Synchronizowanie zawartości programu SharePoint z programem SharePoint Workspace

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu programu Microsoft SharePoint Workspace 2010, można pracować z programem SharePoint 2010 witryn, bibliotek i list na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, czy w lub poza biurem. Synchronizacja zmian między komputerem a serwerem programu SharePoint są obsługiwane w gładkie i skuteczny sposób. Przy użyciu programu SharePoint Workspace 2010 można zaoszczędzić czas i bardziej efektywne zarządzanie z biznesową współpracy.

W tym artykule

Wprowadzenie do synchronizowania zawartości programu SharePoint 2010 z programem SharePoint Workspace 2010

Co to jest synchronizacja?

Praca z dokumentami w bibliotekach programu SharePoint

Praca z danymi list

Wyszukiwanie zawartości w programie SharePoint Workspace 2010

Ograniczenia, wyjątki i obejścia

Synchronizowanie obszaru roboczego programu SharePoint z witryną programu SharePoint

Synchronizowanie obszaru roboczego programu SharePoint z określoną biblioteką lub listą

Wprowadzenie do synchronizowania zawartości programu SharePoint 2010 z programem SharePoint Workspace 2010

Przy użyciu programu Microsoft SharePoint Workspace 2010, można pracować z programem SharePoint 2010 witryn, bibliotek i list na komputerze stacjonarnym lub przenośnym, czy w lub poza biurem. Synchronizacja zmian między komputerem a serwerem programu SharePoint są obsługiwane w gładkie i skuteczny sposób. Przy użyciu programu SharePoint Workspace 2010 można zaoszczędzić czas i bardziej efektywne zarządzanie z biznesową współpracy.

W trybie online synchronizacja jest przeprowadzana automatycznie, ale zmiany można też wprowadzać ręcznie. W trybie offline (w domu lub w podróży) można kontynuować pracę na komputerze. Po powrocie do trybu online program SharePoint Workspace 2010 synchronizuje zmiany wprowadzone przez użytkownika i inne osoby podczas pracy w trybie offline.

Na przykład można edytować dokumenty, prezentacje, pliki i listy (macierzystego i zewnętrzne) na komputerze w trybie offline na lotu firm. Możesz to zrobić przy użyciu standardowych produktów pakietu Office i funkcje, takie jak Office Word 2010, Office Excel 2010 i Office InfoPath 2010. Po powrocie do trybu online do witryn programu SharePoint 2010, wszystkie zmiany, które mogą być synchronizowane automatycznie, a płynnie rozwiązać wszelkie konflikty.

Do synchronizowania witryny, biblioteki lub listy programu SharePoint potrzebne są zainstalowany na komputerze klienckim program SharePoint Workspace 2010 oraz uprawnienia do współtworzenia witryny, biblioteki lub listy.

Znajdź więcej informacji o używaniu programu SharePoint 2010 z programem SharePoint Workspace 2010 w sekcji Zobacz też i w systemie programu SharePoint Workspace 2010 — Pomoc.

Początek strony

Co to jest synchronizacja?

Synchronizacja oznacza, że wszystkie zmiany wprowadzane na komputerze użytkownika lub serwerze programu SharePoint są na bieżąco uzgadniane, tak aby zawartość była taka sama na obu komputerach. Jest to synchronizacja dwukierunkowa (dwustronna). Zmiany wprowadzone na komputerze użytkownika są przekazywane na serwer, a zmiany wprowadzone na serwerze są pobierane na komputer użytkownika. Synchronizacja w programie SharePoint Workspace 2010 jest także bardzo wydajna — synchronizowane są tylko zmiany wprowadzone w pliku lub na liście, a nie cały plik czy lista.

Początek strony

Praca z dokumentami w bibliotekach programu SharePoint

Możesz pracować z plikami w bibliotekach programu SharePoint na komputerze, przy użyciu programu SharePoint Workspace 2010. Widok biblioteki programu SharePoint Workspace 2010 jest bardzo podobne do widoku w programie SharePoint 2010. Kolumny niestandardowe, widoków i typów zawartości są obsługiwane. Ta opcja uwzględnia widoki biblioteki, publicznych i prywatnych.

Właściwości niestandardowe, takie jak tytuł, priorytet i słowo kluczowe, są wyświetlane w panelach informacji o dokumentach programów Word, Excel i PowerPoint. W podobny sposób działa nawet polecenie Nowe z dowolnymi zdefiniowanymi typami zawartości.

Pliki pakietu Office, takie jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje można także otwierać i zapisywać w lokalnych obszarach roboczych za pomocą znanych okien dialogowych pakietu Office — Otwieranie i Zapisywanie. Pliki można nawet przeciągać i upuszczać z Eksploratora Windows do obszaru roboczego programu SharePoint.

Obsługiwane jest także ewidencjonowanie, wyewidencjonowywanie oraz tworzenie wersji głównych i pomocniczych. W trybie online na wstążce programu SharePoint Workspace powiązane polecenia są włączone, ale w trybie offline są one niedostępne.

Należy zauważyć, że program SharePoint Workspace 2010 traktuje plik pakietu Office, taki jak dokument programu Word lub prezentacja programu PowerPoint, w taki sam sposób, jak plik otwarty bezpośrednio z poziomu przeglądarki, zachowując nawet adres URL, który można wyświetlić i skopiować w widoku Backstage.

Początek strony

Praca z danymi list

Możesz pracować z listami programu SharePoint, natywne i zewnętrzne, na komputerze przy użyciu programu SharePoint Workspace 2010. Większości typów kolumn, metadanych i typy zawartości są również obsługiwane w programie SharePoint Workspace 2010. W tym widoków list, publicznych i prywatnych.

Jeśli rzadkie konflikt występuje, gdy dwie lub więcej osoby edytują ten sam element listy, można użyć okno dialogowe rozwiązywania konfliktów rozwiązać konflikt i w przyszłości. Nawet w przypadku, gdy metadane listy zmieni się na serwerze, nowe metadane listy mogą być synchronizowane na komputerze. Na przykład jeśli kolumny obliczeniowej zostanie dodany w programie SharePoint 2010, a następnie w programie SharePoint Workspace 2010 przejmuje zmianę następnej synchronizacji czasu występuje.

Listy zewnętrzne, utworzone za pomocą usług łączności biznesowej (BCS) w programie SharePoint Designer 2010 są również obsługiwane. Listy zewnętrzne mogą zawierać odczytu/zapisu do wiersza służbowych z źródeł danych, takich jak program SQL Server lub SAP. Oznacza to, że możesz pracować z danymi z listy zewnętrznej w programie SharePoint Workspace 2010 czy online lub w trybie offline i sprawniej synchronizować zmiany bezpośrednio do zewnętrznego źródła danych.

Dodawanie i edytowanie danych i metadanych elementów listy na komputerze za pomocą programu SharePoint Workspace 2010 jest łatwiejsze i szybsze niż wykonywanie tych czynności przy użyciu przeglądarki w witrynie programu SharePoint. Dane listy można wyświetlać w widoku przypominającym siatkę i edytować je przy użyciu formularza. Funkcja formularza dzielonego umożliwia wyświetlanie danych w unikatowy i praktyczny sposób.

Jeśli w projektancie formularzy programu InfoPath formularz programu InfoPath 2010 skojarzono z listą, można ten formularz zsynchronizować i używać go w programie SharePoint Workspace 2010. To oznacza, że można korzystać z funkcji formularzy programu InfoPath, takich jak sprawdzanie pisowni, pliki załączników, tekst sformatowany, sprawdzanie poprawności pola oraz reguły biznesowe.

Początek strony

Wyszukiwanie zawartości w programie SharePoint Workspace 2010

Wyszukiwanie zawartości w programie SharePoint Workspace 2010 działa inteligentnie i niezawodnie:

 • Podczas wyszukiwania z poziomu obszaru roboczego lub paska uruchamiania przeszukiwana jest zawartość wszystkich obszarów roboczych witryny.

 • Podczas wyszukiwania z poziomu przycisku Start systemu Microsoft Windows 7 przeszukiwany jest pulpit oraz cała zawartość pobrana w programie SharePoint Workspace 2010. Obszary robocze są automatycznie indeksowane. Wyszukiwanie lokalne jest szybkie i działa zarówno w trybie online, jak i w trybie offline.

Początek strony

Ograniczenia, wyjątki i obejścia

Istnieją pewne ograniczenia i wyjątki podczas pracy z zawartością programu SharePoint 2010 z programem SharePoint Workspace 2010. Należy zauważyć, że okienka nawigacji w programie SharePoint Workspace 2010 wyświetlane łącza do nieobsługiwanych list i bibliotek, które łatwo można kliknąć w celu przetwarzania w programie SharePoint 2010 pełną obsługę, jeśli jesteś w trybie online.

Podczas pracy w programie SharePoint Workspace 2010 należy mieć świadomość następujących ograniczeń i wyjątków:

 • Całkowita liczba plików, które można przechowywać w wszystkich Twoich obszarów roboczych programu SharePoint jest około 10 000.

  Uwaga: Jeśli nie zainstalowano pakietu Microsoft Office 2010 z dodatkiem Service Pack 1, można przechowywać około 500 dokumentów w programie SharePoint Workspace przed Zobacz ostrzeżenia o limitach dokumentu. Ponadto po 1,800 dokumenty w przypadku przekroczenia wielu obszarów roboczych programu SharePoint, pojawia się komunikat ostrzegawczy informujący, że będą pobierane tylko właściwości dokumentu do obszaru roboczego.

 • Każda lista może zawierać maksymalnie 30 000 elementów.

 • Z poziomu programu SharePoint Workspace 2010 można tworzyć, aktualizować i usuwać pliki w bibliotece oraz nowe elementy na liście, ale nie można tworzyć nowych witryn, bibliotek ani list.

 • Witryny oparte na szablonach bazy danych sieci Web programu Access nie są obsługiwane.

 • Następujące listy nie są obsługiwane: Kalendarz, Strona typu wiki oraz Ankieta.

 • Następujące widoki nie są obsługiwane: lista zadań projektu w widoku wykresu Gantta, styl, foldery szeregowe (są wyświetlane jako grupy) oraz limit elementów.

 • Formant selektora osób nie jest obsługiwany.

 • Edytowanie stron witryny w bibliotece stron witryny nie jest obsługiwane.

 • Edytowanie załączników do list nie jest obsługiwane (załączniki można jednak otwierać w trybie tylko do odczytu).

 • Synchronizowanie zmian wprowadzonych w notesie programu OneNote nie jest obsługiwane.

 • List lub bibliotek chroniony przez Zarządzanie prawami informacji (IRM) nie są obsługiwane.

Początek strony

Synchronizowanie obszaru roboczego programu SharePoint z witryną programu SharePoint

 1. W przeglądarce przejdź do witryny programu SharePoint, która ma zostać zsynchronizowana.

 2. Kliknij menu Akcje witryny, a następnie kliknij polecenie Synchronizuj z programem SharePoint Workspace.

 3. Aby wybrać konkretne biblioteki i listy do pobrania, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Konfiguruj.

  2. Wybieraj poszczególne listy lub biblioteki i dla każdej z nich w polu Pobieranie wybierz pozycję Tylko nagłówki (tylko w przypadku bibliotek) lub Brak zawartości. W razie potrzeby można później pobrać pełną zawartość.

Podczas pierwszej synchronizacji całej witryny pobieranie wszystkich plików na komputer może trwać kilka minut, ale ta operacja jest wykonywana w tle, więc można kontynuować pracę.

Uwaga: Jeśli witryna zawiera podwitryny, nie są one pobierane, ale w razie potrzeby można je pobrać oddzielnie.

Początek strony

Synchronizowanie obszaru roboczego programu SharePoint z określoną biblioteką lub listą

Użytkownik może wybrać określoną bibliotekę lub listę, jeśli to jest jedyny element witryny, nad którym chce pracować. Elementy można pobierać wybiórczo w celu zaoszczędzenia miejsca na komputerze lub w przypadku braku uprawnień do synchronizowania pozostałej części witryny.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej bibliotekę lub listę, która ma zostać zsynchronizowana.

 2. Kliknij nazwę listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy lub biblioteki kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na wstążce na karcie Lista lub Biblioteka w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Synchronizuj z programem SharePoint Workspace.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×