Tworzenie formuł na potrzeby obliczeń w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano podstawy tworzenia formuł obliczeń dla obu kolumn obliczeniowych i miar w Power Pivot. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem języka DAX, należy koniecznie zapoznaj się z Szybki Start: Nauka podstaw języka DAX w 30 minut.

Podstawowe informacje dotyczące formuł

Dodatek Power Pivot oferuje język DAX (Data Analysis Expressions), który umożliwia tworzenie obliczeń niestandardowych w tabelach dodatku Power Pivot i tabelach przestawnych programu Excel. Język DAX zawiera niektóre funkcje używane w formułach programu Excel oraz funkcje dodatkowe, zaprojektowane na potrzeby pracy z danymi relacyjnymi i wykonywania dynamicznych agregacji.

Poniżej pokazano podstawowe formuły, których można używać w kolumnie obliczeniowej:

Formuła

Opis

=TODAY()

Wstawia bieżącą datę w każdym wierszu kolumny.

=3

Wstawia wartość 3 w każdym wierszu kolumny.

=[Column1] + [Column2]

Dodaje wartości z tego samego wiersza kolumn [Column1] i [Column2] i umieszcza wyniki w tym samym wierszu kolumny obliczeniowej.

Formuły dodatku Power Pivot przeznaczone do użycia w kolumnach obliczeniowych można tworzyć podobnie jak formuły programu Microsoft Excel.

Wykonanie poniższych kroków umożliwia utworzenie formuły:

 • Każda formuła musi rozpoczynać się od znaku równości.

 • Można wpisać lub wybrać nazwę funkcji albo wpisać wyrażenie.

 • Po wpisaniu kilku pierwszych liter funkcji lub nazwy funkcja autouzupełniania wyświetli listę dostępnych funkcji, tabel i kolumn. Naciśnij klawisz TAB, aby dodać do formuły element z listy funkcji autouzupełniania.

 • Kliknij przycisk Fx, aby wyświetlić listę dostępnych funkcji. Aby wybrać funkcję z listy rozwijanej, użyj klawiszy strzałek w celu wyróżnienia odpowiedniej pozycji, a następnie kliknij przycisk OK w celu dodania funkcji do formuły.

 • Określ argumenty funkcji, wybierając je z listy rozwijanej możliwych tabel i kolumn albo wpisując ich wartości lub inną funkcję.

 • Sprawdź, czy nie występują błędy składniowe: upewnij się, że wszystkie nawiasy są zamknięte i że odwołania do kolumn, tabel i wartości są poprawne.

 • Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Uwaga: W kolumnie obliczeniowej jak zaakceptować formułę, kolumna zostanie wypełniona wartości. W miarę naciśnięcie klawisza ENTER umożliwia zapisanie definicji miary.

Tworzenie prostej formuły

Aby utworzyć kolumnę obliczeniową z prostą formułą

Year([DataSprzedaży])

Podkategoria

Produkt

Sprzedaż

Ilość

5/1/2009

Akcesoria

Futerał

254995

68

5/1/2009

Akcesoria

Mała ładowarka

1099,56

44

5/1/2009

Aparaty cyfrowe

Kompaktowy aparaty cyfrowy

6512

44

6/1/2009

Akcesoria

Konwerter telegraficzny

1662,5

18

6/1/2009

Akcesoria

Statyw

938,34

18

6/1/2009

Akcesoria

Kabel USB

1230,25

26

 1. Zaznacz dane w powyższej tabeli wraz z nagłówkami tabeli i skopiuj je.

 2. W dodatku Power Pivot kliknij pozycję Narzędzia główne > Wklej.

 3. W oknie dialogowym Podgląd wklejania kliknij przycisk OK.

 4. Kliknij pozycję Projekt > kolumny > Dodaj.

 5. Na pasku formuły znajdującym się powyżej tabeli wpisz poniższą formułę.

  = [Sales]-[Ilość]

 6. Naciśnij klawisz ENTER, aby zaakceptować formułę.

Wszystkie wiersze nowej kolumny obliczeniowej zostaną wypełnione wartościami.

Porady dotyczące korzystania z funkcji autouzupełniania

 • Funkcji autouzupełniania formuł można używać w środku istniejącej formuły z funkcjami zagnieżdżonymi. Tekst bezpośrednio poprzedzający punkt wstawiania jest używany do wyświetlania wartości na liście rozwijanej, a cały tekst następujący po punkcie wstawiania pozostaje niezmieniony.

 • Dodatek Power Pivot nie dodaje nawiasu zamykającego funkcji ani nie dopasowuje nawiasów w sposób automatyczny. Musisz się upewnić, że każda funkcja jest poprawna pod względem składni. W przeciwnym wypadku nie można zapisać ani używać formuły. Dodatek Power Pivot wyróżnia nawiasy, co ułatwia sprawdzenie, czy są one poprawnie zamknięte.

Praca z tabelami i kolumnami

Tabele dodatku Power Pivot przypominają tabele programu Excel, ale różnią się od nich pod względem obsługi danych i formuł:

 • Formuły w dodatku Power Pivot działają tylko z tabelami i kolumnami, a nie z pojedynczymi komórkami, odwołaniami do zakresów lub tablicami.

 • W formułach można używać relacji w celu pobierania danych z powiązanych tabel. Pobierane wartości są zawsze powiązane z bieżącą wartością wiersza.

 • Formuł dodatku Power Pivot nie można wklejać w arkuszu programu Excel i odwrotnie.

 • Nie może mieć danych o nieregularnym kształcie lub "niewyrównaną", tak jak w arkuszu programu Excel. Każdy wiersz w tabeli musi zawierać taką samą liczbę kolumn. Jednak może mieć wartości puste w niektórych kolumn. Tabele danych programu Excel i Power Pivot tabele danych nie są wymiennym, ale można utworzyć łącze do tabel programu Excel z Power Pivot i wkleić dane programu Excel w Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie danych arkusza do modelu danych przy użyciu tabeli połączonej i Kopiowanie i wklejanie wierszy do modelu danych w dodatku Power Pivot.

Odwoływanie się do tabel i kolumn w formułach i wyrażeniach

Można używać odwołań do kolumn i tabel przy użyciu jego nazwy. Na przykład poniższa formuła przedstawia sposób odwołują się do kolumny z dwóch tabel przy użyciu w pełni kwalifikowana nazwa:

= Suma ("nowy Sales'[Amount]) + SUM('Past Sales'[Amount])

Po obliczeniu formuły Power Pivot najpierw poszukuje składni ogólne, a następnie sprawdza nazwy kolumn i tabel, które zapewniają przed możliwe kolumny i tabel w bieżącym kontekście. Jeśli nazwa jest niejednoznacznych lub jeśli nie można odnaleźć kolumny lub tabeli, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie w formule (ciąg #ERROR zamiast wartości danych w komórkach, w którym występuje błąd). Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach nazewnictwa dla tabel, kolumn i innych obiektów Zobacz sekcję "wymagania nazw w Specyfikacja składni języka DAX dla dodatku Power Pivot.

Uwaga: Kontekst jest ważne funkcja Power Pivot modeli danych, która umożliwia tworzenie formuł dynamiczne. Kontekst jest ustalany przez tabel w modelu danych, relacje między tabelami i zastosowanych filtrów, które zostały zastosowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat kontekst w formułach języka DAX.

Relacje tabel

Tabele mogą być powiązane z innymi tabelami. Utworzenie relacji umożliwia wyszukiwanie danych w innej tabeli i używanie powiązanych wartości w celu wykonywania złożonych obliczeń. Na przykład kolumny obliczeniowej można użyć w celu wyszukania wszystkich rekordów wysyłek powiązanych z bieżącym odsprzedawcą, a następnie zsumować koszty wysyłek dla każdego odsprzedawcy. Efekt będzie podobny do efektu użycia zapytania parametrycznego: można obliczyć inną sumę dla każdego wiersza w bieżącej tabeli.

Wiele funkcji języka DAX wymaga, aby istniała relacja między tabelami albo między wieloma tabelami, co umożliwia lokalizowanie kolumn, do których utworzono odwołania, i zwracanie sensownych wyników. Inne funkcje podejmują próby zidentyfikowania relacji, jednak najlepsze wyniki można osiągnąć, zawsze tworząc relację tam, gdzie jest to możliwe.

Podczas pracy z tabelami przestawnymi, jest szczególnie ważne, że połączyć ze wszystkich tabel, które są używane w tabeli przestawnej, tak, aby dane podsumowania, które mogą być obliczane poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Praca z relacjami w tabelach przestawnych.

Usuwanie błędów występujących w formułach

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podczas definiowania kolumny obliczeniowej, że formuła zawiera błąd syntaktyczny lub błąd semantyczny.

Błędy składniowe jest bardzo proste rozwiązać problem. Obejmują zwykle Brak nawias okrągły lub przecinek. Aby uzyskać pomoc na temat składni poszczególnych funkcji zobacz Języka DAX — Kompendium.

Błędy drugiego typu występują, gdy składnia jest poprawna, ale wartość lub kolumna, której dotyczy odwołanie, jest nieprawidłowa w kontekście formuły. Takie błędy semantyczne mogą być powodowane przez dowolny w następujących problemów:

 • Formuła odwołuje się do nieistniejącej kolumny, tabeli lub funkcji.

 • Formuła wydaje się poprawna, ale kiedy dodatek Power Pivot pobiera dane, wykrywa niezgodność typu i zgłasza błąd.

 • Formuła przekazuje do funkcji niepoprawną liczbę parametrów lub typ parametrów.

 • Formuła odwołuje się do innej kolumny niż ta, której dotyczy błąd, dlatego jej wartości są nieprawidłowe.

 • Formuła odwołuje się do kolumny, która nie została przetworzona. Może się tak zdarzyć po zmianie trybu korzystania ze skoroszytu na tryb ręczny, wprowadzeniu zmian i nieodświeżeniu danych lub niezaktualizowaniu obliczeń

W pierwszych czterech przypadkach język DAX flaguje całą kolumnę zawierającą nieprawidłową formułę. W ostatnim przypadku język DAX wyszarza kolumnę w celu wskazania, że jest ona w stanie nieprzetworzenia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×