Przejdź do głównej zawartości

TEKST, funkcja

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja TEKST umożliwia zmianę sposobu wyświetlania liczby przez zastosowanie do niej formatowania za pomocą kodów formatów. Jest to przydatne w sytuacjach, w których chcesz wyświetlić liczby w bardziej czytelnym formacie lub połączyć liczby z tekstem lub symbolami.

Uwaga: Funkcja TEKST przekonwertuje liczby na tekst, co może utrudniać odwoływanie się do nich w dalszych obliczeniach. Warto zachować oryginalną wartość w jednej komórce, a funkcji TEKST użyć w innej komórce. Jeśli później zajdzie konieczność utworzenia innych formuł, odwołuj się zawsze do oryginalnej wartości, a nie do wyniku funkcji TEKST.

Składnia

TEKST(wartość;format_tekst)

W składni funkcji TEKST występują następujące argumenty:

Nazwa argumentu

Opis

wartość

Wartość liczbowa, która ma zostać przekonwertowana na tekst.

format_tekst

Ciąg tekstowy definiujący formatowanie, które ma zostać zastosowane do podanej wartości.

Omówienie

Mówiąc najprościej, działanie funkcji TEKST jest następujące:

 • =TEKST(wartość, którą chcesz sformatować; "Kod formatu, który chcesz zastosować")

Poniżej przedstawiono kilka popularnych przykładów, które można skopiować bezpośrednio do programu Excel, aby je samodzielnie wypróbować. Zwróć uwagę na kody formatów w cudzysłowie.

Formuła

Opis

=TEKST(1234,567;"# ##0,00 zł")

Zapis walutowy z separatorem tysięcy w postaci spacji i dwoma miejscami dziesiętnymi, na przykład 1 234,57 zł. Zwróć uwagę, że program Excel zaokrągla wartość do dwóch miejsc dziesiętnych.

=TEKST(DZIŚ();"RR-MM-DD")

Dzisiejsza data w formacie RR-MM-DD, na przykład 12-03-14

=TEKST(DZIŚ();"DDDD")

Dzisiejszy dzień tygodnia, na przykład poniedziałek

=TEKST(TERAZ();"G:MM AM/PM")

Bieżący czas, na przykład 1:29 PM

=TEKST(0,285;"0,0%")

Zapis procentowy, na przykład 28,5%

= TEXT(4.34,"# ?/?")

Wartość ułamkowa, na przykład 4 1/3

=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(TEKST(0,34;"# ?/?"))

Wartość ułamkowa, na przykład 1/3 Zauważ, że ta funkcja korzysta z funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY w celu usunięcia spacji wiodącej w wartości dziesiętnej.

=TEKST(12200000;"0,00E+00")

Wartość w notacji wykładniczej, na przykład 1,22E+07

=TEKST(1234567898;"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Format specjalny (numer telefonu), na przykład (123) 456-7898

=TEKST(1234;"0000000")

Dodawanie zer wiodących (0), na przykład 0001234

=TEKST(123456;"##0° 00' 00''")

Format niestandardowy — szerokość/długość geograficzna

Uwaga: Mimo że za pomocą funkcji tekst umożliwiające wprowadzanie zmian formatowania, nie jest jedynym sposobem. Możesz zmienić format bez formuły, naciskając klawisze CTRL + 1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC + 1 na komputerze Mac), a następnie wybierz żądany format Formatowanie komórek > okno dialogowe numer.

Pobierz nasze przykłady

Możesz pobrać skoroszyt przykład z wszystkich przykładów funkcji tekst, który można znaleźć w tym artykule, a także niektóre dodatki. Można wykonać opisane czynności, lub Utwórz własny tekst kody formatów.

Przykłady funkcji Pobierz tekst programu Excel

Inne dostępne kody formatów

W oknie dialogowym Formatowanie komórek można znaleźć inne dostępne kody formatów:

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+1 ( Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +1 na komputerze Mac), aby wyświetlić okno dialogowe Formatowanie komórek.

 2. Na karcie Liczby wybierz żądany format.

 3. Wybierz opcję Niestandardowe.

 4. Żądany kod formatu jest teraz wyświetlany w polu Typ. W tym przypadku zaznacz wszystkie elementy znajdujące się w polu Typ z wyjątkiem średnika (;) i symbolu @. W poniższym przykładzie zaznaczono i skopiowano tylko ciąg rr-mm-dd.

 5. Naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować kod formatu, a następnie naciśnij przycisk Anuluj w celu zamknięcia okna dialogowego Formatowanie komórek.

 6. Teraz wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl+V, aby wkleić kod formatu do formuły TEKST, na przykład: =TEKST(B2;"rr-mm-dd"). Pamiętaj, aby kod formatu wkleić między znakami cudzysłowu ("kod formatu"). W przeciwnym razie w programie Excel zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Przykład użycia okna dialogowego Format > Komórki > Liczba > Niestandardowe w celu skorzystania z ciągów formatów utworzonych w programie Excel.

Kody formatów według kategorii

Poniżej przedstawiono kilka przykładów zastosowania do wartości różnych formatów liczb, korzystając z okna dialogowego Formatowanie komórek. Użyj opcji Niestandardowe, aby skopiować te kody formatów do swojej funkcji TEKST.

Dlaczego program Excel usuwa zera wiodące?

Aby wyszukać liczby wprowadzane w komórkach, nie liczby, które wyglądają tekstu, takie jak numery części lub w wersji przygotowaniu programu Excel. Aby zachować zera wiodące, sformatuj zakresu wejściowego jako tekst, przed Wklej lub wpisz wartości. Zaznaczanie kolumny lub zakresu, gdzie będzie wprowadzenie wartości, następnie użyj klawiszy CTRL + 1 do Format > komórek okno dialogowe i na numer karty wybierz tekst. Teraz Excel powoduje, że usługi interlinii 0.

Jeśli dane zostały już wprowadzone, a zera wiodące zostały usunięte w programie Excel, możesz użyć funkcji TEKST, aby dodać je ponownie. Odwołując się do wartości w górnej komórce, użyj formuły =TEKST(wartość;"00000"), gdzie liczba cyfr 0 w formule odpowiada całkowitej liczbie potrzebnych znaków, a następnie skopiuj i wklej do pozostałej części zakresu.

Przykłady stosowania funkcji TEKST do formatowania zer wiodących. =TEKST(A2;"00000")

Jeśli z jakiejś przyczyny chcesz przekonwertować wartości tekstowe z powrotem na liczby, możesz pomnożyć je przez 1, na przykład =D4*1, lub użyć podwójnego operatora jednoargumentowego (--), na przykład =--D4.

W programie Excel tysiące są oddzielane znakami spacji, jeśli format zawiera znak spacji między znakami liczb (#) lub zerami. Jeśli na przykład ciąg formatu ma postać "# ###", program Excel wyświetli liczbę 12200000 w postaci 12 200 000.

Znak spacji występujący po symbolu zastępczym cyfry powoduje przeskalowanie liczby przez wielokrotność jednego tysiąca. Jeśli na przykład ciąg formatu ma postać "# ###,0 ", program Excel wyświetli liczbę 12200000 w postaci 12 200,0.

Przykłady funkcji TEKST z użyciem separatora tysięcy

Uwagi: 

 • Symbol będący separatorem tysięcy zależy od ustawień regionalnych. W Polsce jest to spacja, ale w innych ustawieniach regionalnych może to być kropka (.).

 • Separator tysięcy jest dostępny w formacie liczbowym, walutowym i księgowym.

Poniżej przedstawiono przykłady standardowych formatów liczbowych (tylko separator tysięcy i liczba miejsc dziesiętnych), walutowych i księgowych. Format walutowy pozwala na wstawienie wybranego symbolu waluty i wyrównanie go obok wartości, natomiast w formacie księgowym symbol waluty będzie wyrównany do lewej strony komórki, a wartość do prawej. Zauważ różnicę w znajdujących się poniżej kodach formatów walutowych i księgowych. W formacie księgowym do wstawienia odstępu między symbolem waluty i wartością jest stosowany znak gwiazdki (*).

Przykłady funkcji TEKST z formatami Liczba, Waluta i Księgowe

Aby znaleźć kod formatu odpowiadający symbolowi waluty, naciśnij najpierw klawisze Ctrl+1 (lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +1 na komputerze Mac), wybierz żądany format, a następnie wybierz symbol z menu rozwijanego Symbol:

Wybieranie symbolu waluty w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Następnie kliknij pozycję Niestandardowe w sekcji Kategoria po lewej stronie i skopiuj kod formatu razem z symbolem waluty.

Funkcja TEKST — waluta niestandardowa z symbolem

Uwaga: Funkcja TEKST nie obsługuje formatowania kolorów, dlatego po skopiowaniu z okna dialogowego Formatowanie komórek kodu formatu liczbowego zawierającego kolor, na przykład: # ##0,00 zł;[Czerwony]-# ##0,00 zł, funkcja TEKST zaakceptuje kod formatu, ale nie wyświetli odpowiedniego koloru.

Można zmienić sposób wyświetlania daty za pomocą kombinacji liter M (miesiąc), D (dzień) i R (rok).

Kody formatów dnia, miesiąca i roku

W kodach formatów funkcji TEKST nie jest uwzględniana wielkość liter, więc można używać liter M lub m, D lub d, R lub r.

Mynda poleca...

Jeśli udostępniasz pliki programu Excel i raporty użytkowników z różnych krajów, może być nadać im raportu w języku. MVP od programu Excel, Mynda Treacy zawiera doskonałe rozwiązanie, w tym artykule Program Excel daty wyświetlane w różnych językach . Zawiera również przykładowego skoroszytu, który można pobrać.

Można zmienić sposób wyświetlania czasu za pomocą kombinacji liter G (godzina), M (minuta) lub S (sekunda) oraz skrótu AM/PM dla formatu 12-godzinnego.

Formaty czasu dla godzin, minut i sekund

Jeśli nie zostanie użyty skrót AM/PM (lub A/P), czas będzie wyświetlany w formacie 24-godzinnym.

W kodach formatów funkcji TEKST nie jest rozróżniana wielkość liter, dlatego można używać liter G lub g, M lub m, S lub s oraz skrótu AM/PM lub am/pm.

Można zmienić sposób wyświetlania wartości dziesiętnych za pomocą kodów formatów ze znakiem procenta (%).

Kody formatów dla procentów

Można zmienić sposób wyświetlania wartości dziesiętnych za pomocą kodów formatów ze znakiem ułamka (?/?).

Kody formatów dla ułamków

Notacja wykładnicza to sposób wyświetlania liczb jako liczb z zakresu od 1 do 10 pomnożonych przez potęgę liczby 10. Jest to często używany sposób skróconego wyświetlania dużych liczb.

Kody formatu dla notacji wykładniczej

Program Excel udostępnia 4 specjalne formaty:

 • Kod pocztowy — "00-000"

 • Numer telefonu — 6 cyfr — "[<=999999]###-###;(###) ###-###"

 • Numer telefonu — 7 cyfr — "[<=9999999]###-##-##;(###) ###-##-##"

 • Numer PESEL — "00000000000"

Formaty specjalne funkcji TEKST

Formaty specjalne będą się różnić w zależności od ustawień regionalnych, ale jeśli dla konkretnych ustawień regionalnych nie ma żadnych formatów specjalnych lub jeśli nie spełniają one Twoich potrzeb, możesz utworzyć własne, korzystając z okna dialogowego Formatowanie komórek > Niestandardowe.

Typowy scenariusz

Funkcja tekst jest rzadko używana samodzielnie, a jest najczęściej używana w połączeniu z inną. Załóżmy, że chcesz połączyć tekst i liczby wartości, takich jak "sprawozdanie drukowane: 12-03-14", lub "Zysk tygodniowy: $66,348.72". Można wpisać który w programie Excel ręcznie, ale, że defeats przeznaczenie o program Excel zrobił to za Ciebie. Niestety podczas łączenia tekstu i liczb sformatowanych, takie jak daty, godziny, waluty, itd., program Excel nie wie, jak ma być wyświetlane, więc go pomija formatowania liczb. To jest miejsce, w którym tekst , funkcja cenne, ponieważ umożliwia wymuszenie formatowanie wartości satysfakcjonujący przy użyciu kodu formatu, takie jak "MM-DD/RR" dla formatu daty w programie Excel.

W poniższym przykładzie, pojawi się, co się stanie, jeśli próby dołączenia tekst i liczby bez użycia funkcji tekst . W tym przypadku użyto programu handlowe "i" (&) służy do łączenia ciąg tekstowy znak spacji (""), a wartości = A2 & "" & B2.

Przykład łączenia tekstów bez funkcji TEKST

Jak widać, program Excel usunął formatowanie z daty w komórce B2. W następnym przykładzie zobaczysz, jak funkcja TEKST umożliwia zastosowanie odpowiedniego formatu.

Przykład łączenia tekstów za pomocą funkcji TEKST

Nasza zaktualizowana formuła wygląda następująco:

 • Komórka C2:=A2&" "&TEKST(B2;"dd-mm-rr") — format daty

Często zadawane pytania

Niestety nie można wykonać przy użyciu funkcji tekst , należy używać Visual Basic for Applications (VBA) kodu. Metoda występują następujące łącze: jak przekonwertować wartości liczbowej do wyrazów angielskich w programie Excel

Tak, możesz użyć funkcji LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE i Z.WIELKIEJ.LITERY. Na przykład zastosowanie funkcji =LITERY.WIELKIE("witaj") zwróci w wyniku tekst „WITAJ”.

Tak, ale wystarczy wykonać kilka czynności. Najpierw zaznacz komórkę lub komórki, w którym chcesz, aby się zdarzyć, a następnie użyj klawiszy Ctrl + 1, aby wyświetlić Format > komórek okno dialogowe, następnie Wyrównanie > Sterowanie tekstem > zaznacz opcję Zawijaj tekst. Następnie dostosować złożonym funkcja tekstu do uwzględnienia funkcji ASCII znak(10) miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza. Może być konieczne dostosować szerokość kolumn w zależności od tego, jak wyrównanie wynik końcowy.

Przykład zastosowania funkcji TEKST z formułą ZNAK(10) w celu wstawienia podziału wiersza. ="Dzisiaj jest:"&ZNAK(10))&TEKST(DZIŚ(),"DD-MM-RR")

W tym przypadku użyto zapisu: ="Dzisiaj jest: "&ZNAK(10)&TEKST(DZIŚ();"dd-mm-rr")

Jest to tak zwana notacja wykładnicza, do której program Excel automatycznie konwertuje liczby składające się z więcej niż 12 cyfr (jeśli komórki mają format Ogólne) lub 15 cyfr (jeśli komórki mają format Liczbowe). Jeśli musisz wprowadzić długie ciągi liczbowe i nie chcesz, aby były one konwertowane, sformatuj odpowiednie komórki jako Tekstowe przed wprowadzeniem lub wklejeniem wartości do programu Excel.

Mynda poleca...

Jeśli udostępniasz pliki programu Excel i raporty użytkowników z różnych krajów, może być nadać im raportu w języku. MVP od programu Excel, Mynda Treacy zawiera doskonałe rozwiązanie, w tym artykule Program Excel daty wyświetlane w różnych językach . Zawiera również przykładowego skoroszytu, który można pobrać.

Zobacz też

Tworzenie lub usuwanie niestandardowego formatu liczb

Konwertowanie liczb przechowywanych jako tekst na liczby

Wszystkie funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×