż nowa wartość w kolumnie Data rozpoczęcia.

  Porada: Chcesz zautomatyzować ten proces? Rozważ zastosowanie rozwiązania do zarządzania projektami w przedsiębiorstwie zgodnego z programem SharePoint Foundation 2010, takiego jak program Microsoft Project 2010 lub program Microsoft Project Server 2010.

Po określeniu odpowiednich poprzedników dla każdego zadania można zobaczyć te relacje przedstawione na wykresie Gantta. Jeśli dla zadania zostanie określony poprzednik, między końcem paska wykresu Gantta poprzedzającego zadania i początkiem paska wykresu Gantta następnego zadania widoczna będzie strzałka.

Początek strony

Na liście zadań projektu używane są te same funkcje w programie SharePoint co na innych listach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie widoku listy zadań projektu.

Tworzenie listy zadań projektu w programie SharePoint 2007

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków do wykonania tej czynności można także użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku .

 1. W obszarze Śledzenie kliknij pozycję Zadania w projekcie.

 2. W sekcji Nazwa i opis wpisz nazwę listy w polu Nazwa. Nazwa listy jest wymagana.

 3. W polu Opis wpisz opis sposobu użycia tej listy. Opis jest opcjonalny.

 4. Jeśli chcesz utworzyć link do tej listy na pasku Szybkie uruchamianie, w sekcji Nawigacja kliknij pozycję Tak.

 5. Jeśli zostanie wyświetlona sekcja Powiadomienie pocztą e-mail, można tak skonfigurować listę zadań, aby przy przydzielaniu zadania osobie było do tej osoby wysyłane powiadomienie.

  Uwaga: Aby ta opcja była dostępna, administrator serwera musi najpierw włączyć ustawienia poczty e-mail.

 6. Kliknij pozycję Utwórz.

Początek strony

Dodawanie zadań do listy zadań projektu w programie SharePoint 2007

 1. Jeśli lista zadań projektu nie jest otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Porada: Jeśli nazwa listy nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej listy.

 2. W menu Nowy Obraz menu kliknij polecenie Nowy element.

  Aby edytować zadanie, kliknij jego nazwę w kolumnie Tytuł.

 3. W sekcji Tytuł wpisz nazwę zadania.

 4. W sekcji Priorytet kliknij opcję Wysoki, Normalny lub Niski, aby wskazać względną ważność tego zadania w stosunku do innych zadań na liście zadań projektu.

 5. W sekcji Stan zadania kliknij stan zadania.

 6. W sekcji Wykonano % wpisz liczbę jako wartość procentową wskazującą zakres wykonania zadania.

 7. W sekcji Przydzielone do wpisz imię i nazwisko osoby, która ma wykonać zadanie. Zadanie może być przydzielone tylko do jednej osoby.

  Kliknij pozycję Sprawdź nazwy Obraz przycisku , aby sprawdzić, czy imię i nazwisko osoby jest dostępne w usłudze dostawcy członkostwa używanej do uwierzytelniania. Skontaktuj się z administratorem serwera, jeśli imię i nazwisko nie zostały znalezione w usłudze dostawcy członkostwa.

  Porada: Aby znaleźć osoby, które mają pracować nad zadaniem, kliknij przycisk Przeglądaj w celu użycia usługi dostawcy członkostwa.

 8. W sekcji Opis wpisz opis zadania.

 9. W sekcjach Data rozpoczęcia i Data ukończenia wprowadź datę rozpoczęcia i datę ukończenia zadania. Aby szybko wprowadzić datę, należy użyć selektora dat kalendarz .

 10. Aby dołączyć plik do zadania, kliknij pozycję Dołącz plik. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć plik, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: W przypadku niektórych konfiguracji listy zadań projektu dołączenie pliku do zadania może być niemożliwe.

 11. Kliknij przycisk OK, aby dodać zadanie do listy zadań projektu.

Początek strony

Po utworzeniu listy zadań projektu i dodaniu do niej zadań można użyć widoków, aby wyświetlać listę zadań projektu na wiele różnych sposobów.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów informacji stosowanych w zadaniach, zobacz Dodawanie zadań do listy zadań projektu.

 • W menu Widok, które jest dostępne podczas przeglądania listy zadań projektu, kliknij jeden z następujących widoków:

  • Zadania w projekcie     Jest to domyślny widok wyświetlany po utworzeniu listy zadań projektu. W górnej części widoku jest wyświetlany wykres słupkowy zawierający nazwy zadań, natomiast w dolnej części jest wyświetlana lista zadań. Lista zadań w dolnej połowie odpowiada zadaniom w górnej połowie.

   Na wykresie słupkowym każde zadanie jest przedstawiane graficznie, najczęściej w postaci paska zadań.

Grafika

Opis

Pasek wykresu Gantta pokazujący czas trwania zadania

Jeśli zostaną wprowadzone data rozpoczęcia i data ukończenia, na pasku zadań będzie pokazywany czas trwania zadania.

Pasek wykresu Gantta pokazujący procent wykonania

Jeśli w polu Wykonano % zostanie wpisana wartość procentowa (na przykład 15%), na pasku zadań będzie pokazywany pasek postępu wskazujący procent wykonania zadania.

Punkt kontrolny

Jeśli zostanie wprowadzona data rozpoczęcia bez daty ukończenia, na wykresie słupkowym będzie wyświetlany znacznik punktu kontrolnego. Domyślnie, jeśli nie zostanie wprowadzona data rozpoczęcia, będzie używana bieżąca data.

Porada: Aby szybko zmienić datę rozpoczęcia zadania, należy przeciągnąć zadanie w poziomie przy użyciu myszy.

 • Aktywne zadania     W tym widoku są wyświetlane zadania, których stan jest inny niż Wykonane.

 • Wszystkie zadania W tym widoku są wyświetlane wszystkie zadania, niezależnie od ich stanu.

 • Według pola Przydzielone do     W tym widoku są wyświetlane wszystkie zadania pogrupowane według osób przypisanych do zadań.

 • Termin wykonania mija dzisiaj     W tym widoku są wyświetlane zadania, których termin wykonania mija danego dnia.

 • Moje zadania     W tym widoku są wyświetlane zadania przypisane do danego użytkownika.

Początek strony

 1. Jeśli lista zadań projektu nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy zadań projektu nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej listy zadań projektu.

 2. W dolnej części strony wskaż zadanie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj element.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany.

 4. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć element, wskaż zadanie, kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Usuń element.

Początek strony

Zostaw komentarz

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Jeśli nie był pomocny, napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office