Tworzenie i współużytkowanie puli zasobów

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas pracy nad kilkoma projektami czasami nie wiadomo, kto jest dostępny do pracy przy danym projekcie.

Jeśli przydzielasz te same osoby do kilku projektów lub korzystasz w swoim projekcie z zasobów współużytkowanych, warto połączyć wszystkie informacje o zasobach w jeden centralny plik nazywany pula zasobów. Pula zasobów umożliwia też identyfikowanie konfliktów przydziałów i wyświetlanie alokacji czasu dla każdego projektu.

Tworzenie puli zasobów

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Project Professional 2013 i w puli zasobów przedsiębiorstwa Twojej organizacji istnieją zasoby, nie musisz tworzyć kolejnej puli zasobów.

 1. Otwórz program Project 2013, kliknij pozycję Pusty projekt > kartę zasób.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Terminarz zespołu i kliknij pozycję Arkusz zasobów.

 3. Kliknij pozycję Dodaj zasoby i zaimportuj informacje o istniejących zasobach.

Aby wpisać informacje o nowych osobach, kliknij pozycję Zasób pracy i dodaj szczegółowe informacje w polu Nazwa zasobu i znajdujących się poniżej niego innych polach.

Dodawanie nowego zasobu osobowego

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Project Professional z programem Project Server, masz dostęp do tych zasobów przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej na temat wersji projektu, zobacz Porównanie wersji programu Project Professional 2013. Lista zasobów przedsiębiorstwa zazwyczaj jest zarządzane przez administratora, a każdego menedżera projektu z tych zasobów można dodać do projektów.

Po utworzeniu współużytkowanej puli zasobów będą z niej pochodzić informacje dla każdego współużytkującego ją projektu. Ponadto w tej centralnej lokalizacji będą się znajdować wszystkie informacje dotyczące przydziałów, stawek kosztów i dostępności oraz inne informacje.

Korzystanie z puli zasobów

 1. Otwórz projekt puli zasobów.

 2. Otwórz projekt, który będzie współużytkować zasoby z tej puli, a następnie kliknij pozycję zasób > Pula zasobów > Współużytkuj zasoby.

Otwieranie okna dialogowego Współużytkowanie zasobów z poziomu puli zasobów

 1. Kliknij pozycję Użyj zasobów i w polu Z kliknij projekt puli zasobów otwarty w kroku 1.

Opcje w oknie dialogowym Współużytkowanie zasobów

 1. Kliknij pozycję Pula ma pierwszeństwo, jeśli w przypadku konfliktu informacje z puli zasobów mają zastępować wszystkie informacje pochodzące z Twojego projektu (współużytkującego).

Lub

Kliknij pozycję Współużytkownik ma pierwszeństwo, jeśli w przypadku konfliktu informacje z Twojego projektu mają zastępować wszystkie informacje z puli zasobów.

 1. Kliknij przycisk OK.

Teraz możesz używać zasobów dla swojego projektu. Wszystkie zasoby w Twoim projekcie zostaną automatycznie dodane do puli.

 1. Aby wyświetlić listę zasobów współużytkowanych, wybierz pozycję Zadanie> Wykres Gantta > Arkusz zasobów.

Arkusz zasobów

Praca z informacjami o użyciu zasobów

Plik puli zasobów możesz wyświetlać i aktualizować z poziomu pliku bieżącego projektu (plik współużytkujący). Warto okresowo aktualizować i przeglądać zasoby, aby mieć najnowsze informacje dotyczące alokacji i ich wpływu na projekty.

Uwaga:  Do bezpośredniego edytowania pliku puli zasobów jest potrzebny dostęp do odczytu/zapisu tego pliku. W przypadku braku takiego dostępu możesz tylko wyświetlać użycie zasobów i wprowadzać zmiany dotyczące zasobów Twojego projektu.

 1. Otwórz plik swojego projektu (plik współużytkujący).

 2. W wyświetlonym polu kliknij pozycję Otwórz pulę zasobów, aby zobaczyć przydziały we wszystkich plikach współużytkujących. Spowoduje to otwarcie puli zasobów w trybie tylko do odczytu.

 3. Aby wyświetlić przydziały w projektach współużytkujących pulę zasobów, wybierz pozycję Zadanie > Wykres Gantta > Użycie zasobów.

Wyświetlanie użycia zasobów

Porada: Nazwy zasobów wyświetlane w kolorze czerwonym oznaczają zasoby objęte alokacją.

Możesz dodawać nowe zasoby oraz aktualizować wartości całkowite według harmonogramu i informacje dotyczące prac. Dowiedz się więcej na temat przydzielania osób do zadań.

 1. Po wprowadzeniu jakichkolwiek aktualizacji wybierz pozycję Zasób > Pula zasobów > Aktualizuj pulę zasobów.

Aktualizowanie puli zasobów po edytowaniu zasobów w pliku współużytkującym

Porada: Jeśli pozycja Aktualizuj pulę zasobów jest niedostępna z poziomu projektu, plik puli zasobów mógł zostać otwarty w trybie odczytu/zapisu. Zamknij pulę zasobów i otwórz ją ponownie w trybie odczytu.

Możliwe dalsze kroki

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×