Sprawdzanie zgodności z siecią Web: błędy kwerend

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule zamieszczono listę błędów kwerend, które można napotkać po uruchomieniu narzędzia sprawdzania zgodności, oraz podano informacje pomocne przy usuwaniu błędów.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat błędów sprawdzania zgodności zobacz artykuł ogólnych błędów sprawdzanie zgodności z siecią Web.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tekst błędu    Kwerenda jest niezgodna z siecią Web.

Znaczenie    Należy sprawdzić, czy w kwerendzie występują problemy dotyczące zgodności z siecią Web.

Co należy zrobić    Ponownie utwórz kwerendę przy użyciu projektanta kwerend. Aby uzyskać więcej informacji na temat Tworzenie kwerendy sieci web za pomocą projektanta kwerend zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Początek strony

ACCWeb102014

Tekst błędu    Element SQL jest niezgodny z siecią Web.

Znaczenie    Ten błąd może wystąpić z wielu powodów. Być może jest wykonywana jedna z poniższych czynności:

 • Odwołanie do obiektów niezgodnych z siecią Web.

 • Odwołanie do wyrażeń niezgodnych z siecią Web.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń zobacz Tworzenie wyrażenia.

Co należy zrobić     Warto rozważyć użycie Projektant kwerendy sieci web do tworzenia kwerend, które są zgodne z siecią web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących projektowania kwerendy dla sieci Web zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Początek strony

ACCWeb103013

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ wyniki tej kwerendy zawierają wiele pól o tej samej nazwie.

Znaczenie    Wiele pól ma tę samą nazwę.

Co należy zrobić    Należy wyszukać powtarzające się nazwy pól i zmienić duplikaty na różne nazwy pól.

Początek strony

ACCWeb103079

Tekst błędu    Niezgodność typów w wyrażeniu.

Znaczenie    Typy po jednej stronie sprzężenia są niezgodne lub porównywane typy pól są typami niezgodnymi. Na przykład porównanie lub sprzężenie tekstu i liczby jest niemożliwe.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że strony sprzężenia są zgodne, tj. należy sprzęgać na przykład typ tekst z typem tekst, a typ liczba z typem liczba. Jeśli nie jest wykonywane sprzężenie, należy sprawdzić, czy są porównywane niezgodne typy pól.

Początek strony

ACCWeb103900

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Program Access nie mógł opublikować kwerendy, ponieważ są w niej używane nieobsługiwany typ kwerendy, nieobsługiwane wyrażenia, nieobsługiwane kryteria lub inne funkcje nieobsługiwane w sieci Web.

Co należy zrobić    Należy ponownie zaprojektować kwerendę za pomocą projektanta kwerend programu Access.

Początek strony

ACCWeb103901

Tekst błędu    Definicja kwerendy jest nieprawidłowa. Nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Serwer nie mógł przeprowadzić analizy kwerendy z powodu nieoczekiwanego błędu w definicji kwerendy.

Co należy zrobić    Należy ponownie zaprojektować kwerendę za pomocą projektantów programu Access.

Początek strony

ACCWeb103902

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ są w niej używane nieobsługiwany typ kwerendy, nieobsługiwane wyrażenia, nieobsługiwane kryteria lub inne funkcje nieobsługiwane w sieci Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera wyrażenia, które są niezgodne z siecią Web. Ten błąd może wystąpić z powodu ograniczenia serwera lub w sytuacji, gdy wyrażenie nie może zostać przeniesione na serwer.

Co należy zrobić    Usuwanie wyrażenia, które nie są zgodne z siecią web. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń są prawidłowe o kwerendach, zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

ACCWeb103903

Tekst błędu    Definicja kwerendy jest nieprawidłowa. Nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Jedna z wartości atrybutu jest niezgodna z siecią Web.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że następujące warunki są ustawione prawidłowo:

 • Atrybut nazwy nie zawiera żadnego z następujących elementów:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Puste miejsce na początku

Znaki niedrukowalne

Na przykład <Enter> lub <TAB>

Symbole

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atrybut nazwy ma długość od 1 do 64 znaków.

 • Atrybut podpisu: każdy ciąg o długości do 1024 znaków.

Początek strony

ACCWeb103904

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda zawiera podkwerendę.

Znaczenie    Kwerenda zawiera podkwerendę. Podkwerendy nie są obsługiwane na serwerze.

Co należy zrobić    Należy zmienić kwerendę tak, aby nie zawierała podkwerendy.

Początek strony

ACCWeb103905

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda jest zależna od innej kwerendy, która nie jest zgodna z siecią Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera jako dane wejściowe kwerendę zagnieżdżoną, której nie można przedstawić na serwerze, lub zawiera źródło danych wejściowych, którego nie można odnaleźć.

Co należy zrobić   

 • Należy się upewnić, że kwerenda zagnieżdżona jest prawidłowa.

 • Za pomocą projektantów kwerend programu Access należy utworzyć prawidłową kwerendę zagnieżdżoną.

 • Należy się upewnić, że kwerenda lub tabela źródłowa danych wejściowych kwerendy istnieje w bazie danych.

Początek strony

ACCWeb103906

Tekst błędu    Definicja kwerendy jest nieprawidłowa. Nie można utworzyć obiektu kwerendy.

Znaczenie    Nie można znaleźć tabeli źródłowej lub kwerendy kolumn zaznaczonych lub kolumn, według których są porządkowane dane.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że kwerenda lub tabela źródłowa danych wejściowych kolumny istnieje w bazie danych programu Access.

Początek strony

ACCWeb103907

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ wyniki tej kwerendy nie zawierają żadnych pól.

Znaczenie    W kwerendzie nie zaznaczono żadnych kolumn.

Co należy zrobić    Należy wybrać lub określić co najmniej jedną kolumnę wyjściową w kwerendzie.

Początek strony

ACCWeb103908

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ w wynikach tej kwerendy jest wyświetlanych zbyt wiele pól.

Znaczenie     Źródło kwerendy zawiera zbyt wiele kolumn.

Co należy zrobić     Ten problem jest trudny do rozwiązania i może być konieczne sprawdzenie tabel źródłowych. Tabela nie może mieć więcej niż:

 • JET_ccolFixedMost kolumn stałych,

 • JET_ccolVarMost kolumn o zmiennej długości,

 • JET_ccolTaggedMost kolumn oznakowanych.

Początek strony

ACCWeb103916

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ w tej kwerendzie jest używana klauzula ORDER BY, która nie jest obsługiwana w sieci Web.

Znaczenie    Występuje co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Nazwa elementu, według którego są porządkowane dane, jest nieprawidłowa.

 • Nazwa tabeli źródłowej jest nieprawidłowa.

 • Ustawiono kolejność sortowania inną niż rosnąca lub malejąca.

 • Wyrażenie jest nieprawidłowe.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że następujące warunki są ustawione prawidłowo:

 • Atrybut nazwy nie zawiera żadnego z następujących elementów:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Puste miejsce na początku

Znaki niedrukowalne

Na przykład <Enter> lub <TAB>

Symbole

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atrybut nazwy ma długość od 1 do 64 znaków.

 • Wyrażenie jest prawidłowe.

Początek strony

ACCWeb103918

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda określa typ sprzężenia (JOIN), które nie jest obsługiwane w sieci Web.

Znaczenie    Serwer nie obsługuje kwerend zawierających sprzężenia wielokrotne między dwiema tabelami (sprzężenia wielopolowe).

Co należy zrobić    Upewnij się, że sprzężenia mają tylko po jednym polu w tabeli.

Początek strony

ACCWeb103926

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda nie określa, której tabeli ma dotyczyć instrukcja SELECT FROM.

Znaczenie     Kwerenda nie ma tabel wejściowych (brak klauzuli FROM).

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że kwerenda ma określoną kolumnę wejściową.

Początek strony

ACCWeb103927

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ wyniki tej kwerendy zawierają wiele pól o tej samej nazwie.

Znaczenie    Ta sama nazwa została określona dla wielu pól.

Co należy zrobić    Należy wyszukać powtarzające się nazwy pól i zmienić duplikaty na różne nazwy pól.

Początek strony

ACCWeb103928

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ niektórych parametrów tej kwerendy nie można przekonwertować w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Nieprawidłowa nazwa lub typ parametru.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że nazwa parametru i jego typ są prawidłowe.

 • Atrybut nazwy nie zawiera żadnego z następujących elementów:

Znak równości na początku

=

Kropka

.

Wykrzyknik

!

Nawiasy kwadratowe

[]

Puste miejsce na początku

Znaki niedrukowalne

Na przykład <Enter> lub <TAB>

Symbole

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atrybut nazwy ma długość od 1 do 64 znaków.

Poniższe typy są prawidłowe:

Tekst (do 255 znaków)

Liczby

Wartość logiczna

Data/godzina

Waluta

Początek strony

ACCWeb103930

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ niektóre parametry tej kwerendy są wyświetlane jako pola wyników lub używane w instrukcjach ORDER BY.

Znaczenie    Kwerenda zawiera parametr rzutowany jako skalarny lub używany w instrukcji ORDER BY.

Może się tak zdarzyć, jeśli parametr jest używany jako rzutowana kolumna (na przykład: select param1 from Tabela1) lub jako instrukcja ORDER BY (na przykład: select * from tabela 1 and order by pole1= param).

Co należy zrobić    Należy unikać używania parametrów będących rzutowanymi kolumnami lub kolumnami, według których są porządkowane dane.

Początek strony

ACCWeb103938

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Istnieją dwa pola o tej samej nazwie i program Access nie może utworzyć dla nich prawidłowych aliasów.

Co należy zrobić    Należy wyszukać powtarzające się nazwy pól i zmienić duplikaty na różne nazwy pól.

Początek strony

ACCWeb103939

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Znaczenie    Kwerenda zawiera alias o długości przekraczającej 64 znaki.

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że alias zastosowany w kwerendzie ma maksymalnie 64 znaki.

Początek strony

ACCWeb103940

Tekst błędu    Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda określa typ sprzężenia (JOIN), który nie jest obsługiwany w sieci Web.

Znaczenie    Serwer nie obsługuje kwerend zawierających sprzężenia wielokrotne między dwiema tabelami (sprzężenia wielopolowe).

Co należy zrobić    Należy się upewnić, że sprzężenia mają tylko po jednym polu w tabeli.

Początek strony

ACCWeb103942

Tekst błędu     Program Access nie może przekonwertować kwerendy w celu użycia w sieci Web, ponieważ ta kwerenda zawiera sprzężenie cykliczne.

Znaczenie    Sprzężenia między tabelami w kwerendzie powodują sprzężenie cykliczne między tabelami, co uniemożliwia programowi Access przekonwertowanie kwerendy w celu użycia w sieci Web.

Co należy zrobić     Należy usunąć sprzężenia między tabelami, usuwając w ten sposób sprzężenia cykliczne.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×