Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pomoc dotyczącą kolumn SharePoint grupowanie, kategoryzowanie i śledzenie informacji, na liście lub w bibliotece. Typy kolumn zawiera pojedynczy wiersz tekstu, listy rozwijanej Opcje, liczba, która jest obliczana na podstawie innych kolumn i kolumny, która pozwala wybrać nazwę danej osoby.

Dodawanie kolumny do SharePoint Online lub SharePoint Server 2019 listy lub biblioteki

Większości typów kolumn można dodawać bez wychodzenia z listy lub biblioteki.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, aby utworzyć kolumny.

 2. Wybierz pozycję + Dodaj kolumnę lub + po prawej stronie kolumny Nazwisko u góry listy lub biblioteki.

  Uwaga: Czy ekranu SharePoint wygląda inaczej niż przykładach poniżej? Administrator może być klasyczny obsługi ustawić dla listy lub biblioteki dokumentów lub używasz starszej wersji programu SharePoint Server. Jeśli tak, kliknij kartę dla wersji SharePoint Server 2016 powyżej. Zobacz wersję programu SharePoint jest używana?

 3. W menu rozwijanym wybierz typ kolumny, którą chcesz.

 4. W oknie Tworzenie panelu kolumny wpisz tytuł lub nagłówki kolumn w polu Nazwa.

  Tworzenie panelu kolumn
 5. Wprowadź wymagane informacje. Liczba pól różnią się z typem kolumny, która została wybrana. Powyższy przykład dotyczy pola Liczba.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, w której chcesz utworzyć kolumnę.

 2. W widoku wszystkie elementy lub wszystkie dokumenty listy lub biblioteki, którego chcesz dodać kolumnę wybierz pozycję Dodaj kolumnę   Dodawanie ikony kolumny na końcu wiersza nagłówka, a następnie wybierz więcej.

 3. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

 4. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  W zależności od typu kolumny wybranego więcej opcji może być wyświetlany w sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny. Wybierz dodatkowe ustawienia, które mają. Aby uzyskać więcej informacji o ustawienia kolumny zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. Możesz dodać sprawdzanie poprawności, aby upewnić się, że wpis kolumny odpowiada, co to jest planowane. Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności kolumny, aby rozwinąć sekcję, a następnie wpisz formułę, która ma być używany do sprawdzania poprawności danych. Dodawanie użytkownika wiadomości w tym artykule opisano, co prawidłowych danych powinna wyglądać podobnie do ułatwiania użytkownikom wprowadzić poprawne dane. Aby uzyskać informacje o składni formuł i sprawdzanie poprawności zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Okno dialogowe Sprawdzanie poprawności kolumny z polami wypełniane przykładowych danych

  W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumny nie jest dostępna dla wszystkich typów kolumn.

 7. Wybierz przycisk OK, aby zapisać.

 1. Na stronie głównej wybierz Ustawienia   Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web wybierz kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie Kolumny witryny wybierz pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącej grupy, w której chcesz przechowywać nowa kolumna witryny lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista grup istniejące zależą od wersji programu SharePoint i grupy, które zostały dodane.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wybierz żądane ustawienia dodatkowej kolumny. Opcje dostępne w tej sekcji różnią się w zależności od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji o ustawienia kolumny zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 8. Wybierz OK.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, aby utworzyć kolumny.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, wybierz pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. >Zawartość witryny, a następnie wybierz nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wybierz Ustawienia   Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. > Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia biblioteki z wybraną pozycją Ustawienia
 3. Na stronie Ustawienia przewiń w dół do sekcji kolumny, a następnie wybierz pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie Dodawanie istniejącej kolumny łącza na stronie Ustawienia
 4. Na stronie Dodawanie kolumn z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz grupę kolumn witryny do wyboru z listy rozwijanej Wybierz kolumny witryny.

  Dodawanie istniejącej kolumny strony za pomocą 3 wybrany

  Po wybraniu grupy kolumn z listy dostępne kolumny witryny pojawią się na liście Dostępne kolumny witryny.

  Uwaga: Na liście dostępne witryny kolumny domyślne dla wszystkich grup, ale można ograniczyć liczbę pól, wybierając pozycję grupy, które mogą zawierać, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

 5. Wybierz kolumny witryny, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kolumny są wyświetlane w polu listy kolumny do dodania. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, w której użytkownicy witryny automatycznie wyświetlona przy pierwszym otwarciu listy lub biblioteki, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego. Niektóre listy, takie jak listy zadań również dostępna jest opcja Dodaj do wszystkich typów zawartości, która jest zaznaczona domyślnie. Jeśli chcesz dodać kolumnę do wszystkich typów zawartości, upewnij się, że Dodaj do wszystkich typów zawartości pozostaje zaznaczona.

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 6. Wybierz przycisk OK, aby zapisać.

Tworzenie kolumny w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013 listy lub biblioteki

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Na karcie Biblioteka i przejdź na Wstążce
 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

  Tworzenie biblioteki usługi SharePoint Online łącze kolumny
 4. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  W zależności od typu kolumny wybranego więcej opcji może być wyświetlany w sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny. Wybierz dodatkowe ustawienia, które mają. Aby uzyskać więcej informacji o ustawienia kolumny zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 7. Możesz dodać sprawdzanie poprawności, aby upewnić się, że wpis kolumny odpowiada, co to jest planowane. Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności kolumny, aby rozwinąć sekcję, a następnie wpisz formułę, która ma być używany do sprawdzania poprawności danych. Dodawanie użytkownika wiadomości w tym artykule opisano, co prawidłowych danych powinna wyglądać podobnie do ułatwiania użytkownikom wprowadzić poprawne dane. Aby uzyskać informacje o składni formuł i sprawdzanie poprawności zobacz Przykłady typowych formuł na listach programu SharePoint.

  Okno dialogowe Sprawdzanie poprawności kolumny z polami wypełniane przykładowych danych

  W sekcji Sprawdzanie poprawności kolumny nie jest dostępna dla wszystkich typów kolumn.

 8. Kliknij przycisk OK, aby zapisać.

 1. Na stronie głównej witryny portalu kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie projektanta stron sieci Web, kliknij pozycję kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie Kolumny witryny kliknij pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącej grupy, w której chcesz przechowywać nowa kolumna witryny lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista grup istniejące zależą od wersji programu SharePoint i grupy, które zostały dodane.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wybierz żądane ustawienia dodatkowej kolumny. Opcje dostępne w tej sekcji różnią się w zależności od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji o ustawienia kolumny zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Strona zawartości witryny z listy zaznaczona
 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Zaznaczona na wstążce karta listy
 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce

 4. Na stronie Ustawienia przewiń w dół do sekcji kolumny, a następnie kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie Dodawanie istniejącej kolumny łącza na stronie Ustawienia
 5. Na stronie Dodawanie kolumn z kolumn witryny w sekcji Wybieranie kolumn wybierz grupę kolumn witryny do wyboru z listy rozwijanej Wybierz kolumny witryny.

  Dodawanie istniejącej kolumny strony za pomocą 3 wybrany

  Uwaga: Na liście dostępne witryny kolumny domyślne dla wszystkich grup, ale można ograniczyć liczbę pól, wybierając pozycję grupy, które mogą zawierać, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

  Po wybraniu grupy kolumn z listy dostępne kolumny witryny pojawią się na liście Dostępne kolumny witryny.

  Dodawanie kolumn z kolumn witryny

 6. Wybierz kolumny witryny, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kolumny są wyświetlane w polu listy kolumny do dodania. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, w której użytkownicy witryny automatycznie wyświetlona przy pierwszym otwarciu listy lub biblioteki, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego. Niektóre listy, takie jak listy zadań również dostępna jest opcja Dodaj do wszystkich typów zawartości, która jest zaznaczona domyślnie. Jeśli chcesz dodać kolumnę do wszystkich typów zawartości, upewnij się, że Dodaj do wszystkich typów zawartości pozostaje zaznaczona.

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać.

Tworzenie kolumny w SharePoint Server 2010 listy lub biblioteki

Poniższa procedura zaczyna się od strony listy lub biblioteki, do której chcesz dodać kolumnę.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Utwórz kolumnę.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie kolumny

  Okno dialogowe Tworzenie kolumny

  1. w sekcji Nazwa i typ w polu Nazwa kolumny wpisz nazwę, którą chcesz nadać kolumnie.

  2. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

  Uwaga:  W zależności od wybranego typu kolumny po utworzeniu kolumny zmiana jej typu może być niemożliwa.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego.

  Jeśli ma być sprawdzana poprawność danych w kolumnie, w sekcji Sprawdzanie poprawności kolumny wpisz Formułę, która ma być używana do sprawdzania poprawności danych, oraz wpisz Komunikat użytkownika, który ma być wyświetlany użytkownikom, aby ułatwić im wpisywanie poprawnych danych. Sekcja Sprawdzanie poprawności kolumny jest niedostępna dla niektórych typów kolumn.

 7. Kliknij przycisk OK.

 1. Kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny
 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij łącze Kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Na stronie Kolumny witryny kliknij pozycję Utwórz.

  Przycisk Utwórz na stronie kolumny witryny
 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

 5. Wybierz typ informacji, które mają być przechowywane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącej grupy, w której chcesz przechowywać nowa kolumna witryny lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista grup istniejące zależą od wersji SharePoint serwera, a które grupy zostały dodane.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wybierz żądane ustawienia dodatkowej kolumny. Opcje dostępne w tej sekcji różnią się w zależności od typu kolumny wybranego w sekcji Nazwa i typ.

  Aby uzyskać więcej informacji o ustawienia kolumny zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 8. Kliknij przycisk OK.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki przewiń w dół do sekcji kolumny kliknij pozycję Dodaj z istniejących kolumn witryny.

  Zbliżenie Dodawanie istniejącej kolumny łącza na stronie Ustawienia
 5. Na stronie kolumn z kolumn witryny, w sekcji Wybieranie kolumn zaznacz kolumnę na liście Dostępne kolumny witryny, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Po wybraniu kolumny z listy Dostępne kolumny witryny zostanie wyświetlona grupa, w której znajduje się kolumna, oraz opis, o ile są dostępne.

  Dodawanie kolumny witryny

  Uwaga: Na liście dostępne witryny kolumny domyślne dla wszystkich grup, ale można ograniczyć liczbę pól, wybierając pozycję grupy, które mogą zawierać, czego szukasz. Na przykład podstawowe kolumny dokumentów lub kolumny niestandardowe.

 6. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, to jest widoku wyświetlanego automatycznie, gdy użytkownicy witryny otwierają listę lub bibliotekę po raz pierwszy, upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodaj do widoku domyślnego.

  W zależności od typu listy lub biblioteki w sekcji Opcje może być więcej ustawień. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje.

 7. Kliknij przycisk OK.

Ustawienia kolumny, na przykład jej nazwę, można zmienić. Zależnie od typu kolumny i typu listy można wprowadzać również inne zmiany — można między innymi zmienić dozwoloną ilość tekstu wprowadzanego przez użytkownika. Programy takie jak SharePoint Designer 2010 oferują jeszcze więcej możliwości modyfikowania kolumn, na przykład pozwalają na określanie szerokości kolumny.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

  Sekcja Kolumny ustawień listy

 5. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie kolumny w SharePoint Server 2007 listy lub biblioteki

Uwaga: Poniższa procedura zaczyna się od strony listy lub biblioteki, do której chcesz dodać kolumnę. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie. Jeśli lista lub biblioteka nie jest dostępne, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  W menu Akcje witryny z Wyświetl całą zawartość witryny wyróżnione
 2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Utwórz kolumnę.

 3. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

  Umieszczenie nazwę kolumny w polu Nazwa
 4. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 5. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Dodawanie dodatkowych ustawień na stronie Tworzenie kolumny
 6. Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 7. Aby dodać kolumnę do widoku domyślnego, w której użytkownicy witryny automatycznie wyświetlona przy pierwszym otwarciu listy lub biblioteki, kliknij przycisk Dodaj do widoku domyślnego.

 8. Kliknij przycisk OK.

Możesz zmienić ustawienia kolumny, na przykład nazwę kolumny. W zależności od typu kolumny i typ listy można wprowadzić dodatkowe zmiany, takie jak fragment tekstu, który użytkownik może wprowadzić.

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy lub odpowiednią opcję ustawienia.

  • W witrynie blogu w obszarze Łącza administracji, kliknij pozycję Zarządzanie wpisów, aby wyświetlić listę wpisów. W menu Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy.

 3. W obszarze kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

 4. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Można określić, że jest indeksowane kolumny, które niekiedy przyspiesza przełączanie widoków list lub bibliotek obejmujących wiele folderów. Aby wyświetlić ustawienia dla listy lub biblioteki, na stronie głównej służące do dostosowywania ustawień, kliknij pozycję Kolumny indeksowane. Zaznacz kolumnę, którą chcesz indeksować, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji na indeksach zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint.

Kolumna witryny to definicja kolumny do ponownego użycia lub szablon, które można przypisać do wielu list w wielu witrynach SharePoint. Kolumny witryny są przydatne, jeśli Twoja organizacja chce określić spójne ustawienia w listach i bibliotekach. Te ustawienia można udostępniać w wielu list i bibliotek, dzięki czemu nie trzeba ponownie tworzyć ustawień za każdym razem.

 1. Na stronie głównej witryny portalu kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny
 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Galerie kliknij pozycję kolumny witryny.

 3. Na stronie Galeria kolumn witryny kliknij przycisk Utwórz.

 4. W sekcji Nazwa i typ wpisz nazwę w polu Nazwa kolumny.

  Umieszczenie nazwę kolumny w polu Nazwa
 5. W obszarze Typ informacji w tej kolumnie to wybierz typ informacji, które mają być wyświetlane w kolumnie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat typów kolumn zobacz witryny typy i opcje kolumn.

 6. W sekcji Grupa wybierz istniejącej grupy, w której chcesz przechowywać nowa kolumna witryny lub Utwórz nową grupę do przechowywania kolumny.

  Lista grup istniejące zależą od wersji programu SharePoint i grupy, które zostały dodane.

  W poniższej tabeli opisano grupy, które są dostępne jako domyślne.

  Wybierz tę opcję

  Aby wyświetlić to

  Kolumny podstawowe

  Kolumny, które są przydatne w wielu typów list lub bibliotek.

  Kolumny podstawowych kontaktów i kalendarza

  Kolumny, które są przydatne na listach kontaktów i kalendarza. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienckich kontaktów i kalendarzy programów, takich jak Microsoft Outlook.

  Podstawowe kolumny dokumentów

  Standardowe kolumny dokumentów z witryny Microsoft Office podstawowym zestaw właściwości i Dublin Core Metadata zestawu.

  Kolumny podstawowych zadań i problemów

  Kolumny, które są przydatne na listach zadań i problemów. Te kolumny służą zwykle do synchronizowania metadanych z klienta zadania i problemu z programów, takich jak Office Outlook.

  Kolumny niestandardowe

  Kolumny, które możesz dodać do potrzeb przeznaczenie listy lub biblioteki.

  Kolumny rozszerzone

  Zestaw kolumn specjalnych.

  kluczowe wskaźniki wydajności

  Kolumny, które są przydatne do wyświetlania danych kluczowych wskaźników wydajności.

  Kolumny układu strony

  Kolumny, które są przydatne do przechowywania informacji o układzie strony.

  Kolumny do opublikowania

  Kolumny, które są przydatne do przechowywania informacji publikowania.

  Raporty

  Kolumny, które są przydatne do tworzenia raportów.

 7. W sekcji Dodatkowe ustawienia kolumny wpisz opis w polu Opis, aby użytkownicy wiedzieli, do czego służy kolumna i jakie dane powinna zawierać. Opis jest opcjonalny.

  Dodawanie dodatkowych ustawień na stronie Tworzenie kolumny
 8. Zależnie od wybranego typu kolumny w sekcji Ustawienia dodatkowej kolumny może być dostępnych więcej opcji. Wybierz odpowiednie ustawienia dodatkowe.

 9. Kliknij przycisk OK.

Inne możliwości pracy z kolumnami

Przesyłanie opinii

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Pozwól nam zapoznanie się z błędne lub Brak. Jeśli masz tutaj z wyników wyszukiwania, a nie był informacje, które chcesz utworzyć, trafić zostały wyszukiwania. Dołącz SharePoint, systemu operacyjnego i wersji przeglądarki. Sprawdź dokładnie czynności i zaktualizować w tym artykule użyjemy swoją opinię.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×