Tworzenie i publikowanie bazy danych programu Access w programie SharePoint

Za pomocą programu Access 2010 i usług programu Access w programie SharePoint można tworzyć aplikacje bazy danych sieci Web. Ułatwia to:

 • Zabezpieczanie danych i zarządzanie dostępem do nich

 • Udostępnianie danych w całej organizacji lub w Internecie

  Uwaga:  Używanie bazy danych sieci Web wymaga konta użytkownika. Dostęp anonimowy nie jest obsługiwany.

 • Tworzenie aplikacji baz danych, które nie wymagają używania programu Access

W tym artykule omówiono sposób projektowania baz danych sieci Web w programie Access. Sekcja Zobacz też zawiera łącza do artykułów z instrukcjami projektowania baz danych dla komputerów stacjonarnych.

Uwagi: 

W tym artykule

Omówienie

Jak to działa

Formularze są uruchamiane w przeglądarce

Raporty w usłudze Office 365 — informacje

Dane są przechowywane na listach programu SharePoint

Kwerendy i makra danych uruchamiane w usłudze

Tworzenie bazy danych sieci Web

Omówienie

Program Access 2010 i usługi programu Access stanowią platformę tworzenia baz danych, których można używać w witrynie programu SharePoint. Po zaprojektowaniu i opublikowaniu bazy danych sieci Web przy użyciu programu Access 2010 i usług programu Access osoby mające konta w danej witrynie programu SharePoint mogą korzystać z tej bazy w przeglądarce sieci Web.

Jak to działa

W wyniku opublikowania bazy danych sieci Web usługi programu Access tworzą witrynę programu SharePoint zawierającą tę bazę danych. Wszystkie obiekty i dane bazy danych zostają przeniesione na listy programu SharePoint w tej witrynie. Poniższy klip wideo ilustruje ten proces.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Po opublikowaniu osoby odwiedzające witrynę programu SharePoint mogą użyć bazy danych, w zależności od uprawnień witryny programu SharePoint.

 • Pełna kontrola     Pozwala na wprowadzanie zmian w danych i w projekcie.

 • Współtworzenie     Pozwala na wprowadzanie zmian w danych, ale nie w projekcie.

 • Czytanie     Pozwala na odczytywanie danych, ale nie na wprowadzanie jakichkolwiek zmian.

Bazę danych sieci Web można otworzyć w programie Access, aby poprawić projekt, a następnie można zsynchronizować wprowadzone zmiany w celu zapisania ich w witrynie programu SharePoint. Poniższy klip wideo przedstawia sposób modyfikowania projektu po opublikowaniu bazy danych sieci Web.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Możesz również przenieść swoją bazę danych sieci Web w tryb offline, korzystać z wersji offline, a następnie zsynchronizować dane i zmiany w projekcie, gdy powrócisz do trybu online.

Uwaga:  W celu utworzenia bazy danych sieci Web musisz dysponować uprawnieniami pełnej kontroli w witrynie programu SharePoint, w której baza ma zostać opublikowana. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień programu SharePoint, zobacz sekcję Zobacz też.

Formularze są uruchamiane w przeglądarce

Formularze i większość makr są uruchamiane w przeglądarce, dzięki czemu program Access może odświeżać dane na ekranie bez ponownego otwierania strony.

Aby ułatwić użytkownikom nawigację po aplikacji, można utworzyć formularz. Nowa kontrolka, kontrolka nawigacji, ułatwia dodawanie do formularza standardowych przycisków nawigacji podobnych do przycisków używanych w sieci Web.

Uwaga:  Okienko nawigacji (funkcja w programie Access do przeglądania obiektów bazy danych) nie jest dostępne w przeglądarce sieci Web.

Raporty w usłudze Office 365 — informacje

Co prawda raporty programu Access 2010 mogą być pomyślnie publikowane w usługach programu Access w programie SharePoint, to jednak nie działają one w przeglądarce po opublikowaniu w usłudze Office 365. Zalecamy otwieranie bazy danych w programie Access w celu wyświetlania oraz używania formularzy i arkuszy danych do formatowania danych na potrzeby drukowania w środowisku usługi Office 365.

Dane są przechowywane na listach programu SharePoint

Wszystkie tabele stają się listami programu SharePoint, a rekordy — elementami list. Dzięki temu można używać uprawnień programu SharePoint w celu kontrolowania dostępu do bazy danych sieci Web, a także korzystać z innych możliwości programu SharePoint.

Kwerendy i makra danych uruchamiane w usłudze

Przetwarzanie wszystkich operacji SQL odbywa się w ramach usługi programu SharePoint. Pomaga to zwiększyć wydajność sieci dzięki ograniczeniu ruchu w zestawach wyników.

Początek strony

Tworzenie bazy danych sieci Web

W tej sekcji opisano najważniejsze nowe funkcje i przedstawiono czynności związane z podstawowymi zadaniami projektowania, których wykonanie pozwala utworzyć bazę danych sieci Web.

W tej sekcji

Przed rozpoczęciem

Różnice w projektowaniu baz danych dla komputerów stacjonarnych i baz danych sieci Web

Funkcje dostępne tylko w przypadku komputerów stacjonarnych, które nie mają odpowiednika w usługach programu Access

Korzystanie z szablonu

Rozpoczęcie pracy z pustą bazą danych sieci Web

Projektowanie tabeli sieci Web

Tworzenie nowej tabeli sieci Web

Dodawanie pola z galerii pól

Dodawanie pola przez kliknięcie arkusza danych

Zmienianie właściwości pola

Dodawanie pola obliczeniowego

Konfigurowanie reguł sprawdzania poprawności danych

Konfigurowanie reguły i komunikatu sprawdzania poprawności pola

Konfigurowanie reguły i komunikatu sprawdzania poprawności rekordu

Tworzenie relacji między dwiema tabelami sieci Web

Tworzenie pola odnośnika w widoku arkusza danych

Modyfikowanie pola odnośnika w widoku arkusza danych

Zachowywanie integralności danych za pomocą makr danych

Tworzenie kwerendy sieci Web

Tworzenie formularza sieci Web

Tworzenie raportu

Tworzenie formularza nawigacji i ustawianie go jako domyślnego formularza do wyświetlenia po uruchomieniu

Publikowanie bazy danych sieci Web

Synchronizowanie bazy danych sieci Web

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem projektowania bazy danych sieci Web należy wykonać kilka zadań. Ponadto pomiędzy projektowaniem baz danych sieci Web i baz danych dla komputerów stacjonarnych występują różnice, o których powinien wiedzieć zwłaszcza doświadczony deweloper programu Access.

 • Określanie przeznaczenia bazy danych     Należy opracować jasny plan umożliwiający podejmowanie dobrych decyzji dotyczących szczegółów projektu.

 • Wyszukiwanie i organizowanie potrzebnych informacji     W bazie danych sieci Web nie można używać tabel połączonych. Wszystkie dane, które mają być użyte w bazie danych, ale z niej nie pochodzą, trzeba zaimportować przez opublikowaniem. Wyrównanie danych przed rozpoczęciem projektowania pozwala wyeliminować konieczność ponownego dopasowania projektu w celu sprostania niespodziewanym wyzwaniom związanym z danymi.

 • Identyfikowanie witryny programu SharePoint używanej do publikowania     Publikowanie bez użycia programu SharePoint nie jest możliwe. Aby przetestować projekt w przeglądarce w trakcie projektowania (co nie jest złym pomysłem), trzeba go najpierw opublikować.

 • Planowanie zabezpieczeń     Można użyć zabezpieczeń programu SharePoint w celu kontrolowania dostępu do bazy danych sieci Web. Zabezpieczenia należy zaplanować na wczesnym etapie, aby można je było uwzględnić w projekcie.

Różnice w projektowaniu baz danych dla komputerów stacjonarnych i baz danych sieci Web

Niektóre funkcje baz danych dostępne w bazie danych dla komputerów stacjonarnych nie są dostępne w przypadku usług programu Access. Istnieją jednak nowe funkcje, które obsługują wiele spośród scenariuszy udostępnianych przez funkcje rozwiązań stacjonarnych.

W poniższej tabeli zawarto listę funkcji dostępnych tylko w przypadku komputerów stacjonarnych oraz nowych funkcji ułatwiających obsługę tego samego scenariusza.

Scenariusz

Funkcja dostępna tylko w przypadku komputerów stacjonarnych

Nowa funkcja

Projektowanie obiektów bazy danych

Widok projektu

Rozszerzony widok arkusza danych, widok układu

Przeglądanie podsumowanych danych, takich jak sumy, średnie i grupy

Funkcje grupujące

Makra danych, funkcje grupujące w raportach

Programowanie zdarzeń

Język VBA

Makra i makra danych, nowe opcje projektowania makr w technologii IntelliSense

Przechodzenie do obiektu bazy danych

Okienko nawigacji, panele przełączania

Kontrolka nawigacji lub inny element formularza

Ważne:  W bazie danych sieci Web możesz tworzyć obiekty klientów, lecz nie możesz ich używać w przeglądarce. Są one jednak częścią bazy danych sieci Web i można z nich korzystać w programie Access 2010 na komputerze stacjonarnym. Inne osoby mogą otwierać bazę danych sieci Web w programie Access, a następnie używać obiektów klientów. Jest to wydajny sposób udostępniania bazy danych, otwierający nowe możliwości współpracy za pośrednictwem sieci Web. Program SharePoint obsługuje wszelkie problemy współbieżności.

Funkcje dostępne tylko w przypadku komputerów stacjonarnych, które nie mają odpowiednika w usługach programu Access

Uwaga:  Poniższa lista nie jest zastrzeżona.

 • Kwerendy składające

 • Kwerendy krzyżowe

 • Kontrolki nakładające się w formularzach

 • Relacje między tabelami

 • Formatowanie warunkowe

 • Różne akcje i wyrażenia makr

Korzystanie z szablonu

Po określeniu, co aplikacji powinna robić, rozważ, czy nie sprawdziłby się szablon bazy danych. Szablony baz danych to wstępnie zbudowane aplikacje, których można używać od razu lub po dostosowaniu do konkretnych potrzeb.

Dostępne szablony można przeglądać na karcie Nowy w widoku Backstage.

Rozpoczęcie pracy z pustą bazą danych sieci Web

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Nowy.

  Karta Nowy w widoku Backstage

Karta Plik powoduje otwarcie widoku Backstage — nowej części interfejsu programu Access, w której można znaleźć polecenia stosowane do całej bazy danych, takie jak Publikuj w programie SharePoint.

Karta Nowy w widoku Backstage zawiera polecenia umożliwiające utworzenie tworzenia bazy danych.

Funkcje karty Nowa w widoku Backstage

1. W obszarze Dostępne szablony kliknij pozycję Pusta baza danych sieci Web.

2. Sprawdź proponowane nazwy pliku w polu Nazwa pliku oraz wyświetloną poniżej niego ścieżkę do pliku bazy danych. Możesz zmienić nazwę pliku, wpisując ją w polu Nazwa pliku.

3. Aby zmienić ścieżkę, kliknij ikonę folderu obok pola Nazwa pliku, aby przejść do lokalizacji, w której ma być umieszczony plik bazy danych.

4. Kliknij przycisk Utwórz. Nowa baza danych sieci Web zostanie otwarta, a na ekranie będzie widoczna pusta tabela.

Projektowanie tabeli sieci Web

Uwaga:  Do projektowania tabeli sieci Web służy widok arkusza danych.

Po utworzeniu pustej bazy danych sieci Web program Access tworzy nową tabelę i otwiera ją w widoku arkusza danych. Korzystając z poleceń dostępnych na kartach Pola i Tabela, możesz dodawać pola, indeksy, reguły sprawdzania poprawności i makra danych (nowa funkcja umożliwiająca zmianę danych na podstawie zdarzeń).

Po zakończeniu edycji nowej tabeli i jej użyciu zechcesz prawdopodobnie utworzyć kolejne tabele.

Tworzenie nowej tabeli sieci Web

W otwartej bazie danych sieci Web:

 • Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela.

Nowo utworzona tabela ma jedno pole: pole identyfikatora typ danych Autonumerowanie. Można dodać nowe pola w celu przechowywania elementów informacji wymaganych w przypadku danego tematu tabeli. Można na przykład dodać pole na potrzeby przechowywania danych o rozpoczęciu śledzenia jakiegoś elementu.

Dodawanie pola z galerii pól

Korzystając z galerii pól, możesz wybierać i dodawać do tabeli wstępnie sformatowane pola.

 • Na karcie Pola w grupie Dodawanie i usuwanie kliknij odpowiedni typ pola.

Dodawanie pola przez kliknięcie arkusza danych

 1. Przy otwartej tabeli kliknij pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie wybierz typ pola.

 2. Nadaj polu nazwę opisującą jego zawartość.

  Porada:  Aby zmienić nazwę istniejącego pola, kliknij dwukrotnie jego nazwę.

 3. Powtórz te czynności dla każdego pola, które chcesz utworzyć.

Zmienianie właściwości pola

Formatowanie i właściwości określają zachowanie pola oraz typ danych, które można w nim przechowywać. Ustawienia te można zmienić, tak aby pole zachowywało się w odpowiedni sposób.

 1. Wybierz pole z formatowaniem i właściwościami, które chcesz zmienić.

 2. Na wstążce kliknij kartę Pola.

 3. Aby zmienić ustawienia, użyj poleceń dostępnych w grupach Formatowanie i Właściwości.

Dodawanie pola obliczeniowego

Można dodać pole wyświetlające wartość obliczoną na podstawie innych danych z tej samej tabeli. Dane z innych tabel nie mogą być używane jako źródło obliczanych danych. Niektóre wyrażenia nie są obsługiwane w polach obliczeniowych.

 1. Przy otwartej tabeli kliknij pozycję Kliknij, aby dodać.

 2. Wskaż polecenie Pole obliczeniowe, a następnie kliknij typ danych wybrany dla tego pola.

  Zostanie otwarty Konstruktor wyrażeń.

 3. Za pomocą Konstruktora wyrażeń utwórz obliczenie dla pola. Pamiętaj, że jako źródła danych do obliczeń możesz używać tylko innych pól z tej samej tabeli. Sekcja obacz też zawiera łącza do artykułów z informacjami na temat korzystania z Konstruktora wyrażeń.

Konfigurowanie reguł sprawdzania poprawności danych

W celu zweryfikowania danych wejściowych w przypadku większości pól można użyć wyrażenia. Wyrażenia można też użyć do zweryfikowania danych wejściowych tabeli, co pozwala na przykład na zweryfikowanie danych wejściowych pola nieobsługującego weryfikowania lub zweryfikowanie danych wejściowych pola na podstawie wartości innych pól w tabeli.

Można też określić komunikat wyświetlany w sytuacji, gdy reguła sprawdzania poprawności uniemożliwia wprowadzenie danych, nazywany komunikatem sprawdzania poprawności.

Konfigurowanie reguły i komunikatu sprawdzania poprawności pola

 1. Wybierz pole, do którego chcesz dodać regułę poprawności.

 2. Na wstążce kliknij kartę Pola.

 3. W grupie Sprawdzanie poprawności pola kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij pozycję Reguła sprawdzania poprawności pola.

  Zostanie otwarty Konstruktor wyrażeń.

 4. Za pomocą Konstruktora wyrażeń utwórz regułę poprawności.

 5. W grupie Sprawdzanie poprawności pola kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij pozycję Komunikat sprawdzania poprawności pola.

 6. Wpisz komunikat, który ma być wyświetlany, gdy dane wejściowe są nieprawidłowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie reguły i komunikatu sprawdzania poprawności rekordu

Reguła sprawdzania poprawności rekordu pozwala zapobiec duplikowaniu rekordów lub ustawić wymóg, aby pewna kombinacja faktów dotyczących rekordu była prawdziwa, na przykład: [Data rozpoczęcia] jest późniejsza niż 1 stycznia 2010 r. i wcześniejsza niż [Data zakończenia].

 1. Wybierz tabelę, do której chcesz dodać regułę poprawności.

 2. Na wstążce kliknij kartę Pola.

 3. W grupie Sprawdzanie poprawności pola kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij pozycję Reguła sprawdzania poprawności rekordu.

  Zostanie otwarty Konstruktor wyrażeń.

 4. Za pomocą Konstruktora wyrażeń utwórz regułę poprawności.

 5. W grupie Sprawdzanie poprawności pola kliknij pozycję Sprawdzanie poprawności, a następnie kliknij pozycję Komunikat sprawdzania poprawności rekordu.

 6. Wpisz komunikat, który ma być wyświetlany, gdy dane wejściowe są nieprawidłowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie relacji między dwiema tabelami sieci Web

Aby utworzyć relację w bazie danych sieci Web, użyj Kreatora odnośników, który utworzy pole odnośnika. Pole odnośnika znajduje się w tabeli będącej po stronie „wiele” relacji i wskazuje na tabelę będącą po stronie „jeden” relacji.

Tworzenie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę, którą chcesz umieścić po stronie „wiele” relacji.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Kliknij, aby dodać, a następnie kliknij pozycję Odnośnik i relacja.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby utworzyć pole odnośnika.

Modyfikowanie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę zawierającą pole odnośnika, które chcesz zmodyfikować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole odnośnika, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj odnośniki.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników.

Zachowywanie integralności danych za pomocą makr danych

Za pomocą makr danych można stosować aktualizacje i usunięcia kaskadowe. Posługując się poleceniami na karcie Tabela, można tworzyć makra osadzone, które modyfikują dane. Poniższy klip wideo ilustruje podstawowe kwestie.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Sekcja Zobacz też zawiera łącza do artykułów przedstawiających więcej informacji na temat tworzenia makr danych.

Tworzenie kwerendy sieci Web

Kwerendę można wykorzystać jako źródło danych formularzy i raportów. Kwerendy są uruchamiane w ramach usługi, co pozwala na zminimalizowanie ruchu w sieci.

Załóżmy na przykład, że baza danych sieci Web jest używana do śledzenia działalności charytatywnej. Użytkownik chciałby sprawdzić, kto przekazał pieniądze w trakcie imprezy. Za pomocą kwerendy może wybrać dane i przygotować je do użycia w formularzach i raportach.

Uwaga:  Przykładem w tej procedurze jest szablon działalności charytatywnej. Można skorzystać z tej procedury w przypadku tworzenia nowej bazy danych na podstawie takiego szablonu.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Kwerendy kliknij polecenie Kwerenda.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie każdą tabelę, którą chcesz uwzględnić, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  W tym przykładzie kliknij dwukrotnie obiekty Składniki, Datki, Wydarzenia oraz UczestnicyWydarzenia.

 3. Utwórz wszystkie wymagane sprzężenia, przeciągając pola między obiektami w oknie projektowania kwerendy.

  W ramach tego przykładu przenieś pole Identyfikator z obiektu Składniki do pola IdentyfikatorSkładnikaOfiarodawcy w obiekcie Datki, a następnie przenieś pole IdentyfikatorSkładnikaOfiarodawcy z obiektu Datki do pola IdentyfikatorSkładnika w obiekcie UczestnicyWydarzenia.

 4. Dodaj pola, których chcesz użyć. Możesz przeciągnąć pola na siatkę lub kliknąć dwukrotnie wybrane pole, aby je dodać.

  W tym przykładzie dodaj pole Wydarzenie z tabeli Wydarzenia, pole DataDatku z tabeli Datki oraz pola Pozdrowienie, Imię i Nazwisko z tabeli Składniki.

 5. Dodaj kryteria, które chcesz zastosować.

  W tym przykładzie wymagane jest ograniczenie wartości pola DataDatku tak, aby należała ona do zakresu określanego przez pola DataRozpoczęcia i DataZakończenia dla zdarzenia. W siatce projektu kwerendy w wierszu Kryteria pola DataDatku wpisz wartość >=[DataRozpoczęcia] Oraz <=[DataZakończenia].

Tworzenie formularza sieci Web

Formularze są główną metodą wprowadzania i edycji oraz przeglądania danych w bazie danych sieci Web. Formularze są uruchamiane w przeglądarce, co pomaga w optymalizacji wydajności. Po otwarciu formularza przeglądarka pobiera wymagane dane z serwera programu SharePoint. Dane w formularzu można filtrować i sortować bez ich ponownego pobierania.

Porada:  W celu uzyskania najlepszej wydajności należy ograniczyć liczbę rekordów pobieranych przez główne formularze i raporty.

 1. Wybierz tabelę lub kwerendę, która ma pełnić funkcję źródła danych.

  Uwaga:  Pomiń ten krok, jeśli chcesz utworzyć formularz niepowiązany.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij jeden z następujących przycisków:

  • Formularz     Tworzenie prostego formularza wyświetlającego jeden rekord w danym czasie przy użyciu obiektu wybranego jako źródło danych.

   Uwaga:  W przypadku tworzenia formularza niepowiązanego ten przycisk jest niedostępny.

  • Wiele elementów     Tworzenie formularza wyświetlającego wiele rekordów naraz przy użyciu obiektu wybranego jako źródło danych.

   Uwaga:  W przypadku tworzenia formularza niepowiązanego ten przycisk jest niedostępny.

  • Pusty formularz     Tworzenie formularza niezawierającego jakichkolwiek danych.

  • Arkusz danych     Tworzenie formularza o właściwościach arkusza danych przy użyciu obiektu wybranego jako źródło danych.

   Uwaga:  W przypadku tworzenia formularza niepowiązanego ten przycisk jest niedostępny.

Tworzenie raportu

Uwaga:  Co prawda raporty programu Access 2010 mogą być pomyślnie publikowane w usługach programu Access na serwerze programu SharePoint, to jednak nie działają one w przeglądarce po opublikowaniu w usłudze Office 365. Zalecamy otwieranie bazy danych w programie Access w celu wyświetlania oraz używania formularzy i arkuszy danych do formatowania danych na potrzeby drukowania w środowisku usługi Office 365.

Raporty są główną metodą przeglądania lub drukowania danych z bazy danych sieci Web. W środowisku usług Office 365 przed wyświetleniem raportu należy otworzyć bazę danych w programie Access. Podczas otwierania raportu program Access pobiera wymagane dane z serwera programu SharePoint. Dane w raporcie można filtrować i sortować bez ponownego pobierania ich z serwera.

Porada:  W celu uzyskania najlepszej wydajności należy ograniczyć liczbę rekordów pobieranych przez główne formularze i raporty.

 1. Wybierz tabelę lub kwerendę, która ma pełnić funkcję źródła danych.

 2. Na karcie Tworzenie w grupie Raporty kliknij jeden z następujących przycisków:

  • Raport     Tworzenie prostego raportu przy użyciu obiektu wybranego jako źródło danych.

  • Pusty raport     Tworzenie raportu niezawierającego jakichkolwiek danych.

Tworzenie formularza nawigacji i ustawianie go jako domyślnego formularza do wyświetlenia po uruchomieniu

Użytkownicy potrzebują sposobu nawigowania w aplikacji. Należy pamiętać, że okienko nawigacji nie jest dostępne w przeglądarce sieci Web. Aby użytkownicy mogli korzystać z obiektów bazy danych, należy im to umożliwić. Można utworzyć formularz nawigacji i określić, że ma on być wyświetlany za każdym razem, gdy ktoś otworzy aplikację w przeglądarce sieci Web. Natomiast jeśli żaden formularz nie zostanie wskazany do wyświetlania po uruchomieniu aplikacji, żaden formularz nie zostanie otwarty, co znacznie utrudni używanie aplikacji.

Porada:  Formularz nawigacji najlepiej utworzyć na końcu, aby można było dodać do niego wszystkie obiekty.

 1. Na wstążce kliknij kartę Tworzenie.

 2. W grupie Formularze kliknij pozycję Nawigacja, a następnie wybierz z listy układ nawigacji.

 3. Aby dodać element, przeciągnij go z okienka nawigacji do kontrolki nawigacji.

  Uwaga:  Do kontrolki nawigacji można dodawać tylko formularze i raporty.

 4. Dodaj dowolne inne kontrolki do treści formularza nawigacji. Na przykład przez dodanie do formularza nawigacji pewnych kontrolek można udostępnić funkcję wyszukiwania we wszystkich formularzach.

Ustawianie formularza nawigacji jako domyślnie wyświetlanego formularza w sieci Web

 1. Na karcie Plik w obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Bieżąca baza danych.

 3. W obszarze Opcje aplikacji kliknij pozycję Formularz wyświetlany w sieci Web, a następnie wybierz z listy odpowiedni formularz.

  Uwaga:  Formularzem wyświetlanym w sieci Web nie musi być formularz nawigacji. Może nim być dowolny formularz sieci Web.

Publikowanie i synchronizowanie zmian w aplikacji

Publikowanie bazy danych sieci Web

Uwaga:  Możesz obejrzeć film ilustrujący ten proces w sekcji Omówienie .

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz i publikuj, a następnie kliknij pozycję Publikuj w składniku Usługi programu Access.

 2. Kliknij pozycję Uruchom sprawdzanie zgodności.
  Przycisk Uruchom sprawdzanie zgodności w widoku Backstage programu Access
  Sprawdzanie zgodności pozwala upewnić się, że baza danych zostanie prawidłowo opublikowana. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów należy je rozwiązać przed opublikowaniem bazy danych.

  Uwaga: Jeśli zostaną wykryte jakiekolwiek problemy, program Access zapisze je w tabeli o nazwie Problemy zgodności z siecią Web. Każdy wiersz tabeli będzie zawierać łącze do informacji na temat rozwiązania problemu.

 3. W obszarze Publikuj w składniku Usługi programu Access wypełnij następujące pola:

  • W polu Adres URL serwera wpisz adres witryny programu SharePoint, w której chcesz opublikować bazę danych.

   Uwaga:  W przypadku usługi Office 365 użyj adresu sharepoint.com (na przykład http://Contoso.sharepoint.com).

  • W polu Nazwa witryny wpisz nazwę bazy danych sieci Web. Ta nazwa zostanie dołączona do wartości pola Adres URL serwera w celu utworzenia adresu URL aplikacji. Jeśli na przykład adresem URL serwera jest http://Contoso.com, a witryna nosi nazwę ObslugaKlienta, adres URL ma postać http://contoso.com/customerservice?lc=pl-pl.

 4. Kliknij polecenie Publikuj w składniku Usługi programu Access.

Synchronizowanie bazy danych sieci Web

Po wprowadzeniu zmian w projekcie bazy danych lub przełączeniu bazy w tryb offline może zajść konieczność przeprowadzenia synchronizacji. Synchronizacja usuwa różnice między plikiem bazy danych na komputerze a witryną programu SharePoint.

Uwaga:  Możesz obejrzeć film ilustrujący ten proces w sekcji Omówienie .

 1. Otwórz bazę danych sieci Web w programie Access, aby wprowadzić zmiany w projekcie.

 2. Po zakończeniu kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj wszystko.
  Przycisk Synchronizuj wszystko w widoku Backstage programu Access

Początek strony Początek strony

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×