Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Excel za pomocą klawiatury i z czytnika ekranu, aby sortować i filtrować tabel. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Sortowanie danych ułatwia organizowanie i znajdowanie dane, które chcesz szybko szybsze analizy. Filtrowanie danych ułatwia skoncentrowanie się na określony zestaw danych, co jest szczególnie przydatne w dużych arkuszy.

Uwagi: 

W tym temacie

Skróty klawiaturowe umożliwiające sortowanie i filtrowanie danych

W poniższej tabeli przedstawiono skróty klawiaturowe umożliwiające sortowanie i filtrowanie danych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyłączenie menu rozwijanego Autofiltr w nagłówku kolumny

Ctrl+Shift+L

Otwarcie menu rozwijanego Autofiltr w nagłówku kolumny

Alt+strzałka w dół

Posortowanie od najmniejszych do największych lub od A do Z

ALT + A, S + A lub Alt + Strzałka w dół Strzałka, S

Posortowanie od największych do najmniejszych lub od Z do A

ALT + A, S + D lub Alt + Strzałka w dół klawisza strzałki O

Otwarcie okna dialogowego Sortowanie

Alt+A, S+S lub Alt+H, S, U

Ponowne sortowanie po zmianie danych

Ctrl+Alt+L (lub Alt+A, Y+3)

Filtrowanie według koloru

Strzałka Alt + Strzałka w dół I

Filtrowanie według liczbę lub tekst

Alt + Strzałka w dół i STRZAŁKA, F

Otwarcie okna dialogowego Formatowanie komórek

ALT + H, O, I

Użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

ALT + M, T, a następnie przenieś do PRZYCIĘCIA z klawisz strzałki w dół

Informacje o sortowaniu w programie Excel

Dane w jednej lub kilku kolumnach można posortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej), a także dat i godzin (od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych). Można też posortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Większość operacji sortowania dotyczy kolumn, ale można też sortować według wierszy.

Podczas sortowania tabeli Excel zapisuje kryteria używane w skoroszycie, tak, aby można ponownie każdorazowo po otwarciu skoroszytu. Jest to szczególnie ważne dla sortowania wielu kolumn lub sortowania, które trwa długo, aby utworzyć. Jednak to działa tylko dla danych w tabeli nie dotyczy tylko zakresu komórek. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, dzięki czemu można okresowo ponownie zastosować sortowanie po otwarciu skoroszytu jest dobrym pomysłem jest za pomocą tabeli.

Uwaga: Gdy sortujesz dane, nie można przywrócić pierwotną kolejność. Jeśli plik nie został jeszcze zapisany po sortowaniu, możesz wrócić za pomocą polecenia Cofnij (Ctrl + Z).

Sortowanie tekstu w tabeli lub zakresie

Sortowanie tekstu w tabeli

 1. Przejdź do wiersz nagłówka w tabeli za pomocą klawiszy strzałek. Podczas pracy w wierszu nagłówka, programu Narrator słyszysz "Nagłówek elementu" po lokalizacji komórki.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść do nagłówka kolumny danych, które chcesz posortować.

 3. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu filtru, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do menu. Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Menu, Sortuj od A do Z, element menu niezaznaczone."

 4. Opcje, które są wyświetlane, zależy od typu danych w kolumnie. Na przykład można sortować dane liczbowe od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych. Można sortować dane alfanumeryczne od A do Z, od Z do A lub według kolorów.

  Opcje za pomocą klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią opcję. Programu Narrator słyszysz "Sorted", a następnie wybraną opcję.

Sortowanie tekstu w zakresie

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do kolumnę danych alfanumerycznych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i słyszysz: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." Programu Narrator, możesz usłyszeć: "karty wstążki, wybrane, dane karcie elementu". Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować w kolejności alfanumerycznej dane w kolejności rosnącej (Sortuj od A do Z), naciśnij klawisz S + A.

  • Aby posortować dane malejąco w kolejności alfanumerycznej (Sortuj od Z do A), naciśnij klawisze S+D.

Sortowanie danych z uwzględnieniem wielkości liter

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do kolumnę danych alfanumerycznych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H, S, U. Zostanie otwarte okno dialogowe Sortowanie i programu Narrator słyszysz: "Sortuj, przycisk OK." W JAWS, możesz usłyszeć: "okno dialogowe Sortowanie, kliknięcie przycisku OK".

 3. Naciśnij klawisze Alt + O, aby otworzyć okno dialogowe Opcje sortowania. Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Opcje sortowania. Zaznaczona pozycja liter pola wyboru,." W JAWS, możesz usłyszeć: "okno dialogowe Opcje sortowania, liter pole wyboru nie zaznaczone".

 4. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

 5. Naciśnij klawisz Enter. Zamyka okno dialogowe Opcje sortowania, a programu Narrator słyszysz: "Sortuj, przycisk Opcje." W JAWS, możesz usłyszeć: "Okno dialogowe Sortowanie."

 6. Aby zamknąć okno dialogowe Sortowanie i zastosować zmiany, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Tekst można posortować zgodnie z opisem w Sortowanie tekstu w zakresie.

Porada: Jeśli kolumna sortowania zawiera różnych liczb i tekstu, może być konieczne sformatuj je wszystkie jako tekst. W przeciwnym razie Excel najpierw sortuje liczby jako liczby, a następnie sortuje tekst. Do formatowania danych, naciśnij klawisze Ctrl + spacja, aby zaznaczyć wszystkie dane w kolumnie, a następnie naciśnij klawisze Alt + H, F, N. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Zaznaczony element numeru karty," raz naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz : "Tekst". Naciskaj klawisz Tab do jeden raz, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

 • Dane importowane lub kopiowane z innej lokalizacji mogą zawierać spacje wiodące wstawione przed danymi. Na przykład dane „Aneta Duda” mogą być wprowadzone jako „(spacja)(spacja)Aneta Duda”.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, możesz nie wiedzieć o spacjach w komórkach, ponieważ oprogramowanie JAWS nie odczytuje ich.

 • Aby łatwiej je znaleźć, Excel umieści komórek zawierających spacje wiodące w górnej części kolumny posortowany.

Sortowanie liczb

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do kolumny danych liczbowych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i programu Narrator słyszysz: "karty wstążki, wybrane, dane karcie elementu". W JAWS, możesz usłyszeć: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować od najmniejszych do największych, naciśnij klawisze S+A.

  • Aby posortować od największych do najmniejszych, naciśnij klawisze S+D.

Sprawdzanie, czy liczby są zapisane jako liczby

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do kolumny danych liczbowych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + spacja, aby zaznaczyć wszystkie dane w kolumnie.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H, F + N. Zostanie otwarte okno dialogowe Formatowanie komórek, a programu Narrator słyszysz: "Formatowanie komórek". W JAWS, możesz usłyszeć: "Okno dialogowe Formatowanie komórek."

 3. Aby przenieść kartę liczby, użyj klawisza Strzałka w lewo (lub naciśnij klawisze Ctrl + Tab). Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Numer element karty". W JAWS, możesz usłyszeć: "Kartę liczby."

 4. Naciskaj klawisz Tab. Zostanie wyświetlona lista kategorii i usłyszeć zaznaczonej kategorii, takich jak "Ogólne" lub "Data".

 5. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub dół Strzałka dopiero po słyszą: "Liczba".

 6. Naciskaj klawisz Tab. Programu Narrator słyszysz "Miejsc dziesiętnych," obserwowane przez liczbę miejsc dziesiętnych obecnie używana. Jeśli chcesz zmienić tę wartość, wpisz nową liczbę miejsc dziesiętnych. Aby całkowicie usunąć miejsca dziesiętne, wpisz wartość 0.

 7. Aby zamknąć okno dialogowe Formatowanie komórek i zastosować zmiany, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Sortowanie dat i godzin

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do kolumny dat lub godzin w zakresie komórek lub kolumnie tabeli zawierającej daty lub godziny.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i programu Narrator, możesz usłyszeć: "Wstążka karty zaznaczone, na karcie dane." W JAWS, możesz usłyszeć: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." W wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować od najstarszych do najnowszych, naciśnij klawisze S+A.

  • Aby posortować od najnowszych do najstarszych, naciśnij klawisz S + D.

  • Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, zaznacz komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+L.

Sortowanie według więcej niż jednej kolumny

Dane można posortować według więcej niż jednej kolumny lub wiersza, aby pogrupować je według jednakowych wartości w jednej kolumnie lub wierszu, a następnie posortować kolejną kolumnę lub wiersz w grupie równych wartości. Jeśli na przykład jest dostępna kolumna Dział i kolumna Pracownik, można najpierw wykonać sortowanie według działów (aby zgrupować wszystkich pracowników z tego samego działu), a następnie wykonać sortowanie według nazwisk (aby uporządkować nazwiska w kolejności alfabetycznej w przypadku każdego działu). Można posortować nawet 64 kolumny.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki zakres komórek powinien zawierać nagłówki kolumn. Aby sortować według wierszy, upewnij się, że w oknie dialogowym Sortowanie jest wyczyszczone pole wyboru Moja tabela ma nagłówki. Naciśnij klawisze Alt + H, S, możesz otworzyć okno dialogowe Sortowanie, a następnie naciśnij klawisz Tab kluczowe aż usłyszysz: "Opcja jest zaznaczona, Moje dane mają nagłówki pole wyboru" lub "Niezaznaczone, dane pole wyboru ma nagłówki." Jeśli musisz wyczyść pole wyboru, naciśnij klawisz SPACJA, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "OK, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zastosować zmiany.

 1. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do zakresu komórek z dwóch lub więcej kolumn danych lub do tabeli z dwóch lub więcej kolumn.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A, S + S. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i programu Narrator słyszysz: "Sortuj, przycisk OK." W JAWS, możesz usłyszeć: "okno dialogowe Sortowanie, kliknięcie przycisku OK".

 3. Naciśnij klawisz Tab, aż znajdziesz kolumny: sortowanie według pola kombi. Programu Narrator, możesz usłyszeć "sortowanie według nazwy <column >, pole kombi do edycji." Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby zaznaczyć pierwszą kolumnę, którą chcesz posortować.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż znajdziesz pola kombi Sortowanie. Programu Narrator słyszysz "Sortuj według wartości komórek, pole kombi do edycji". Jeśli nie słyszysz "Wartości komórek", naciśnij klawisz Strzałka w górę i w dół klawisze strzałek do momentu wykonania.

 5. Aby wybrać sposób sortowania wartości komórek, naciśnij klawisz Tab, aż znajdziesz pole kombi kolejności. Programu Narrator, możesz usłyszeć "kolejność <Currently zaznaczona opcja >, pole kombi do edycji." Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby zaznaczyć od A do Z, od Z do A, od najmniejszych do największych lub największych do najmniejszych.

 6. Aby dodać kolejną kolumnę, aby posortować dane według, użyj klawisza Tab, aby przejść do przycisku Dodaj poziom, naciśnij klawisz Enter, a następnie powtórz kroki od 3 do 5.

  Uwaga: Pole kombi Sortuj według jest wywoływana Następnie według dla dodatkowych kolumn.

 7. Aby ponownie zastosować sortowanie kolumny, po zmianie danych, zaznacz komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Alt + L.

  Uwaga: Ctrl + Alt + L nie ponownego sortowania wierszy.

Porady dotyczące problemów z sortowaniem

W przypadku pojawienia się nieoczekiwanych wyników sortowania danych:

 • Sprawdź, czy dane zwracane przez formułę uległy zmianie Jeśli posortowane dane zawierają jedną lub więcej formuł, wartości zwrócone przez te formuły mogą się zmienić po ponownym obliczeniu arkusza. W takim przypadku ponownie zastosuj sortowanie, aby uzyskać aktualne wyniki.

 • Przed posortowaniem danych odkryj wiersze i kolumny. Ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn, a ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy. Przed posortowaniem danych warto odkryć ukryte kolumny i wiersze.

 • Sprawdź ustawienia regionalne. Kolejność sortowania zależy od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia regionalne pisane z wielkiej litery, w Ustawieniach regionalnych lub Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania na komputerze.

 • Włącz lub wyłącz wiersz nagłówka. Podczas sortowania danych wiersz nagłówka jest przydatny, ponieważ ułatwia zrozumienie znaczenia danych. Domyślnie wartość w nagłówku nie jest uwzględniana w operacji sortowania. W niektórych sytuacjach może być konieczne włączenie lub wyłączenie nagłówka, aby zawarta w nim wartość była lub nie była uwzględniana podczas sortowania.

 • Aby wykluczyć pierwszy wiersz danych sortowania, ponieważ jest nagłówkiem kolumny, naciśnij klawisze Alt + H, S, U. W oknie dialogowym Sortowanie niestandardowe zaznacz pole wyboru Moje dane mają nagłówki.

 • Aby uwzględnić pierwszy wiersz danych w polu Sortuj, ponieważ nie jest nagłówkiem kolumny, naciśnij klawisze Alt + H, S, U. W oknie dialogowym Sortowanie niestandardowe wyczyść pole wyboru Moje dane mają nagłówki.

Filtrowanie danych w tabeli

Po umieszczeniu danych w tabeli Excel automatycznie dodaje menu rozwijane Autofiltru do każdego nagłówka kolumny. Możesz otworzyć tego menu, aby szybko przefiltrować. Aby usunąć menu rozwijane Autofiltru z nagłówkiem kolumny, zaznacz nagłówek, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + L.

 1. W nagłówku tabeli w kolumnie, którą chcesz filtrować naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Menu rozwijane Autofiltru zostanie otwarty i programu Narrator słyszysz: "Menu". W JAWS, możesz usłyszeć: "Menu kontekstowe".

 2. W menu Autofiltr Jeśli kolumna zawiera liczby, umożliwia klawisz strzałki w dół Przenieś Filtry liczb, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli kolumna zawiera wpisów tekstowych, przejdź do Filtry tekstu i naciśnij klawisz Enter. Podmenu zostanie otwarty i usłyszeć "Jest równa."

 3. Aby przenieść żądaną opcję filtrowania, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autofiltr niestandardowy i programu Narrator słyszysz: "Autofiltr niestandardowy". W JAWS, możesz usłyszeć: "Okno dialogowe Autofiltr niestandardowy."

 4. Wpisz lub wybierz warunki filtrowania.

  Na przykład w celu wyświetlenia liczb przewyższających pewną kwotę wybierz pozycję Większe lub równe i w kolejnym polu kombi wpisz odpowiednią liczbę.

  Aby przefiltrować dane według dwóch warunków, wprowadź warunki filtrowania w obu polach kombi do edycji i wybierz pozycję Oraz, jeśli oba warunki mają być spełnione, bądź Lub, jeśli ma być spełniony jeden z warunków.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab, aż Znajdź przycisk OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Filtrowanie danych w zakresie

 1. Zaznacz komórki, które mają być filtrowane. Przejdź do komórki, która ma być lewą górną komórkę zaznaczenia, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i użyj po prawej stronie i klawiszy strzałek, aby rozwinąć zaznaczony zakres komórek.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + L. Excel dodaje menu rozwijane Autofiltru do pierwszej komórki każdej kolumny w zakresie.

 3. Zaznacz komórki z menu rozwijanego Autofiltr. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Menu rozwijane Autofiltru zostanie otwarty i programu Narrator słyszysz: "Menu". W JAWS, możesz usłyszeć: "Menu kontekstowe".

 4. Użyj klawiszy strzałek i klawisz Tab, aby przejść do żądane opcje filtrowania. Spacja umożliwia wyczyść lub zaznacz pole wyboru wartości filtru.

 5. Po dokonaniu wyboru, naciśnij klawisz Enter, aby zastosować filtr.

Aby wyczyścić filtr i usuwanie list rozwijanych Autofiltru, zaznacz dowolną komórkę w zakresie, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + L.

Zobacz też

Nadawanie nazwy tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówków kolumn w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla komputerów Mac klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak Voiceover, czytnik ekranu macOS wbudowanych, można filtrować dane w zakresie lub tabeli. Filtrowanie danych ułatwia skoncentrowanie się na określony zestaw danych, co jest szczególnie przydatne w dużych arkuszy.

Uwagi: 

W tym temacie

Filtrowanie danych w tabeli

Podczas filtrowania danych w tabeli do nagłówków tabeli są automatycznie dodawane kontrolki filtrowania.

 1. Przejdź do pierwszej komórki w zakresie danych, który chcesz filtrować.

 2. Naciśnij klawisz Fn + F8, aby włączyć funkcję, aby rozszerzyć zaznaczenie przy użyciu klawiszy strzałek. Następnie za pomocą klawiszy strzałek zaznacz wszystkie dane, które są wymagane przez zakres.

  Uwagi: Ewentualnie odpowiednie części arkusza możesz zaznaczyć za pomocą tych skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisze Command + A, aby zaznaczyć cały arkusz.

  • Naciśnij klawisze Command + A + * (gwiazdka znak), aby zaznaczyć tylko widoczne komórki.

  • Naciśnij klawisze Control + Spacja, aby zaznaczyć całą kolumnę.

  • Naciśnij klawisze Shift + spacja, aby zaznaczyć cały wiersz.

 3. Naciśnij klawisz Fn + F6, aby rozpocząć poruszanie się karty wstążki.

 4. Przełączanie między kartami, aż usłyszysz za pomocą klawiszy strzałek lewy i prawy "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz Control + opcja + Strzałka w dół, aby uzyskać dostęp do opcji karty Narzędzia główne.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przewiń opcje, dopóki nie słyszą "Sformatować jako tabelę" i naciśnij klawisz Return.

 6. Słyszysz zakres komórek, zawarte w tworzonym w tabeli. Następnie słyszysz: "Moja tabela ma nagłówki, zaznaczone pole wyboru". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć pole wyboru, jeśli chcesz, aby dodać nagłówki zastępcze nad danymi w tabeli Excel dla komputerów Mac. Nagłówki można zmienić później.

 7. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz: "Zgoda, przycisk". Naciśnij klawisz Return. Słyszysz: "Tabeli tworzonej."

 8. Aby zastosować filtr, naciśnij klawisz Fn + F6, który ma aż usłyszysz: "Arkusz".

 9. Za pomocą klawiszy strzałek przejdź do nagłówka danych kolumny, które chcesz filtrować.

 10. Naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Filtr, menu podręczne."

 11. Górę i w dół klawisze strzałek, aby przejrzeć opcje filtru głównym. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół, aby wybrać filtr i otworzyć menu podręczne dla tej opcji.

 12. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejrzeć opcje. Naciśnij klawisz SPACJA, aby dokonać wyboru.

 13. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Wprowadź kryteria filtru w polu tekstowym lub zaznacz odpowiednie pola wyboru lub przycisku opcji, naciskając klawisz SPACJA.

 14. Naciśnij klawisz Return. Powinno być słychać: "Zastosowano filtr".

Filtrowanie danych w zakresie

Można też filtrować dane w zakresie. Aby można było uzyskać najlepsze wyniki, każda kolumna powinna mieć nagłówek.

 1. Przejdź do pierwszej komórki w zakresie danych, który chcesz filtrować, naciskając klawisze strzałek, aż usłyszysz dane znajdujące się w odpowiedniej komórce.

 2. Naciśnij klawisz Fn + F8, aby włączyć funkcję, aby rozszerzyć zaznaczenie przy użyciu klawiszy strzałek. Następnie za pomocą klawiszy strzałek zaznacz wszystkie dane, które są wymagane przez zakres.

  Uwagi: Ewentualnie odpowiednie części arkusza możesz zaznaczyć za pomocą tych skrótów klawiaturowych:

  • Naciśnij klawisze Command + A, aby zaznaczyć cały arkusz.

  • Naciśnij klawisze Command + A + * (gwiazdka znak), aby zaznaczyć tylko widoczne komórki.

  • Naciśnij klawisze Control + Spacja, aby zaznaczyć całą kolumnę.

  • Naciśnij klawisze Shift + spacja, aby zaznaczyć cały wiersz.

 3. Naciśnij klawisz Fn + F6, aby otworzyć karty wstążki.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Na karcie dane." Naciśnij klawisz Control + opcja + Strzałka w dół, aby otworzyć Opcje na karcie dane.

 5. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu między opcjami aż usłyszysz: "Filtr". Następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć okno dialogowe Filtr.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć opcje filtru. Naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać opcję i Otwórz okno dialogowe Filtr niestandardowy.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aby przejrzeć opcje dostępne dla wybranego filtra. Wprowadź kryteria, lub zaznacz lub wyczyść odpowiednie opcje w razie potrzeby za pomocą spacja.

 8. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zgoda, przycisk". Naciśnij klawisz Return. Powinno być słychać: "Zastosowano filtr".

Opcje filtrowania dla zakresów i tabel

Excel dla komputerów Mac umożliwia zastosowanie opcję ogólnego, która następnie umożliwia dostosowywanie filtru stosownie do potrzeb.

Po wybraniu głównego typu filtru usłyszysz nazwy opcji filtru niestandardowego dostępne w przypadku konkretnego filtru. Usłyszysz zakresy liczb oraz nazwy opcji w przypadku filtrów liczb, opcje kolorów w przypadku filtrów koloru i opcje tekstu w przypadku filtrów tekstu. (Opcje liczb, kolorów lub tekstu pochodzą z filtrowanych danych).

Opcje filtrów tekstu

 • Równa się/Nie równa się: Umożliwia filtrowanie danych w kolumnie w celu pokazania lub ukrycia dokładnie tego tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Zaczyna się od / kończy się: umożliwia filtrowanie danych kolumny, aby wyświetlić dane rozpoczyna się lub kończy dokładny tekst, wpisz w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Zawiera/Nie zawiera: Umożliwia filtrowanie danych w kolumnie w celu pokazania lub ukrycia danych zawierających dokładnie ten tekst, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

Opcje filtrów liczb

 • Równa się/Nie równa się: Umożliwia filtrowanie danych w kolumnie w celu pokazania lub ukrycia dokładnie tej liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Większe Than/Less niż: umożliwia filtrowanie danych kolumny, aby wyświetlić wszystkie liczby z wartością większe lub mniejsze niż numer w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Pomiędzy: Umożliwia filtrowanie danych w kolumnie w celu pokazania wszystkich liczb z konkretnego zakresu liczbowego wpisanego w dwóch polach tekstowych w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

  Uwaga: Aby użyć tej opcji, początkowy numer zakres wejściowy, naciśnij klawisz Tab po, a następnie wprowadź numer zakończenia dla zakresu.

 • 10 pierwszych: umożliwia filtrowanie danych kolumny, aby wyświetlić 10 pierwszych wartości liczbowe (najwyższe lub najniższe) lub wartości procentowych. Aby użyć tego filtru, naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć filtru 10 pierwszych. Gdy zostanie otwarte okno dialogowe, możesz usłyszeć: "Skoncentrowanie się na edytowanie 10". Ta opcja automatycznie filtruje najwyższe liczby.

  Uwaga: Jeśli chcesz odfiltrować najmniejszej liczby lub wartości procentowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "pole kombi do edycji górny." Naciśnij klawisz Control + opcja + Strzałka w dół, aby otworzyć menu podręczne. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz: "Do dołu,." Następnie naciśnij klawisz SPACJA. Filtrowanie wartości procentowych zamiast wartości liczbowych, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wartość procentową, przycisk radiowy." Następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 • Średnia Above/Below: filtruje dane kolumny, aby wyświetlić wartości liczbowe, których powyżej lub poniżej średniej wartości wszystkich liczb w kolumnie.

Opcje filtrów kolorów

 • Filtruj według koloru czcionki: filtruje dane kolumny, aby dołączyć komórki zawierające dane zapisane w kolorach określoną czcionką jest zaznaczona. Po otwarciu okna dialogowego słyszysz wartością liczbową (wartość RGB) pierwszego koloru czcionki wyświetlane w kolumny. W górę i klawiszy strzałek, aby przełączyć się między dostępnych kolorów, naciskając klawisze Control + Spacja, aby wybrać kolory, które chcesz.

 • Filtrowanie według koloru komórki: umożliwia filtrowanie danych kolumny, aby dołączyć komórki, które są wypełnione określonych kolorach. Po otwarciu okna dialogowego słyszysz wartości RGB pierwszego koloru komórki wyświetlane w kolumny. W górę i klawiszy strzałek, aby przełączyć się między dostępnych kolorów, naciskając klawisze Control + Spacja, aby wybrać kolory.

 • Automatyczne: Wybierz tę opcję, aby wyświetlić komórek zawierających dane napisana Excel domyślny kolor czcionki, czarny.

 • Brak wypełnienia: Wybierz tę opcję, aby wyświetlić komórki bez niestandardowy kolor tła — spowoduje to wyświetlenie komórek z domyślne białe tło.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby posortować dane w zakresie lub tabeli. Sortowanie danych ułatwia organizowanie i znajdowanie dane, które mają.

Uwagi: 

Sortowanie danych w programie Excel

 1. W arkuszu zawierający tabelę lub zakres danych umieść kursor w dowolnym miejscu w kolumnie tabeli lub kolumny arkusza, który zawiera dane, które chcesz posortować według.

 2. Naciśnij w górnej części ekranu czterema palcami, aby przenieść fokus do paska tytułu skoroszytu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwę na bieżącej karcie, na przykład "dla użytkowników domowych, tab,."

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć menu karty, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Danych, karta,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby posortować dane alfabetycznie lub liczbowo, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Sortuj rosnąco, przycisk" lub "Sortuj malejąco, przycisk" w zależności od tego, co chcesz zrobić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Sortowane tabeli lub zakresie danych. Jeśli w kolumnie aktywne zawiera tylko tekst lub kombinacja tekstu i liczb, dane są sortowane alfabetycznie. Jeśli kolumnie aktywne zawiera tylko liczby, danych jest sortowana według wartości. Dane sortowane od najmniejszej do największej, jeśli wybierzesz Sortuj rosnąco i od największych do najmniejszych, jeśli wybierzesz Sortuj malejąco.

 5. Aby zamknąć wstążkę i powrócić do arkusza fokus, szybko przesuń w lewo aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla tabletu iPad

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

W aplikacji Excel dla systemu Android można przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, sortować i filtrować tabele. Sortowanie ułatwia organizowanie i analizowanie danych. Filtrowanie danych jest szczególnie przydatne, gdy arkusze zawierają duże ilości danych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Sortowanie danych w programie Excel

Możesz posortować dane tekstowe i liczbowe w arkuszu programu Excel, aby rozmieścić je w określonej kolejności, na przykład tekst w kolejności od A do Z lub od Z do A, liczby od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej oraz daty i godziny od wcześniejszej do późniejszej lub od późniejszej do wcześniejszej.

Uwaga: Gdy sortujesz dane, nie można przywrócić pierwotną kolejność.

 1. Naciśnij dowolne miejsce w arkuszu programu Excel. Funkcja TalkBack poinformuje o zaznaczonej komórce.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż przejdziesz do kolumny, którą chcesz posortować. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować zaznaczenie.

 3. Aby ekspolorować dotykiem, powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 4. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 5. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 6. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  • Wybierz pozycję Sortuj rosnąco, aby posortować dane alfanumeryczne od A do Z lub od najmniejszych do największych lub sortowanie dat i godzin z wcześniej do później. Informuje o talkBack: "Sortuj rosnąco, Przełącz niezaznaczone."

  • Wybierz pozycję Sortuj malejąco, aby posortować dane alfanumeryczne od Z do A lub od największej do najmniejszej lub sortowanie dat i godzin od później do wcześniejszej. Informuje o talkback: "Sortuj malejąco, Przełącz niezaznaczone."

  Po znalezieniu żądaną opcję podnieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie. Elementy są sortowane w związku z tym.

 8. Aby powrócić do arkusza, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Checked Przełącz więcej opcji". Przycisk Więcej opcji teraz jest zaznaczone, naciśnij dwukrotnie, aby go uaktywnić.

Sortowanie zakresu komórek

Jeśli skoroszyt zawiera puste komórki, możesz najpierw wybrać zakres, a następnie go posortować.

 1. W skoroszycie powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”.

 3. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 4. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 5. Gdy funkcja TalkBack powie „Zaznacz zakres”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaznacz komórkę lub zakres, a w polu zakres ma fokus. Wpisz zakres, który chcesz zaznaczyć, taki jak "A1:C15". Przeciągnij palcem na ekranie słyszysz TalkBack ogłoszenia "Przycisku OK". Podnieś palec i naciśnij dwukrotnie usługi. Zakres teraz jest zaznaczone.

 7. Przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Unieś palec i dwukrotnie naciśnij, aby aktywować przycisk.

 8. Poruszaj się po liście w dolnej części ekranu, przeciągając jednym palcem po jej elementach. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  • Wybierz pozycję Sortuj rosnąco, aby posortować dane alfanumeryczne od A do Z lub od najmniejszych do największych lub sortowanie dat i godzin z wcześniej do później. Informuje o talkBack: "Sortuj rosnąco, Przełącz niezaznaczone."

  • Wybierz pozycję Sortuj malejąco, aby posortować dane alfanumeryczne od Z do A lub od największej do najmniejszej lub sortowanie dat i godzin od później do wcześniejszej. Informuje o talkback: "Sortuj malejąco, Przełącz niezaznaczone."

  Po znalezieniu żądaną opcję podnieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie. Elementy są sortowane w związku z tym.

Formatowanie danych

Czasami trzeba zmienić format danych, aby zostały one odpowiednio posortowane.

 1. Przejdź do komórki lub kolumny, którą chcesz sformatować. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować zaznaczenie.

 2. Aby ekspolorować dotykiem, powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 3. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby uaktywnić przycisk. Informuje o talkBack: "Menu karty, dla użytkowników domowych zaznaczone." W dolnej części ekranu szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przewinąć listę w dół.

 4. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 5. Gdy funkcja TalkBack powie: „Menu Format liczby”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  Możesz wybrać spośród następujących formatów: Ogólne, Liczbowe, Walutowe, Księgowe, Data, Czas, Procentowe, Ułamkowe, Naukowe, Tekstowe i Specjalne. Gdy znajdziesz odpowiedni format, unieś palec i naciśnij dwukrotnie, aby go zastosować.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów z sortowaniem

W razie nieoczekiwanych wyników sortowania danych sprawdź następujące kwestie:

 • Jeśli posortowane dane zawierają jedną lub więcej formuł, wartości zwrócone przez te formuły mogą się zmienić po ponownym obliczeniu arkusza. W takim przypadku ponownie posortuj dane, aby uzyskać aktualne wyniki.

 • Ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn, a ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy. Przed posortowaniem danych warto odkryć ukryte kolumny i wiersze. Aby je odkryć, w skoroszycie programu Excel:

  1. Przejdź do wiersza lub kolumny obok ukryte kolumny lub wiersza. Informuje o talkBack: "Adjacent do ukrytych komórek".

  2. Przeciągnij palcem, aby przejść w górę do nagłówka kolumny lub w lewo do numeru wiersza, i unieś palec. Naciśnij dwukrotnie, aby zaznaczyć całą kolumnę lub cały wiersz.

  3. Ponownie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć menu.

  4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Odkryj”. Naciśnij dwukrotnie, aby odkryć. Funkcja TalkBack poinformuje o bieżącej lokalizacji w skoroszycie, a kolumna lub wiersz zostaną odkryte.

 • Sprawdź ustawienia regionalne telefonu. Wyniki sortowania mogą się różnić w zależności od ustawień regionalnych.

Filtrowanie danych w tabeli

Wstawiając dane w tabeli w programie Excel, możesz zastosować filtry, aby szybko znaleźć wartości spełniające określone kryteria.

 1. W programie Excel przeciągaj palcem po ekranie, aż przejdziesz do tabeli. Funkcja TalkBack poinformuje o zaznaczonej komórce.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż przejdziesz do nagłówka tabeli, którą chcesz przefiltrować. Możesz także znaleźć nagłówek, przeciągając palcem po ekranie.

 3. Powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 4. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 5. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 6. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Eksplorowanie listy, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Talkback informuje o elementy listy, podczas przeciągania palca. Po przeniesieniu Pokaż przyciski filtru Podnieś palcem i naciśnij dwukrotnie.

 8. Aby powrócić do arkusza, przeciągaj palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack o nagłówku tabeli.

 9. Szybko przesuń w prawo raz, aby osiągnąć przycisk Filtr. TalkBack informuje lokalizacji, takiej jak: "Kolumny zera, wiersz nagłówka zero, nie zastosowano filtru". Szybko przesuń w lewo, aby przejść do następnego elementu. Informuje o talkBack: "Zastosowano filtr". Podnieś palec i naciśnij dwukrotnie usługi.

 10. Zostanie otwarte menu Sortuj i Filtruj. Szybko przesuń w prawo do momentu TalkBack informuje o "Przycisk Filtruj elementy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się w polu wyszukiwania. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować pole wyszukiwania oraz wyświetlić klawiaturę w dolnej części ekranu.

 11. Przeciągnij palcem po klawiaturze ekranowej, aby wpisać kryteria, według których chcesz filtrować dane.

 12. Po zakończeniu przeciągaj palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack o odpowiednich kryteriach. Unieś palec i naciśnij dwukrotnie, aby je wybrać.

 13. Przeciągaj palcem po ekranie, aż funkcja TalkBack poinformuje o przycisku Gotowe (w prawym górnym rogu). Unieś palec i naciśnij dwukrotnie.

 14. Menu Filtruj elementy zostanie zamknięte i powrócisz do tabeli z zastosowanymi kryteriami filtru.

Zobacz też

Wstawianie tabeli w arkuszu programu Excel przy użyciu czytnika ekranu

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel dla systemu Windows Phone 10 klawiatury zewnętrznej i programu Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby umieścić i filtrowanie danych w zakresie lub tabeli. Filtrowanie danych ułatwia skoncentrowanie się na określony zestaw danych, co jest szczególnie przydatne w dużych arkuszy.

Uwagi: 

W tym temacie

Filtrowanie danych w zakresie

 1. Zaznacz zakres danych do filtrowania.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + L, aby umieścić strzałkę menu rozwijanego filtrowania i sortowania w pierwszym wierszu każdej kolumny wybrane. Gdy pojawi się strzałka listy rozwijanej, słychać litera i wiersza numer kolumny komórki aktywnej i "Nie zastosowano filtru."

 3. Proces filtrowania danych zależy od stanu nagłówka w dokumencie:

  • Jeśli każdej kolumny wybrane zawiera tekst nagłówka, przejdź do kroku pierwszego w sekcji Filtrowanie danych w tabeli poniżej, aby filtrować dane.

  • Jeśli wybrane kolumny nie zawierają tekstu nagłówków, zanim będzie można używać menu Filtruj i sortuj, należy umieścić dane w tabeli, aby filtrować dane w poszczególnych kolumnach.

  Uwaga: Jeśli wybrane dane nie zawierają nagłówków i nie zostaną umieszczone w tabeli, pierwsza komórka każdej kolumny będzie traktowana jako nagłówek, a filtr nie będzie uwzględniać danych z tych komórek.

Umieszczanie danych w tabeli

 1. Zaznacz dane do filtrowania.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + L, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli. Słyszysz "Utwórz tabelę" i zakresu zaznaczonych komórek. Upewnij się, że zakres zaznaczone komórki jest poprawny.

 3. Proces umieszczania danych w tabeli zależy od stanu nagłówka w dokumencie:

  • Jeśli dane nie zawierają nagłówków, po otwarciu okna dialogowego Tworzenie tabeli po prostu naciśnij klawisz Enter, aby umieścić dane.

  • Jeśli dane mają nagłówki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone Moja tabela ma nagłówki pole wyboru". Naciśnij klawisz SPACJA, zaznacz pole wyboru, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby umieścić danych.

  Uwaga: Jeśli tabela ma nagłówki, Excel dla systemu Windows Phone 10 powoduje utworzenie, wstawiając symbol zastępczy tekstu w pierwszym wierszu. Domyślny tekst zastępczy są kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3 itd. Zmienianie nazwy tekst nagłówka, za pomocą klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej komórki i wpisywanie nowej nazwy nagłówka.

Filtrowanie danych w tabeli

 1. Zaznacz komórkę nagłówka kolumny, którą chcesz filtrować. Usłyszysz literę kolumny, numer wiersza, „wybrano, edytowalny”, „zawartość komórki”, „nie zastosowano filtru, element menu”.

 2. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby wyświetlić menu rozwijane Filtrowanie i sortowanie. Można również wybierz strzałkę w prawym rogu komórki nagłówka, aby uzyskać dostęp do menu. Słyszysz "niestandardowe kontrolować" po otwarciu menu.

 3. P, naciśnij klawisz strzałki w dół w podmenu, aż usłyszysz filtr, który chcesz zastosować do danych, naciśnij klawisz Enter. Otwiera okno dialogowe Filtr niestandardowy z opcjami filtrowania. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między polami w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 4. Aby filtrować dane, naciśnij klawisz strzałki w dół w menu Filtrowanie i sortowanie, aż usłyszysz "Filtry tekstu" lub "Filtry liczb". Jeśli dane w kolumnie aktywne zawiera tylko tekst lub kombinacja tekstu i liczb, opcja Filtry tekstu jest dostępna w menu. Jeśli dane w kolumnie zawierającą tylko liczby, jest zamiast tego Filtry liczb w menu. Możesz również wybrać Filtruj według koloru lub Sortuj według kolorów, jeśli dane mają do sortowania lub filtrowania zawiera kolorowy czcionki lub jeśli komórek funkcji różnych kolorów. Podmenu zostanie otwarty po wprowadzeniu zaznaczenia.

  Uwaga: Aby posortować dane w kolumnie alfabetycznie w kolejności rosnącej, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu możesz usłyszeć "Sortowanie A do Z", a następnie naciśnij klawisz Enter. Sortowanie danych w kolejności alfabetycznej w kolejności malejącej, naciskając klawisz strzałki w dół, aż zostanie usłyszeć "Sortuj od Z do A", a następnie naciśnij klawisz Enter. Masz opcję, aby posortować listę alfabetycznie, jeśli w kolumnie aktywne zawiera tylko tekst lub kombinacja tekstu i liczb. Aby posortować dane liczbowe kolumny w kolejności rosnącej, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu możesz usłyszeć "Najmniejszej do największej", a następnie naciśnij klawisz Enter. Sortowanie danych liczbowych w kolejności malejącej, naciskając klawisz strzałki w dół, aż zostanie usłyszeć "Największej do najmniejszej", a następnie naciśnij klawisz Enter. Istnieje możliwość sortowania Liczbowo jeżeli kolumnie aktywne zawiera tylko liczby.

Opcje filtrowania dla tabel

Opcje filtrów tekstu

 • Równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania dokładnie tego tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie równa- kolumnę filtry, aby wyświetlić wszystkie elementy z wyjątkiem wpisywany tekst w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Rozpoczyna się od — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych rozpoczynających się dokładnie tym tekstem, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy. Tekst może mieć dowolne zakończenie.

 • Kończy się na — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych kończących się dokładnie tym tekstem, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy. Tekst może mieć dowolny początek.

 • Zawiera — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych zawierających dokładnie ten tekst, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie zawiera — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych pozbawionych tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Filtr niestandardowy — pozwala wybrać filtr, który chcesz zastosować do danych z menu rozwijanego. Aby użyć tej opcji, należy najpierw wpisz tekst, który chcesz filtrować. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "pole kombi do edycji". Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby wyświetlić menu rozwijanego. Klawisz strzałki w dół umożliwia wybierz żądany filtr, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "Filtr zastosowany" po ukończeniu akcji.

Opcje filtrów liczb

 • Równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania dokładnie tej liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb oprócz dokładnie tej, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Większe niż —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb o wartości większej niż wartość liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Mniejsze niż —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb o wartości mniejszej niż wartość liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Pomiędzy —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb z konkretnego zakresu liczbowego. Zakres należy wpisać w odpowiednich dwóch polach w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • 10 pierwszych- kolumnę filtry, aby wyświetlić liczb z najwyższych lub najniższych wartości liczbowe lub wartości procentowych. Słyszysz nazwę komórki aktywnej i "Skoncentrować się na edytowanie 10" Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe. Okno dialogowe Ustawienia domyślne na górnym liczby 10 (nazywany elementów), ale możesz zmienić ten numer do każdej wartości. Aby zastosować filtr wartości procentowych zamiast liczb, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "Elementów", a następnie naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz Strzałka w dół. Po usłyszeniu "Procent", naciśnij klawisz Enter. Aby filtrować dolnej liczby lub wartości procentowych, Tab aż usłyszysz "pole kombi do edycji górny." Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, wybierz pozycję "Dole", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Powyżej średniej — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wartości liczbowych powyżej średniej wszystkich liczb w kolumnie.

 • Poniżej średniej — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wartości liczbowych poniżej średniej wszystkich liczb w kolumnie.

 • Filtruj według koloru czcionki — filtry aktywne kolumnę, aby wyświetlić kolor czcionki, wybrana z podmenu. Po otwarciu menu, od razu słyszysz wartości RGB pierwszego koloru czcionki w kolumny. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor lub naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz wartości RGB kolorów, które mają.

 • Filtrowanie według koloru komórki — filtry aktywne kolumnę, aby wyświetlić kolor komórki, które wybierz z menu. Po otwarciu menu, od razu słyszysz wartości RGB pierwszego koloru komórki w kolumnie usługi. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kolor lub naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz wartości RGB kolorów, które mają.

 • Automatyczne — umożliwia filtrowanie aktywnej kolumny w celu pokazania komórek zawierających domyślny kolor czcionki w programie Excel, czarny.

 • Brak wypełnienia — umożliwia filtrowanie aktywnej kolumny w celu pokazania komórek bez koloru. Te komórki mają domyślne w programie Excel białe tło i czarną czcionkę.

Opcje sortowania według koloru

 • Sortuj według kolorów komórek — umożliwia sortowanie aktywnej kolumny według koloru komórek. Ta opcja powoduje umieszczenie komórek z kolorem wybranym z podmenu na początku kolumny.

 • Sortuj według kolorów czcionek — umożliwia sortowanie aktywnej kolumny według koloru czcionki. Ta opcja powoduje umieszczenie komórek z wybranym kolorem czcionki na początku kolumny.

 • Automatyczne — powoduje umieszczenie komórek z domyślnym kolorem czcionki w programie Excel, czarnym, na początku kolumny.

 • Sortowanie niestandardowe — ta opcja umożliwia sortowanie danych w dowolny sposób. Na przykład można sortować najpierw alfabetycznie, a następnie według wartości liczbowej, potem według koloru czcionki, a na koniec według koloru komórki.

Zobacz też

Drukowanie skoroszytu programu Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Excel Online klawiatury i czytnika ekranu można umieścić i filtrowanie danych w tabeli. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Filtrowanie danych ułatwia skoncentrowanie się na określony zestaw danych, co jest szczególnie przydatne w dużych arkuszy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Umieszczanie danych w tabeli

 1. Zaznacz dane do filtrowania.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie tabeli, naciśnij klawisze Ctrl+L. Usłyszysz „Okno dialogowe Tworzenie tabeli, fokus na przycisku OK”.

 3. Jeśli tabela nie zawiera nagłówków, po otwarciu okna dialogowego Tworzenie tabeli po prostu naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli tabela ma nagłówki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Niezaznaczone Moja tabela ma nagłówki pole wyboru". Naciśnij spację, zaznacz pole wyboru, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli tabela zawiera żadne nagłówki, Excel Online powoduje utworzenie, wstawiając symbol zastępczy tekstu w pierwszym wierszu. Domyślny tekst zastępczy są kolumna 1, kolumna 2, kolumna 3 itd. Zmienianie nazwy tekst nagłówka, klikając ją i wprowadzając odpowiednią nazwę.

Filtrowanie danych w tabeli

 1. Zaznacz komórkę nagłówka kolumny, którą chcesz filtrować.

 2. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu rozwijane Filtrowanie i sortowanie. Możesz również wybrać strzałkę z prawej strony komórki nagłówka, aby uzyskać dostęp do menu.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż możesz usłyszeć "Filtry tekstu" lub "Numer filtry", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać dostęp do podmenu. Słyszysz "Filtry tekstu", jeśli kolumna zawiera tylko tekst lub połączenia tekstu i liczb. Słyszysz "Numer filtry", jeśli kolumna zawiera tylko liczby.

 4. Naciśnij klawisz strzałki w dół w podmenu, aż usłyszysz nazwę filtru, który chcesz zastosować do danych, a następnie naciśnij klawisz Enter. Dla każdej opcji filtru zostanie otwarte okno dialogowe Filtr niestandardowy. Słyszysz "Okno dialogowe Filtr niestandardowy fokusu na edytowanie" Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe i usłyszeć "Zastosowano filtr" po ukończeniu akcji.

  Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między polami w oknie dialogowym Filtr niestandardowy, w tym między przyciskami opcji I/Lub.

 5. Wyczyść zastosowanych filtrów, wybierając pierwszą komórkę nagłówka kolumny, którą chcesz zresetować. Jeśli zaznaczysz komórkę A1, na przykład, naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby uwidaczniane menu rozwijanego, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Wyczyść filtr z kolumny 1". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "nie filtr zastosowany" po wykonaniu akcji. Jeśli zmieniono tekst nagłówka komórki A1 słyszysz nazwa nagłówka zamiast "Kolumna 1".

Opcje filtrowania dla tabel

Opcje filtrów liczb

 • Równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania dokładnie tej liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb oprócz dokładnie tej, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Większe niż —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb o wartości większej niż wartość liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Mniejsze niż —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb o wartości mniejszej niż wartość liczby, którą wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • Pomiędzy —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkich liczb z konkretnego zakresu liczbowego. Zakres należy wpisać w odpowiednich dwóch polach w oknie dialogowym Filtr niestandardowy

 • 10 pierwszych- kolumnę filtry, aby wyświetlić liczb z najwyższych lub najniższych wartości liczbowe lub wartości procentowych. Słyszysz nazwę komórki aktywnej i "Skoncentrować się na edytowanie 10" Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe. Okno dialogowe Ustawienia domyślne na górnym liczby 10 (nazywany elementów), ale możesz zmienić ten numer do każdej wartości. Aby zastosować filtr wartości procentowych zamiast liczb, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz usłyszeć "elementów ", a następnie naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż możesz usłyszeć "Procent ", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby filtrować dolnej liczby lub wartości procentowych, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "pole kombi do edycji górny." Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, wybierz pozycję "Dole", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Powyżej średniej — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wartości liczbowych powyżej średniej wszystkich liczb w kolumnie.

 • Poniżej średniej — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wartości liczbowych poniżej średniej wszystkich liczb w kolumnie.

 • Filtr niestandardowy- Użyj tej opcji, aby wybrać filtr, który chcesz zastosować do danych liczbowych z menu rozwijanego. Aby użyć tej opcji, musisz najpierw wpisz numer, których chcesz filtrować w oknie dialogowym. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "pole kombi do edycji". Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby wyświetlić menu rozwijanego. Klawisz strzałki w dół umożliwia wybierz żądany filtr, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "Filtr zastosowany" po ukończeniu akcji.

Opcje filtrów tekstu

 • Równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania dokładnie tego tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie równa się —umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania wszystkiego z wyjątkiem tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Rozpoczyna się od — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych rozpoczynających się dokładnie tym tekstem, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy. Tekst może mieć dowolne zakończenie.

 • Kończy się na — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych kończących się dokładnie tym tekstem, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy. Tekst może mieć dowolny początek.

 • Zawiera — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych zawierających dokładnie ten tekst, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Nie zawiera — umożliwia filtrowanie kolumny w celu pokazania danych pozbawionych tekstu, który wpisano w oknie dialogowym Filtr niestandardowy.

 • Filtr niestandardowy — pozwala wybrać filtr, który chcesz zastosować do danych z menu rozwijanego. Aby użyć tej opcji, należy najpierw wpisz tekst, który chcesz filtrować. Następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "pole kombi do edycji". Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby wyświetlić menu rozwijanego. Klawisz strzałki w dół umożliwia wybierz żądany filtr, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz "Filtr zastosowany" po ukończeniu akcji.

Zobacz też

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×