Tworzenie diagramu przestawnego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule

Informacje o diagramów przestawnych i źródeł danych

Elementy diagramu przestawnego

Przykładowy scenariusz

Tworzenie diagramu przestawnego

Odświeżanie danych na diagramie przestawnym

Filtrowanie danych na diagramie przestawnym

Dostosowywanie danych w węzłach diagramu przestawnego

Ograniczanie liczby węzłów na poszczególnych poziomach

Diagramy przestawne i źródła danych — informacje

Diagram przestawny to kolekcja kształtów uporządkowanych w strukturę drzewa, która pomaga analizować dane i podsumowywać je w zrozumiałym formacie wizualnym. Taki diagram zaczyna się od kształtu nazywanego węzłem najwyższego poziomu, który zawiera informacje zaimportowane z arkusza, tabeli, widoku lub modułu. Węzeł najwyższego poziomu można podzielić na poziom węzłów podrzędnych, aby dane można było wyświetlać w różny sposób.

Uwaga: Jeśli chcesz będący wizualną reprezentacją każdego wiersza w arkuszu, tabeli lub widoku, ale nie jest potrzebny do analizowania danych lub podsumowanie danych, funkcja Połącz dane z kształtami na karcie dane . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wzbogacanie danych za pomocą grafik związanych z danymi.

Kategorie, poziomy i węzły

Aby zrozumieć ideę kategorii, poziomów i węzłów, należy każdy z tych elementów rozpatrywać w kontekście źródła danych:

 • Każda kolumna w źródle danych jest nienumeryczna lub numeryczna.

 • Kolumny nienumeryczne to kategorie — na przykład Kwartał, Sprzedawca lub Numer telefonu. Każda z tych kolumn może stać się poziomem pod węzłem najwyższego poziomu. Należy zwrócić uwagę, że wartości w kolumnach takich jak Numer telefonu mogą być liczbami, ale nie takimi, które można sumować lub agregować w jakikolwiek inny sposób.

 • Kolumny numeryczne zawierają dane, takie jak liczby lub kwoty, które można sumować lub uśredniać, i które mają wartość minimalną i maksymalną.

 • Każdy węzeł to grupa wierszy ze źródła danych, które mają wspólną wartość w określonej kolumnie. Na przykład dla kategorii „Kwartał” wszystkie wiersze z wartością QTR4 zostałyby zgrupowane w jednym węźle.

Źródła danych

W celu utworzenia diagramu przestawnego można użyć takich źródeł danych, jak:

 • Skoroszyt programu Microsoft Office Excel

 • Baza danych programu Microsoft Office Access

 • Listy programu Microsoft SharePoint

 • Baza danych programu Microsoft SQL Server

 • Usługi analiz programu Microsoft SQL Server

 • Inne źródła danych OLE DB lub ODBC

Początek strony

Elementy diagramu przestawnego

Elementy diagramu przestawnego

1. Nazwa diagramu przestawnego

2. Węzeł najwyższego poziomu diagramu przestawnego

3. Kształt podziału

4. Legenda danych

5. Kształty Qtr3 i Qtr4 tworzą razem poziom

6. Węzeł z zastosowanym kształtem reprezentującym oddziaływanie

Początek strony

Przykładowy scenariusz

Załóżmy, że w arkuszu programu Excel znajdują się informacje o sprzedaży artykułów sportowych za ostatnie dwa kwartały, jak w przedstawionym poniżej.

Dane dotyczące sprzedaży w arkuszu programu Excel

Na podstawie tych danych trzeba określić:

 • Jaki był obrót każdego działu sportowego?

 • Ile zarobiono w każdym kwartale?

 • Ile zysku wypracowali poszczególni sprzedawcy?

Za pomocą diagramu przestawnego można przedstawić dane uporządkowane w trzech różnych widokach o strukturze drzewa, które będą zawierać odpowiedzi na powyższe pytania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono trzy sposoby wyświetlania danych źródłowych w celu udzielenia odpowiedzi na poszczególne pytania.

Dane przedstawione na trzy sposoby na diagramie przestawnym

Początek strony

Tworzenie diagramu przestawnego

Do utworzenia diagramu przestawnego, szablon diagramu przestawnego lub wstawieniu kształtu Węzłów diagramu przestawnego do dowolnego diagramu. W tym temacie opisano tworzenie przestawny za pomocą szablonu diagramu przestawnego. Aby uzyskać informacje o wstawianiu kształty Węzłów diagramu przestawnego do innych diagramów programu Visio zobacz Wstawianie diagramu przestawnego do dowolnego rysunku. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu rysunku z wielu diagramów przestawnych zobacz Dodawanie wielu diagramów przestawnych do rysunku.

Podczas tworzenia diagramu przestawnego Kreator selektora danych pomaga wybrać źródło danych. Następnie dane są importowane do wyświetlanego na rysunku węzła najwyższego poziomu w diagramie przestawnym. Węzeł najwyższego poziomu można rozwinąć w celu przedstawienia danych, które mają zostać przeanalizowane.

Uwaga: Najwyższa komórka w każdej kolumnie danych arkusza programu Excel powinna — jeśli to możliwe — być nagłówkiem kolumny, a nie wierszem danych. Nagłówki nie są wymagane, jednak dzięki nim diagram przestawny jest bardziej zrozumiały.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowe, kliknij pozycję Biznesowe, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram przestawny.

 3. Postępuj zgodnie z krokami kreatora Selektor danych.

  Po kliknięciu przycisku Zakończ na stronie rysunku zostaną wyświetlone następujące trzy kształty:

  • Legenda danych, zawierająca informacje o źródle danych

  • Pole tekstowe zawierające nazwę diagramu przestawnego

  • Węzeł najwyższego poziomu, zawierający zaimportowany zestaw danych

 4. Kliknij węzeł najwyższego poziomu na stronie rysunku, a następnie w oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie kategorii kliknij kategorię (zwykle kolumnę w źródle danych), według której chcesz pogrupować dane.

  Uwaga: W celu wyświetlenia wszystkich funkcji konieczne może być zmaksymalizowanie okna Diagram przestawny.

Aby jeszcze bardziej rozwinąć węzły podrzędne i ujawnić inne poziomy, należy kliknąć węzeł, który ma zostać rozwinięty, a następnie powtórzyć krok 4.

Początek strony

Odświeżanie danych na diagramie przestawnym

Dane na istniejącym diagramie przestawnym można odświeżać. Jeśli rysunek zawiera więcej niż jeden diagram przestawny, można odświeżać wszystkie diagramy lub tylko jeden z nich.

 • Aby odświeżyć diagram przestawny, zaznacz go na rysunku. Na karcie Diagram przestawny w grupie Dane kliknij przycisk Odśwież.

 • Aby odświeżyć wszystkie diagramy przestawne na rysunku, kliknij strzałkę pod przyciskiem Odśwież, a następnie kliknij polecenie Odśwież wszystko.

Początek strony

Filtrowanie danych na diagramie przestawnym

Każdy węzeł na danym poziomie diagramu przestawnego reprezentuje grupę wierszy źródła danych mających wspólną wartość. Na przykład węzeł odpowiadający czwartemu kwartałowi (Qtr4) zawiera wszystkie dane liczbowe wierszy zawierających wartość Qtr4 w kolumnie Kwartał.

Przy użyciu filtrów można wybrać węzły wyświetlane na danym poziomie. Jeśli na przykład dane za pierwszy kwartał nie są już potrzebne, można ukryć węzeł Qtr1:

 1. W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie kategorii kliknij prawym przyciskiem myszy dane (nazwę kategorii), które chcesz filtrować, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj kolumnę.

 2. W oknie dialogowym Konfigurowanie kolumny w obszarze Filtr w obszarze Wyświetlanie danych miejsce, w którym: Nazwa kategorii, w kolumnie po lewej stronie wybierz pozycję operacje i wpisuj wartości w kolumnie po prawej stronie, aby określić dane, które mają być używane.

  Na rysunku zostaną wyświetlone tylko węzły obejmujące informacje spełniające wybrane kryteria.

Aby usunąć filtr, zresetuj operacje wybrane w skrajnej lewej kolumnie listy Pokaż dane, których, wybierając opcję (Wybierz operację).

Uwaga: Jeśli źródło danych jest modułem usług SQL Server Analysis Services, kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz filtrować, kliknij pozycję Konfigurowanie wymiaru i w oknie dialogowym Konfigurowanie wymiaru, kliknij pozycję Konfigurowanie poziomu. W oknie dialogowym Konfigurowanie poziomu w obszarze Filtr w obszarze Wyświetlanie danych miejsce, w którym nazwa kategorii, w kolumnie po lewej stronie wybierz pozycję operacje i wpisuj wartości w kolumnie po prawej stronie, aby określić dane, które mają być używane.

Początek strony

Dostosowywanie danych w węzłach diagramu przestawnego

Po rozwinięciu węzła diagramu przestawnego w każdym węźle jest wyświetlany domyślny zestaw danych. Można wybrać dane liczbowe, które mają być wyświetlane, a także zmienić nazwę i sposób podsumowania tych danych.

Pokazywanie lub ukrywanie określonych danych

Pokazanie lub ukrycie danych liczbowych (zazwyczaj kolumny w źródle danych) powoduje zastosowanie zmiany do wszystkich węzłów na zaznaczonym diagramie przestawnym.

 1. Zaznacz dowolny węzeł diagramu przestawnego.

 2. W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie sumy zaznacz lub wyczyść pola wyboru dla danych, które chcesz odpowiednio pokazać lub ukryć.

Zmienianie sposobu podsumowywania danych numerycznych

Dane wyświetlane domyślnie w węźle diagramu przestawnego są sumą wartości z pierwszej kolumny w źródle danych. Można zmienić funkcję podsumowania z Suma na Średnia, Minimum, Maksimum lub Liczba wystąpień.

Uwaga: Nie dotyczy to źródła danych z Usług analiz programu SQL Server.

 • W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie sumy kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmienić, i wybierz odpowiednią funkcję podsumowania.

Zmienianie nazw elementów na listach Dodawanie kategorii i Dodawanie sumy

 1. W oknie Diagram przestawny w obszarze Dodawanie kategorii lub Dodawanie sumy kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj kolumnę.

 2. Wpisz nową nazwę w polu Nazwa w oknie dialogowym Konfigurowanie kolumny.

  Aby przywrócić nazwę oryginalną, kliknij przycisk Użyj nazwy źródła.

Początek strony

Ograniczanie liczby węzłów na poszczególnych poziomach

Można określić liczbę węzłów, które mają być wyświetlane na danym poziomie lub na wszystkich poziomach diagramu przestawnego. Ta opcja jest przydatna podczas pracy z dużymi arkuszami, tabelami lub widokami, jeśli nie jest konieczne wyświetlenie wszystkich danych podzielonych na węzły.

Można na przykład wyświetlić tylko pierwsze pięć węzłów na poziomie powiązanym ze sprzedawcami lub pierwsze dwadzieścia węzłów na poziomie dotyczącym zamówień.

Ograniczanie liczby węzłów wyświetlanych na wszystkich poziomach

 1. Kliknij węzeł najwyższego poziomu diagramu przestawnego, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Diagram przestawny w grupie Dane kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Opcje danych.

 3. W oknie dialogowym Opcje diagramu przestawnego w obszarze Opcje danych zaznacz pole wyboru Ogranicz liczbę elementów w każdym podziale.

 4. W polu Maksymalna liczba elementów wpisz maksymalną liczbę wyświetlanych węzłów.

  Na każdym poziomie diagramu przestawnego zostanie wyświetlony nowy węzeł z wielokropkiem (...) na pasku tytułu. Te kształty zawierają ukryte węzły poszczególnych poziomów.

Ograniczanie liczby węzłów wyświetlanych na określonym poziomie

 1. Na diagramie zaznacz kształt podziału dla poziomu, który chcesz ograniczyć.

 2. Na karcie Diagram przestawny w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Sortuj i filtruj.

 3. W oknie dialogowym Opcje podziału w obszarze Pokazywanie zaznacz pole wyboru Ogranicz liczbę elementów w tym podziale.

 4. W polu Maksymalna liczba elementów wpisz maksymalną liczbę wyświetlanych węzłów.

  Na diagramie przestawnym zostanie wyświetlony nowy węzeł z wielokropkiem (...) na pasku tytułu. Ten kształt zawiera ukryte dane tego poziomu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×