Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Relacje w Access ułatwia łączenie danych z różnych tabel. Każda relacja składa się z polami w dwóch tabelach z danymi, która odpowiada. Na przykład może być polem ProductID w tabeli Produkty i tabeli SzczegółyZamówień. Każdy rekord w tabeli SzczegółyZamówień ma ProductID, odpowiadający rekordu w tabeli Produkty z tym samym ProductID.

Podczas korzystania z tabel pokrewnych w kwerendzie program Access ustala za pomocą tej relacji, które rekordy z tych tabel powinny zostać połączone w zestawie wynikowym. Relacja ułatwia też uniknięcie utraty danych przez zapobieganie brakom synchronizacji usuniętych danych.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access.

W tym artykule

Omówienie

Tworzenie relacji pomiędzy tabelami za pomocą okna Relacje

Tworzenie relacji pomiędzy tabelami przez dodanie pola za pomocą okienka Lista pól

Edytowanie relacji

Wymuszanie więzów integralności

Usuwanie relacji pomiędzy tabelami

Tworzenie lub modyfikowanie relacji w bazie danych sieci Web programu Access 2010

Omówienie

W zwykłej bazie danych programu Access relacje pomiędzy tabelami tworzy się za pomocą jednej z następujących metod:

 • W oknie Relacje dodaj tabele, które mają zostać powiązane, a następnie przeciągnij pole z jednej tabeli do drugiej w celu utworzenia relacji pomiędzy nimi.

 • Przeciągnij pole z okienka Lista pól do arkusza danych tabeli.

Podczas tworzenia relacji pomiędzy tabelami pola wspólne nie muszą mieć tych samych nazw (choć często mają). Pola wspólne muszą mieć ten sam typ danych. Jeśli jednak polem klucza podstawowego jest pole typu Autonumerowanie, polem klucza obcego może być również pole typu Liczba, o ile właściwość RozmiarPola obu pól jest taka sama. Na przykład pole typu Autonumerowanie można powiązać z polem typu Liczba, jeśli właściwość RozmiarPola obu tych pól ma wartość Liczba całkowita długa. Gdy oba pola wspólne są polami typu Liczba, muszą mieć takie samo ustawienie właściwości RozmiarPola.

Tworzenie relacji pomiędzy tabelami za pomocą okna Relacje

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij przycisk Relacje.

  Ważne: Okno Relacje nie jest dostępna w aplikacji sieci web programu Access. Tworzenie relacji w aplikacji sieci web programu Access, zobacz kroki w sekcji Tworzenie relacji.

 2. Jeśli nie zostały jeszcze zdefiniowane relacje, zostanie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Jeśli nie zostanie ono wyświetlone, na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij przycisk Pokaż tabelę.

  W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli są wyświetlane wszystkie tabele i kwerendy zawarte w bazie danych. Aby zobaczyć tylko tabele, kliknij kartę Tabele. Aby zobaczyć tylko kwerendy, kliknij kartę Kwerendy. Aby zobaczyć tabele i kwerendy, kliknij kartę Obie.

 3. Zaznacz co najmniej jedną tabelę lub kwerendę, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Po zakończeniu dodawania tabel i kwerend do karty dokumentu Relacje kliknij przycisk Zamknij.

 4. Przeciągnij pole (zwykle klucz podstawowy) z jednej tabeli do pola wspólnego (klucza obcego) w drugiej tabeli. Aby przeciągnąć kilka pól, przed przeciągnięciem kliknij kolejne pola przy naciśniętym klawiszu CTRL.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.
  Okno dialogowe Edytowanie relacji

 5. Sprawdź, czy pokazane nazwy pól oznaczają pola wspólne relacji. Jeśli nazwa pola jest nieprawidłowa, kliknij nazwę pola i wybierz z listy odpowiednie pola.

  Aby wymusić więzy integralności dla tej relacji, zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności. Aby uzyskać więcej informacji na temat więzów integralności, zobacz sekcję Wymuszanie więzów integralności.

 6. Kliknij pozycję Utwórz.

  W programie Access między dwiema tabelami zostanie narysowana linia relacji. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, linia będzie grubsza na obu końcach. Ponadto jeśli zostało zaznaczone pole wyboru Wymuszaj więzy integralności, nad grubszym odcinkiem po jednej stronie linii relacji zostanie wyświetlona liczba 1, a nad grubszym odcinkiem po drugiej stronie linii zostanie wyświetlony symbol nieskończoności (), tak jak pokazano na poniższym rysunku..

  Przeciągnij pole z tabeli do odpowiadającego mu pola w innej tabeli

  Uwagi: 

  • Tworzenie relacji jeden-do-jednego    Oba pola wspólne (zwykle pola klucza podstawowego i klucza obcego) muszą mieć unikatowy indeks. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tych pól powinna być ustawiona na Tak (Bez duplikatów). Jeśli oba pola mają unikatowy indeks, program Access tworzy relację jeden-do-jednego.

  • Tworzenie relacji jeden-do-wielu    Pole po jednej stronie relacji (zwykle pole klucza podstawowego) musi mieć unikatowy indeks. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tego pola powinna być ustawiona na Tak (Bez duplikatów). Pole po stronie „wiele” nie powinno mieć unikatowego indeksu. Może mieć indeks, ale musi zezwalać na duplikaty. Oznacza to, że właściwość Indeksowane tego pola powinna być ustawiona na Nie lub Tak (Z duplikatami). Gdy jedno pole ma unikatowy indeks, a drugie nie, program Access tworzy relację jeden-do-wielu.

Początek strony

Tworzenie relacji pomiędzy tabelami przez dodanie pola za pomocą okienka Lista pól

Do istniejącej tabeli otwartej w widoku arkusza danych można dodać pole, przeciągając je z okienka Lista pól. W okienku Lista pól są pokazane pola dostępne w tabelach powiązanych oraz pola dostępne w innych tabelach bazy danych.

Przeciągnięcie pola z „innej” (niepowiązanej) tabeli, a następnie wykonanie wszystkich kroków Kreatora odnośników spowoduje automatyczne utworzenie nowej relacji jeden-do-wielu pomiędzy tabelą z okienka Lista pól a tabelą, do której zostało przeciągnięte pole. W tej relacji, utworzonej przez program Access, domyślnie nie są wymuszane więzy integralności. Więzy integralności możesz wymusić, edytując relację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Edytowanie relacji.

Otwieranie tabeli w widoku arkusza danych

 • W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie tabelę.

Otwieranie okienka Lista pól

 • Naciśnij klawisze ALT+F8. Zostanie wyświetlone okienko Lista pól.

  Okienko Lista pól

W okienku Lista pól są widoczne pozostałe tabele zawarte w bazie danych, pogrupowane w kategoriach. Podczas pracy z tabelą w widoku arkusza danych program Access wyświetla pola w jednej z dwóch kategorii okienka Lista pól: Pola dostępne w tabelach pokrewnych i Pola dostępne w innych tabelach. Pierwsza kategoria zawiera listę wszystkich tabel powiązanych relacją z obecnie opracowywaną tabelą. Druga kategoria zawiera listę wszystkich tabel, z którymi opracowywana tabela nie ma relacji.

W okienku Lista pól należy kliknąć znak plus (+) obok nazwy tabeli, aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych w niej pól. Aby dodać pole do opracowywanej tabeli, należy przeciągnąć żądane pole z okienka Lista pól do tabeli w widoku arkusza danych.

Dodawanie pola i tworzenie relacji za pomocą okienka Lista pól

 1. Przy tabeli otwartej w widoku arkusza danych naciśnij klawisze ALT+F8. Zostanie wyświetlone okienko Lista pól.

 2. W obszarze Pola dostępne w innych tabelach kliknij znak plus (+) obok nazwy tabeli, aby wyświetlić listę pól zawartych w tej tabeli.

 3. Przeciągnij odpowiednie pole z okienka Lista pól do tabeli otwartej w widoku arkusza danych.

 4. Gdy zostanie wyświetlony wiersz wstawiania, upuść pole w odpowiednim miejscu.

  Zostanie uruchomiony Kreator odnośników.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć pracę z Kreatorem odnośników.

  Pole zostanie wyświetlone w tabeli w widoku arkusza danych.

Przeciągnięcie pola z „innej” (niepowiązanej) tabeli, a następnie wykonanie wszystkich kroków Kreatora odnośników spowoduje automatyczne utworzenie nowej relacji jeden-do-wielu pomiędzy tabelą z okienka Lista pól a tabelą, do której zostało przeciągnięte pole. W tej relacji, utworzonej przez program Access, domyślnie nie są wymuszane więzy integralności. Więzy integralności możesz wymusić, edytując relację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Edytowanie relacji.

Początek strony

Edytowanie relacji

Aby zmienić relację, należy ją zaznaczyć w oknie Relacje, a następnie ją edytować.

 1. Starannie ustaw wskaźnik tak, aby wskazywał linię relacji, a następnie kliknięciem zaznacz tę linię.

  Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 2. Gdy linia relacji będzie zaznaczona, kliknij ją dwukrotnie.

  — lub —

  Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Edytuj relacje.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

Otwieranie okna dialogowego Edytowanie relacji

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij przycisk Relacje.

  Zostanie wyświetlone okno Relacje.

  Jeśli nie zdefiniowano jeszcze żadnych relacji i okno Relacje jest otwierane po raz pierwszy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli. W przypadku wyświetlenia tego okna dialogowego kliknij przycisk Zamknij.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij przycisk Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji. Należy pamiętać, że tabele ukryte (czyli tabele, dla których zaznaczono pole wyboru Ukryty w oknie dialogowym Właściwości) oraz ich relacje nie zostaną wyświetlone, chyba że w oknie dialogowym Opcje nawigacji jest wybrana opcja Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz zmienić. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Kliknij dwukrotnie linię relacji.

  — lub —

  Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Edytuj relacje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji

 5. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji umożliwia zmianę relacji pomiędzy tabelami. W szczególności możesz zmienić tabele, zapytania lub pola po dowolnej stronie relacji. Ponadto możesz ustawić typ sprzężenia lub wymusić więzi integralności i wybrać opcję operacji kaskadowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat typu sprzężenia i sposobu ustawiania go, zobacz sekcję Ustawianie typu sprzężenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wymuszania więzów integralności i wybierania opcji operacji kaskadowych, zobacz sekcję Wymuszanie więzów integralności.

Ustawianie typu sprzężenia

Po zdefiniowaniu relacji pomiędzy tabelami informacje na temat tej relacji są wykorzystywane w projektach kwerend. Na przykład, jeśli użytkownik zdefiniuje relację między dwiema tabelami, a następnie zacznie tworzyć kwerendę korzystającą z tych dwóch tabel, program Access automatycznie wybierze domyślne powiązane pola na podstawie pól określonych w relacji. Te początkowe wartości domyślne kwerendy można zastąpić, ale wartości pochodzące z relacji często okazują się poprawne. Ponieważ poza najprostszymi bazami danych dopasowywanie i łączenie danych z więcej niż jednej tabeli jest często wykonywaną czynnością, ustawienie wartości domyślnych przez utworzenie relacji może zaoszczędzić czas i zapewnić różne korzyści.

Kwerenda wielotabelowa łączy informacje z więcej niż jednej tabeli dzięki dopasowaniu wartości z pól wspólnych. Operacja powodująca dopasowywanie i łączenie jest nazywana sprzężeniem. Załóżmy na przykład, że użytkownik chce wyświetlić zamówienia klientów. Tworzy więc kwerendę sprzęgającą tabelę Klienci i tabelę Zamówienia przy użyciu pola Identyfikator klienta. Wynik kwerendy zawiera informacje o klientach i informacje o zamówieniach wyłącznie z tych wierszy, w których zostało odnalezione odpowiednie dopasowanie.

Jedną z wartości, którą można określić w każdej relacji, jest typ sprzężenia. Typ sprzężenia w programie Access określa, które rekordy mają być uwzględnione w wyniku kwerendy. Jako przykładu można ponownie użyć kwerendy sprzęgającej tabelę Klienci i tabelę Zamówienia przy użyciu pola wspólnego z identyfikatorem klienta. W przypadku użycia domyślnego typu sprzężenia (zwanego sprzężeniem wewnętrznym) kwerenda zwraca tylko wiersze klientów i wiersze zamówień, w których pola wspólne (zwane również polami sprzężonymi) są równe.

Załóżmy jednak, że trzeba uwzględnić wszystkich klientów — nawet tych, którzy jeszcze nie złożyli zamówień. W tym celu należy zmienić typ sprzężenia ze sprzężenia wewnętrznego na tzw. lewe sprzężenie zewnętrzne. Lewe sprzężenie zewnętrzne zwraca wszystkie wiersze z tabeli po lewej stronie relacji oraz tylko pasujące wiersze z tabeli po prawej stronie. Prawe sprzężenie zewnętrzne zwraca wszystkie wiersze z prawej strony i tylko pasujące wiersze z lewej strony.

Uwaga: W tym przypadku określenia „lewe” i „prawe” odnoszą się do położenia tabel w oknie dialogowym Edytowanie relacji, a nie w oknie Relacje.

Należy się zastanowić, jaki wynik zapytania sprzęgającego tabele relacji będzie potrzebny najczęściej, a następnie odpowiednio ustawić typ sprzężenia.

Ustawianie typu sprzężenia

 1. W oknie dialogowym Edytowanie relacji kliknij przycisk Typ sprzężenia.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości sprzężenia.

 2. Kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.

W poniższej tabeli (opracowanej dla tabel Klienci i Zamówienia) przedstawiono trzy opcje wyświetlane w oknie dialogowym Właściwości sprzężenia, typ używanego w nich sprzężenia oraz informację, czy z poszczególnych tabel są zwracane wszystkie wiersze, czy pasujące wiersze.

Wybór

Sprzężenie relacyjne

Lewa tabela

Prawa tabela

1. Uwzględnia tylko wiersze, w których sprzężone pola z obu tabel są równe.

Sprzężenie wewnętrzne

Pasujące wiersze

Pasujące wiersze

2. Uwzględnia WSZYSTKIE rekordy z tabeli Klienci i tylko te rekordy z tabeli Zamówienia, dla których sprzężone pola są równe.

Lewe sprzężenie zewnętrzne

Wszystkie wiersze

Pasujące wiersze

3. Uwzględnia WSZYSTKIE rekordy z tabeli Zamówienia i tylko te rekordy z tabeli Klienci, dla których sprzężone pola są równe.

Prawe sprzężenie zewnętrzne

Pasujące wiersze

Wszystkie wiersze

W przypadku wybrania opcji 2 lub opcji 3 na linii relacji zostanie wyświetlona strzałka. Ta strzałka wskazuje stronę relacji, dla której są pokazane tylko pasujące wiersze.

Wprowadzanie zmian w oknie dialogowym Właściwości sprzężenia

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij pozycję Relacje.

  Uwaga: Jeśli nie zdefiniowano jeszcze żadnych relacji i okno Relacje jest otwierane po raz pierwszy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli. W przypadku wyświetlenia tego okna dialogowego należy kliknąć przycisk Zamknij.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji. Należy pamiętać, że tabele ukryte (czyli tabele, dla których zaznaczono pole wyboru Ukryty w oknie dialogowym Właściwości) oraz ich relacje nie zostaną wyświetlone, chyba że w oknie dialogowym Opcje nawigacji jest zaznaczona opcja Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz zmienić. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Kliknij dwukrotnie linię relacji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

 5. Kliknij przycisk Typ sprzężenia.

 6. W oknie dialogowym Właściwości sprzężenia kliknij odpowiednią opcję, a następnie kliknij przycisk OK.
  Okno dialogowe Właściwości sprzężenia

 7. Wprowadź ewentualne dodatkowe zmiany w relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wymuszanie więzów integralności

Więzy integralności mają na celu zapobieganie powstawaniu rekordów odłączonych odwołujących się do rekordów, które już nie istnieją. Więzy integralności wymusza się przez włączenie ich dla relacji pomiędzy tabelami. Jeśli więzy integralności są wymuszone, program Access odrzuca każdą operację, która naruszyłaby te więzy w danej relacji pomiędzy tabelami. Oznacza to, że program Access odrzuci aktualizacje zarówno zmieniające, jak i usuwające obiekt docelowy odwołania. Jeśli program Access ma propagować aktualizacje i usunięcia odwołań, tak aby wszystkie wiersze pokrewne były zmieniane w odpowiedni sposób, zobacz sekcję Ustawianie opcji operacji kaskadowych.

Włączanie lub wyłączanie więzów integralności

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij przycisk Relacje.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji. Należy pamiętać, że tabele ukryte (czyli tabele, dla których zaznaczono pole wyboru Ukryty w oknie dialogowym Właściwości) oraz ich relacje nie zostaną wyświetlone, chyba że w oknie dialogowym Opcje nawigacji jest zaznaczona opcja Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz zmienić. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Kliknij dwukrotnie linię relacji. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

 5. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wymuszaj więzy integralności.

 6. Wprowadź ewentualne dodatkowe zmiany w relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

W przypadku wymuszenia więzów integralności są stosowane następujące reguły:

 • Nie można wprowadzić wartości w polu klucza obcego tabeli powiązanej, jeśli ta wartość nie istnieje w polu klucza podstawowego tabeli podstawowej — czynność ta powoduje powstanie rekordów odłączonych.

 • Nie można usunąć rekordu z tabeli podstawowej, jeśli w tabeli powiązanej istnieją rekordy pasujące do niego. Nie można na przykład usunąć rekordu pracownika z tabeli Pracownicy, jeśli w tabeli Zamówienia istnieją zamówienia przypisane temu pracownikowi. Można jednak zdecydować się na usunięcie rekordu podstawowego oraz wszystkich rekordów pokrewnych w ramach jednej operacji, zaznaczając pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne.

 • Nie można zmienić wartości klucza podstawowego w tabeli podstawowej, jeśli spowodowałoby to powstanie rekordów odłączonych. Nie można na przykład zmienić numeru zamówienia w tabeli Zamówienia, jeśli w tabeli Szczegóły zamówienia istnieją pozycje przypisane do tego zamówienia. Można jednak zdecydować się na zaktualizowanie rekordu podstawowego oraz wszystkich rekordów pokrewnych w ramach jednej operacji, zaznaczając pole wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne.

  Uwagi: Jeśli przy włączaniu więzów integralności występują problemy, warto pamiętać, że do wymuszenia tych więzów jest wymagane spełnienie następujących warunków:

  • Pole wspólne z tabeli podstawowej musi być kluczem podstawowym lub mieć unikatowy indeks.

  • Pola wspólne muszą mieć ten sam typ danych. Jedynym wyjątkiem jest możliwość powiązania pola typu Autonumerowanie z polem typu Liczba, którego właściwość RozmiarPola ma ustawienie Liczba całkowita długa.

  • Obie tabele muszą znajdować się w tej samej bazie danych programu Access. Więzów integralności nie można wymusić w tabelach połączonych. Jednak jeśli tabele źródłowe mają format programu Access, można otworzyć bazę danych, w której są przechowywane, i włączyć więzy integralności w tej bazie danych.

Ustawianie opcji operacji kaskadowych

Może się zdarzyć, że wystąpi uzasadniona potrzeba zmiany wartości po stronie „jeden” relacji. W takim przypadku program Access powinien automatycznie w ramach jednej operacji zaktualizować wszystkie wiersze, na które wpływa ta zmiana. W ten sposób aktualizacja jest wykonywana w pełni, dzięki czemu baza danych nie pozostaje w niespójnym stanie, w którym pewne wiersze byłyby zaktualizowane, a inne nie. Aby uniknąć tego problemu, program Access udostępnia opcję Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne. Gdy użytkownik wymusi więzy integralności i wybierze opcję Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne, a następnie zaktualizuje klucz podstawowy, program Access automatycznie zaktualizuje wszystkie pola, które odwołują się do klucza podstawowego.

Ponadto może wystąpić potrzeba usunięcia wiersza i wszystkich wierszy pokrewnych, na przykład rekordu spedytora i wszystkich zamówień powiązanych z danym spedytorem. W programie Access służy do tego opcja Kaskadowo usuń rekordy pokrewne. Gdy użytkownik wymusi więzy integralności i zaznaczy pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne, to w momencie usunięcia rekordu zawierającego klucz podstawowy program Access automatycznie usunie wszystkie rekordy, które odwołują się do klucza podstawowego.

Włączanie lub wyłączanie aktualizowania kaskadowego i/lub usuwania kaskadowego

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij przycisk Relacje.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji. Należy pamiętać, że tabele ukryte (czyli tabele, dla których zaznaczono pole wyboru Ukryty w oknie dialogowym Właściwości) oraz ich relacje nie zostaną wyświetlone, chyba że w oknie dialogowym Opcje nawigacji jest zaznaczona opcja Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz zmienić. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Kliknij dwukrotnie linię relacji.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytowanie relacji.

 5. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności.

 6. Zaznacz pole wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne lub Kaskadowo usuń rekordy pokrewne albo oba te pola.

 7. Wprowadź ewentualne dodatkowe zmiany w relacji, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli klucz podstawowy jest polem typu Autonumerowanie, zaznaczenie pola wyboru Kaskadowo aktualizuj pola pokrewne nie wywoła żadnych skutków, ponieważ zmiana wartości pola typu Autonumerowanie jest niemożliwa.

Początek strony

Usuwanie relacji pomiędzy tabelami

Ważne: Usunięcie relacji powoduje również usunięcie obsługi więzów integralności tej relacji, jeśli została ona włączona. W wyniku tego program Access nie będzie już automatycznie zapobiegać tworzeniu rekordów odłączonych po stronie „wiele” relacji.

Aby usunąć relację pomiędzy tabelami, należy usunąć linię relacji w oknie Relacje. Należy ustawić wskaźnik tak, aby wskazywał linię relacji, a następnie kliknąć tę linię. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona. Po zaznaczeniu linii relacji należy nacisnąć klawisz DELETE.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij przycisk Relacje.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij pozycję Wszystkie relacje.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji. Należy pamiętać, że tabele ukryte (czyli tabele, dla których zaznaczono pole wyboru Ukryty w oknie dialogowym Właściwości) oraz ich relacje nie zostaną wyświetlone, chyba że w oknie dialogowym Opcje nawigacji jest zaznaczona opcja Pokaż ukryte obiekty.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz usunąć. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

 4. Naciśnij klawisz DELETE.

 5. W programie Access może zostać wyświetlony komunikat Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybraną relację z bazy danych?. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu potwierdzającego kliknij przycisk Tak.

Uwaga: Jeśli dowolna z tabel występująca w relacji jest używana — być może przez inną osobę lub proces albo w otwartym obiekcie bazy danych, na przykład formularzu — jej usunięcie nie będzie możliwe. Przed próbą usunięcia relacji należy zamknąć wszystkie otwarte obiekty używające tych tabel.

Początek strony

Tworzenie lub modyfikowanie relacji w bazie danych sieci Web programu Access 2010

Aby utworzyć relację w bazie danych programu Access 2010 w sieci web, należy użyć Kreatora odnośników. Okno Relacje nie jest dostępne w bazie danych sieci web. Używane pole w jednej tabeli jako źródło wartości w polu pokrewne w innej tabeli. Tworzenie relacji w aplikacji sieci web programu Access, zobacz kroki w sekcji Tworzenie relacji.

Uwaga: Aby można było użyć Kreatora odnośników, musi już istnieć pole używane jako źródło wartości.

Tworzenie relacji w bazie danych sieci Web programu Access 2010 przy użyciu Kreatora odnośników

 1. Otwórz tabelę, która powinna pobierać wartości z innej tabeli.

 2. Po prawej stronie ostatniego pola kliknij pozycję Kliknij, aby dodać, a następnie kliknij pozycję Odnośnik i relacja.

  Uwaga:  Aby wyświetlić pozycję Kliknij, aby dodać, może być konieczne przewinięcie ekranu w poziomie.

 3. Na pierwszym ekranie Kreatora odnośników wybierz opcję Obiekt pole odnośnika ma pobierać wartości z innej tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz tabelę zawierającą wartości źródłowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. W polu Dostępne pola kliknij dwukrotnie pole zawierające wartości źródłowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Opcjonalnie określ kolejność sortowania w polu odnośnika, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Opcjonalnie dostosuj szerokość pola odnośnika, zwłaszcza w przypadku długich wartości. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Wprowadź nazwę nowego pola. Aby mieć pewność, że wartości w obu tabelach będą zawsze zgodne, zaznacz pole wyboru Włącz integralność danych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:

  • Usuwanie kaskadowe. Ta opcja oznacza, że w przypadku usunięcia rekordu z jednej z tabel usuwane są również odpowiednie rekordy z innej tabeli.

  • Ograniczenie usuwania. Ta opcja oznacza, że w przypadku próby usunięcia rekordu z jednej z tabel, gdy inna tabela zawiera odpowiadający mu rekord, operacja usunięcia jest niedozwolona.

   Uwaga:  Podczas używania Kreatora odnośników do tworzenia relacji nie należy zaznaczać w nim pola wyboru Zezwalaj na wiele wartości.

Modyfikowanie relacji w bazie danych sieci Web programu Access 2010

 1. Otwórz tabelę, która pobiera wartości z innej tabeli.

 2. Wybierz pole, które pobiera wartości z innej tabeli.

 3. Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki.

 4. Postępuj zgodnie z krokami w kreatorze, aby wprowadzić odpowiednie zmiany. Można zmienić następujące elementy:

  • pole, które jest źródłem wartości;

  • kolejność sortowania wartości;

  • szerokość pola oraz pokazywanie lub ukrywanie kolumny klucza;

  • etykieta pola odnośnika;

  • włączenie lub wyłączenie integralności danych;

  • usuwanie kaskadowe lub ograniczenie usuwania w przypadku włączonej integralności danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×