Stosowanie grafiki związanej z danymi do kształtów

Informacje dotyczące danych zawartych w kształcie można wyświetlać przy użyciu grafiki związanej z danymi. W programie Microsoft Visio 2010 można tworzyć własną grafikę związaną z danymi zawierającą tekst, słupki danych, ikony lub unikatowe kolory wypełnienia.

Uwagi: 

W tym artykule

Co to jest grafika związana z danymi?

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

Co to jest grafika związana z danymi?

Grafika związana z danymi to wizualne rozszerzenie, które można stosować do kształtów w celu wyświetlenia danych zawartych w kształtach. Grafika ta wyświetla dane w formie połączenia elementów tekstowych i graficznych, takich jak liczby, flagi i paski postępu.

Na przykład załóżmy, że istnieje kształt reprezentujący proces, który zawiera dane dotyczące kosztów, numeru procesu, właściciela, funkcji, daty rozpoczęcia, daty zakończenia i stanu procesu:

Kształt procesu bez grafik związanych z danymi

1. Kształt procesu bez grafik związanych z danymi

2. Okienko zadań Dane kształtu pokazujące dane zawarte w kształcie procesu

Załóżmy, że dane zawarte w kształcie mają być wyrażone w sposób wizualny:

Kształt procesu z zastosowaną grafiką danych

1. Funkcja procesu („Test”) jest pokazywana jako unikatowy kolor wypełnienia.

2. Koszt procesu („50 000,00 zł”) jest przedstawiony jako pasek danych.

3. Stan procesu („Nie rozpoczęto”) to ikona znaku zapytania.

4. Właściciel („Anna Misiec”) i data zakończenia („2009-09-30”) procesu są pokazywane jako objaśnienia tekstowe.

Dzięki zastosowaniu do kształtu grafiki związanej z danymi można w prosty sposób wyświetlić dane zawarte w kształcie bez zaznaczania kształtu i wyświetlania okienka zadań Dane kształtu. Ponadto można szybko wyświetlać określone dane zawarte w różnych kształtach na grafikach związanych z danymi kształtu.

Utworzoną grafikę związaną z danymi można zastosować do innych kształtów zawierających takie same dane. Domyślnie zmiana grafiki powoduje automatyczne zastosowanie zmiany do wszystkich kształtów, do których jest zastosowana ta grafika.

Dla każdego kształtu można utworzyć dowolną niezbędną liczbę grafik związanych z danymi. Na przykład może to być grafika wyświetlająca dane procesów, która zostanie zastosowana do wszystkich kształtów pracowników. Druga grafika może służyć do wyświetlania danych o wyposażeniu i zostać zastosowana do wszystkich kształtów wyposażenia.

Skąd są pobierane dane?     Dane, które można wyświetlać przy użyciu grafik związanych z danymi, są wymienione na liście w okienku Dane kształtu każdego kształtu. Można je wpisać w okienku Dane kształtu dla każdego kształtu osobno lub skorzystać z kreatora łączenia danych z kształtami. Jeżeli dane są importowane przy użyciu kreatora łączenia danych z kształtami, można wybrać sposób wyświetlania danych przez program Visio. Aby uzyskać więcej informacji na temat kreatora, zobacz Importowanie danych z programów Excel i SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł danych.

Uwaga: Aby wyświetlić okienko zadań Dane kształtu, na karcie Dane w grupie Pokazywanie/ukrywanie należy zaznaczyć pole wyboru Okno Dane kształtu.

Początek strony

Tworzenie grafiki związanej z danymi

Do grafiki związanej z danymi można dodawać cztery rodzaje elementów: tekst, słupki danych, ikony i oznaczenia kolorami. W poniższych sekcjach opisano sposób dodawania elementów poszczególnych rodzajów.

Uwaga: Omówione procedury są najbardziej przydatne w przypadku kształtów, które już zawierają dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania danych do kształtów, zobacz Importowanie danych z programów Excel i SQL Server, witryn programu SharePoint i innych zewnętrznych źródeł danych.

Dodawanie grafiki tekstowej do kształtu

Do wyboru są dostępne objaśnienia tekstowe lub nagłówki tekstu. Objaśnienia tekstowe zawierają nazwę kolumny i jej wartość, nagłówki zaś pokazują tylko wartość danych.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz polecenie Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym tekstem

 5. Na liście Wyświetlane jako wybierz pozycję Tekst.

 6. Na liście Styl wybierz odpowiedni styl grafiki tekstowej.

 7. W obszarze Położenie wybierz położenie grafiki tekstowej, korzystając z jednego z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślnego położenia dostępnego na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pole Poziomo lub Pionowo i wybierz odpowiednie położenia.

 8. W obszarze Szczegóły wybierz opcje określające żądany wygląd objaśnienia lub nagłówka.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowego elementu grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi kliknij przycisk Zastosuj w oknie Nowa grafika związana z danymi, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie słupka danych do kształtu

Słupki danych wyświetlają dane dynamicznie na miniaturowych wykresach bądź grafach, takich jak paski postępu, klasyfikacja w formie gwiazdek, termometry i prędkościomierze.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz polecenie Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym paskiem danych

 5. Na liście Wyświetlane jako wybierz pozycję Słupek danych.

 6. Na liście Styl wybierz odpowiedni styl słupka danych.

 7. W obszarze Położenie wybierz położenie słupka danych, korzystając z jednego z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślnego położenia dostępnego na liście, zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pole Poziomo lub Pionowo i wybierz odpowiednie położenia.

 8. W obszarze Szczegóły wybierz opcje określające żądany wygląd słupka danych.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowej grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie zestawu ikon do kształtu

Dane można przedstawiać przy użyciu zestawów ikon, takich jak flagi, sygnalizacja świetlna i strzałki trendów. Ikony można ustawiać tak, aby były wyświetlane zależnie od określonych wartości, dat, wyrażeń czy nawet innych pól danych w tym samym kształcie.

Na przykład za pomocą flagi można porównać bieżącą sprzedaż ze sprzedażą z ubiegłego roku. Wartości flag ustawia się w sposób pokazany w następującym przykładzie: niebieska flaga oznacza znaczny wzrost sprzedaży, flaga czerwona — umiarkowany wzrost sprzedaży, a flaga żółta — spadek sprzedaży w danym roku.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz polecenie Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma zostać przedstawione.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczonym zestawem ikon

 5. Na liście Wyświetlane jako wybierz pozycję Zestaw ikon.

 6. Na liście Styl wybierz żądany zestaw ikon.

 7. W obszarze Położenie wybierz położenie ikony, korzystając z jednego z następujących sposobów:

  • Aby użyć domyślnego położenia z listy, w obszarze Położenie zaznacz pole wyboru Użyj położenia domyślnego.

  • Aby określić inne położenie, wyczyść pole wyboru Użyj położenia domyślnego, a następnie kliknij pole Poziomo lub Pionowo i wybierz odpowiednie położenia.

 8. W obszarze Reguły pokazywania każdej ikony zaznacz wartości, które mają reprezentować poszczególne ikony.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowej grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie koloru wypełnienia według wartości danych

Przy użyciu opcji Kolorowanie według wartości można zastosować kolor wypełnienia, który będzie oznaczał unikatowe wartości lub zakresy wartości.

Uwaga: Jeżeli zostanie utworzony więcej niż jeden element grafiki związanej z danymi Kolorowanie według wartości i oba elementy będą prawdziwe dla jednego kształtu, to program Visio zastosuje wypełnienie grafiki związanej z danymi do kształtu, który jest wyszczególniony na pierwszym miejscu w oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi.

 1. Zaznacz kształt, dla którego chcesz utworzyć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz polecenie Utwórz nową grafikę związaną z danymi.

  Grupa Wyświetlanie danych na karcie Dane na wstążce programu Visio 2010

 3. W oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Nowy element.

  Okno dialogowe Nowa grafika związana z danymi

 4. W oknie dialogowym Nowy element w obszarze Wyświetlanie na liście Pole danych wybierz pole danych, które ma być reprezentowane przez grafikę związaną z danymi.

  Okno dialogowe Nowy element z zaznaczoną pozycją Kolorowanie według wartości

 5. Na liście Wyświetlane jako wybierz pozycję Kolorowanie według wartości.

 6. Na liście Metoda kolorowania wybierz metodę, przy użyciu której program Visio zastosuje wypełnienie do kształtu na podstawie tego pola danych:

  • Każdy kolor reprezentuje unikatową wartość      Jeden kolor można zastosować do wszystkich kształtów zawierających tę samą wartość. Można na przykład pokolorować wszystkie kształty pracowników działu sprzedaży na żółto, a wszystkie kształty pracowników działu księgowości — na czerwono.

  • Każdy kolor reprezentuje zakres wartości      Zakres wartości można wskazać przy użyciu zakresu kolorów, od jaskrawego do wygaszonego. Na przykład zakres kolorów od czerwonego do różowego może reprezentować odpowiadające im regiony z wysokim, średnim i niskim wzrostem sprzedaży.

 7. W obszarze Przypisania kolorów wpisz wartości pola danych, które zostaną zastosowane w przypadku poszczególnych kolorów wypełnienia, i wybierz kolory wypełnienia oraz tekstu.

 8. Aby utworzyć więcej kolorów wypełnienia, kliknij pozycję Wstaw.

 9. Po zakończeniu tworzenia nowej grafiki związanej z danymi kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać więcej elementów do grafiki związanej z danymi, powtórz kroki od 3 do 9.

 11. Po zakończeniu dodawania elementów do grafiki związanej z danymi w oknie dialogowym Nowa grafika związana z danymi kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Stosowanie istniejącej grafiki związanej z danymi do kształtu

Uwaga: Kształt, do którego jest stosowana istniejąca grafika związana z danymi, musi zawierać pola danych, do których będzie się odwoływać grafika.

 1. Zaznacz kształt, do którego chcesz zastosować grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie w obszarze Dostępna grafika związana z danymi wybierz odpowiednią grafikę.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Uwaga: W celu wyświetlenia podglądu kształtu z zastosowaną grafiką związaną z danymi można zatrzymać wskaźnik na grafice.

Początek strony

Zmienianie istniejącej grafiki związanej z danymi

 1. Zaznacz kształt zawierający grafikę związaną z danymi, którą chcesz edytować.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie wybierz polecenie Edytuj grafikę związaną z danymi.

  Okno dialogowe Edytowanie grafiki związanej z danymi

 3. W oknie dialogowym Edytowanie grafiki związanej z danymi wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby zmienić pole danych reprezentowane przez grafikę, w kolumnie Pole danych wybierz inne pole danych dla tego elementu.

  2. Aby zmienić kolor, ustawienia, czcionkę, format lub typ wyświetlanej grafiki, w kolumnie Wyświetlane jako zaznacz element, który ma zostać zmieniony, a następnie kliknij przycisk Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze Wyświetlanie na liście Wyświetlane jako wybierz odpowiedni typ grafiki.

  3. Aby zmienić położenie elementu grafiki związanej z danymi względem kształtu, w kolumnie Wyświetlane jako zaznacz element, który ma zostać zmieniony, a następnie kliknij przycisk Edytuj element. W oknie dialogowym Edytowanie elementu w obszarze Położenie wybierz odpowiednie położenie.

 4. Aby zastosować zmiany do wszystkich kształtów zawierających tę samą grafikę związaną z danymi, w obszarze Zastosowanie zmian do zaznacz opcję Wszystkie kształty zawierające tę grafikę związaną z danymi.

 5. Aby zastosować zmiany tylko do zaznaczonych kształtów, w obszarze Zastosowanie zmian do zaznacz opcję Tylko zaznaczone kształty.

Początek strony

Usuwanie grafiki związanej z danymi z kształtu

 1. Zaznacz kształty, z których chcesz usunąć grafikę związaną z danymi.

 2. Na karcie Dane w grupie Wyświetlanie danych kliknij przycisk Grafika związana z danymi, a następnie w obszarze Bez grafiki wybierz pozycję Bez grafiki.

  Zaznacz pozycję Bez grafiki, aby usunąć grafikę związaną z danymi z kształtu

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×