Tworzenie kwerendy przekazującej

Możesz używać programu Access jako aplikacji zewnętrznej, a następnie łączyć się z tabelami na serwerze zaplecza, na przykład w programie SQL Server. Domyślnie większość zapytań jest uruchamiana lokalnie w aparacie bazy danych ACE programu Access. W niektórych przypadkach program Access może zdalnie uruchamiać zapytanie w programie SQL Server w zależności od składni języka SQL i innych czynników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "aparat bazy danych aparatu JET w wersji 3,0: łączność ODBC" w przypadku ponownego odnajdowania dokumentów w aparacie Jet i ODBC.

Często jednak użytkownik chce jawnie uruchomić zapytanie na serwerze bazy danych. Ułatwia to poprawę wydajności: serwery baz danych mają większą moc obliczeniową niż komputer stacjonarny i można zwrócić mniejszy podzestaw danych za pośrednictwem połączenia sieciowego. Aby uruchomić kwerendę na serwerze bazy danych, użyj zapytanie przekazujące, która jest instrukcją Transact SQL (TSQL), która łączy się z programem SQL Server przy użyciu ciągu połączenia ODBC. Można na przykład przekazać instrukcję SELECT, aby zwrócić dane do arkusza danych, formularza, raportu lub kontrolki listy, uruchomić odpowiedniki kwerend funkcjonalnych (DML), zadzwoń do procedur składowanych i wykonywać zadania administracyjne (definicja danych Language (DDL)).

Uwaga    Wyniki zapytania przekazującego są tylko do odczytu. Aby bezpośrednio edytować dane w arkuszu danych lub formularzu, Utwórz tabelę połączoną w widoku indeksowanym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie widoków indeksowanych.

 1. Nawiązywanie połączenia z bazą danych serwera.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia z programem SQL Server, zobacz Importowanie lub łączenie danych w bazie danych programu SQL Server oraz łączenie lub importowanie danych z bazy danych programu Azure SQL Server.

 2. Wybierz pozycję Tworzenie > Projekt zapytania.

 3. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 4. Wybierz pozycję projektuj >przekazywanie.

  Program Access ukrywa siatkę projektu kwerendy i wyświetla Widok SQL.

 5. Jeśli arkusz właściwości kwerendy nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 6. W arkuszu właściwości kliknij pole właściwości ODBC Connect ciąg, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby uzyskać ciąg połączenia:

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę połączoną z wybranym źródłem danych, a następnie wybierz pozycję Menedżer tabel połączonych.

  2. W oknie dialogowym Menedżer tabel połączonych zaznacz pole wyboru źródła danych, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

  3. W oknie dialogowym Edytowanie łącza skopiuj tekst w polu Parametry połączenia .

  1. Wybierz pozycję konstruuj Przycisk Konstruktor .

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć plik DSN zawierający informacje o parametrach połączenia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zobacz Importowanie lub łączenie danych w bazie danych programu SQL Server oraz łączenie lub importowanie danych z bazy danych programu Azure SQL Server.

  Po utworzeniu połączenia z plikiem DSN parametry połączenia ODBC są przechowywane wewnętrznie w bazie danych programu Access. Oto lewę, aby uzyskać kopię tego ciągu:

  1. Zlokalizuj nazwę tabeli połączonej w okienku nawigacji, korzystając z odpowiedniego połączenia ODBC.

  2. Naciśnij klawisze CTRL + G. , aby otworzyć okno Immediate języka VBA.

  3. Wprowadź: następujący kod:

   ?CurrentDb.TableDefs("<table name>").Connect

   Jednak podstaw <nazwy tabeli> nazwie tabeli połączonej od kroku a.

  4. Skopiuj ciąg zwrócony do właściwości ODBC Connect str .

 7. Wprowadź zapytanie w widoku SQL.

  Uwaga   Między programem Access SQL a programem SQL Server TSQL występują istotne różnice, szczególnie w składni, nazwach funkcji i argumentach funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz porównanie programu Access SQL z programem SQL Server TSQL.

  Porada    Najpierw utwórz zapytanie programu TSQL w programie SQL Server Management Studio, a następnie skopiuj i wklej SQL do widoku SQL. Zapewnia to, że kwerenda ma prawidłową składnię. Jeśli nie masz wygodnego dostępu do bazy danych programu SQL Server, spróbuj zainstalować program Microsoft SQL Server Express Edition na komputerze stacjonarnym, który obsługuje do 10 GB, i jest to bezpłatny i łatwiejszy sposób na uruchomienie i sprawdzenie migracji.

 8. Możesz określić dodatkowe pokrewne Właściwości:

  • Zwraca rekordy.     Niektóre instrukcje SQL zwracają rekordy, takie jak SELECT, a niektóre nie, na przykład UPDATE. Jeśli kwerenda zwraca rekordy, ustaw dla tej właściwości wartość tak; Jeśli kwerenda nie zwraca rekordów, ustaw dla tej właściwości wartość nie.

   Uwaga    Kwerendy przekazujące mogą zwracać wiele zestawów wyników, jednak w przypadku arkusza danych, formularza, raportu lub zmiennej zestaw rekordów jest używane tylko pierwszy zestaw wyników. Aby pobrać wiele zestawów wyników, użyj kwerendy tworzącej tabele , tak jak pokazano w poniższym przykładzie:

   SELECT <pass-through query name>.*
   INTO <local table name>
   FROM < pass-through query name >

   Musisz użyć gwiazdki (*), ponieważ każdy zestaw wyników może mieć inne kolumny. Każdy zestaw wyników jest zapisywany w oddzielnej tabeli, a numery są odpowiednio dołączane do nazw tabel lokalnych. Jeśli na przykład zostaną zwrócone trzy zestawy wyników, to nazwy tabel będą następujące: <nazwa tabeli lokalnej>, <nazwa tabeli lokalnej>1, <nazwa tabeli lokalnej>2.

  • Rejestruj komunikaty    Określ, czy chcesz zwracać wiadomości z bazy danych SQL w tabeli komunikatów programu Access. Nazwa tabeli ma format username — NN, gdzie nazwa użytkownika to nazwa logowania bieżącego użytkownika, a nn jest liczbą zaczynającą się od 00.

  • Limit czasu ODBC    Określ liczbę sekund określającą czas oczekiwania przed wystąpieniem błędu limitu czasu po uruchomieniu zapytania. Wartość domyślna to 60 sekund. Mogą występować opóźnienia spowodowane ruchem sieciowym lub dużym użyciem serwera bazy danych.

  • Maks. liczba rekordów    Określ maksymalną liczbę zwracanych rekordów. Zasoby systemowe mogą być ograniczone lub można przetestować wyniki, korzystając tylko z niewielkiej ilości danych.

 9. Po zakończeniu wprowadzania kwerendy wybierz pozycję Design > Uruchom. Kwerenda jest wysyłana do serwera bazy danych w celu przetworzenia.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Informacje o języku Transact-SQL

Wykonywanie kwerend za pomocą języka Transact-SQL

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×