Przejdź do głównej zawartości

Sprawdzenie zgodności z siecią Web: błędy schematu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera listę błędy schematu, które można napotkać podczas korzystania z narzędzia sprawdzania zgodności i zawiera informacje, które mogą być pomocne podczas rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

Tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

Wiele błędów schematu są spowodowane problemami z pól odnośników. Poniższe procedury wyjaśniono, jak uruchomić Kreatora odnośników w widoku arkusza danych w celu rozwiązania tych problemów przez tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika.

Tworzenie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę, do której chcesz dodać pole odnośnika, a następnie wybierz pozycję Ostatnia kolumna etykietą, kliknij przycisk Dodaj.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Kliknij, aby dodać, a następnie kliknij pozycję Odnośnik i relacja.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby utworzyć pole odnośnika, które są potrzebne.

Modyfikowanie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę, a następnie zaznacz pole odnośnika, który chcesz zmodyfikować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole odnośnika, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj odnośniki.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby rozwiązać problem z określonym problemem.

ACCWeb105003

Tekst błędu    Typ danych kolumny odnośników z listami wartości musi być "Tekst" w celu zachowania zgodności z siecią web.

Znaczenie    Wyszukiwanie wskazanej używa listę, która nie jest obsługiwana w bazie danych sieci web. Lista wartości musi być powiązana z kolumną tekstu na serwerze.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i zmień typ danych pola odnośnika na tekst. Jeśli projekt nie jest dostępna, usuń pole odnośnika, a następnie odtworzyć go za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105012

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika z klauzul klauzula są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej używa kwerendę, która zawiera klauzulę WHERE, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i Usuń klauzuli WHERE we właściwości Źródło wierszy pola odnośnika istotne. Jeśli projekt nie jest dostępna, usuń pole odnośnika, a następnie odtworzyć go za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105018

Tekst błędu    Klucz podstawowy, który jest wyszukiwanie jest niezgodny z sieci web.

Znaczenie    Wskazanej tabela zawiera klucz podstawowy, który jest pole odnośnika, które odwołuje się do innej tabeli, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i zmienić właściwość typu formantu dla pola odnośnika do pola tekstowego (na karcie wyszukiwanie). Następnie otwórz okno Relacje i Usuń wszystkie relacje, w których pole wyszukiwania znajduje się na stronie "wiele" relacji (punkty strzałkę w kierunku od pola odnośnika).

Jeśli widok projektu i okno Relacje nie są dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz nową pustą bazę danych (nie bazy danych sieci web).

 2. Importowanie tabel, których potrzebujesz z oryginalnej bazy danych do nowej bazy danych.

 3. Wprowadź wymagane zmiany w nowej bazie danych.

 4. W oryginalnej bazie danych Usuń tabele, a następnie zaimportować je z nowej bazy danych.

Początek strony

ACCWeb107000

Tekst błędu    Typ danych pola jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Pole wskazanej ma typ danych, który nie jest obsługiwany w sieci web, takie jak Obiekt OLE.

Co należy zrobić    Ponownie utwórz pole w jednym z obsługiwanych typów:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

 • Pole obliczeniowe

 • Załącznik

 • Hiperlink

 • Nota

 • Odnośnik

Początek strony

ACCWeb107001

Tekst błędu    Indeksy złożone są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Wskazanej tabela zawiera klucz podstawowy złożone (klawisz składający się z więcej niż jednego pola). Można używać tylko pola typu Autonumerowanie jako klucz podstawowy dla tabeli sieci Web. Indeksy złożone nie można używać w sieci Web.

Co należy zrobić    Jeśli indeks złożony znajdowała się na klucz podstawowy, należy utworzyć klucza podstawowego Autonumerowanie wskazanej tabeli. Następnie utwórz regułę poprawności rekordu, aby upewnić się, że dane w polach oryginalny są unikatowe.

Początek strony

ACCWeb107002

Tekst błędu    Tabela z więcej niż jednym polem załącznika jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazanej tabela zawiera więcej niż jedno pole załącznika, który powoduje błąd podczas operacji publikowania i w związku z tym jest niezgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Warto rozważyć zapisanie wszystkich załączników dla każdego rekordu w polu jeden załącznik. Jeśli potrzebujesz więcej niż jedno pole załącznika w rekordu dla każdego pola dodatkowy załącznik utworzyć nową tabelę zawierającą pola załącznika i identyfikator, a następnie łącze nowej tabeli i oryginalnej tabeli za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107003

Tekst błędu    Pole obliczeniowe wyrażenie zawiera pole typu zgodna z sieci Web, takich jak Autonumerowanie, Nota lub binarny.

Znaczenie    Zastosowanie wskazanej pole obliczeniowe, obliczeń, która przyjmuje jako dane wejściowe pole, które nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Dostosuj obliczenia, tak aby wszystkie pola wejściowe dysponować jedną z następujących typów danych obsługiwanych:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

 • Pole obliczeniowe

Początek strony

ACCWeb107004

Tekst błędu    Typ danych wyniku kolumny obliczeniowej jest niezgodny z sieci Web.

Znaczenie    Wynik obliczeń w polu wskazanej jest typem danych, który nie jest obsługiwany w sieci web.

Co należy zrobić    Ponownie utworzyć pole obliczeniowe, tak aby wynikowy typ danych jest jednym z następujących typów danych obsługiwanych:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

Początek strony

ACCWeb107005

Tekst błędu    Tabela z więcej niż 220 polami jest niezgodna z sieci Web.

Znaczenie    Wskazanej tabela zawiera więcej niż 220 polami. Tabela z więcej niż 220 polami nie można opublikować w sieci Web.

Co należy zrobić    Tworzenie nowej tabeli zawiera dodatkowe pola. Następnie Aby utworzyć nowe pole łączący nową tabelę do istniejącej tabeli za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107006

Tekst błędu    Nazwa tabeli jest zastrzeżona i niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Nazwa tabeli wskazanej jest przeznaczone dla programu SharePoint i nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Unikaj dowolną z następujących nazw zastrzeżone tabeli:

 • Informacji o użytkowniku

 • Listy

 • Dokumenty

 • Składniki Web Part

 • ComMd

 • Witryny sieci Web

 • Przepływ pracy

 • WFTemp

 • Rozwiązania

 • Definicje raportów

 • MSysASO

Początek strony

ACCWeb107007

Tekst błędu    Nieopublikowane tabele z odnośnikami do tabel opublikowanych są niezgodne z sieci web.

Znaczenie    Wskazanej tabeli nie został jeszcze opublikowany i zawiera pole odnośnika, która kieruje do opublikowanej tabeli, co uniemożliwi publikowania.

Co należy zrobić    Publikowanie wycofanych tabeli bez dodawania odnośnika. Możesz zsynchronizować bazę danych sieci web, aby osiągnąć ten cel. Po opublikowaniu nowej tabeli należy utworzyć odpowiednią wyszukiwania z inną tabelą opublikowanych.

Początek strony

ACCWeb107008

Tekst błędu    Niestandardowe formaty są niezgodne z siecią Web

Znaczenie    Pole wskazanej ma format walutowy niestandardowy, który nie jest obsługiwany w sieci Web.

Co należy zrobić    Użyj formatu waluty standardowej dla pola. Ustawianie formatu pola Waluta lub waluty Euro za pomocą menu rozwijanego formatowanie.

Początek strony

ACCWeb107009

Tekst błędu    Tylko jedna z właściwości Zerowa dł i wymagane właściwości powinny być wartość true, w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole wskazanej ma zarówno jej Zerowa dł i ustaw wymagane właściwości na wartość True.

Co należy zrobić    Upewnij się, że co najwyżej jednego wskazanej właściwości jest ustawiona na PRAWDA. Widok projektu służy do zmiany tych właściwości.

Początek strony

ACCWeb107010

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na "nie" w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Dołączanie tylko właściwości pola wskazanej hiperłącze jest ustawiona na wartość tak, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Zmienianie właściwości dołączanie tylko wartość nie.

Początek strony

ACCWeb107011

Tekst błędu    Wartość domyślna powinna być pusta w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej ma wartość domyślną w kwerendzie wyszukiwania lub na liście, która zezwala na wiele wartości, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Upewnij się, że jest:

 • Nie wartości domyślnej, wartość kwerendy wyszukiwania; lub

 • Nie wartości domyślnej, wartość dla listy wartości odnośnika, która zezwala na wiele wartości

Początek strony

ACCWeb107012

Tekst błędu    Wartość domyślna powinna być pusta w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole hyperlink wskazanej ma wartość domyślną, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Usuwanie wartości domyślnej dla pola hiperłącze.

Początek strony

ACCWeb107013

Tekst błędu    Wartość właściwości nie jest zgodny z sieci Web.

Znaczenie    Pole numeru wskazanej ma jej ustawienie na inną niż liczba ogólna, procent lub standardowe właściwości Format. Tylko te formaty są obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Zmienianie formatu pola Liczba ogólna, procent lub standardowe.

Początek strony

ACCWeb107014

Tekst błędu    Tabela powinna mieć klucz podstawowy i powinny być liczby z rozmiar pola początkowym, w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Wskazanej tabela zawiera jedną z następujących problemów:

 • Tabela nie ma klucza podstawowego.

 • Typ danych klucza podstawowego nie jest liczba.

 • Rozmiar pola klucza podstawowego nie jest długa.

Co należy zrobić    Zmienianie istniejącego klucza podstawowego w widoku projektu, tak, aby był prawidłowy typ danych i rozmiar pola; można też utworzyć nowy klucz podstawowy dla tabeli przy użyciu typ danych Autonumerowanie. Jeśli projekt nie jest dostępna, utworzyć nową tabelę i Dodaj do niego kolumny z tabeli pierwotnej; następnie upuść oryginalnej tabeli.

Początek strony

ACCWeb107015

Tekst błędu    Wartość właściwości należy ustawić na wartość "false" w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Unikatowe właściwość wskazanej pola typu Nota jest ustawiona na PRAWDA, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Zmień wartość unikatowa ma wartość FAŁSZ.

Początek strony

ACCWeb107016

Tekst błędu    Wartość właściwości należy ustawić na wartość "false" w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Właściwości Unikatowy wskazanej tak/nie pola jest ustawiona na PRAWDA.

Co należy zrobić    Zmień wartość unikatowa ma wartość FAŁSZ.

Początek strony

ACCWeb107017

Tekst błędu    Wartość właściwości należy ustawić na wartość "false" w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Unikatowe właściwość pola wskazanej hiperłącze jest ustawiona na PRAWDA, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Zmień wartość unikatowa ma wartość FAŁSZ.

Początek strony

ACCWeb107018

Tekst błędu    Kolumna związana powinna być równa klucza podstawowego tabeli i powinny być pierwszej kolumny w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Pole odnośnika wskazanej ma jedną z następujących problemów:

 • Powiązane kolumny jest ustawiona wartość pola niż klucza podstawowego tabeli źródłowej.

 • Kolumna związana nie jest pierwszą kolumnę odnośnika.

Co należy zrobić    Modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107019

Tekst błędu    Wartość właściwości należy skonfigurować tak, aby były zgodne z sieci Web.

Znaczenie    Właściwość Ogranicz do listy pola odnośnika wskazanej jest ustawiona na nie, ale pole odnośnika jest listy wartości pojedynczej wartości, a w związku z tym ustawieniu właściwości nie jest zgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Ogranicz do listy, gdy kreator wyświetli ją.

Początek strony

ACCWeb107020

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość podrzędne pola łączące wskazanego pola nie jest puste i w związku z tym niezgodne z siecią Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i wyczyść właściwość podrzędne pola łączące. Następnie ustawić właściwość Nazwa podarkusza danych do [Auto] i [Brak]. Jeśli widok projektu nie jest dostępna, w widoku arkusza danych, na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk więcej, wskaż polecenie podarkusz danych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

ACCWeb107021

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość nadrzędne pola łączące wskazanego pola nie jest puste i dlatego nie compatibile z sieci Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i wyczyść właściwość nadrzędne pola łączące. Następnie ustawić właściwość Nazwa podarkusza danych do [Auto] i [Brak]. Jeśli widok projektu nie jest dostępna, w widoku arkusza danych, na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk więcej, wskaż polecenie podarkusz danych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

ACCWeb107022

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta lub ustawiona na "automatycznie, w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Nazwa podarkusza danych właściwość wskazanego pola nie jest ustawiona na [Auto] i [Brak] i dlatego nie jest zgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu i ustaw właściwość Nazwa podarkusza danych do [Auto] i [Brak]. Jeśli widok projektu nie jest dostępna, w widoku arkusza danych, na karcie Narzędzia główne w grupie rekordy kliknij przycisk więcej, wskaż polecenie podarkusz danych, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

ACCWeb107023

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być określony w celu zachowania zgodności z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość szerokość kolumn pola odnośnika wskazanej jest puste i w związku z tym niezgodne z siecią Web.

Co należy zrobić    Otwórz tabelę w widoku projektu, a następnie określ wartość szerokości kolumn (na karcie właściwości odnośnika). Lub, zaznacz kolumny w widoku arkusza danych, a następnie na karcie pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikuj odnośniki. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze odnośników.

Początek strony

ACCWeb107024

Tekst błędu    Typu Autonumerowanie nie jest obsługiwane dla innych pól jednak klucz podstawowy.

Znaczenie    Wskazanego pola jest używany typ danych Autonumerowanie, ale nie jest to klucz podstawowy tabeli i dlatego nie jest zgodny z sieci Web.

Co należy zrobić    Zmienianie typu danych pola numer. Za pomocą makr danych obejść ten problem, możesz osiągnięcia podobną funkcję. Zmień wartość pola z tej właściwości na klucz podstawowy w widoku projektu lub zmień typ danych Liczba.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×