Synchronizowanie listy programu SharePoint 2010 z programem Access 2010

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Synchronizowanie danych między listą programu SharePoint 2010 i Office Access 2010 i aktualne dwa zestawy danych. Na przykład można zachować kampanii sprzedaży śledzenie informacji na liście programu SharePoint, aby łatwiej współpracować z innymi osobami członkom zespołu, ale też wykonać okresowych raportowania, kwerenda i zbiorczo zmian przy użyciu programu Access 2010.

W tym artykule

Wprowadzenie do synchronizowania listy programu SharePoint z programu Access

Synchronizowanie danych listy za pomocą polecenia Otwórz w polecenia programu Access

Synchronizowanie danych listy przy użyciu śledzenia tego polecenia listy w widoku arkusza danych

Synchronizowanie danych listy przy użyciu polecenia listy programu SharePoint z programu Access

Zalety Łączenie tabeli programu Access do listy programu SharePoint

Wyszukiwanie danych

Zmiany strukturalne

Wydajność

Edycji zbiorczej

Przełączanie danych trybu offline i rozwiązywanie konfliktów

Zagadnienia dotyczące synchronizacji danych

Synchronizowanie listy programu SharePoint z programem Access

Odświeżanie danych synchronizowane

Wprowadzenie do synchronizowania listy programu SharePoint z programem Access

Synchronizowanie danych między listy programu SharePoint 2010 a programem Access 2010 i aktualne dwa zestawy danych. Na przykład można zachować kampanii sprzedaży śledzenie informacji na liście programu SharePoint, aby łatwiej współpracować z innymi osobami członkom zespołu, ale też wykonać okresowych raportowania, kwerenda i zbiorczo zmian przy użyciu programu Access 2010.

Dane programu Access 2010 i listy programu SharePoint można zsynchronizować na trzy sposoby. Niezależnie od wybranego sposobu ta synchronizacja będzie przebiegała dwukierunkowo (dwustronnie). Zmiany danych wprowadzone na liście programu Access są przekazywane do serwera programu SharePoint, natomiast zmiany dokonane na liście programu SharePoint na serwerze są pobierane do programu Access na komputerze.

Do synchronizowania listy programu SharePoint potrzebne są zainstalowany na komputerze klienckim program Access 2010 oraz uprawnienia do współtworzenia listy.

Znajdź więcej informacji o używaniu programu SharePoint 2010 z programem Access 2010 w sekcji Zobacz też i z systemu pomocy w programie Access 2010.

Uwaga: Nie można synchronizować list zewnętrznych programu SharePoint z programem Access 2010.

Początek strony

Synchronizowanie danych listy za pomocą polecenia Otwórz w polecenia programu Access

Dane programu Access 2010 i listy programu SharePoint można zsynchronizować przy użyciu polecenia Otwórz w programie Access znajdującego się na wstążce. To polecenie tworzy tabelę programu Access połączoną z listą programu SharePoint oraz tabelę uzupełniającą UserInfo zawierającą dodatkowe informacje, takie jak nazwy użytkowników, konta i adresy e-mail.

Po każdym otwarciu listy programu SharePoint lub tabeli połączonej programu Access zostaną wyświetlone najnowsze dane. W miarę aktualizowania listy programu SharePoint tabelę połączoną programu Access można ręcznie odświeżać w celu wyświetlenia najnowszych zmian listy. W miarę aktualizowania tabeli połączonej programu Access dane listy programu SharePoint można ręcznie odświeżać w celu wyświetlenia najnowszych zmian wykonanych w programie Access.

Początek strony

Synchronizowanie danych listy przy użyciu śledzenia tego polecenia listy w widoku arkusza danych

Listę programu SharePoint można także zsynchronizować w widoku arkusza danych przy użyciu polecenia Śledź tę listę dostępnego w okienku zadań w widoku arkusza danych, które również umożliwia utworzenie tabeli połączonej w programie Access. Ponadto przy użyciu dodatkowych poleceń w okienku zadań można zsynchronizować dane listy oraz wykonać następujące czynności:

 • Tworzenie raportu w programie Access.

 • Eksportowanie do programu Access.

Więcej informacji można znaleźć w systemie Pomocy dla widoku arkusza danych (w dolnej części widoku arkusza danych należy kliknąć łącze Pomoc).

Początek strony

Synchronizowanie danych listy przy użyciu polecenia listy programu SharePoint z programu Access

Również z poziomu programu Access 2010 można połączyć tabelę z istniejącą listą programu SharePoint przy użyciu polecenia Lista programu SharePoint w grupie Importowanie i łączenie na karcie Dane zewnętrzne.

Z poziomu programu Access można także utworzyć pustą listę programu SharePoint. Na wstążce na karcie Tworzenie w grupie Tabele należy kliknąć pozycję Listy programu SharePoint, a następnie kliknąć jedną z następujących pozycji: Kontakty, Zadania, Problemy, Zdarzenia lub Niestandardowa.

Więcej informacji na temat korzystania z programu Access można znaleźć w systemie Pomocy programu Access 2010.

Początek strony

Zalety połączenia tabeli programu Access z listą programu SharePoint

Niezależnie od wybranego sposobu synchronizacji listy programu SharePoint w programie Access 2010 tworzona jest tabela połączona odzwierciedlająca strukturę i zawartość listy programu SharePoint. Program Access wybiera właściwy typ danych dla każdego pola odpowiadającego kolumnie listy. Te tabele połączone zachowują się tak, jak dowolna tabela programu Access, a więc umożliwiają tworzenie kwerend, formularzy, raportów, makr i kodu na potrzeby pracy z danymi w ramach programu Access 2010.

Początek strony

Dane odnośnika

Program Access automatycznie tworzy tabele połączone dla wszystkich list odnośników (jeśli te listy nie zostały jeszcze połączone z bazą danych). Jeśli listy odnośników zawierają kolumny przeszukujące inne listy, listy te także są uwzględniane w operacji łączenia, dzięki czemu lista odnośników każdej tabeli połączonej ma odpowiadającą jej tabelę połączoną w bazie danych. W programie Access są także tworzone relacje między tymi tabelami połączonymi.

Początek strony

Zmiany strukturalne

Tak jak w przypadku innych typów tabel połączonych, podczas pracy w programie Access nie można dodawać, usuwać ani modyfikować pól w tabeli połączonej. Jeśli trzeba dokonać zmian strukturalnych, takich jak usunięcie czy zmiana kolumny, należy otworzyć listę w witrynie programu SharePoint. Z poziomu programu Access można przejść do strony ustawień listy programu SharePoint, aby zmienić strukturę listy. W okienku nawigacji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę programu Access, wskazać polecenie Więcej opcji, a następnie kliknąć pozycję Modyfikuj ustawienia i kolumny.

Zmiany strukturalne dokonane na liście programu SharePoint nie są automatycznie odzwierciedlane w tabeli połączonej. Aby zaktualizować tabelę połączoną, stosując najnowszą strukturę listy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę programu Access w okienku nawigacji, wskazać polecenie Więcej opcji, a następnie kliknąć pozycję Odśwież listę.

Początek strony

Wydajność

Ponieważ dane z list połączonych programu SharePoint są automatycznie synchronizowane z tabelami lokalnymi i użytkownicy zawsze pracują z danymi lokalnymi, wydajność tabel połączonych w programie Access 2010 jest lepsza niż we wcześniejszych wersjach programu Access.

Początek strony

Edycja zbiorcza

Synchronizacja listy programu SharePoint i programu Access 2010 ułatwia wprowadzanie zmian zbiorczych w danych listy programu SharePoint. Aby można było zbiorczo dodawać, aktualizować lub usuwać dane z listy programu SharePoint, należy uruchomić kwerendę dołączającą, aktualizującą lub usuwającą w programie Access 2010, a następnie otworzyć lub odświeżyć listę programu SharePoint.

Początek strony

Przełączanie danych do trybu offline i rozwiązywanie konfliktów

W przypadku konieczności wykonania części pracy w domu lub podczas podróży można przełączyć połączone listy programu SharePoint do trybu offline w programie Access 2010. Na przykład w czasie podróży może się okazać, że trzeba dostarczyć klientowi wykaz części. Można pracować z danymi w programie Access 2010, a po ponownym nawiązaniu połączenia z witryną programu SharePoint zsynchronizować zmiany.

W przypadku wystąpienia konfliktów — jeśli na przykład inna osoba zaktualizuje na serwerze ten sam rekord lub jeśli ta osoba również pracuje w trybie offline — można je rozwiązać po powrocie do trybu online za pomocą okna dialogowego Rozwiązywanie konfliktów. W tym oknie dialogowym są wyświetlane informacje dotyczące konfliktu, takie jak przyczyna wystąpienia błędu, a także opcje umożliwiające ponowne przesłanie danych lub odrzucenie wprowadzonych zmian. W przypadku wystąpienia wielu błędów można wyświetlać szczegóły dotyczące każdego z nich, klikając w oknie dialogowym przyciski Wstecz i Dalej. Niektóre błędy można usunąć tylko przez odrzucenie wprowadzonych zmian.

Początek strony

Zagadnienia związane z synchronizowaniem danych

W poniższej tabeli przedstawiono niektóre zagadnienia, o których warto pamiętać podczas synchronizowania danych między listą programu SharePoint a tabelą połączoną programu Access.

Funkcja

Porównanie

Kolumny

Program Access nie obsługuje więcej niż 256 pól w tabeli, dlatego tabela połączona zawiera tylko 256 pierwszych kolumn.

Foldery

Każdy folder na liście programu SharePoint jest wyświetlany jako rekord w tabeli programu Access. Elementy zawarte w folderze także są wyświetlane jako rekordy, bezpośrednio pod rekordem odpowiadającym temu folderowi.

Kolumny odnośników

Jeśli kolumna pobiera wartości z innej listy i tej listy pokrewnej nie ma jeszcze w bazie danych, program Access automatycznie tworzy tabele połączone dla list pokrewnych.

Uwaga: Kolumna typu osoba lub grupa jest specjalnym typem kolumny odnośnika, która wyszukuje wartości na liście informacje o użytkowniku. Jeśli łączysz się listę zawierającą kolumnę osoba lub grupa, program Access automatycznie tworzy tabelę połączoną na liście informacje o użytkowniku.

Kolumny obliczeniowe

Wyniki z kolumny obliczeniowej są wyświetlane w odpowiadającym polu, lecz formuła nie może być przeglądana ani modyfikowana w programie Access.

Załączniki

Kolumna załączników listy jest wyświetlana jako pole o nazwie Załączniki.

Kolumny tylko do odczytu

Kolumny, które na liście programu SharePoint są tylko do odczytu, pozostaną takie w programie Access. Ponadto w programie Access może okazać się niemożliwe dodawanie, usuwanie i modyfikowanie kolumn.

Kolumny wielowartościowe

Kolumna typu Wybór lub Odnośnik może zawierać wiele wartości. Podczas operacji łączenia dla takich kolumn są tworzone pola obsługujące wiele wartości. Wielowartościowe kolumny odnośników są tworzone w tabeli połączonej, jeśli kolumna jest kolumną typu Odnośnik.

Nieobsługiwane listy

Następujące listy nie są obsługiwane:

 • Ankiety

 • Tablice dyskusyjne

Początek strony

Synchronizowanie listy programu SharePoint z programem Access

 1. Przejdź do witryny programu SharePoint zawierającej odpowiednią listę do zsynchronizowania z programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

 2. Kliknij nazwę listy na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij pozycję Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji listy kliknij nazwę listy.

  Uwaga: Wygląd witryny programu SharePoint oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli masz trudności z odnalezieniem jakiejś pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na wstążce kliknij kartę Lista, a następnie w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Otwórz w programie Access.

 4. Określ lokalizację nowej lub istniejącej bazy danych lub kliknij pozycję Przeglądaj, aby odszukać bazę danych.

 5. Wybierz pozycję Połącz z danymi w witrynie programu SharePoint, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Możesz również kliknąć Eksportuj kopię danych. Eksportowanie danych w przeciwieństwie do łączenia danych, jest operacji Kopiuj jednorazowy aktualne dane, a nie tworzy synchronizacji między tabeli programu Access, która zostanie utworzona i listy programu SharePoint.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie operacji, kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Otwórz.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit o włączenie połączeń danych na komputerze i masz pewność, że włączenie połączenia do danych w witrynie programu SharePoint jest bezpieczne, kliknij przycisk Włącz.

Program Access 2010 tworzy tabelę programu Access połączoną z listą programu SharePoint, tabelę UserInfo oraz dodatkowe tabele połączone, gdy lista programu SharePoint zawiera kolumny odnośników.

Początek strony

Odświeżanie zsynchronizowanych danych

Po każdym otwarciu zsynchronizowanej listy programu SharePoint lub tabeli połączonej programu Access zostaną wyświetlone najnowsze dane. Aby upewnić się, że na otwartej liście programu SharePoint lub w otwartej tabeli połączonej programu Access są wyświetlane najnowsze dane, można ręcznie odświeżyć dane.

Aby odświeżyć zsynchronizowane dane, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Z poziomu programu Access 2010 na wstążce tabeli połączonej programu Access na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij pozycję Odśwież, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

 • Z poziomu listy programu SharePoint wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku arkusza danych na wstążce kliknij kartę Lista, a następnie w grupie Arkusz danych kliknij pozycję Odśwież dane.

  • W widoku standardowym na pasku adresu programu Internet Explorer kliknij przycisk Odśwież lub naciśnij klawisz F5.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×