Tworzenie blogu w usłudze SharePoint Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie blogu w usłudze SharePoint Online z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Dzięki usłudze SharePoint Online możesz uczynić swój blog łatwiej dostępnym dla czytelników z wadami wzroku lub słuchu bądź upośledzonych ruchowo.

Na przykład możesz użyć szablonu, który zawiera czcionki i kolory poprawiające czytelność. W poszczególnych wpisach w blogu i na innych stronach możesz dodać użyteczne opisy do elementów blogu, zrozumiały tekst alternatywny do obrazów i innej zawartości multimedialnej, transkrypcje elementów audio i nie tylko.

Uwagi: 

W tym artykule

Jak użytkownicy niepełnosprawni mogą korzystać z blogu

Rozumiejąc sposób, w jaki czytelnicy niepełnosprawni korzystają z blogu, możesz uczynić swój blog łatwiej dostępnym.

 • Użytkownicy mogą używać skrótów klawiaturowych do nawigowania po blogu. Warto pozostawić elementy ekranu w ich domyślnej lokalizacji, aby domyślna kolejność tabulacji kart podczas nawigowania za pomocą klawiatury pozostała bez zmian. Dowiedz się więcej o skrótach klawiaturowych w aplikacji SharePoint Online.

 • Użytkownicy mogą używać czytnika zawartości ekranu do odczytywania na głos zawartości blogu. Używaj czytelnych i konwencjonalnych czcionek, stylów czcionek i stylów stosowania wielkich liter, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu prawidłowe i wydajne interpretowanie stron. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w usłudze SharePoint Online.

Stosowanie szablonu blogu z ułatwieniami dostępu

Zwiększ zakres ułatwień dostępu swojego blogu dla wszystkich użytkowników, starannie dobierając motyw wizualny witryny. Szablon „Biuro” to domyślny szablon dla wszystkich nowych witryn usługi SharePoint Online i jest to motyw z ułatwieniami dostępu.

Szablon Biuro optymalizuje balans kolorów oraz kontrast między tekstem a tłem. Witryny korzystające z tego szablonu są bardziej czytelne dla użytkowników z wadami wzroku, takimi jak niedowidzenie czy nierozróżnianie kolorów.

Szablon Biuro możesz zastosować do swojego blogu w dowolnej chwili. Możesz też zmienić układy lub kolory używane w linkach, nagłówkach i innych elementach tekstowych.

 1. Zaloguj się do witryny usługi SharePoint Online, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Aby otworzyć galerię szablonów stylów, przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Zmień wygląd.

 3. Wybierz szablon, którego chcesz użyć. Szablon „Biuro” został zaprojektowany z myślą o jak największym zakresie ułatwień dostępu.

 4. Przejrzyj szczegóły szablonu na następnej stronie. Jeśli chcesz, zmień obraz tła, schemat kolorów, układ witryny (z lewym paskiem nawigacyjnym lub bez niego) oraz czcionki nagłówków i treści. Te zmiany wpływają na korzystanie z szablonu i zostaną zastosowane do wszystkich stron w blogu.

 5. Aby wyświetlić podgląd szablonu w witrynie blogu, wybierz link Przetestuj.

 6. Na stronie Podgląd projektu sprawdź, jak szablon współdziała z blogiem.

 7. Aby zastosować szablon, wybierz link Tak, zachowaj projekt . Aby wprowadzić dalsze zmiany do wybranego szablonu, powróć do poprzedniej strony, wybierając link Nie, nie podoba mi się.

  Aby powrócić do galerii szablonów i wybrać inny szablon, wybierz link Zacznij od nowa.

Dostosowywanie logo i dodawanie tekstu alternatywnego

Wszystkie nowe witryny usługi SharePoint Online, łącznie z witrynami blogów, mają domyślne logo zastępcze. W dowolnej chwili możesz zastąpić to logo i dodać do niego tekst alternatywny.

 1. Zaloguj się do witryny usługi SharePoint Online, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Wygląd i działanie wybierz link Tytuł, opis i logo.

 4. W obszarze Wstaw Logo wybierz link Z komputera.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie dokumentu wybierz przycisk Wybierz plik.

 6. Aby znaleźć odpowiedni obraz logo dla blogu, przejrzyj pliki na komputerze, zaznacz obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby przekazać wybrany obraz jako logo blogu, naciśnij klawisze Alt+O.

 8. Przejdź do pola Wprowadź opis i wpisz tekst alternatywny opisujący obraz logo.

 9. Aby zapisać obraz i tekst alternatywny, naciśnij klawisze Alt+O.

  Uwaga: Logo automatycznie stanie się linkiem do strony głównej witryny blogu w usłudze SharePoint Online. Nie można zmienić tego linku.

Dodawanie kategorii do elementów blogu

Blog w usłudze SharePoint Online jest witryną internetową zawierającą listy i biblioteki, które możesz kategoryzować w dowolny sposób. Kategorie ułatwiają organizowanie wpisów i innej zawartości na listach i w bibliotekach w witrynie blogu. Centralnym elementem blogu jest lista wpisów w blogu. Witryna blogu może zawierać wiele innych list, na przykład listę linków do innych blogów. Blog może również zawierać bibliotekę na zdjęcia lub dokumentację.

Kategorie są szczególnie przydatne, jeśli tworzysz wpisy na różne tematy lub do różnych celów. Gdy wpisy są uporządkowane według kategorii, ułatwia to czytelnikom odnalezienie interesujących ich wpisów poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu na liście Kategorie.

Zrozumiałe opisy ułatwiają czytelnikom zrozumienie przeznaczenia list, bibliotek i kategorii. To zwiększa zakres ułatwień dostępu blogu.

 1. Zaloguj się do witryny usługi SharePoint Online, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. . W obszarze Administracja witryny wybierz link Biblioteki i listy witryny.

 4. Na stronie Biblioteki i listy witryny wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać opis do listy wpisów, wybierz link Dostosuj „Wpisy”.

  • Aby dodać opis do biblioteki zdjęć, wybierz link Dostosuj „Zdjęcia”.

  • Aby dodać opis do biblioteki innych zasobów, wybierz link Dostosuj „Elementy zawartości witryny”.

  • Aby dodać opis do kategorii, wybierz link Dostosuj „Kategorie”.

 5. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz link Nazwa listy, opis i nawigacja.

 6. W polu tekstowym Opis zamień tekst symbolu zastępczego na zawartość, która najlepiej opisuje dany element.

 7. Wybierz przycisk Zapisz i naciśnij klawisz Enter.

Porady dotyczące ułatwiania dostępu do zawartości

Gdy dodajesz tekst do blogu, ułatw dostęp do treści, używając czcionek, nagłówków i hiperlinków.

Używanie stylów czcionek w celu zapewnienia czytelności

Uważaj na to, jak używasz krojów, rozmiarów i odmian czcionek oraz wielkich liter. Bierz pod uwagę czytelność dla użytkowników z wadami wzroku i korzystających z czytnika zawartości ekranu.

 • W witrynie blogu używaj prostych czcionek i nie używaj więcej niż dwóch lub trzech krojów czcionki.

 • Nie ustawiaj stałego rozmiaru czcionki, na przykład 14 punktów. Zamiast tego używaj stylów, na przykład takiego jak Normalny. Stały rozmiar czcionki może kolidować z innymi elementami na ekranie, zwłaszcza w przypadku powiększenia lub pomniejszenia zawartości ekranu. Przykładowo może to powodować nakładanie się wierszy tekstu na kolumny lub znikanie tekstu.

 • Zamiast stosowania pogrubienia (Ctrl+B) lub kursywy (Ctrl+I) wybierz styl Uwydatnienie lub Akcent na karcie wstążki Formatowanie tekstu w grupie Style. Te style zawierają informacje dotyczące wyglądu czcionki i jej znaczenia. Przykładowo styl Uwydatnienie stosuje do zaznaczonego tekstu kursywę, a czytniki zawartości ekranu odczytują na głos słowo „uwydatnienie”.

 • Używaj wielkich liter tylko na początku zdań. Długie ciągi wielkich liter mogą być trudne do odczytania. Ponadto czytniki zawartości ekranu nie odczytują wielkich liter w inny sposób, więc użytkownik nie wychwyci różnicy w tekście, którą chcesz zaznaczyć.

Dodawanie nagłówków w celu ułatwienia przeglądania zawartości

Wielu użytkowników woli przeglądać zawartość Internetu pobieżnie, a wczytywać się jedynie w zawartość, która szczególnie ich interesuje. Ponadto czytniki zawartości ekranu odczytują na głos nagłówki, aby ułatwić użytkownikom szybkie przeglądanie i znajdowanie odpowiednich informacji.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu lub strony w polu Tekst podstawowy zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem.

 2. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Style wybierz odpowiedni poziom nagłówka.

  Uwaga: Nagłówki są hierarchiczne. Styl Nagłówek 1 jest zazwyczaj nagłówkiem najwyższego poziomu. Nagłówek 2 jest nagłówkiem drugorzędnym. Nagłówek 3 może być używany jako podnagłówki i w dokumencie zawsze poprzedzony jest przynajmniej jednym Nagłówkiem 2.

Tworzenie opisowych hiperlinków

Czytniki zawartości ekranu odczytują na głos tekst wyświetlany hiperlinku. Należy zadbać o to, aby ten tekst był zrozumiały. Tekst wyświetlany powinien przekazywać odbiorcy przydatne informacje dotyczące lokalizacji docelowej linku.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić hiperlink.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstaw hiperlink, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link, a następnie pozycję Z adresu.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst linku. Najbardziej przydatnym tekstem wyświetlanym linku jest często nazwa witryny internetowej, tytuł strony lub tematyka. Unikaj tekstu linku, który przekazuje niewiele informacji lub wcale, na przykład „Kliknij tutaj”.

 4. W polu Adres linku wpisz lub wklej adres docelowej witryny internetowej.

  Uwaga: Aby upewnić się, że link działa prawidłowo, wybierz pozycję Wypróbuj łącze.

 5. Po zakończeniu wybierz pozycję OK.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i multimediów

Podczas dodawania do blogu obiektów wizualnych, takich jak zdjęcia czy inne obrazy, używaj tekstu alternatywnego opisującego obraz. Formatuj tabele tak, aby czytniki ekranu mogły je prawidłowo interpretować. Dodawaj podpisy kodowane do klipów wideo i transkrypcje do obiektów audio i wideo. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie obrazów i multimediów z ułatwieniami dostępu do witryny.

Ułatwianie nawigowania po tabelach

Aby ułatwić nawigowanie po tabelach, zadbaj o ich prostotę (nie używaj komórek dzielonych ani scalonych). Ponadto warto przypisać styl do wiersza nagłówka i dodać nagłówki kolumn.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz dodać tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele wybierz pozycję Tabela, a następnie pozycję Wstaw tabelę.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie tabeli wpisz w dwóch polach tekstowych liczbę kolumn i liczbę wierszy. Przejdź klawiszem Tab do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter. Tabela zostanie wyświetlona w polu Tekst podstawowy.

 4. Sformatuj tabelę, aby zwiększyć jej zakres ułatwień dostępu.

  • Określ wiersz nagłówka.

   Na karcie Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka, a w razie potrzeby pole wyboru Pierwsza kolumna.

  • Dodaj etykiety do każdego nagłówka kolumny.

  • Dodaj krótki opis tabeli jako podpis.

   Na karcie Układ tabeli w grupie Właściwości wpisz opis w polu tekstowym Podsumowanie.

 5. Podczas ustalania szerokości kolumn i wysokości wierszy używaj rozmiarów proporcjonalnych z wartościami procentowymi, a nie punktowymi lub w pikselach. Dzięki temu tabela będzie poprawnie skalowana bez względu na wartość przybliżenia na urządzeniu użytkownika.

  • Na karcie Układ tabeli w grupie Szerokość i wysokość wpisz wartości procentowe w polach Szerokość kolumny i Wysokość wiersza. Wpisz znak procentu (%) po każdej wartości.

  • W razie potrzeby wartości procentowe możesz również wpisać w polach Szerokość tabeli i Wysokość tabeli.

Dodawanie podpisów do obiektów audio i wideo

Każdy klip wideo dodany do blogu powinien zawierać podpisy kodowane. Podpisy kodowane są istotne dla użytkowników z wadami słuchu. Podpisy kodowane mogą ułatwić przetwarzanie informacji słownych osobom, dla których dany język nie jest językiem ojczystym, oraz osobom korzystającym z różnych audiowizualnych stylów nauki. Klipy audio dodawane do blogu powinny zawierać transkrypcje dla użytkowników z wadami słuchu. Zarówno klipy wideo, jak i klipy audio powinny być oznaczone tekstem alternatywnym.

 • W trybie edycji wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz dodać klip wideo.

 • Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia wybierz pozycję Wideo i audio, a następnie pozycję Z komputera, Osadź, Z programu SharePoint lub Z adresu.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć, wybrać, a następnie wstawić klip wideo lub audio do blogu.

Blog programu SharePoint możesz uczynić łatwiej dostępnym dla czytelników z wadami wzroku lub słuchu bądź upośledzonych ruchowo.

Na przykład możesz użyć szablonu, który zawiera czcionki i kolory poprawiające czytelność. W poszczególnych wpisach w blogu i na innych stronach możesz dodać użyteczne opisy do elementów blogu, zrozumiały tekst alternatywny do obrazów i innej zawartości multimedialnej, transkrypcje elementów audio i nie tylko.

Uwagi: 

 • Blog programu SharePoint musi znajdować się w witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie witryny programu SharePoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych i Tworzenie blogu.

 • Podczas korzystania z aplikacji SharePoint zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja SharePoint działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji SharePoint.

W tym temacie

Jak użytkownicy niepełnosprawni mogą korzystać z blogu

Rozumiejąc sposób, w jaki czytelnicy niepełnosprawni korzystają z blogu, możesz uczynić swój blog łatwiej dostępnym:

 • Użytkownicy mogą używać skrótów klawiaturowych do nawigowania po blogu. Warto pozostawić domyślne położenie elementów ekranu, aby kolejność tabulacji podczas nawigowania za pomocą klawiatury pozostała bez zmian. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Skróty klawiaturowe w programie SharePoint.

 • Użytkownicy mogą używać czytnika zawartości ekranu do odczytywania na głos zawartości blogu. Używaj czytelnych i konwencjonalnych czcionek, stylów czcionek i stylów stosowania wielkich liter, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu prawidłowe i wydajne interpretowanie stron. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie czytnika zawartości ekranu w blogu utworzonym w programie SharePoint.

Stosowanie szablonu blogu z ułatwieniami dostępu

Zwiększ zakres ułatwień dostępu swojego blogu dla wszystkich użytkowników, starannie dobierając motyw wizualny witryny. Szablon Biuro to domyślny szablon dla wszystkich nowych witryn programu SharePoint i jest to motyw z ułatwieniami dostępu.

Szablon Biuro optymalizuje balans kolorów oraz kontrast między tekstem a tłem. Witryny korzystające z tego szablonu są bardziej czytelne dla użytkowników z wadami wzroku, takimi jak niedowidzenie czy nierozróżnianie kolorów.

Szablon Biuro możesz zastosować do swojego blogu w dowolnej chwili. Możesz też zmienić układy lub kolory używane w linkach, nagłówkach i innych elementach tekstowych.

 1. Zaloguj się do witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Aby otworzyć galerię szablonów stylów, przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Zmień wygląd.

 3. Wybierz szablon, którego chcesz użyć. Szablon Biuro został zaprojektowany z myślą o jak największym zakresie ułatwień dostępu.

 4. Przejrzyj szczegóły szablonu. Jeśli chcesz, zmień obraz tła, schemat kolorów, układ witryny oraz czcionki nagłówków i treści. Te zmiany wpływają na korzystanie z szablonu i zostaną zastosowane do wszystkich stron w blogu.

 5. Aby wyświetlić podgląd szablonu w witrynie blogu, wybierz pozycję Przetestuj.

 6. Na stronie Podgląd projektu sprawdź, jak szablon współdziała z blogiem.

 7. Aby zastosować szablon, wybierz pozycję Tak, zachowaj projekt. Aby wprowadzić dalsze zmiany do wybranego szablonu, powróć do poprzedniej strony, wybierając pozycję Nie, nie podoba mi się.

Aby powrócić do galerii szablonów i wybrać inny szablon, wybierz pozycję Zacznij od nowa.

Dostosowywanie logo i dodawanie tekstu alternatywnego

Wszystkie nowe witryny programu SharePoint, łącznie z blogami, mają domyślne logo zastępcze. W dowolnej chwili możesz zastąpić to logo i dodać do niego tekst alternatywny.

 1. Zaloguj się do witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Wygląd i działanie wybierz pozycję Tytuł, opis i logo.

 4. W obszarze Wstaw Logo wybierz pozycję Z komputera.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie dokumentu wybierz przycisk Wybierz plik.

 6. Aby znaleźć odpowiedni obraz logo dla blogu, przejrzyj pliki na komputerze, zaznacz obraz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby przekazać wybrany obraz jako logo blogu, naciśnij klawisze Alt+O.

 8. Przejdź do pola Wprowadź opis i wpisz tekst alternatywny opisujący obraz logo.

 9. Aby zapisać obraz i tekst alternatywny, naciśnij klawisze Alt+O.

Uwaga: Logo automatycznie stanie się linkiem do strony głównej blogu programu SharePoint. Nie można zmienić tego linku.

Dodawanie kategorii do elementów blogu

Blog programu SharePoint zawiera listy i biblioteki, które możesz kategoryzować w dowolny sposób. Kategorie ułatwiają organizowanie wpisów i innej zawartości na listach i w bibliotekach blogu. Centralnym elementem blogu jest lista wpisów w blogu. Witryna blogu może zawierać wiele innych list, na przykład listę linków do innych blogów. Blog może również zawierać bibliotekę na zdjęcia lub dokumentację.

Kategorie są szczególnie przydatne, jeśli tworzysz wpisy na różne tematy lub do różnych celów. Gdy wpisy są uporządkowane według kategorii, ułatwia to czytelnikom odnalezienie interesujących ich wpisów przez zaznaczenie odpowiedniego elementu na liście Kategorie.

Zrozumiałe opisy ułatwiają czytelnikom zrozumienie przeznaczenia list, bibliotek i kategorii. To zwiększa zakres ułatwień dostępu blogu.

 1. Zaloguj się do witryny programu SharePoint, a następnie przejdź do strony swojego blogu.

 2. Przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego w prawym górnym rogu) i wybierz polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja witryny wybierz link Biblioteki i listy witryny.

 4. Na stronie Biblioteki i listy witryny wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać opis do listy wpisów, wybierz pozycję Dostosuj „Wpisy”.

  • Aby dodać opis do biblioteki zdjęć, wybierz pozycję Dostosuj „Zdjęcia”.

  • Aby dodać opis do biblioteki innych zasobów, wybierz pozycję Dostosuj „Elementy zawartości witryny”.

  • Aby dodać opis do kategorii, wybierz pozycję Dostosuj „Kategorie”.

 5. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Nazwa listy, opis i nawigacja.

 6. W polu tekstowym Opis zamień tekst symbolu zastępczego na zawartość, która najlepiej opisuje dany element.

 7. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porady dotyczące ułatwiania dostępu do zawartości

Gdy dodajesz tekst do blogu, ułatw dostęp do treści, używając czcionek, nagłówków i hiperlinków.

Używanie stylów czcionek w celu zapewnienia czytelności

Uważaj na to, jak używasz krojów, rozmiarów i odmian czcionek oraz wielkich liter. Bierz pod uwagę czytelność dla użytkowników z wadami wzroku i korzystających z czytnika zawartości ekranu.

 • W blogu używaj prostych czcionek i nie używaj więcej niż dwóch lub trzech krojów czcionki.

 • Nie ustawiaj stałego rozmiaru czcionki, na przykład 14 punktów. Zamiast tego używaj stylów, na przykład takiego jak Normalny. Stały rozmiar czcionki może kolidować z innymi elementami na ekranie, zwłaszcza w przypadku powiększenia lub pomniejszenia zawartości ekranu. Przykładowo może to powodować nakładanie się wierszy tekstu na kolumny lub znikanie tekstu.

 • Zamiast stosowania pogrubienia (Ctrl+B) lub kursywy (Ctrl+I) wybierz styl Uwydatnienie lub Akcent na karcie wstążki Formatowanie tekstu w grupie Style. Te style zawierają informacje dotyczące wyglądu czcionki i jej znaczenia. Przykładowo styl Uwydatnienie stosuje do zaznaczonego tekstu kursywę, a czytniki zawartości ekranu odczytują na głos słowo „uwydatnienie”.

 • Używaj wielkich liter tylko na początku zdań. Długie ciągi wielkich liter mogą być trudne do odczytania. Ponadto czytniki zawartości ekranu nie odczytują wielkich liter w inny sposób, więc użytkownik nie wychwyci różnicy w tekście, którą chcesz zaznaczyć.

Dodawanie nagłówków w celu ułatwienia przeglądania zawartości

Wielu użytkowników woli przeglądać zawartość Internetu pobieżnie, a wczytywać się jedynie w zawartość, która szczególnie ich interesuje. Ponadto czytniki zawartości ekranu odczytują na głos nagłówki, aby ułatwić użytkownikom szybkie przeglądanie i znajdowanie odpowiednich informacji.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu lub strony w polu Tekst podstawowy zaznacz tekst, który ma być nagłówkiem.

 2. Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Style wybierz odpowiedni poziom nagłówka.

Uwaga: Nagłówki są hierarchiczne. Styl Nagłówek 1 jest zazwyczaj nagłówkiem najwyższego poziomu. Nagłówek 2 jest nagłówkiem drugorzędnym. Nagłówek 3 może być używany jako podnagłówki i w dokumencie musi zawsze być poprzedzony przynajmniej jednym Nagłówkiem 2.

Tworzenie opisowych hiperlinków

Czytniki zawartości ekranu odczytują na głos tekst wyświetlany hiperlinku. Należy zadbać o to, aby ten tekst był zrozumiały. Tekst wyświetlany powinien przekazywać odbiorcy przydatne informacje dotyczące lokalizacji docelowej linku.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz umieścić hiperlink.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Wstawianie hiperlinku, na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link, a następnie pozycję Z adresu.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst linku. Najbardziej przydatnym tekstem wyświetlanym linku jest często nazwa witryny internetowej, tytuł strony lub tematyka. Unikaj tekstu linku, który przekazuje niewiele informacji lub wcale, na przykład „Kliknij tutaj”.

 4. W polu Adres linku wpisz lub wklej adres docelowej witryny internetowej.

  Uwaga: Aby upewnić się, że link działa prawidłowo, wybierz pozycję Wypróbuj łącze.

 5. Po zakończeniu wybierz pozycję OK.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i multimediów

Podczas dodawania do blogu obiektów wizualnych, takich jak obrazy, używaj tekstu alternatywnego opisującego obraz. Formatuj tabele tak, aby czytniki ekranu mogły je prawidłowo interpretować. Dodawaj podpisy kodowane do klipów wideo i transkrypcje do obiektów audio i wideo. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie obrazów i multimediów z ułatwieniami dostępu do witryny programu SharePoint.

Ułatwianie nawigowania po tabelach

Aby ułatwić nawigowanie po tabelach, zadbaj o ich prostotę (nie używaj komórek dzielonych ani scalonych). Ponadto warto przypisać styl do wiersza nagłówka i dodać nagłówki kolumn.

 1. W trybie edycji wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz dodać tabelę.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele wybierz pozycję Tabela, a następnie pozycję Wstaw tabelę.

 3. W oknie dialogowym Wstawianie tabeli wpisz w dwóch polach tekstowych liczbę kolumn i liczbę wierszy. Przejdź klawiszem Tab do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter. Tabela zostanie wyświetlona w polu Tekst podstawowy.

 4. Na karcie Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka, a w razie potrzeby pole wyboru Pierwsza kolumna, aby określić wiersz nagłówka.

 5. Dodaj etykiety do każdego nagłówka kolumny.

 6. Dodaj krótki opis tabeli w postaci podpisu. Na karcie Układ tabeli w grupie Właściwości wpisz opis w polu tekstowym Podsumowanie.

 7. Na karcie Układ tabeli w grupie Szerokość i wysokość wpisz wartości procentowe w polach Szerokość kolumny i Wysokość wiersza. Wpisz znak procentu (%) po każdej wartości.

  Uwaga: Podczas ustalania szerokości kolumn i wysokości wierszy używaj rozmiarów proporcjonalnych z wartościami procentowymi, a nie punktowymi lub w pikselach. Dzięki temu tabela będzie poprawnie skalowana bez względu na wartość przybliżenia na urządzeniu użytkownika.

 8. W razie potrzeby wartości procentowe możesz również wpisać w polach Szerokość tabeli i Wysokość tabeli.

Dodawanie podpisów do obiektów audio i wideo

Każdy klip wideo dodany do blogu powinien zawierać podpisy kodowane. Podpisy kodowane są istotne dla użytkowników z wadami słuchu. Podpisy kodowane mogą ułatwić przetwarzanie informacji słownych osobom, dla których dany język nie jest językiem ojczystym, oraz osobom korzystającym z różnych audiowizualnych stylów nauki. Klipy audio dodawane do blogu powinny zawierać transkrypcje dla użytkowników z wadami słuchu. Zarówno klipy wideo, jak i klipy audio powinny być oznaczone tekstem alternatywnym.

 1. W trybie edycji strony lub wpisu w blogu w polu Tekst podstawowy umieść fokus w miejscu, w którym chcesz dodać klip wideo.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Multimedia wybierz pozycję Wideo i audio, a następnie pozycję Z komputera, Osadź, Z programu SharePoint lub Z adresu.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć, wybrać, a następnie wstawić klip wideo lub audio do blogu.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×