Tworzenie i przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem

Tworzenie i przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem

Outlook dla Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Kategorie oznaczone kolorem ułatwiają identyfikowanie i grupowanie powiązanych elementów w programie Microsoft Outlook. Dzięki przypisaniu kategorii oznaczonej kolorem do powiązanych elementów, takich jak notatki, kontakty, terminy i wiadomości e-mail, możesz łatwo je śledzić i organizować. Do elementów można przypisać kilka kategorii oznaczonych kolorem.

Wyświetlanie kategorii oznaczonych kolorem w Skrzynce odbiorczej
Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i znajdowanie powiązanych elementów.

Możesz wybrać jedną z kategorii domyślnych lub utworzyć własną, a następnie przypisać kategorie do elementów w programie Outlook. Kolory kategorii są wyraźnie wyświetlane w widokach tabeli, na przykład w Skrzynce odbiorczej, oraz w widoku otwartych elementów. Możesz nadać kategoriom istotne dla siebie nazwy oraz wybrać różne kolory kategorii. Dzięki tej elastyczności możesz opracować system kategorii oznaczonych kolorem dostosowany do Twojego własnego stylu pracy.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości e-mail

Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem do wiadomości na liście wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość. Wybierz polecenie Kategoryzuj, a następnie wybierz kategorię z listy.

Porada: Jeśli po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wiadomości pojawią się tylko opcje oflagowywania wiadomości, spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy puste miejsce po prawej stronie nazwy nadawcy.

Uwagi: 

 • Jeśli chcesz przypisać drugą lub trzecią kategorię oznaczoną kolorem, możesz wykonać tę akcję kilka razy.

 • W przypadku korzystania z widoku konwersacji w programie Outlook 2016 nie można przypisać kategorii oznaczonej kolorem do wiadomości z poziomu okienka odczytu lub listy wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Więcej informacji na temat widoku konwersacji.

Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem z poziomu okienka odczytu lub otwartej wiadomości, wybierz pozycję Kategoryzuj w grupie Znaczniki na wstążce, a następnie wybierz kategorię z listy.

Jeśli nie widzisz pozycji Kategoryzuj na Wstążce, wybierz listę rozwijaną w obszarze Znaczniki.

Wybierz menu rozwijane Tagi, a następnie wybierz polecenie Kategoryzuj.

Uwaga: Na liście rozwijanej Kategoryzuj jest wyświetlanych 10 ostatnio używanych kategorii. Jeśli masz dodatkowe kategorie, musisz wybrać pozycję Wszystkie kategorie, aby zobaczyć pozostałą zawartość listy.

 1. W folderze wiadomości w grupie Znaczniki na Wstążce wybierz pozycję Kategoryzuj > Wszystkie kategorie.

  Polecenie Wszystkie kategorie w grupie Znaczniki

  Uwaga: W przypadku elementów kalendarza grupa Znaczniki znajduje się na karcie Termin lub Spotkanie. W przypadku otwartego kontaktu lub zadania grupa Znaczniki znajduje się na karcie Kontakt lub Zadanie.

 2. W oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem wybierz pozycję Nowa.

 3. Wpisz nazwę kategorii i wybierz kolor oraz (opcjonalnie) klawisz skrótu. Następnie wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

Szybkie kliknięcie to kategoria domyślna, którą możesz ustawić w określonych widokach tabeli. Na przykład, jeśli wyłączysz okienko odczytu lub przeniesiesz okienko odczytu poniżej listy wiadomości, zobaczysz dodatkowe kolumny w skrzynce odbiorczej, w tym kolumny Odebrano, Kategoria i Wzmianka. Aby przypisać kategorię Szybkie kliknięcie w jednym z tych widoków, możesz kliknąć w kolumnie Kategoria, aby ustawić kategorię.

 1. Na wstążce w grupie Znaczniki wybierz pozycję Kategoryzuj > Ustaw szybkie kliknięcie.

 2. Za pomocą listy rozwijanej wybierz kategorię oznaczoną kolorem, a następnie wybierz przycisk OK.

Porada: Z poziomu otwartej wiadomości można kliknąć polecenie Ustaw szybkie kliknięcie w menu Kategoryzuj w celu ustawienia domyślnej kategorii oznaczonej kolorem dla przyszłych wiadomości, nie tylko dla wiadomości aktualnie zaznaczonych.

Co chcesz zrobić?

Kolory zwiększają widoczność elementów w programie Outlook. Jeśli na przykład utworzysz kategorię o nazwie Jankowski Projekt, możesz przypisać ją do wszystkich spotkań, kontaktów i wiadomości związanych z tym projektem, aby na bieżąco je śledzić.

Kategorie oznaczone kolorem w kalendarzu
Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają łączenie i łatwe rozpoznawanie powiązanych elementów programu Outlook. Na ilustracji kategoria oznaczona kolorem jest wyświetlana w nagłówku otwartego elementu oraz w Kalendarzu, dzięki czemu widać, że oba elementy są związane z kategorią Jankowski Projekt.

Kategorie oznaczone kolorem są wyraźnie wyświetlane w widokach tabeli, na przykład w Skrzynce odbiorczej, oraz w widoku otwartych elementów. Domyślny zestaw sześciu kategorii możesz dostosowywać. Możesz nadać kategoriom istotne dla siebie nazwy oraz wybrać różne kolory kategorii. Możesz również utworzyć dowolną liczbę kategorii oznaczonych kolorem oprócz domyślnych sześciu, stosownie do potrzeb, a także przypisywać do jednego elementu kilka kategorii. Dzięki tej elastyczności możesz opracować system kategorii oznaczonych kolorem dostosowany do Twojego własnego stylu pracy.

Wyświetlanie kategorii oznaczonych kolorem w Skrzynce odbiorczej
Kategorie oznaczone kolorem umożliwiają szybkie przeglądanie i znajdowanie powiązanych elementów.

Inną opcją do wyboru jest kategoria Szybkie kliknięcie, umożliwiająca przypisanie domyślnej kategorii oznaczonej kolorem do elementu programu Microsoft Outlook za pomocą jednego kliknięcia w widoku skrzynki odbiorczej lub innym widoku tabeli. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Przypisywanie kategorii szybkiego kliknięcia.

Aby ułatwić znajdowanie elementów poczty, do których przypisano kategorię, dodano folder wyszukiwania Poczta skategoryzowana do listy Foldery wyszukiwania, którą zawiera okienko nawigacji. W tym folderze wyświetlane są wszystkie skategoryzowane elementy poczty. W tym folderze możesz grupować i sortować skategoryzowane elementy. Możesz również utworzyć dodatkowe foldery wyszukiwania dla poszczególnych kategorii.

Chociaż możesz korzystać z sześciu domyślnych kategorii oznaczonych kolorem i dostosowywać je, podczas porządkowania elementów może pojawić się potrzeba utworzenia nowych kategorii. Właściwości, które można określić dla każdej kategorii, to kolor, nazwa i klawisz skrótu.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij pozycję Wszystkie kategorie.

  Menu kategorii oznaczonych kolorem

 3. Kliknij pozycję Nowe.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii.

  Okno dialogowe Dodawanie nowej kategorii

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę dla nowej kategorii oznaczonej kolorem.

 5. Wybierz odpowiedni kolor z listy Kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Wybór skrótu klawiaturowego jest opcjonalny.

  • Jeśli chcesz utworzyć kategorię oznaczoną kolorem bez przypisanego koloru, kliknij pozycję Brak na palecie kolorów. Zastosowanie takiej kategorii spowoduje dodanie do elementów nazwy kategorii (oraz klawisza skrótu, jeśli został określony). Możliwe będzie także sortowanie i grupowanie elementów według tej kategorii. Ponadto elementy te będą dostępne w odpowiednim folderze wyszukiwania kategorii.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do elementu programu Outlook

Aby można było przypisać kategorię oznaczoną kolorem, musi się ona znajdować na liście kategorii oznaczonych kolorem. Jeśli nie ma jej na liście, możesz jednocześnie utworzyć nową kategorię oznaczoną kolorem i przypisać ją do elementu.

Uwaga: Gdy domyślna kategoria oznaczona kolorem będzie przypisywana do elementu po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o zmianę jej nazwy. Można wtedy zmienić kolor kategorii oraz jej nazwę i wybrać dla niej skrót klawiaturowy.

Przypisywanie kategorii oznaczonej kolorem do elementu w widoku tabeli

Przypisywanie kategorii oznaczonych kolorem do elementów w skrzynce odbiorczej lub innym widoku tabeli przebiega bardzo podobnie niezależnie od typu elementu programu Outlook.

Uwaga: W widoku karty w folderze Kontakty (na przykład w widoku wizytówki) lub w widoku ikon w folderze Notatki można przypisywać kategorie oznaczone kolorem tak samo, jak w widoku tabeli.

 • Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz element, kliknij przycisk Kategoryzuj Obraz przycisku na pasku narzędzi, a następnie kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element, wskaż pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku w menu skrótów, a następnie kliknij kategorię oznaczoną kolorem.

   W menu Kategoryzuj jest widocznych tylko 15 ostatnio używanych kategorii oznaczonych kolorem. Aby wyświetlić więcej kategorii lub utworzyć nową, kliknij pozycję Wszystkie kategorie. Aby przypisać kategorię oznaczoną kolorem w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem, należy zaznaczyć pole wyboru obok wybranej kategorii.

   Okno dialogowe Kategorie oznaczone kolorem umożliwia również szybkie przypisanie kilku kategorii do jednego elementu.

   Uwagi: 

   • W widokach osi czasu, na przykład w widoku Zadania lub Dziennik, można przypisać do elementu kategorię oznaczoną kolorem wyłącznie za pomocą menu skrótów, w sposób opisany powyżej.

   • W widoku Dziennika przycisk Kategoryzuj nie jest domyślnie wyświetlany na pasku narzędzi. Aby go dodać, w menu Narzędzia kliknij pozycję Dostosuj. Na karcie Polecenia wybierz z listy Kategorie pozycję Akcje. Na liście Polecenia kliknij polecenie Kategoryzuj i przeciągnij je do paska narzędzi, na którym ma być wyświetlane.

Domyślne kategorie oznaczone kolorem mają ogólne nazwy, na przykład Kategoria niebieska czy Kategoria czerwona. Aby ułatwić sobie rozpoznawanie i organizowanie skategoryzowanych elementów, możesz zmienić nazwy kategorii oznaczonych kolorem na istotne dla Ciebie.

Uwaga: Jeśli wprowadzisz zmiany w kategorii oznaczonej kolorem, która została już przypisana do elementów, wszystkie elementy, do których ją przypisano, zostaną zaktualizowane w celu uwzględnienia nowej nazwy.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij pozycję Wszystkie kategorie.

  Menu kategorii oznaczonych kolorem

 3. Na liście Nazwa kliknij nazwę kategorii oznaczonej kolorem, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 4. Na liście Nazwa wpisz nową nazwę kategorii oznaczonej kolorem.

  • Aby automatycznie przypisać kategorię oznaczoną kolorem, której nazwę zmieniasz, do elementów zaznaczonych w głównym oknie programu Microsoft Outlook, zaznacz pole wyboru obok tej kategorii na liście Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Gdy istniejąca kategoria oznaczona kolorem jest przypisywana do elementu po raz pierwszy, jest wyświetlany monit o zmianę nazwy tej kategorii.

 1. Na pasku narzędzi kliknij polecenie Kategoryzuj Obraz przycisku , a następnie pozycję Ustaw szybkie kliknięcie.

 2. W oknie dialogowym Ustawianie szybkiego kliknięcia wybierz kategorię oznaczoną kolorem z listy.

Zmiana kategorii szybkiego kliknięcia nie spowoduje zmiany kategorii oznaczonych kolorem przypisanych do jakichkolwiek elementów. Natomiast zmiana nazwy lub koloru dowolnej kategorii spowoduje zaktualizowanie wszystkich elementów, do których przypisano tę kategorię, w celu odzwierciedlenia nowej nazwy lub nowego koloru.

Możesz także ustawić bieżącą kategorię szybkiego kliknięcia z poziomu menu Kategoryzuj w widoku dowolnego otwartego elementu.

Możesz przypisać kategorię szybkiego kliknięcia do większości elementów programu Outlook w widoku tabeli, na przykład w skrzynce odbiorczej, albo na pasku zadań do wykonania.

 • W skrzynce odbiorczej lub innym widoku tabeli kliknij kolumnę Kategorie obok wiadomości. Do kolumny zostanie dodany kolor kategorii szybkiego kliknięcia. Gdy otworzysz tę wiadomość, w górnej części widoku elementu zostanie wyświetlony kolor wraz z nazwą kategorii oznaczonej kolorem.

  Uwagi: 

  • Kategorię szybkiego kliknięcia można usunąć, po prostu klikając ponownie kolumnę Kategorie.

  • Możesz przypisać kategorię szybkiego kliknięcia do wielu elementów jednocześnie. Wystarczy zaznaczyć wszystkie te elementy, a następnie kliknąć kolumnę Kategorie obok jednego z nich.

Jeśli kategoria oznaczona kolorem ma przypisany klawisz skrótu, możesz szybko przypisać tę kategorię do elementu, na przykład do wiadomości e-mail, zaznaczając ten element w skrzynce odbiorczej lub innym widoku tabeli, a następnie naciskając odpowiedni klawisz skrótu. Za pomocą klawisza skrótu możesz również przypisać kategorię oznaczoną kolorem do wielu elementów jednocześnie.

 1. Na pasku narzędzi głównego okna programu Microsoft Office Outlook 2007 kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Na dole menu kliknij pozycję Wszystkie kategorie.

 3. Na liście Nazwa zaznacz pole wyboru odpowiedniej kategorii oznaczonej kolorem.

 4. Na liście Klawisz skrótu wybierz skrót klawiaturowy.

Nie można zresetować listy do 6 kategorii domyślnych w programie Office Outlook 2007. Te kategorie domyślne są dostępne jako symbole zastępcze, które można dostosowywać stosownie do potrzeb.

Mimo że nie można przywrócić 6 kategorii domyślnych w programie Outlook, można ponownie utworzyć listę. Można ponadto uruchomić polecenie za pomocą przełącznika wiersza polecenia w oknie dialogowym Uruchamianie systemu Windows, aby automatycznie przywrócić domyślną listę 6 kategorii.

Ponowne tworzenie listy w programie Outlook

Ten podstawowy zestaw kategorii oznaczonych kolorem został zaprojektowany z myślą o jego dostosowywaniu. Możesz zmienić nazwy kategorii i skojarzyć je z innymi kolorami. Oprócz korzystania z tych 6 kategorii oznaczonych kolorem można łatwo utworzyć nowe kategorie oznaczone kolorem. Poniżej przedstawiono 6 domyślnych kategorii oznaczonych kolorem w programie Outlook 2007.

Kategoria czerwona

Kategoria żółta

Kategoria niebieska

Kategoria pomarańczowa

Kategoria zielona

Kategoria purpurowa

Właściwości, które można określić dla każdej kategorii, to kolor, nazwa i klawisz skrótu. Jeśli zmienisz kategorię oznaczoną kolorem, która jest już przypisana do elementów, kategoria oznaczona kolorem zostanie zaktualizowana w tych elementach.

Uwaga: Jeśli podczas instalacji programu Office Outlook 2007 przeprowadzasz uaktualnienie z innej wersji programu Outlook, przy pierwszym otwarciu listy kategorii oznaczonych kolorem zostanie wyświetlonych 6 domyślnych kategorii oznaczonych kolorem, a także wszystkie kategorie, które zastosowano do elementów we wcześniej używanej wersji programu Outlook.

Przywracanie listy za pomocą przełącznika wiersza polecenia

Jest dostępny przełącznik wiersza polecenia, który pozwala przywrócić 6 domyślnych kolorów i nazw kategorii na liście kategorii. Dowiedz się więcej na temat korzystania z przełączników wiersza polecenia.

Ważne: Uruchomienie tego przełącznika wiersza polecenia spowoduje usunięcie wszystkich utworzonych kategorii niestandardowych. Jeśli przeprowadzono uaktualnienie do programu Office Outlook 2007 z innej wersji programu Outlook, usunięte zostaną wszystkie kategorie niestandardowe oraz kategorie z głównej listy kategorii. Mimo to elementy zachowają nazwę kategorii. Elementy nie zachowają jednak koloru kategorii.

Najpierw sprawdź lokalizację pliku outlook.exe na komputerze. Jeśli podczas instalacji programu Office Outlook 2007 zaakceptowano domyślną lokalizację folderów, plik outlook.exe znajduje się w następującej lokalizacji c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Jeśli plik outlook.exe nie znajduje się w tej lokalizacji, wyszukaj go i zanotuj jego pełną ścieżkę.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows Vista    

   • Kliknij przycisk Start Obraz przycisku , wskaż polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  • Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003    

   • Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie w polu tekstowym wpisz cudzysłów, wprowadź pełną ścieżkę pliku outlook.exe, a następnie wpisz kolejny cudzysłów. Możesz również kliknąć przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik. W tym przypadku cudzysłowy zostaną wprowadzone automatycznie.

 3. Po cudzysłowie zamykającym wpisz spację, a następnie wpisz przełącznik /cleancategories. Na przykład, jeśli używasz domyślnej lokalizacji instalacji, należy wpisać następujący tekst:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: 

  • W przełącznikach nie jest uwzględniana wielkość liter. Na przykład przełącznik /CLEANCATEGORIES funkcjonuje w ten sam sposób jak przełącznik /cleancategories.

  • Należy pamiętać, aby przed każdym przełącznikiem wstawiać jedną spację.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×