Sprawdzenie zgodności z siecią Web: błędy schematu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule zamieszczono listę błędów schematu, które można napotkać po uruchomieniu narzędzia sprawdzania zgodności, oraz podano informacje pomocne przy usuwaniu błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

Tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika za pomocą Kreatora odnośników

Wiele błędów schematu są spowodowane problemami z pól odnośników. Poniższe procedury wyjaśniono, jak uruchomić Kreatora odnośników w widoku arkusza danych w celu rozwiązania tych problemów przez tworzenie lub modyfikowanie pola odnośnika.

Tworzenie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę, do której chcesz dodać pole odnośnika, a następnie zaznacz ostatnią kolumnę oznaczoną etykietą Kliknij, aby dodać.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Kliknij, aby dodać, a następnie kliknij pozycję Odnośnik i relacja.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby utworzyć odpowiednie pole odnośnika.

Modyfikowanie pola odnośnika w widoku arkusza danych

 1. Otwórz tabelę i zaznacz pole odnośnika, które chcesz zmodyfikować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Na karcie Pola w grupie Właściwości kliknij pozycję Modyfikowanie odnośników.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pole odnośnika, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj odnośniki.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników, aby rozwiązać dany problem.

ACCWeb105003

Tekst błędu    Typ danych kolumny dla odnośników z listami wartości musi być typem „Tekst”, jeśli ma być zgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany odnośnik korzysta z listy, która nie jest obsługiwana w bazie danych sieci Web. Lista wartości musi być powiązana z kolumną tekstową na serwerze.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i zmienić typ danych pola odnośnika na Tekst. Jeśli widok projektu jest niedostępny, należy usunąć pole odnośnika, a następnie ponownie je utworzyć za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105012

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika z klauzul klauzula są niezgodne z sieci Web.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika korzysta z kwerendy zawierającej klauzulę Where, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i usunąć klauzulę Where z właściwości Źródło wierszy odpowiedniego pola odnośnika. Jeśli widok projektu jest niedostępny, należy usunąć pole odnośnika, a następnie ponownie je utworzyć za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105018

Tekst błędu    Klucz podstawowy, który jest odnośnikiem, jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana tabela zawiera klucz podstawowy będący polem odnośnika odnoszącym się do innej tabeli, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i zmienić właściwość Typ formantu pola odnośnika na Pole tekstowe (na karcie Odnośnik). Następnie należy otworzyć okno Relacje i usunąć wszelkie relacje, w których pole odnośnika znajduje się po stronie „wiele” relacji (zwrot strzałki jest przeciwny do pola odnośnika).

Jeśli widok projektu oraz okno Relacje nie są dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz pustą bazę danych (nie bazę danych sieci Web).

 2. Zaimportuj potrzebne tabele z oryginalnej bazy danych do nowej bazy danych.

 3. Wprowadź wymagane zmiany w nowej bazie danych.

 4. W oryginalnej bazie danych usuń tabele, a następnie zaimportuj je z nowej bazy danych.

Początek strony

ACCWeb107000

Tekst błędu    Typ danych pola jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole zawiera dane, których typ nie jest obsługiwany w sieci Web, na przykład Obiekt OLE.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole jako jeden z obsługiwanych typów danych:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

 • Pole obliczeniowe

 • Załącznik

 • Hiperłącze

 • Nota

 • Odnośnik

Początek strony

ACCWeb107001

Tekst błędu    Indeksy złożone są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana tabela ma złożony klucz podstawowy (klucz składający się z wielu pól). Jako klucza podstawowego tabeli sieci Web można używać jedynie pola Autonumerowanie. W sieci Web nie można używać indeksów złożonych.

Co należy zrobić    Jeśli kluczem podstawowym jest indeks złożony, dla wskazanej tabeli należy utworzyć klucz podstawowy Autonumerowanie. Następnie należy utworzyć regułę sprawdzania poprawności rekordów, aby się upewnić, że dane w oryginalnych polach są unikatowe.

Początek strony

ACCWeb107002

Tekst błędu    Tabela z więcej niż jednym polem załącznika jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana tabela zawiera więcej niż jedno pole załącznika, co powoduje niepowodzenie operacji publikowania, i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy rozważyć przechowywanie wszystkich załączników dla każdego rekordu w jednym polu załącznika. Jeśli jest potrzebne więcej niż jedno pole załącznika na rekord, dla każdego dodatkowego pola załącznika należy utworzyć nową tabelę zawierającą wyłącznie pole załącznika oraz identyfikator pola, a następnie połączyć nową tabelę z oryginalną za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107003

Tekst błędu    Wyrażenie pola obliczeniowego zawiera pole danych wejściowych typu niezgodnego z siecią Web, takiego jak Autonumerowanie, Nota lub Dane binarne.

Znaczenie    Wskazane pole obliczeniowe korzysta z obliczenia, którego pole wejściowe jest nieobsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy dostosować obliczenie tak, aby typy wszystkich pól wejściowych należały do następujących obsługiwanych typów danych:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

 • Pole obliczeniowe

Początek strony

ACCWeb107004

Tekst błędu    Typ danych wyniku kolumny obliczeniowej jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wynik obliczenia dla wskazanego pola ma typ danych nieobsługiwany w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole obliczeniowe, tak aby wynikowy typ danych był jednym z następujących obsługiwanych typów:

 • Tekst

 • Liczba

 • Waluta

 • Tak/Nie

 • Data/Godzina

Początek strony

ACCWeb107005

Tekst błędu    Tabela z więcej niż 220 polami jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana tabela zawiera więcej niż 220 pól. W sieci Web nie można opublikować tabeli zawierającej więcej niż 220 pól.

Co należy zrobić    Należy utworzyć nową tabelę, która będzie zawierać dodatkowe pola. Następnie za pomocą Kreatora odnośników należy utworzyć nowe pole łączące nową tabelę z istniejącą tabelą.

Początek strony

ACCWeb107006

Tekst błędu    Nazwa tabeli jest nazwą zarezerwowaną i niezgodną z siecią Web.

Znaczenie    Nazwa wskazanej tabeli jest zarezerwowana do użytku przez program SharePoint i nie jest obsługiwana w sieci Web.

Co należy zrobić    Nie należy używać żadnej z następujących zarezerwowanych nazw tabel:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Początek strony

ACCWeb107007

Tekst błędu    Nieopublikowane tabele z odnośnikami do tabel opublikowanych są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazana tabela nie została jeszcze opublikowana i zawiera pole odnośnika wskazujące na opublikowaną tabelę, co uniemożliwi opublikowanie.

Co należy zrobić    Należy opublikować nieopublikowaną tabelę bez dodawania odnośnika. W tym celu można zsynchronizować bazę danych sieci Web. Po opublikowaniu nowej tabeli należy utworzyć odpowiedni odnośnik do drugiej opublikowanej tabeli.

Początek strony

ACCWeb107008

Tekst błędu    Formaty niestandardowe są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole ma niestandardowy format waluty, który nie jest obsługiwany w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy użyć standardowego formatu waluty dla tego pola. Należy ustawić format pola jako Waluta lub Euro, używając menu rozwijanego Formatowanie.

Początek strony

ACCWeb107009

Tekst błędu    Tylko jedna z właściwości Zerowa dł. dozwolona i Wymagane powinna mieć ustawioną wartość „prawda”, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Właściwości Zerowa dł. dozwolona i Wymagane wskazanego pola mają wartość Prawda.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że najwyżej jedna ze wskazanych właściwości ma wartość Prawda. Te właściwości można zmienić w widoku projektu.

Początek strony

ACCWeb107010

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na „nie”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Tylko dołącz wskazanego hiperłącza jest ustawiona na Tak. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić właściwość Tylko dołącz na Nie.

Początek strony

ACCWeb107011

Tekst błędu    Wartość domyślna musi być pusta, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika ma wartość domyślną znajdującą się w kwerendzie odnośnika lub na liście zezwalającej na używanie wielu wartości. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że:

 • dla kwerendy odnośnika nie ma ustawionej żadnej wartości domyślnej lub

 • dla listy wartości odnośników zezwalającej na używanie wielu wartości nie ma ustawionej żadnej wartości domyślnej.

Początek strony

ACCWeb107012

Tekst błędu    Wartość domyślna musi być pusta, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole hiperłącza ma wartość domyślną. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy usunąć wartość domyślną pola hiperłącza.

Początek strony

ACCWeb107013

Tekst błędu    Wartość właściwości jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole Liczba ma właściwość Format ustawioną na wartość inną niż Ogólne, Procent lub Standardowy. Tylko te formaty są obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić właściwość Format pola na Ogólne, Procent lub Standardowy.

Początek strony

ACCWeb107014

Tekst błędu    Tabela powinna mieć klucz podstawowy będący liczbą i o rozmiarze pola „wartość długa”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    We wskazanej tabeli występuje jeden z następujących problemów:

 • Tabela nie ma klucza podstawowego.

 • Typ danych klucza podstawowego nie jest liczbą.

 • Rozmiarem pola klucza podstawowego nie jest Wartość długa.

Co należy zrobić    Należy zmienić istniejący klucz podstawowy w widoku projektu, tak aby miał prawidłowy typ danych oraz rozmiar pola, lub utworzyć nowy klucz podstawowy dla tabeli, używając typu danych Autonumerowanie. Jeśli widok projektu jest niedostępny, należy utworzyć nową tabelę i dodać ją do kolumn z oryginalnej tabeli, a następnie należy porzucić oryginalną tabelę.

Początek strony

ACCWeb107015

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na „fałsz”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Unikatowe wskazanego pola Nota ma wartość Prawda. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić wartość właściwości Unikatowe na Fałsz.

Początek strony

ACCWeb107016

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na „fałsz”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Unikatowe wskazanego pola Tak/Nie ma wartość Prawda.

Co należy zrobić    Należy zmienić wartość właściwości Unikatowe na Fałsz.

Początek strony

ACCWeb107017

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na „fałsz”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Unikatowe wskazanego pola hiperłącza ma wartość Prawda. Takie ustawienie nie jest obsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić wartość właściwości Unikatowe na Fałsz.

Początek strony

ACCWeb107018

Tekst błędu    Kolumna powiązana powinna być ustawiona jako klucz podstawowy tabeli i powinna być pierwszą kolumną, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    We wskazanym polu występuje jeden z następujących problemów:

 • Kolumna powiązana jest ustawiona jako pole inne niż klucz podstawowy tabeli źródłowej.

 • Kolumna powiązana nie jest pierwszą kolumną odnośnika.

Co należy zrobić    Należy zmodyfikować pole odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107019

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być ustawiona na „tak”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Ogranicz do listy wskazanego pola odnośnika jest ustawiona na Nie, ale pole odnośnika nie jest jednowartościową listą wartości i dlatego to ustawienie właściwości jest niezgodne z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy zmodyfikować pole odnośnika za pomocą Kreatora odnośników, koniecznie zaznaczając pole wyboru Ogranicz do listy, gdy zostanie ono wyświetlone przez kreatora.

Początek strony

ACCWeb107020

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Podrzędne pola łączące wskazanego pola nie jest pusta i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i wyczyścić właściwość Podrzędne pola łączące. Następnie należy ustawić właściwość Nazwa podarkusza danych na [Automatyczna] lub [Brak]. Jeśli widok projektu jest niedostępny, w widoku arkusza danych na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy należy kliknąć pozycję Więcej, wskazać opcję Podarkusz danych, a następnie kliknąć pozycję Usuń.

Początek strony

ACCWeb107021

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Nadrzędne pola łączące wskazanego pola nie jest pusta i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i wyczyścić właściwość Nadrzędne pola łączące. Następnie należy ustawić właściwość Nazwa podarkusza danych na [Automatyczna] lub [Brak]. Jeśli widok projektu jest niedostępny, w widoku arkusza danych na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy należy kliknąć pozycję Więcej, wskazać opcję Podarkusz danych, a następnie kliknąć pozycję Usuń.

Początek strony

ACCWeb107022

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być pusta lub ustawiona na „automatycznie”, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Nazwa podarkusza danych wskazanego pola nie jest ustawiona na [Automatyczna] ani [Brak] i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i ustawić właściwość Nazwa podarkusza danych na [Automatyczna] lub [Brak]. Jeśli widok projektu jest niedostępny, w widoku arkusza danych na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy należy kliknąć pozycję Więcej, wskazać opcję Podarkusz danych, a następnie kliknąć pozycję Usuń.

Początek strony

ACCWeb107023

Tekst błędu    Wartość właściwości musi być określona, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Właściwość Szerokość kolumny wskazanego pola odnośnika jest pusta i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy otworzyć tabelę w widoku projektu i określić wartość właściwości Szerokość kolumny (na karcie właściwości Odnośnik) lub zaznaczyć kolumnę w widoku arkusza danych i na karcie Pola w grupie Właściwości kliknąć pozycję Modyfikowanie odnośników. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb107024

Tekst błędu    Autonumerowanie nie jest obsługiwane dla pól innych niż klucz podstawowy.

Znaczenie    Wskazane pole korzysta z typu danych Autonumerowanie, ale nie jest kluczem podstawowym tabeli i dlatego jest niezgodne z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy zmienić typ danych pola na typ Liczba. Można także użyć makr danych w celu uzyskania podobnej funkcji. Należy zmienić pole z tą właściwością na klucz podstawowy w widoku projektu lub zmienić typ danych na typ Liczba.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×