Synchronizowanie zawartości z programu Outlook 2010 w programie SharePoint 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Biblioteki programu SharePoint, listy kontaktów, listy zadań, listy zadań projektu i niektórych rodzajów listy zewnętrznej programu SharePoint można synchronizować z programu Microsoft Outlook 2010. Ponieważ wielu użytkowników programu SharePoint 2010 także współpraca za pomocą programu Outlook 2010 i współrzędnych działań i projektów możliwość synchronizowania tych bibliotek i list może ułatwić staje się bardziej efektywne, zwłaszcza jeśli pracować w trybie offline lub nie masz dogodnego dostępu do witryn programu SharePoint przez cały czas.

W tym artykule

Wprowadzenie do synchronizowania zawartości programu SharePoint 2010 z programem Outlook 2010

Praca z zsynchronizowaną biblioteką dokumentów

Praca z zsynchronizowaną listą kontaktów

Praca z zsynchronizowaną listą zadań

Praca z zsynchronizowaną listy zewnętrznej

Dodatkowe punkty integracji

Synchronizowanie biblioteki programu SharePoint z programem Outlook 2010

Synchronizowanie listy kontaktów programu SharePoint z kontaktami programu Outlook 2010

Synchronizowanie listy zadań programu SharePoint z zadaniami programu Outlook 2010

Wprowadzenie do synchronizowania zawartości programu SharePoint 2010 z programem Outlook 2010

Biblioteki programu SharePoint, listy kontaktów, listy zadań, listy zadań projektu i niektórych rodzajów listy zewnętrznej programu SharePoint można synchronizować z programu Outlook 2010. Ponieważ wielu użytkowników programu SharePoint 2010 także współpraca za pomocą programu Outlook 2010 i współrzędnych działań i projektów możliwość synchronizowania tych bibliotek i list może ułatwić staje się bardziej efektywne, zwłaszcza jeśli pracować w trybie offline, a nie masz dogodnego dostępu do witryn programu SharePoint przez cały czas.

Do zsynchronizowania tych bibliotek i list potrzebny jest zainstalowany na komputerze klienckim program Outlook 2010 oraz uprawnienia umożliwiające współpracę w ramach biblioteki lub listy.

Więcej informacji na temat korzystania z programu SharePoint 2010 z programem Outlook 2010 można znaleźć w sekcji Zobacz też oraz w systemie Pomocy programu Outlook 2010.

Początek strony

Praca z zsynchronizowaną biblioteką dokumentów

Bibliotekę programu SharePoint można synchronizować między programem Outlook 2010 a programem SharePoint 2010. Po jej zsynchronizowaniu biblioteka jest wyświetlana jako folder w okienku nawigacji programu Outlook w obszarze Listy programu SharePoint.

W przypadku użycia funkcji Wyszukiwanie błyskawiczne program Outlook wyszukuje wszystkie zsynchronizowane dokumenty programu SharePoint. Podgląd dokumentów w okienku odczytu programu Outlook umożliwia łatwe przeglądanie wyników wyszukiwania. Otwieranie dokumentów programu SharePoint i zapisywanie w nich zmian z poziomu programu Outlook może się okazać szybsze i wygodniejsze. Przy użyciu programu Outlook można edytować dokumenty w bibliotece programu SharePoint, wyświetlać ich podgląd oraz zarządzać nimi. Ponadto można przełączać biblioteki do trybu offline, pracować z plikami pakietu Office w bibliotece, przełączać biblioteki z powrotem do trybu online, a następnie synchronizować zmiany.

Dla plików pakietu Office synchronizacja jest jednokierunkowa (jednostronna). Pliki biblioteki programu SharePoint, w których wprowadzono zmiany można pobrać do programu Outlook, natomiast nie można w programie Outlook wprowadzać zmian w plikach niepochodzących z pakietu Office i przekazywać ich z powrotem do biblioteki programu SharePoint. W przypadku pracy z programem Outlook w trybie offline można edytować pliki pakietu Office, takie jak dokumenty programu Word, arkusze kalkulacyjne programu Excel oraz prezentacje programu PowerPoint. Zmienione pliki można przekazać do biblioteki programu SharePoint po powrocie do trybu online. Program Outlook nie śledzi jednak zmian wprowadzanych w tych plikach pakietu Office w bibliotece programu SharePoint. Jeśli w plikach będą wprowadzane zmiany w trybie offline za pomocą programu Outlook, najlepiej najpierw wyewidencjonować te pliki.

Początek strony

Praca z zsynchronizowaną listą kontaktów

Listę kontaktów programu SharePoint można synchronizować między programem Outlook 2010 i programem SharePoint 2010. Umożliwia to wydajniejsze przechowywanie i udostępnianie kontaktów programu SharePoint oraz zarządzanie nimi w programie Outlook. Ponadto można przełączać listę kontaktów do trybu offline, pracować z kontaktami, przełączać je z powrotem do trybu online, a następnie synchronizować je z poziomu programu Outlook 2010 lub SharePoint 2010.

W programie Outlook 2010 zsynchronizowana lista kontaktów programu SharePoint działa tak samo, jak inne foldery kontaktów programu Outlook. Te kontakty można wyświetlać, edytować i drukować, a nawet nawiązywać z nimi połączenia przy użyciu programu Microsoft Office Communicator. Można wysyłać do nich wiadomości e-mail i wezwania na spotkania, a ponadto można korzystać z kategorii oznaczonych kolorem, przechowywać wiele numerów telefonów i adresów e-mail oraz dołączać fotografie kontaktów, wizytówki elektroniczne oraz informacje o dacie urodzin i rocznicach.

Synchronizacja listy kontaktów jest dwukierunkowa (dwustronna). Zmiany wprowadzone w tych kontaktach w programie Outlook są automatycznie synchronizowane z listą kontaktów programu SharePoint. Zmiany wprowadzone na liście kontaktów programu SharePoint są automatycznie synchronizowane z kontaktami w programie Outlook.

Po otworzeniu kontaktu programu SharePoint w programie Outlook lub otworzeniu listy kontaktów w programie SharePoint 2010 wyświetlane są najnowsze zmiany. Jeśli w programie Outlook wprowadzono zmiany w kontakcie w czasie, gdy lista kontaktów programu SharePoint była otwarta, należy odświeżyć przeglądarkę w celu wyświetlenia najnowszych zmian na liście programu SharePoint. Jeśli na liście kontaktów programu SharePoint wprowadzono zmiany w czasie, gdy kontakt był otwarty w programie Outlook, należy użyć polecenia Wyślij/Odbierz w celu wyświetlenia najnowszych zmian w kontakcie programu Outlook.

Początek strony

Praca z zsynchronizowaną listą zadań

Listę zadań programu SharePoint można synchronizować między programem Outlook 2010 i programem SharePoint 2010. Można pracować zarówno ze standardową listą zadań, jak i z listą zadań projektu, która jest podobna do standardowej listy zadań z tą różnicą, że lista zadań projektu udostępnia graficzne odwzorowanie zadań nazywane widokiem wykresu Gantta. Ponadto można przełączać listę zadań do trybu offline, pracować nad zadaniami z listy, przełączać je z powrotem do trybu online, a następnie synchronizować w programie Outlook.

Zawartość zsynchronizowanej listy zadań jest wyświetlana w okienku nawigacji w obszarze Inne zadania i w postaci skonsolidowanej na pasku zadań do wykonania. W celu śledzenia stanu, postępu oraz historii projektów użytkownik i członkowie zespołu mogą tworzyć, przypisywać, aktualizować i usuwać zadania oraz odpowiadać na nie podczas pracy w odpowiednich folderach programu Outlook.

W zsynchronizowanych zadaniach można stosować flagi i kategorie tak samo, jak w zadaniach programu Outlook. Flagi i kategorie nie są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, ale są dostępne podczas pracy z zsynchronizowanymi zadaniami w programie Outlook. Także powiadomienia o zadaniach programu SharePoint są w pełni zintegrowane z zadaniami i kalendarzami, dzięki czemu można wybrać takie ustawienia, aby automatycznie generować powiadomienia w wiadomościach e-mail i przypomnienia.

Synchronizacja listy zadań jest dwukierunkowa (dwustronna). Zmiany wprowadzone w tych zadaniach w programie Outlook są automatycznie synchronizowane z listą zadań projektu lub listą zadań programu SharePoint. Zmiany wprowadzone na liście zadań projektu lub na liście zadań programu SharePoint są automatycznie synchronizowane z zadaniami w programie Outlook. Po otworzeniu zadania w programie Outlook lub listy zadań programu SharePoint albo listy zadań projektu w programie SharePoint 2010 wyświetlane są najnowsze zmiany.

Jeśli wprowadzono zmiany w zadaniu w programie Outlook w czasie, gdy lista zadań programu SharePoint była otwarta, należy odświeżyć przeglądarkę w celu wyświetlenia najnowszych zmian na liście. Jeśli na liście zadań programu SharePoint wprowadzono zmiany w czasie, gdy zadanie było otwarte w programie Outlook, należy użyć polecenia Wyślij/Odbierz w celu wyświetlenia najnowszych zmian w zadaniu programu Outlook.

Początek strony

Praca z zsynchronizowaną listy zewnętrznej

Można synchronizować listy zewnętrznej programu SharePoint między programu SharePoint 2010 i Outlook 2010. Listy zewnętrzne programu SharePoint zostanie utworzona za pomocą usług łączności biznesowej (BCS) w programie SharePoint Designer 2010, a może zawierać do odczytu/zapisu do danych linii biznesowych ze źródeł danych, takich jak program SQL Server lub SAP.

Po utworzeniu typu zawartości zewnętrznej w programie SharePoint Designer 2010 można mapować go do natywnej typ elementu pakietu Office, takich jak kontakt lub zadanie, dzięki czemu dane zewnętrzne będzie wyglądać i działać tak samo jak element kontaktu lub zadania w programie Outlook. Załóżmy na przykład, że dane zewnętrzne jest na liście klientów i chcesz wyświetlić tych danych zewnętrznych w programie Outlook. Ponieważ dane dla klientów przypomina kontaktów w programie Outlook, można mapować tego typu zawartości zewnętrznej w elemencie kontaktu w programie Outlook. Po podłączeniu listy zewnętrznej do programu Outlook przy użyciu polecenia Połącz z programem Outlook można utworzyć, aktualizowanie i usuwać danych zewnętrznych bezpośrednio z programu Outlook, tak samo, jak chcesz tworzenie i aktualizowanie zadań i kontaktów programu Outlook.

Początek strony

Dodatkowe punkty integracji

Program Outlook 2010 ma dodatkowe punkty integracji z programem SharePoint 2010:

 • Uczestniczenie w dyskusjach online przy użyciu wiadomości e-mail

 • Wyświetlanie kalendarzy programu SharePoint 2010 i Outlook 2010 obok siebie

 • Zarządzanie alertami i kanałami informacyjnymi RSS programu SharePoint

 • Tworzenie obszarów roboczych spotkań

 • Korzystanie ze składników Web Part programu Outlook w programie SharePoint 2010, na przykład w celu wyświetlania wiadomości programu Outlook

 • Korzystanie z dodatku Outlook Social Connector w celu zarządzania społecznościowymi kanałami informacyjnymi współpracowników

Więcej informacji na temat tych dodatkowych punktów integracji można znaleźć w systemach Pomocy programów Outlook 2010 i SharePoint.

Początek strony

Synchronizowanie biblioteki programu SharePoint z programem Outlook 2010

 1. W przeglądarce przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej bibliotekę, która ma zostać zsynchronizowana.

 2. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji biblioteki kliknij nazwę biblioteki.

  Uwaga: Witrynę programu SharePoint można znacząco modyfikować. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem programu SharePoint.

 3. Na wstążce na karcie Biblioteka w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Połącz z programem Outlook.

 4. Gdy pojawi się monit o otwarcie programu na komputerze, kliknij przycisk Zezwalaj.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, kliknij przycisk Tak.

W programie Outlook biblioteka jest dodawana do okienka nawigacji w obszarze Listy programu SharePoint. Pliki w bibliotece zachowują się podobnie do wiadomości e-mail. W przypadku plików pakietu Office należy kliknąć plik, aby wyświetlić jego podgląd w okienku odczytu, lub kliknąć dwukrotnie plik, aby go otworzyć. Kliknięcie pliku prawym przyciskiem myszy umożliwia uzyskanie dostępu do większej liczby opcji.

 • Jeśli biblioteka zawiera podfoldery, a potrzebny jest dostęp do wszystkich plików w programie Outlook, należy wyświetlić bibliotekę na jej najwyższym poziomie, a następnie połączyć ją z programem Outlook. Jeśli podczas łączenia biblioteki z programem Outlook przeglądany jest podfolder, domyślnie zostanie połączona tylko zawartość tego folderu.

 • Aby uzyskać dostęp tylko do treści pojedynczego folderu w programie Outlook, można zastosować jedną z dwóch metod. Jeśli folder zawierający pliki, do których należy uzyskać dostęp w programie Outlook, nie jest otwarty, należy wskazać folder, kliknąć wyświetloną strzałkę Otwórz menu, a następnie kliknąć polecenie Połącz z programem Outlook. Jeśli folder przeznaczony do połączenia jest już otwarty, należy wykonać kroki procedury łączenia biblioteki.

 • Po połączeniu biblioteki z programem Outlook można zaprosić innych członków zespołu, aby połączyli się z biblioteką. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki w programie Outlook, a następnie kliknąć polecenie Udostępnij ten folder.

Początek strony

Synchronizowanie listy kontaktów programu SharePoint z kontaktami programu Outlook 2010

 1. W przeglądarce przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej listę kontaktów, która ma zostać zsynchronizowana.

 2. Kliknij nazwę listy kontaktów na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy kliknij nazwę listy kontaktów.

  Uwaga: Witrynę programu SharePoint można znacząco modyfikować. W razie trudności z odnalezieniem danej pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, należy skontaktować się z administratorem programu SharePoint.

 3. Na wstążce na karcie Lista w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Otwórz w programie Outlook.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o połączenie kontaktów programu SharePoint z programem Outlook, kliknij przycisk OK.

W programie Outlook 2010 kontakty są dodawane w obszarze Kontakty w okienku nawigacji.

Początek strony

Synchronizowanie listy zadań programu SharePoint z zadaniami programu Outlook 2010

 1. W przeglądarce przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej listę zadań lub listę zadań projektu, która ma zostać zsynchronizowana.

 2. Kliknij nazwę listy zadań lub nazwę listy zadań projektu na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy kliknij nazwę listy zadań lub nazwę listy zadań projektu.

  Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na wstążce na karcie Lista w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Otwórz w programie Outlook.

 4. Gdy zostanie wyświetlony monit o połączenie listy kontaktów programu SharePoint z programem Outlook, kliknij przycisk OK.

W programie Outlook 2010 zadania są dodawane w obszarze Inne zadania w okienku nawigacji oraz na pasku zadań do wykonania.

Uwaga: Z zadaniami z witryny programu SharePoint można pracować w podobny sposób jak z zadaniami programu Outlook. Można przeciągać lub kopiować je między folderami programu Outlook i witrynami programu SharePoint. Jednakże zadania cykliczne i zlecenia zadań z programu Outlook są konwertowane na zadania zwykłe w witrynie programu SharePoint.

Porada: Po połączeniu listy zadań lub listy zadań projektu z programem Outlook można wysłać innym członkom zespołu wiadomość dotyczącą udostępniania, która będzie zawierała zaproszenie do połączenia się z zadaniami. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę listy w programie Outlook, a następnie kliknąć polecenie Udostępnij nazwę listy zadań. Spowoduje to utworzenie wiadomości e-mail zawierającej łącze oraz polecenie pozwalające połączyć się z listą.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×