Tworzenie listy wszystkich lokalizacji usługi OneDrive w Twojej organizacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów globalnych i administratorów SharePoint w usłudze Office 365.

Wyświetlanie listy użytkowników usługi OneDrive i adresy URL w Twojej organizacji

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz raport, a następnie wybierz sposób użycia.

 4. Kliknij opcję pliki usługi OneDrive lub kliknij pozycję Wybierz raport, a następnie kliknij zastosowania OneDrive.

 5. W prawym górnym rogu tabeli u dołu kliknij przycisk Eksportuj.

Tworzenie listy wszystkich adresów URL usługi OneDrive w Twojej organizacji przy użyciu programu Microsoft PowerShell

Listy utworzone w tych krokach zostaną zapisane do pliku tekstowego.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

 3. Pobieranie biblioteki programu SharePoint i modelu obiektowego projektu klienta.

 4. Zapisz poniższy tekst do pliku tekstowego. Na przykład można go zapisać w pliku o nazwie GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Edytuj następujące zmienne na początku plik skryptu, a za pomocą informacje, które są specyficzne dla danej organizacji. Poniższe przykłady przyjęto założenie, że nazwa domeny organizacji jest contoso.com.

  • $AdminURI   To ustawienie określa identyfikator URI dla administratora usługi SharePoint Online, na przykład https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Określa konta administratora globalnego w organizacji usługi Office 365, na przykład admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Określa hasło dla konta, które zostało określone przez $AdminAccount, na przykład "J$P1ter1".

  • $LogFile   Określa pełną ścieżkę plik tekstowy, który jest tworzony i zawiera listę wszystkich adresów OneDrive URL w Twojej organizacji. Na przykład aby zapisać ten plik na pulpicie, należy użyć 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Uwaga: Przykładowe skrypty PowerShell znajdujące się w tym temacie nie są obsługiwane w usługach programu standardowej pomocy technicznej firmy Microsoft lub. Przykładowe skrypty służą jako IS bez jakiejkolwiek gwarancji. Microsoft wyłącza wszystkie gwarancji tym, bez ograniczeń, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Całe ryzyko wynikające z używania lub wydajności przykładowe skrypty i dokumentacji pozostaje przez inne osoby. W żadnym przypadku firmy Microsoft, jej autorów lub każda osoba jeszcze zajmujących się tworzenia, produkcji lub dostarczania skryptów jest odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (łącznie z bez ograniczeń, szkód utratę zysków, przerwy firm, utratą informacje służbowe lub innych pieniężnych strata) wynikających ze stosowania lub używaniem przykładowe skrypty lub dokumentacji, nawet jeśli Microsoft został poinformowany o możliwości wystąpienia szkód.

 6. Zapisz plik tekstowy jako plik skryptu PowerShell, zmieniając sufiks nazwy pliku na .ps1. Na przykład Zapisz plik GetODSites.txt jako GetODSites.ps1.

 7. W trybie Online powłoki zarządzania usługi SharePoint przejdź do folderu, w którym znajduje się skrypt, który został utworzony w poprzednim kroku, a następnie uruchom skrypt, na przykład:

  .\GetODSites.ps1

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczący nie będą mogli uruchamianie skryptów, może być konieczne zmiany zasad wykonanie. Aby uzyskać informacje zobacz Temat zasady wykonanie.

Po pomyślnym zakończeniu działania skryptu pliku tekstowego zostanie utworzony w lokalizacji określonej przez zmienną $LogFile skryptu. Ten plik zawiera listę wszystkich OneDrive adresów URL w Twojej organizacji. Następujący tekst jest przykładem sposób formatowania listę adresów URL, w tym pliku.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Więcej informacji

Po umieszczeniu adres URL dla użytkownika usługi OneDrive, możesz uzyskać więcej informacji na temat go za pomocą polecenia cmdlet Get-SPOSite i zmienić ustawienia przy użyciu polecenia cmdlet Set-SPOSite .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×