Stosowanie filtru w celu wyświetlenia wybranych rekordów w bazie danych programu Access

Filtrowanie jest przydatnym sposobem wyświetlania tylko odpowiednich danych. Za pomocą filtrów można wyświetlić określone rekordy w formularzu, raporcie, kwerendzie lub arkuszu danych albo wydrukować tylko wybrane rekordy z raportu, tabeli lub kwerendy. Przy użyciu filtru można ograniczyć ilość danych w widoku bez konieczności zmieniania projektu obiektu źródłowego. W tym artykule wyjaśniono typy filtrów programu Access oraz sposób ich stosowania, zapisywania i usuwania w bazie danych klienta programu Access 2010. Artykuł nie dotyczy filtrowania rekordów w bazie danych programu Access 2010 w sieci Web.

W tym artykule

Dlaczego filtry są przydatne?

Wybieranie i stosowanie typu filtru

Usuwanie lub ponowne stosowanie filtru

Czyszczenie filtru

Zapisywanie filtru

Dlaczego filtry są przydatne?

Gdy zostanie zastosowany filtr, w widoku są wyświetlane tylko te rekordy, które zawierają wartości wybrane przez użytkownika. Pozostałe dane są ukrywane do czasu usunięcia filtru.

Uwaga: Kolumny w arkuszach danych oraz formanty w formularzach i raportach powiązane z wyrażeniami nie obsługują filtrowania.

Istnieje kilka typów filtrów, a stosowanie i usuwanie niektórych z nich jest proste. Program Access 2010 zawiera kilka filtrów wspólnych, które są wbudowane w każdy widok. Dostępność poleceń filtru zależy od typu i wartości danego pola.

Aby na przykład wyświetlić nazwiska osób, których urodziny przypadają w określonym miesiącu, należy kliknąć kolumnę DataUrodzenia, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć pozycję Filtry dat, a następnie wybrać odpowiedni zakres dat.

Filtrowanie pola daty

1. Dostępność filtrów zależy od typu danych w zaznaczonej kolumnie.

2. Filtr typu Wszystkie daty w okresie ignoruje część wartości dat dotyczącą dnia i roku.

W tym widoku filtrowanym są wyświetlone tylko te rekordy, w których wartość miesiąca pola DataUrodzenia to kwiecień.

Filtr określający wartość kwiecień w polu DataUrodzenia

1. Ikona filtru w nagłówku kolumny i na pasku nawigatora rekordów wskazuje, że bieżący widok jest filtrowany według kolumny DataUrodzenia.

2. W widoku arkusza danych umieszczenie wskaźnika myszy na nagłówku kolumny powoduje wyświetlenie bieżącego kryterium filtru.

Uwaga: W przypadku zastosowania filtru do kolumny, która jest już filtrowana, poprzedni filtr zostanie automatycznie usunięty. Chociaż w przypadku każdego pola w danej chwili może działać tylko jeden filtr, można określić inny filtr dla każdego pola w widoku.

Aby na przykład wyświetlić nazwiska kontaktów mieszkających w Polsce, których urodziny przypadają w kwietniu, można przefiltrować pole KrajRegion oraz pole DataUrodzenia w tabeli Kontakty. Podczas filtrowania wielu pól w jednym widoku filtry są łączone przy użyciu operatora ORAZ w następujący sposób:

KrajRegion = Polska I miesiąc DataUrodzenia = kwiecień

Aby powrócić do niefiltrowanego widoku: usuń filtry. Tymczasowe usunięcie filtru oznacza usunięcie go z widoku, dzięki czemu można przełączyć się do pierwotnego, niefiltrowanego widoku.

Aby przełączyć między widokami filtrowanym i niefiltrowanym: w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Przełącz filtr.

Aby trwale usunąć filtr z widoku: wyczyść filtr. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób czyścić filtry, zobacz sekcję Czyszczenie filtru.

Ustawienia filtru obowiązują do momentu zamknięcia obiektu, nawet po przełączeniu się do innego widoku obiektu. Innymi słowy: w przypadku filtrowania formularza w widoku arkusza danych ustawienia filtru obowiązują nawet po przełączeniu się do widoku formularza lub widoku układu, dopóki formularz nie zostanie zamknięty. Jeśli obiekt został zapisany z zastosowanym filtrem, filtr jest dostępny w momencie następnego otwarcia obiektu. Aby uzyskać informacje na temat zapisywania filtru, zobacz sekcję Zapisywanie filtru w tym artykule.

Początek strony

Wybieranie i stosowanie typu filtru

Dla każdego typu danych można wybrać jeden z kilku gotowych do użycia filtrów. Te filtry są dostępne jako polecenia menu w następujących widokach: Arkusz danych, Formularz, Raport i Układ. Oprócz tych filtrów formularz lub arkusz danych można też filtrować przez wypełnianie formularza (tak zwane filtrowanie według formularza).

Użytkownicy oczekujący większej elastyczności i potrafiący pisać wyrażenia mogą tworzyć własne filtry przy użyciu opcji dostępnych na karcie dokumentu Filtrowanie.

Należy dokonać wyboru spośród następujących typów filtrów:

Filtry wspólne. W celu filtrowania określonych wartości lub zakresu wartości.

Filtruj według wyborów. W celu filtrowania wszystkich wierszy w tabeli zawierających wartość odpowiadającą wybranej wartości w wierszu przez filtrowanie widoku arkusza danych.

Filtruj według formularza.W celu filtrowania kilku pól w formularzu lub arkuszu danych lub w celu odnalezienia określonego rekordu.

Filtr zaawansowany. W celu filtrowania według zdefiniowanych niestandardowych kryteriów filtru.

Uwaga: Jeśli w żadnym widoku nie są dostępne polecenia filtrowania, prawdopodobnie projektant formularza lub bazy danych wyłączył filtrowanie. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z projektantem.

Filtry wspólne

Filtry wspólne są dostępne w przypadku wszystkich typów pól, z wyjątkiem pól typu Obiekt OLE i pól wyświetlających wartości obliczane. Lista dostępnych filtrów zależy od typu danych i wartości zaznaczonego pola.

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole, które ma być filtrowane. Aby filtrować wiele kolumn lub formantów, należy osobno zaznaczać i filtrować poszczególne kolumny lub formanty albo użyć opcji filtru zaawansowanego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Filtr według formularza oraz Filtry zaawansowane w tym artykule.

Aby na przykład wyświetlić filtry dostępne dla pola DataUrodzenia, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Filtruj.

Wspólne filtry dat
Przykłady wspólnych filtrów dat

1. Aby filtrować określone wartości, należy użyć listy pól wyboru. Zawiera ona wszystkie wartości, które są obecnie wyświetlane w polu.

2. Aby filtrować zakres wartości, należy kliknąć jeden z tych filtrów i określić wymagane wartości. Aby na przykład wyświetlić urodziny przypadające w okresie od dnia dzisiejszego do końca roku, należy kliknąć pozycję Między, a następnie określić odpowiednio datę początkową i datę końcową w oknie dialogowym Między. Aby wyświetlić wszystkie urodziny przypadające w określonym dniu, należy kliknąć odpowiednią datę.

Trzeba zauważyć, że wartości w polu daty mają wpływ na listę filtrów specyficznych dla typu. Jeśli najnowsza wartość daty w polu daty przypada w okresie ostatnich dwóch lat, zostanie wyświetlona dłuższa, bardziej szczegółowa lista filtrów. Jeśli żadna z dat w polu nie przypada w okresie ostatnich dwóch lat, zostanie wyświetlona krótsza lista filtrów.

Długie i krótkie listy wspólnych filtrów dat
Długie i krótkie listy wspólnych filtrów dat

Uwaga: Filtry specyficzne dla typu są niedostępne w przypadku pól typu Tak/Nie, obiektów OLE i pól załączników. Lista wartości jest niedostępna w przypadku pól noty oraz pól zawierających tekst sformatowany.

Stosowanie filtru wspólnego

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij się, że widok nie został już odfiltrowany. Sprawdź, czy na pasku selektora rekordów jest wyświetlana ikona Nieodfiltrowany lub wygaszona ikona Bez filtru.

  Porada: Aby zagwarantować, że widok nie jest odfiltrowany, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie kliknąć polecenie Wyczyść wszystkie filtry.

 3. Kliknij dowolne miejsce kolumny lub formantu, który odpowiada pierwszemu polu przeznaczonemu do filtrowania, i na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Filtruj.

Aby zastosować filtr wspólny, wskaż polecenie Filtrytekstu (lub liczb, lub dat), a następnie kliknij odpowiedni filtr. Filtry, takie jak Równa się i Między, monitują o wprowadzenie koniecznych wartości.

Porada: Niektóre znaki, na przykład *, % i ?, mają specjalne znaczenie w polu tekstowym filtru. Na przykład gwiazdka (*) odpowiada ciągowi znaków, tak więc ciąg a* odpowiada każdemu ciągowi zaczynającemu się od litery a, a nie tylko ciągowi znaków a*. Aby specjalne znaczenie znaku nie było uwzględniane, należy go ująć w nawiasy kwadratowe [] w następujący sposób: a[*]. Bazy danych używające standardu ANSI-89 traktują znaki *, ?, [, ], !, - oraz # jako znaki specjalne. Bazy danych używające standardu ANSI-92 traktują jako specjalne znaki %, _, [, ], ^ oraz -. W programie Access można używać dowolnego z tych standardów, jednak nie można ich mieszać w jednym wyrażeniu (przykładowa poprawna wartość: ?a*).

Aby zastosować filtr oparty na wartości pól, wyczyść pola wyboru obok wartości, na których filtr nie ma być oparty, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby filtrować na podstawie jednej lub tylko kilku wartości z długiej listy, należy najpierw wyczyścić pole wyboru (Zaznacz wszystko), a następnie zaznaczyć odpowiednie wartości.

Aby odfiltrować wartości null (wartość null wskazuje brak danych) w polach tekstowych, polach liczb i polach dat: na liście pól wyboru wyczyść pole wyboru (Zaznacz wszystko), a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji (Puste).

Filtrowanie według wyborów

W celu wyświetlenia wszystkich wierszy tabeli zawierających wartość zgodną z wartością w wierszu można szybko przefiltrować widok arkusza danych, zaznaczając określoną wartość, a następnie klikając polecenie Zaznaczenie. Zostanie wyświetlona lista rozwijana zawierająca dostępne opcje filtrowania. Zakres dostępnych opcji zależy od typu danych zaznaczonej wartości. Innym sposobem uzyskania dostępu do opcji filtru zaznaczenia jest kliknięcie określonej komórki prawym przyciskiem myszy.

Jeśli na przykład w polu DataUrodzenia jest zaznaczona wartość 1967-02-21, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Zaznaczenie, aby wyświetlić polecenia filtrowania według wyborów, a następnie wybrać opcję filtrowania.

Lista filtrów opartych na zaznaczeniu

Lista poleceń zależy też od tego, jaka część wartości została zaznaczona. Jeśli na przykład zostały zaznaczone tylko niektóre znaki, będzie widoczna inna lista poleceń — zależnie od tego, którą część pola zaznaczono.

Filtry oparte na częściowo zaznaczonym polu

1. Filtr na podstawie początku wartości pola,

2. środka wartości pola,

3. lub końca wartości pola.

Uwaga: Opcja filtrowania na podstawie częściowego zaznaczenia nie jest dostępna w przypadku pól wielowartościowych. Polecenie Zaznaczenie jest niedostępne w przypadku załączników.

Aby usunąć filtr, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Przełącz filtr lub kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie kliknąć pozycję Wyczyść wszystkie filtry.

Stosowanie filtru opartego na zaznaczeniu

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij się, że widok nie został już odfiltrowany. Sprawdź, czy na pasku selektora rekordów jest wyświetlana ikona Nieodfiltrowany lub wygaszona ikona Bez filtru.

 3. Przejdź do rekordu zawierającego wartość, której chcesz użyć jako część filtru, a następnie kliknij wewnątrz kolumny (w widoku arkusza danych) lub formantu (w widoku formularza, raportu lub układu).

Aby filtrować na podstawie zaznaczenia częściowego, zaznacz odpowiednie znaki, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaznaczenie, a następnie kliknij filtr, który ma zostać zastosowany.

Filtr według formularza

Ten filtr jest przydatny do filtrowania kilku pól w formularzu lub arkuszu danych oraz do wyszukiwania określonego rekordu. Program Access tworzy pusty formularz lub arkusz danych podobny do pierwotnego formularza lub arkusza danych, a następnie umożliwia wypełnienie dowolnej liczby pól. Gdy ta czynność zostanie zakończona, program Access wyszukuje rekordy zawierające podane wartości.

Uwaga: Za pomocą filtru według formularza nie można określić wartości pól wielowartościowych ani pól typu Nota, Hiperłącze, Tak/Nie czy Obiekt OLE. Można natomiast określić wartości dla innych pól w zestawie rekordów.

Jeśli na przykład trzeba znaleźć wszystkie rekordy klientów, w których stanowisko osoby kontaktowej to Właściciel i ta osoba przebywa w mieście Warszawa lub Gdynia, należy otworzyć formularz lub arkusz danych Klienci i na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie kliknąć polecenie Filtruj według formularza.

Należy wprowadzić pierwszy zestaw wartości, kliknąć kartę Lub u dołu arkusza danych lub formularza, a następnie wprowadzić kolejny zestaw wartości. Jeśli wartość pola ma działać jako filtr niezależny od innych wartości pól, należy wprowadzić tę wartość na karcie Wyszukaj oraz na wszystkich kartach Lub. Każda karta Lub reprezentuje alternatywny zestaw wartości filtrowania.

Aby wyświetlić tylko rekordy pasujące do danych wejściowych:    Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Przełącz filtr.

Stosowanie filtru przez wypełnianie formularza

 1. Otwórz tabelę lub kwerendę w widoku arkusza danych lub formularz w widoku formularza.

 2. Upewnij się, że widok nie został już odfiltrowany. Sprawdź, czy na pasku selektora rekordów jest wyświetlana ikona Nieodfiltrowany lub wygaszona ikona Bez filtru.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Filtruj według formularza.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, zależnie od tego, czy używasz widoku arkusza danych czy widoku formularza:

  Widok arkusza danych: Kliknij pierwszy wiersz w kolumnie, którą chcesz filtrować, a następnie kliknij wyświetloną strzałkę i wybierz wartość. Kolejne wartości można dodawać, klikając kartę Lub u dołu arkusza danych i wybierając inną wartość.

  Widok formularza: Kliknij strzałkę wyświetloną w formancie i wybierz wartość, według której chcesz filtrować. Kolejne wartości można dodawać, klikając kartę Lub u dołu formularza i wybierając inną wartość.

  Porady: Za pomocą filtru według formularza nie można określić wartości pól wielowartościowych. Można natomiast określić wartości dla innych pól w zestawie rekordów.

  • Aby określić listę możliwych wartości pola, użyj operatora lub. Na przykład w polu Miasto określ wartość „Warszawa” lub „Gdynia”, aby filtrować rekordy zawierające jedną z tych wartości.

  • Aby filtrować na podstawie stanu formantu, na przykład pola wyboru lub przycisku, kliknij ten formant, aby znalazł się w odpowiednim stanie. Aby przywrócić formant do neutralnej pozycji, w której nie będzie używany jako kryterium filtrowania rekordów, upewnij się, że formant jest niedostępny (wygaszony).

  • Aby odfiltrować rekordy zawierające wartości null (brak), niepuste lub puste (puste lub „”), wpisz w polu Is Null, Is Not Null, "" lub Not "".

 5. W celu określenia dwóch alternatywnych zestawów kryteriów, aby na przykład wyświetlić nazwiska tylko tych kontaktów, dla których wartość pola KrajRegion to Polska i których urodziny przypadają w kwietniu, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

  • Aby pobrać wszystkie rekordy spełniające dowolny z kilku zestawów kryteriów, określ te kryteria, wprowadzając pierwszy zestaw kryteriów, klikając kartę Lub, a następnie wprowadzając kolejny zestaw kryteriów. Jeśli wartość pola ma działać jako filtr niezależny od innych wartości pól, należy wprowadzić tę wartości na karcie Wyszukaj oraz na wszystkich kartach Lub. Innymi słowy: karta Wyszukaj i każda karta Lub reprezentuje alternatywny zestaw wartości filtrowania.

  • Ponadto po każdym dodaniu kryterium pola na karcie Lub w programie Access jest tworzona kolejna karta Lub. Umożliwia to określenie kilku kryteriów „lub”. Filtr zwraca wszystkie rekordy zawierające wszystkie wartości określone na karcie Wyszukaj albo wszystkie wartości określone na pierwszej karcie Lub, albo wszystkie wartości określone na drugiej karcie Lub i tak dalej.

Aby usunąć filtr i wyświetlić wszystkie rekordy, ponownie kliknij przycisk Przełącz filtr.

Aby zmodyfikować filtr według formularza, należy kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie ponownie kliknąć pozycję Filtruj według formularza. Zostanie wyświetlony bieżący zestaw kryteriów filtru.

Filtr zaawansowany

Czasami istnieje potrzeba użycia filtru zaawansowanego i może zaistnieć konieczność samodzielnego utworzenia kryterium filtru, aby na przykład znaleźć rekordy zawierające daty, które przypadają w okresie ostatnich siedmiu dni lub ostatnich sześciu miesięcy.

Korzystanie z filtrów zaawansowanych wymaga pisania wyrażeń. Wyrażenia są podobne do formuł w programie Excel oraz do kryteriów określanych podczas projektowania kwerendy.

Filtru zaawansowanego można użyć na przykład do wyszukania nazwisk kontaktów, których urodziny przypadły w ciągu ostatnich siedmiu dni. Po zastosowaniu filtru zaawansowanego można dodatkowo zawęzić wyniki do rekordów, których wartość pola KrajRegion to Polska.

Stosowanie filtru zaawansowanego

 1. Otwórz tabelę, kwerendę, formularz lub raport w jednym z następujących widoków: Arkusz danych, Formularz, Raport lub Układ.

 2. Upewnij sie, że widok nie jest odfiltrowany. Na pasku nawigatora rekordów sprawdź, czy jest wyświetlany wygaszony (niedostępny) przycisk Bez filtru. Jeśli pasek nawigatora rekordów nie jest widoczny, kliknij przycisk Zaawansowane w grupie Sortowanie i filtrowanie na karcie Narzędzia główne, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie filtry. Jeśli polecenie Wyczyść wszystkie filtry jest wygaszone, oznacza to, że nie działają żadne filtry.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Filtr/sortowanie zaawansowane.

 4. Dodaj do siatki pola, które chcesz filtrować.

 5. W wierszu Kryteria każdego pola określ kryterium. Kryteria są stosowane jako zestaw i wyświetlane są tylko te rekordy, które spełniają wszystkie kryteria w wierszu Kryteria. Aby określić dla jednego pola kryteria alternatywne, wpisz pierwsze kryterium w wierszu Kryteria, a drugie kryterium wpisz w wierszu Lub i tak dalej.

  Porady: 

  • Cały zestaw kryteriów w wierszu Lub jest stosowany jako alternatywa dla zestawu kryteriów w wierszu Kryteria. Kryterium, które powinno być stosowane w obu zestawach, należy wpisać zarówno w wierszu Kryteria, jak i w wierszu Lub. Aby wyświetlić filtrowane wiersze, należy kliknąć przycisk Przełącz filtr.

  • Dobrym sposobem na opanowanie tworzenia kryteriów jest stosowanie filtru wspólnego lub filtru opartego na zaznaczeniu, który zwraca wynik bliski szukanej wartości. Następnie gdy filtr jest już zastosowany do widoku, należy wyświetlić kartę obiektu Filtrowanie:

Specjalne polecenia na karcie dokumentu Filtrowanie

Na karcie dokumentu Filtrowanie są dostępne dwa specjalne polecenia. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu powyżej siatki projektu na karcie w menu skrótów są dostępne polecenia Załaduj z kwerendy oraz Zapisz jako kwerendę.

Specjalne opcje filtrów

Polecenie Załaduj z kwerendy powoduje załadowanie projektu wybranej kwerendy do siatki. Dzięki temu kryteriów kwerendy można używać jako kryteriów filtru.

Polecenie Zapisz jako kwerendę umożliwia zapisanie ustawień filtru w postaci nowej kwerendy.

Początek strony

Usuwanie lub ponowne stosowanie filtru

Aby przełączyć na niefiltrowany widok danych (powrócić do pełnego widoku), należy usunąć filtry, klikając pozycję Filtrowane na pasku nawigatora rekordów.

Usunięcie bieżących filtrów powoduje, że są one tymczasowo usuwane ze wszystkich pól w widoku. Jeśli na przykład najpierw zastosowano filtry pól KrajRegion i DataUrodzenia, a następnie usunięto je, wszystkie rekordy zostaną wyświetlone ponownie.

Aby ponownie zastosować ostatnio używane filtry, należy na pasku nawigatora rekordów kliknąć pozycję Bez filtrowania.

Początek strony

Czyszczenie filtru

Jeśli filtr nie jest już potrzebny, należy go wyczyścić. Wyczyszczenie filtru powoduje usunięcie go z widoku i uniemożliwia jego ponowne zastosowanie przez kliknięcie pozycji Bez filtrowania na pasku stanu. Można wyczyścić jeden filtr z jednego pola lub wszystkie filtry ze wszystkich pól w widoku.

 • Aby wyczyścić jeden filtr z jednego pola: kliknij prawym przyciskiem myszy filtrowaną kolumnę lub formant, a następnie kliknij polecenie Wyczyść filtr z nazwa pola.

 • Aby wyczyścić wszystkie filtry ze wszystkich pól: na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wyczyść wszystkie filtry.

Początek strony

Zapisywanie filtru

Zapisanie filtru może okazać się użyteczne w przypadku jego ponownego użycia. Ustawienia filtru obowiązujące w momencie zamknięcia tabeli, kwerendy, formularza lub raportu są automatycznie zapisywane razem z danym obiektem i są dostępne do ponownego zastosowania. Ustawienia filtru nie są jednak domyślnie stosowane automatycznie w momencie następnego otwarcia danego obiektu.

Aby zagwarantować, że bieżące filtry będą stosowane automatycznie w momencie następnego otwarcia tabeli, kwerendy, formularza lub raportu, w arkuszu właściwości obiektu należy ustawić dla właściwości obiektu FiltrujPrzyŁadowaniu wartość Tak. Właściwość FiltrujPrzyŁadowaniu zostanie zastosowana podczas następnego otwarcia obiektu. Po każdej zmianie tego ustawienia należy zamknąć obiekt i ponownie go otworzyć, aby zastosować nowe ustawienie.

Uwaga: Ustawienie właściwości FiltrujPrzyŁadowaniu jest stosowane tylko podczas ładowania obiektu. Ustawienie tej wartości dla obiektu w widoku projektu i przełączenie do innego widoku nie spowoduje zastosowania ustawienia. Aby to zrobić, należy zamknąć i ponownie otworzyć obiekt, dzięki czemu zmiany właściwości FiltrujPrzyŁadowaniu zostaną uwzględnione.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×