Tworzenie i drukowanie raportu podstawowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz tworzyć i drukowanie podstawowych wstępnie zdefiniowanych zadań, zasobów i krzyżowe raportów, aby ułatwić prezentowanie danych projektu innym osobom. Możesz zmienić dowolne z tych raportów do prezentowania informacji, który ma.

Uwaga: W programie Microsoft Office Project 2007 znajdują się również raporty wizualne, które zapewniają wiele opcji raportowania przy użyciu programów Microsoft Office Excel i Microsoft Office Visio.

Jakie raporty podstawowe są dostępne?

Raporty podstawowe są podzielone na sześć kategorii widocznych w oknie dialogowym Raporty (w menu Raport). W następujących sekcjach znajdują się opisy raportów w poszczególnych kategoriach.

Uwaga: Wszystkie raporty w kategoriach Działania bieżące, Koszty i Przydziały można modyfikować przez zmianę filtra zadań lub zastosowanie innej tabeli. Można również zmienić wygląd tekstu w dowolnym raporcie podstawowym.

Kategoria Omówienie

Raporty w kategorii Omówienie dają użytkownikowi wiedzę wysokiego poziomu o projekcie.

Nazwa

Opis

Podsumowanie projektu

Ten raport omówienia służy do drukowania podsumowania liczby zadań i zasobów, kosztów projektu, daty rozpoczęcia i daty zakończenia oraz całkowitej ilości pracy.

Zadania najwyższego poziomu

Ten raport omówienia służy do drukowania podsumowania listy zadań najwyższego poziomu. Zawiera on daty rozpoczęcia i zakończenia według harmonogramu, czas trwania, procent wykonania, koszt oraz pracę. Można zmienić zawartość (używając tabel i filtrów zadań), okres (lub jednostkę czasu) oraz szczegóły (w tym uwagi i obiekty). Można także przeprowadzić sortowanie danych w tym raporcie.

Zadania krytyczne

Ten raport omówienia służy do drukowania podsumowania listy zadań krytycznych pokazujących daty rozpoczęcia i zakończenia według harmonogramu oraz poprzedniki i następniki każdego zadania. Można zmienić filtr zadań lub zastosować inną tabelę, aby zmienić zawartość wyświetlaną w tym raporcie.

Punkty kontrolne

Ten raport omówienia służy do drukowania podsumowania listy punktów kontrolnych posortowanej według dat rozpoczęcia. Aby zmienić zawartość wyświetlaną w tym raporcie, można zmienić filtr zadań lub zastosować inną tabelę.

Dni robocze

Ten raport omówienia służy do drukowania listy godzin pracy dla każdego dnia tygodnia w kalendarzu bazowym.

Kategoria Działania bieżące

Raporty w kategorii Działania bieżące zapewniają informacje o stanie zadań projektu.

Nazwa

Opis

Zadania nierozpoczęte

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań, które jeszcze się nie rozpoczęły, ich czasów trwania, zadań poprzedników, dat rozpoczęcia i zakończenia, zasobów i przydziałów. Wszystkie te elementy są sortowane według dat rozpoczęcia.

Zadania rozpoczynające się wkrótce

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań rozpoczynających się po określonym okresie.

Zadania w trakcie wykonywania

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań obecnie wykonywanych; zawiera miesiące, w których wykonywane jest zadanie.

Zadania wykonane

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań wykonanych; zawiera miesiące, w których wykonywane jest zadanie.

Zadania nierozpoczęte o czasie

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań, które powinny się rozpocząć przed określoną datą, a nie zostały rozpoczęte.

Zadania z poślizgiem

Ten raport działań bieżących służy do drukowania listy zadań, które w wyniku zmiany harmonogramu kończą się po datach zakończenia według planu bazowego.

Kategoria Koszty

Raporty w kategorii Koszty służą do porównywania kosztów rzeczywistych projektu z kosztami budżetowymi na poziomie projektów, zadań i zasobów.

Nazwa

Opis

Przepływ gotówki

Ten raport kosztowy służy do drukowania tabeli zawierającej koszty przypadające na zadanie w przyrostach tygodniowych. Ten raport można edytować oraz zmieniać okres.

Budżet

Ten raport kosztowy służy do drukowania listy zadań zawierającej koszt budżetowy każdego zadania oraz odchylenie między kosztami budżetowymi a kosztami bieżącymi.

Zadania ponadbudżetowe

Ten raport kosztowy służy do drukowania listy zadań, których koszty przekraczają koszt według planu bazowego.

Zasoby ponadbudżetowe

Ten raport kosztowy służy do drukowania listy zasobów, których koszty przekraczają koszt według planu bazowego.

Wartość wypracowana

Ten raport kosztowy służy do drukowania listy zadań zawierającej wartości planowane, wartości wypracowane, koszty rzeczywiste i odchylenia na podstawie kosztów budżetowych i rzeczywistych wykonanej pracy. Ten raport umożliwia sprawdzenie, na ile zadania odbiegają od budżetu projektu.

Kategoria Przydziały

Raporty w kategorii przydziałów zawierają informacje dotyczące projektu, zasobów i przydziałów zadań.

Nazwa

Opis

Kto wykonuje co

Ten raport przydziałów służy do drukowania listy zasobów wraz z przydzielonymi do nich zadaniami, pracą nad każdym z zadań według harmonogramu, datami rozpoczęcia i zakończenia oraz szczegółami zasobów. Raport można edytować i dołączać szczegóły, takie jak uwagi i obiekty.

Kto wykonuje co i kiedy

Ten raport przydziałów służy do drukowania listy zasobów zawierającej przydzielone zadania i dzienną ilość pracy zaplanowaną dla każdego zadania.

Lista zadań do wykonania

Ten raport przydziałów służy do drukowania listy zadań dla określonego zasobu wraz z czasami trwania, datami rozpoczęcia i zakończenia oraz poprzednikami. Lista ta jest podzielona na tygodnie.

Zasoby z nadmierną alokacją

Ten raport przydziałów służy do drukowania listy zasobów z nadmierną alokacją oraz zadań, do których je przydzielono.

Kategoria Obciążenie pracą

Raporty w kategorii Obciążenie pracą umożliwiają uzyskanie informacji na temat ilości praca zasobów w całym projekcie w przyrostach tygodniowych.

Dane wyświetlane w raporcie w kategorii Obciążenie pracą oraz przyrosty czasu dla różnych okresów można zmieniać. Te raporty można również modyfikować przez zmienianie filtra zadań lub zasobów.

Nazwa

Opis

Obciążenie zadaniami

Ten raport obciążenia pracą służy do drukowania listy zadań z przypisanymi do nich zasobami i ilością pracy zaplanowanej w przyrostach tygodniowych.

Obciążenie zasobów

Ten raport obciążenia pracą służy do drukowania listy zasobów z przypisanymi do nich zadaniami i ilością pracy zaplanowanej w tygodniowych przyrostach.

Raporty niestandardowe

Raporty w kategorii Niestandardowe stanowią dla użytkownika bazę, na podstawie której może tworzyć własne niestandardowe raporty podstawowe. Raporty niestandardowe można edytować lub tworzyć nowe, zależnie od potrzeb.

Nazwa

Opis

Obciążenie zasobów (materiałowych lub pracy)

Ten raport niestandardowy służy do drukowania listy zasobów zawierającej zadania, do których przydzielono poszczególne zasoby, oraz ilość pracy według harmonogramu w przyrostach tygodniowych. Dane wyświetlane w tym raporcie oraz przedział czasu można zmieniać. Zmiana filtra zadań lub filtra zasobów powoduje zmianę wyświetlanej zawartości.

Kalendarz bazowy

Ten raport niestandardowy służy do drukowania tabeli pokazującej dni pracy, godziny pracy i czasy wolne dla wszystkich kalendarzy podstawowych w projekcie.

Zadanie

Ten raport niestandardowy służy do drukowania informacji o zadaniach. Do utworzenia niestandardowego raportu o zadaniach można użyć tabel, filtrów zadań i innych elementów.

Zasoby (materiałowe, pracy lub oba rodzaje)

Ten raport niestandardowy służy do drukowania informacji o zasobach. Do utworzenia niestandardowego raportu o zasobach można użyć tabel, filtrów zasobów i innych elementów.

Krzyżowy

Ten raport niestandardowy służy do drukowania niestandardowego raportu tabelarycznego, w którego wierszach znajdują się informacje o zadaniach i zasobach, a w kolumnach przyrosty czasu. Do utworzenia niestandardowego raportu krzyżowego można użyć filtrów zadań lub filtrów zasobów i innych elementów. Tego typu informacje są dostępne także w widokach Obciążenie zadaniami i Obciążenie zasobów.

Początek strony

Drukowanie raportu

  1. W menu Raport kliknij polecenie Raporty.

  2. Kliknij żądaną kategorię raportu, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

    Jeśli został wybrany typ raportu Niestandardowe, kliknij raport w polu Raporty, a następnie przejdź do kroku 5.

  3. Kliknij raport, który ma zostać wydrukowany, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

    Można także dostosować wstępnie zdefiniowane ustawienia. W tym celu kliknij przycisk Edytuj, wprowadź niezbędne zmiany, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

  4. Aby zmienić wygląd stron raportu, kliknij przycisk Ustawienia strony, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Podgląd wydruku w celu wyświetlenia wprowadzonych zmian.

  5. Kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga: Jeśli zostanie wybrany raport niestandardowy, nie zostanie on automatycznie wyświetlony w oknie podglądu. Aby zobaczyć podgląd raportu przed jego wydrukowaniem, kliknij przycisk Podgląd.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×