Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy relacji i odnośników

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule zamieszczono listę błędów relacji i odnośników, które można napotkać po uruchomieniu narzędzia sprawdzania zgodności, oraz podano informacje pomocne przy usuwaniu tych błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności, zobacz artykuł Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy ogólne.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Tekst błędu    Typ danych kolumny jest niezgodny z polami wyszukiwania odnośników w sieci Web.

Znaczenie    Typ danych wskazanego pola odnośnika nie jest obsługiwany w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że typ pola wyszukiwania jest jednym z następujących obsługiwanych typów danych:

  • Jeden wiersz tekstu

  • Data/Godzina

  • Liczba

  • Pole obliczeniowe zwracające jeden wiersz tekstu

Początek strony

ACCWeb105001

Tekst błędu    Kolumna powiązana z odnośnikiem musi być kluczem podstawowym, jeśli ma być zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Kolumna powiązana wskazanego pola odnośnika nie jest kluczem podstawowym tabeli miejsc docelowych odnośnika.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole odnośnika za pomocą kreatora odnośników. Należy określić kolumnę klucza podstawowego tabeli miejsc docelowych odnośnika jako kolumnę powiązaną.

Początek strony

ACCWeb105002

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika muszą być pełnymi instrukcjami SQL określającymi jedną tabelę i pola z tej tabeli, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Występuje co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • W kwerendzie wskazanego odnośnika zastosowano więcej niż jedną tabelę lub kwerendę jako źródło danych.

  • Kolumny używane w kwerendzie nie są jawnie wybrane.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć odnośnik, upewniając się, że:

  • Jako źródła danych odnośnik używa jednej tabeli zgodnej z siecią Web.

    Porada: Każda tabela, która nie jest zgodna z siecią Web, powinna utworzyć wiersz tabeli Problemy zgodności z siecią Web podczas uruchamiania narzędzia sprawdzania zgodności.

  • Kwerenda odnośnika wyraźnie określa każde pole (tj. nie należy używać instrukcji SELECT *).

Początek strony

ACCWeb105003

Tekst błędu    Odnośniki wielokolumnowe z typem źródła wiersza Lista wartości muszą być powiązane z kolumną 1, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazany odnośnik wielokolumnowy nie jest powiązany z kolumną 1.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole odnośnika za pomocą kreatora odnośników. Należy się upewnić, że powiązanie dotyczy kolumny 1 odnośnika wartości.

Początek strony

ACCWeb105004

Tekst błędu    Odnośniki z listami wartości muszą zawierać co najmniej jeden wiersz danych, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Lista wartości wskazanego odnośnika jest pusta i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy dodać co najmniej jeden wiersz danych do listy wartości pola odnośnika.

Początek strony

ACCWeb105005

Tekst błędu    Listy wartości z wartościami pustymi są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Taka sytuacja ma miejsce, gdy brakuje niektórych wartości kolumn w jednym wierszu odnośnika wartości. Takie ustawienie jest niezgodne z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że są określone pola w jednym wierszu listy wartości. W celu ustawienia tego źródła wierszy należy użyć widoku projektu lub Kreatora odnośników. (Na karcie Pola w grupie Właściwości należy kliknąć pozycję Modyfikowanie odnośników).

Początek strony

ACCWeb105006

Tekst błędu    Nie można odnaleźć tabeli dla źródła wiersza odnośnika.

Znaczenie    Tabela określona jako źródło wiersza wskazanego odnośnika nie istnieje.

Co należy zrobić    Należy określić prawidłowe źródło wiersza dla odnośnika. Odnośnik można ponownie utworzyć za pomocą Kreatora odnośników.


Tekst błędu    Instrukcje SQL zawierające wyniki kolumn obliczeniowych dla źródeł wierszy odnośników są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika ma wyrażenie w źródle wiersza i dlatego jest niezgodne z siecią Web. Na przykład następujące źródło wiersza nie jest prawidłowym źródłem wiersza dla pola odnośnika sieci Web: SELECT ([Imię] & " " & [Nazwisko]) FROM Kontakty;

Co należy zrobić    Należy rozważyć utworzenie kolumny obliczeniowej w tabeli podstawowej, a następnie ponowne utworzenie pola odnośnika.

Początek strony

ACCWeb105007

Tekst błędu    Źródła wierszy odnośnika mogą się odwoływać tylko do jednej tabeli, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Źródło wiersza wskazanego pola odnośnika zawiera wiele tabel.

Co należy zrobić    Za pomocą kreatora odnośników ponownie utwórz odnośnik tak, aby się odwoływał tylko do jednej tabeli. To może wymagać zmiany modelu danych.

Początek strony

ACCWeb105008

Tekst błędu    Jeśli właściwość pola odnośnika Zezwalaj na wiele wartości ma wartość „prawda”, właściwość Włącz więzy integralności musi mieć wartość „fałsz”.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika dopuszcza wiele wartości, ale relacja, którą modeluje, wymusza więzy integralności wymagające jednej wartości odnośnika.

Co należy zrobić    Usuń więzy integralności relacji lub ponownie utwórz pole odnośnika, nie zezwalając na wiele wartości.

Początek strony

ACCWeb105009

Tekst błędu    Jeśli właściwość Zezwalaj na wiele wartości ma wartość „prawda”, właściwość Ogranicz do listy też musi mieć wartość „prawda”.

Znaczenie    Właściwość odnośnika Ogranicz do listy ma ustawioną wartość „fałsz” dla wskazanego pola, ale właściwość Zezwalaj na wiele wartości ma wartość „prawda”.

Co należy zrobić    Należy nadać właściwości Ogranicz do listy dla pola odnośnika wartość „prawda” lub właściwości Zezwalaj na wiele wartości wartość „fałsz”.

Początek strony

ACCWeb105010

Tekst błędu    Pola odnośników wymagają skojarzonej relacji, jeśli mają być zgodne z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika nie ma skojarzonej relacji.

Co należy zrobić    Należy utworzyć relację między polem odnośnika a polem, do którego ono się odwołuje.

Początek strony

ACCWeb105011

Tekst błędu    Instrukcja SQL źródła wiersza odnośnika musi zawierać pole klucza podstawowego tabeli źródłowej i to pole musi być kolumną powiązaną.

Znaczenie    Kwerenda wskazanego pola odnośnika nie zawiera klucza podstawowego tabeli źródłowej i dlatego jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105012

Tekst błędu    Instrukcja SQL dla źródła wiersza odnośnika jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Instrukcja SQL dla źródła wiersza wskazanego pola odnośnika jest albo źle sformułowana, albo niezgodna z siecią Web z różnych powodów, na przykład zawiera nieobsługiwany operator SQL.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole odnośnika za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105014

Tekst błędu    Tabele, które zawierają kolumny odnośników, muszą mieć klucz podstawowy o typie danych Wartość długa.

Znaczenie    Albo klucz obcy tabeli miejsc docelowych odnośnika, albo klucz podstawowy tabeli źródłowej nie jest typu liczba całkowita długa, albo oba klucze nie spełniają tego warunku.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że zarówno pole źródłowe, jak i pole docelowe odnośnika są typu liczba całkowita długa. Może się okazać, że w tym celu należy utworzyć nowe pole.

Początek strony

ACCWeb105015

Tekst błędu    Odnośnik musi być typu „|0” lub „|1”, jeśli ma być zgodny z siecią Web.

Znaczenie    Wskazane pole odnośnika odwołuje się do listy pól jako jego źródła wiersza.

Co należy zrobić    Należy ponownie utworzyć pole odnośnika za pomocą Kreatora odnośników. To może wymagać zmiany modelu danych.

Początek strony

ACCWeb105016

Tekst błędu    Relacje nieskojarzone z polem odnośnika są niezgodne z siecią Web.

Znaczenie    Relacja nie jest obsługiwana przez pole odnośnika i dlatego jest niezgodna z bazą danych sieci Web.

Co należy zrobić    Należy utworzyć pole odnośnika między tabelami powiązanymi relacją. Należy utworzyć odnośnik za pomocą Kreatora odnośników.

Początek strony

ACCWeb105017

Tekst błędu    Typ danych wyniku kolumny obliczeniowej dla pół odnośników musi mieć wartość Tekst, jeśli ma być zgodny z siecią Web.

Znaczenie    Pierwsza wyświetlana kolumna wskazanego pola odnośnika jest kolumną obliczeniową o typie danych innym niż Tekst.

Co należy zrobić    Należy zmienić typ danych pola obliczeniowego na Tekst lub ponownie utworzyć pole odnośnika i wybrać inną pierwszą wyświetlaną kolumnę.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×