Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Jeśli pracujesz nad dokumentem i chcesz dodać tekst napisany w języku innym niż ten, którego zwykle używasz, pakiet Office może sprawdzić pisownię i gramatykę tego tekstu. 

Jeśli szukasz informacji na temat korzystania z narzędzi sprawdzających lub włączania i wyłączania sprawdzania pisowni i gramatyki, zobacz: Sprawdzanie pisowni i gramatyki w pakiecie Office 2010 i nowszych wersjach.

Uwaga: Jeśli chcesz pisać w języku nieopartym na alfabecie łacińskim, takim jak arabski lub chiński, możesz przełączyć układ klawiatury na pasku Język. Kiedy zmieniasz układ klawiatury, pakiet Office zmienia język sprawdzania pisowni i gramatyki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury.

Aby można było dokładnie sprawdzić pisownię i gramatykę, pakiet Office musi wiedzieć, w jakim języku jest dany tekst.

 1. Umieść kursor w miejscu w dokumencie, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli tekst został już wpisany, zaznacz go. Zauważ, że jeśli nie umieścisz kursora na lub między tekstem, który chcesz sprawdzić, Krok 2 może nie być dostępny.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Język kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Ustawianie języka sprawdzania

 3. Przewiń do języka, którego chcesz użyć, i zaznacz go.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Język.

Aby zmienić język podczas sprawdzania pisowni w bazie danych lub skoroszycie, zmień język słownika w trakcie procesu sprawdzenia pisowni:

 1. Na karcie Recenzja w programie Excel lub na karcie Narzędzia główne w programie Access kliknij przycisk Pisownia.

 2. W okienku lub oknie dialogowym Pisownia wybierz odpowiedni język z listy Język słownika.

  Porada: Jeśli sprawdzanie pisowni nie znajdzie żadnych błędów, okno dialogowe Pisownia nie zostanie wyświetlone. Jeśli tak się stanie podczas próby zmiany języka słownika, rozważ celowe błędne napisanie wyrazu, aby wymusić wyświetlenie okna dialogowego.

Jeśli odpowiedni język nie jest dostępny, może być potrzebny pakiet językowy pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office 2016.

Jeśli chcesz zmienić domyślny język edycji używany do sprawdzania pisowni, zobacz Zmienianie języka używanego przez pakiet Office w menu i narzędziach sprawdzających.

W programie InfoPath Designer polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy bieżącego widoku formularza. Formularze zawierające wiele widoków mogą mieć ustawione różne języki sprawdzania dla poszczególnych widoków. W programie InfoPath Editor polecenie Ustaw język sprawdzania dotyczy całego formularza. Język sprawdzania dotyczy całego widoku. Cały tekst w danym widoku ma określony ten sam język.

Aby zmienić język formularza, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Rozpocznij wpisywanie tekstu lub sprawdź pisownię.

Zobacz też

Uwagi: 

Aby ustawić język w programie Access, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej bazy danych:

 1. Otwórz bazę danych programu Access, dla której chcesz zmienić język słownika.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Access.

  Przycisk Opcje programu Access

 3. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 4. Na liście Język słownika kliknij język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby sprawdzić pisownię, zaznacz rekordy lub pola, które chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Narzędzia główne.

  Uwaga: Moduł sprawdzania pisowni sprawdzi pisownię w bazie danych przy użyciu wybranego języka słownika. Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznej bazie danych, należy zmienić język słownika i sprawdzić pisownię dla każdego języka w bazie danych.

Aby ustawić język w programie Excel, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego skoroszytu:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  Przycisk Opcje programu Excel

 2. Kliknij pozycję Sprawdzanie.

 3. Z listy Język słownika wybierz język słownika, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sprawdzić pisownię w arkuszu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  Porada: Aby sprawdzić pisownię w wielojęzycznym skoroszycie, należy zmienić język słownika i sprawdzić pisownię dla każdego języka użytego we wszystkich arkuszach lub komórkach.

Aby ustawić język w programie InfoPath, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całego szablonu lub formularza programu InfoPath:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język.

 3. Zacznij pisać w nowym języku.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 2. W kroku 2 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 5. Aby sprawdzić pisownię w formularzu, na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

Aby ustawić język w programie OneNote, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w okienku zadań Sprawdzanie pisowni.

Aby ustawić język słownika dla notatki:

 1. Zaznacz notatkę, dla której chcesz ustawić język, lub umieść kursor w miejscu, w którym chcesz utworzyć nową notatkę.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym Ustaw język wybierz odpowiedni język.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 5. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

Aby ustawić język w programie Outlook, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całej wiadomości:

 1. Na karcie Wiadomość w grupie Sprawdzanie kliknij strzałkę w obszarze Pisownia, a następnie kliknij polecenie Ustaw język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię w wiadomości, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Wiadomość.

  Porada: Jeśli po wykonaniu tych czynności moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów pisowni, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język (w kroku 2).

Aby ustawić język w programie PowerPoint, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka.

Aby zmienić język słownika dla całego slajdu:

 1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Język Obraz przycisku .

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 2. W kroku 2 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię na slajdzie, kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku na karcie Recenzja.

  Uwaga: W programie PowerPoint należy użyć modułu sprawdzania pisowni na każdym slajdzie.

Aby ustawić język w programie Publisher, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z określoną sekcją tekstu, zaznacz tekst, włącz sprawdzanie pisowni i zmień język słownika w oknie dialogowym Pisownia.

Aby zmienić język słownika dla całej publikacji:

 1. W menu Narzędzia kliknij pozycję Język, a następnie kliknij pozycję Ustaw język.

 2. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

 3. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

 4. Aby sprawdzić pisownię, w menu Narzędzia wskaż pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Pisownia Obraz przycisku .

  Porada: Aby sprawdzić pisownię na wszystkich stronach wielostronicowej publikacji, upewnij się, że pole wyboru Sprawdź wszystkie artykuły w oknie dialogowym Sprawdzanie pisowni jest zaznaczone.

Aby ustawić język w programie Visio, możesz po prostu wpisywać tekst w odpowiednim języku.

Aby zmienić język słownika dla określonego tekstu w programie Visio:

 1. Zaznacz istniejącą sekcję tekstu. Ewentualnie wpisz nowy fragment tekstu w odpowiednim języku i zaznacz ten tekst.

 2. W menu Format kliknij polecenie Tekst, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 3. Kliknij odpowiedni język na liście Język.

 1. Umieść kursor w miejscu w dokumencie, w którym chcesz rozpocząć wpisywanie tekstu w innym języku. Jeśli natomiast chcesz zmienić język skojarzony z istniejącą sekcją tekstu, zaznacz tekst.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij pozycję Ustaw język Obraz przycisku .

 3. W oknie dialogowym Język wybierz odpowiedni język.

  Jeśli nazwa języka jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , oznacza to, że dla tego języka są zainstalowane narzędzia sprawdzające, takie jak moduł sprawdzania pisowni, moduł sprawdzania gramatyki i tezaurus. Jeśli nazwa języka nie jest poprzedzona ikoną Pisownia i gramatyka Obraz przycisku , można wpisywać i edytować tekst, ale sprawdzanie pisowni lub gramatyki bądź używanie tezaurusa dla tego języka nie jest możliwe.

 4. Aby wrócić do pierwotnego języka lub przełączyć do innego języka, powtórz kroki od 1 do 3. W kroku 3 wybierz nowy język, którego chcesz używać.

  Porada: Jeśli po wykonaniu tych czynności moduł sprawdzania pisowni nie identyfikuje prawidłowo błędów pisowni, spróbuj wyczyścić pole wyboru Wykryj automatycznie język w oknie dialogowym Język (w kroku 3).

Zobacz też

Ustawianie języka sprawdzania podczas tworzenia nowego dokumentu

 1. W nowym dokumencie kliknij miejsce, w którym chcesz zacząć pisać w innym języku.

 2. Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia, a następnie kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania.

  Na karcie Recenzja kliknij pozycję Pisownia > Ustaw język sprawdzania

 3. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 4. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 5. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Ustawianie języka sprawdzania podczas edytowania istniejącego dokumentu

 1. Otwórz istniejący dokument, dla którego chcesz zmienić język.

 2. Kliknij pozycję Edytuj dokument, a następnie kliknij pozycję Word Online.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 3. Zaznacz tekst i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Ustaw język sprawdzania.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Ustaw język sprawdzania

 4. Przewiń listę, aby wybrać odpowiedni język, i kliknij przycisk OK.

  Obraz listy Ustaw język sprawdzania w aplikacji Word Web App

 5. Zacznij wpisywać tekst w wybranym języku.

 6. Aby przełączyć się z powrotem do pierwotnego języka, powtórz kroki 3 i 4.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×