Tworzenie dokumentu, który może być używany we wcześniejszych wersjach programu Word

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Czasami konieczne jest udostępnienie dokumentów osobom korzystającym z wcześniejszych wersji programu Word.

Program Word 2007 i Word 2010 można otwierać pliki docx utworzone za pomocą programu Word 2013. Użytkownicy programu Word 2003, którzy zainstalowali pakiet zgodności firmy Microsoft Office dla programów Word, Excel i formaty plików programu PowerPoint 2007 można również otworzyć dokumenty programu Word 2013.

Jeśli nie masz pewności, której wersji programu używają te osoby, zapisz dokumenty w formacie pliku programu Word 97–2003 (doc).

Uwaga: Aby dowiedzieć się, które funkcje i elementy zawartości dokumentu będą niedostępne do edycji we wcześniejszych wersjach, zobacz Funkcje, które działają inaczej we wcześniejszych wersjach.

Tworzenie nowego dokumentu w formacie programu Word 97–2003

Aby utworzyć nowy dokument w programie Word 2013, który będzie mogła przeglądać i edytować osoba używająca starszej wersji programu Word, zapisz go w formacie programu Word 97–2003.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Nowe.

 2. Otwórz nowy dokument, klikając pozycję Pusty dokument.

 3. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację, w której zostanie zapisany plik.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku.

 5. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku z docx na doc.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Funkcje, których działanie zmienia się w przypadku użycia formatu programu Word 97–2003

W poniższych tabelach opisano elementy dokumentu, które podczas edytowania plików doc działają inaczej lub są niedostępne.

Word 2013

Zmiana w przypadku używania formatu pliku programu Word 97–2003 (doc)

Aplikacje dla pakietu Office

Trwale usuwane z dokumentu.

Klip wideo w sieci Web

Trwale konwertowany na obraz z hiperlinkiem do klipu wideo w sieci Web.

Odpowiedź na komentarz/oznaczenia „gotowe”

Odpowiedzi na komentarze stają się pojedynczymi komentarzami najwyższego poziomu, a wszystkie komentarze oznaczone jako gotowe zostają zresetowane.

Nagłówki domyślnie zwinięte

Nagłówki są domyślnie rozwinięte. Ta właściwość zostanie trwale usunięta.

Nowe formaty numeracji programu Word 2010

Wielkie litery tureckie (łacińskie) {A, B, C, Ç, D, …}
Małe litery tureckie (łacińskie) {a, b, c, ç, d, …}
Wielkie litery bułgarskie (cyrylica) {А,Б,В,Г,Д, …}
Małe litery bułgarskie (cyrylica) {а, б, в, г, д, …}
Wielkie litery greckie

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Małe litery greckie

{α, β, γ, δ, ε,…}
Stały format 3-cyfrowy {001…NNN}
Stały format 4-cyfrowy {0001…NNNN}
Stały format 5-cyfrowy {00001…NNNNN}

Nowe formaty numeracji są konwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4, ...).

Nowe kształty i efekty dotyczące pól tekstowych

Kształty i pola tekstowe są konwertowane na efekty dostępne w formacie pliku doc.

Efekty tekstowe

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Tekst alternatywny w tabelach

Informacje zawarte w tekście alternatywnym w tabelach zostaną utracone.

Funkcje OpenType

Funkcje OpenType są trwale usuwane z tekstu.

Blokowanie autorów

Blokady zastosowane do regionów dokumentu są usuwane.

Nowe efekty WordArt

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Kontrolki zawartości

Kontrolki zawartości są konwertowane na zawartość statyczną.

Motywy

Trwale konwertowane na style.

Czcionki główne i pomocnicze

Trwale konwertowane na formatowanie bezpośrednie czcionek.

Śledzone przeniesienia

Trwale konwertowane na wstawienia i usunięcia.

Tabulatory wyrównania

Trwale konwertowane na tradycyjne tabulatory.

Grafiki SmartArt

Są konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w grafice SmartArt nie wprowadzono żadnych zmian, można ją odtworzyć, otwierając ją w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML.

Wykresy i diagramy

Są konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w wykresie nie wprowadzono żadnych zmian, można go odtworzyć, otwierając go w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML. Wszystkie dane, które nie są obsługiwane przez program Excel 2003, są trwale usuwane.

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Bez zmian.

Bloki konstrukcyjne

Niektóre informacje zawarte w blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą zostać utracone.

Bibliografia

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Cytaty

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Równania

Konwertowane na jeden obraz. Jeśli w programie Word 2003 w równaniu nie wprowadzono żadnych zmian, można je odtworzyć, otwierając je w programie Word 2013 i uaktualniając dokument do formatu pliku Open XML.

Względne pola tekstowe (pola tekstowe, których rozmiar dostosowano do szerokości lub wysokości strony)

Pomiary względne są trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Tworzenie dokumentu do wysłania do osób pracujących we wcześniejszych wersjach programu Word, jeśli wiesz, że masz zainstalowany pakiet Office pakiet zgodności firmy Microsoft dla programów Word, Excel i formaty plików programu PowerPoint 2007, można pracować w trybie Microsoft Word 2010.

Jeśli nie wiadomo, czy odbiorcy dokumentu mają zainstalowany Pakiet zgodności formatu plików Open XML pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint, można pracować w trybie zgodności. Zastosowanie trybu zgodności gwarantuje, że żadna z nowych ani rozszerzonych funkcji programu Word 2010 nie będzie dostępna podczas pracy z dokumentem, dzięki czemu osoby używające poprzednich wersji programu Word zachowają pełne możliwości edycji.

Uwaga: Aby po utworzeniu dokumentu sprawdzić, jakie elementy jego zawartości będą niedostępne do edycji we wcześniejszych wersjach, zobacz Funkcje, które działają inaczej we wcześniejszych wersjach.

Włączanie trybu zgodności

Aby włączyć tryb zgodności podczas tworzenia nowego dokumentu, który będzie używany we wcześniejszej wersji, należy zapisać ten dokument w formacie programu Word 97–2003.

 1. Otwórz nowy dokument.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. Kliknij polecenie Zapisz jako.

 4. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word 97–2003. Spowoduje to zmianę formatu pliku na format doc.

 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Funkcje, które działają inaczej we wcześniejszych wersjach

W poniższych tabelach opisano elementy dokumentu, które podczas pracy w trybie zgodności działają inaczej lub są niedostępne.

Uwaga: W przypadku używania programu Microsoft Word Starter 2010 należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word 2010 są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Element programu Word 2010

Zmiana po otwarciu w programie Word 2007

Zmiana po otwarciu w programie Word 97–2003

Nowe formaty numeracji

Nowe formaty numeracji są konwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4, ...).

Nowe formaty numeracji są konwertowane na cyfry arabskie (1, 2, 3, 4, ...).

Nowe kształty i pola tekstowe

Kształty i pola tekstowe są konwertowane na efekty dostępne w tym formacie.

Kształty i pola tekstowe są konwertowane na efekty dostępne w tym formacie.

Efekty w tekście

Efekty dotyczące tekstu są trwale usuwane, o ile nie zostały zastosowane przy użyciu stylu niestandardowego. Jeśli efekty tekstowe zostały zastosowane przy użyciu takiego stylu, pojawią się ponownie po kolejnym otwarciu dokumentu w programie Word 2010.

Efekty dotyczące tekstu są trwale usuwane, o ile nie zostały zastosowane przy użyciu stylu niestandardowego. Jeśli efekty tekstowe zostały zastosowane przy użyciu takiego stylu, pojawią się ponownie po kolejnym otwarciu dokumentu w programie Word 2010.

Tekst alternatywny w tabelach

Informacje zawarte w tekście alternatywnym w tabelach zostaną utracone.

Informacje zawarte w tekście alternatywnym w tabelach zostaną utracone.

Funkcje OpenType

Nowe funkcje typograficzne są usuwane.

Nowe funkcje typograficzne są usuwane.

Blokowanie autorów

Blokady zastosowane do regionów dokumentu zostaną usunięte.

Blokady zastosowane do regionów dokumentu zostaną usunięte.

Nowe efekty WordArt

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Efekty zastosowane do tekstu są trwale usuwane.

Nowe kontrolki zawartości

Trwale konwertowane na zawartość statyczną.

Trwale konwertowane na zawartość statyczną.

Kontrolki zawartości programu Word 2007

Bez zmian.

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Motywy

Bez zmian.

Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Word 2010, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu przy użyciu motywów.

Czcionki główne i pomocnicze

Bez zmian.

Trwale konwertowane na formatowanie statyczne. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Word 2010, czcionki nagłówka i tekstu podstawowego nie zostaną automatycznie zmienione po zastosowaniu innego stylu.

Śledzone przeniesienia

Bez zmian.

Trwale konwertowane na wstawienia i usunięcia.

Tabulatory

Bez zmian.

Tabulatory wyrównania zostaną przekonwertowane na tabulatory tradycyjne.

Grafiki SmartArt

Bez zmian.

Są przekształcane w jeden obiekt, który można edytować dopiero po ponownym otwarciu w programie Word 2010 i pod warunkiem, że w poprzedniej wersji nie zostały wprowadzone żadne zmiany.

Wykresy i diagramy

Bez zmian.

Niektóre wykresy i diagramy zostaną przekonwertowane na obrazy, których nie będzie można zmienić. Dane spoza obsługiwanego zakresu wierszy zostaną utracone.

Obiekty osadzone w formacie Open XML

Bez zmian.

Konwertowane na zawartość statyczną.

Bloki konstrukcyjne

Bez zmian.

Niektóre informacje zawarte w blokach konstrukcyjnych i pozycjach Autotekstu mogą zostać utracone.

Bibliografia

Bez zmian.

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Cytaty

Bez zmian.

Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Równania

Bez zmian.

Są przekształcane w grafiki i nie można ich zmieniać. Wszelkie komentarze, przypisy końcowe i dolne znajdujące się w równaniach zostaną trwale utracone podczas zapisywania dokumentu.

Względne pola tekstowe

Bez zmian.

Trwale konwertowane na pozycjonowanie bezwzględne.

Mimo że osoby, które korzystanie z poprzednich wersji programu Microsoft Office Word i zainstalowano pakiet zgodności firmy Microsoft Office dla programów Word, Excel i formaty plików programu PowerPoint 2007 możesz otworzyć dokumenty, które są zapisywane w formacie Microsoft Office Word 2007, ta osoba może okazać się niemożliwe Zmienianie niektórych elementów, które zostały utworzone przy użyciu nowych lub rozszerzonych funkcji. Na przykład jeśli używasz wcześniejszej wersji programu Word do otwierania dokumentu zawierającego równań równania zmieni się obrazy, których nie można edytować.

Aby utworzyć dokument, który będzie używany w starszej wersji programu Microsoft Office Word, możesz skorzystać z trybu zgodności. Tryb zgodności blokuje tymczasowo nowe lub rozszerzone funkcje w programie Office Word 2007 podczas pracy w dokumencie, aby osoby korzystające ze starszych wersji programu Word miały pełne możliwości edycji dokumentu.

Uwaga: Menu Plik zostało zastąpione przyciskiem pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office .

Włączanie trybu zgodności

Aby włączyć tryb zgodności podczas tworzenia nowego dokumentu, który będzie używany w starszej wersji, należy zapisać ten dokument w formacie programu Word 97–2003.

 1. Otwórz nowy dokument.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. Na liście Zapisz jako typ wybierz pozycję Dokument programu Word 97-2003.

 4. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dokumentu.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Elementy dokumentów, których działanie zmienia się w trybie zgodności

Następująca lista obejmuje elementy dokumentów, których działanie podczas pracy w trybie zgodności zmienia się lub które stają się w ogóle niedostępne.

Element programu Word 2007

Działanie w trybie zgodności

Pola tekstowe z pozycjonowaniem względnym

Dostępne jest tylko pozycjonowanie bezwzględne.

Marginesy

Dostępne są tylko tabulatory bezwzględne.

Kolory motywu

Niedostępne.

Czcionki motywu

Niedostępne.

Efekty motywu

Niedostępne.

Kontrolki zawartości

Niedostępne. Dostępne są jednak starsze kontrolki.

SmartArt

Dostępny jest tylko ograniczony zestaw typów diagramów.

Równania

Niedostępne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×