Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Excel 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, sortować i filtrować tabele. Sortowanie ułatwia szybkie organizowanie i znajdowanie potrzebnych danych do przeprowadzania analiz. Filtrowanie pozwala skupić się na określonym zestawie danych, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużych arkuszy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Skróty klawiaturowe umożliwiające sortowanie i filtrowanie danych

W poniższej tabeli przedstawiono skróty klawiaturowe umożliwiające sortowanie i filtrowanie danych.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyłączenie menu rozwijanego Autofiltr w nagłówku kolumny

Ctrl+Shift+L

Otwarcie menu rozwijanego Autofiltr w nagłówku kolumny

Alt + Strzałka w dół

Posortowanie od najmniejszych do największych lub od A do Z

ALT + A, S + A lub Alt + Strzałka w dół, Strzałka, S

Posortowanie od największych do najmniejszych lub od Z do A

ALT + A, S + D lub Alt + Strzałka w dół, Strzałka, O

Otwarcie okna dialogowego Sortowanie

Alt+A, S+S lub Alt+H, S, U

Ponowne sortowanie po zmianie danych

Ctrl+Alt+L (lub Alt+A, Y+3)

Filtrowanie według koloru

Alt + Strzałka w dół I

Filtrowanie według liczbę lub tekst

Alt + Strzałka w dół, F

Otwarcie okna dialogowego Formatowanie komórek

ALT + H, O, I

Użycie funkcji USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

ALT + M, T, a następnie przenieś do PRZYCIĘCIA z klawisz strzałki w dół

Informacje o sortowaniu w programie Excel

Dane w jednej lub kilku kolumnach można posortować według tekstu (od A do Z lub od Z do A), liczb (od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej), a także dat i godzin (od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych). Można też posortować dane według listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Większość operacji sortowania dotyczy kolumn, ale można też sortować według wierszy.

Program Excel zapisuje kryteria sortowania razem ze skoroszytem, aby można było ponownie je zastosować za każdym razem po otwarciu skoroszytu. Jest to szczególnie ważne w przypadku sortowania wielu kolumn lub sortowania, którego utworzenie zajmuje sporo czasu. Jednak ta metoda działa tylko dla danych w tabeli. Nie można jej stosować dla zakresów komórek. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, aby ponownie przeprowadzać sortowanie po otwarciu skoroszytu, dobrym rozwiązaniem jest użycie tabeli.

Uwaga: Gdy sortujesz dane, nie można przywrócić pierwotną kolejność. Jeśli plik nie został jeszcze zapisany po sortowaniu, możesz wrócić za pomocą polecenia Cofnij (Ctrl + Z).

Sortowanie tekstu w tabeli lub zakresie

Sortowanie tekstu w tabeli

 1. Przejdź do wiersza nagłówka w tabeli.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść do nagłówka kolumny danych, które chcesz posortować.

 3. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu filtru, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do menu.

 4. Opcje, które są wyświetlane, zależy od typu danych w kolumnie. Na przykład można sortować dane liczbowe od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych. Można sortować dane alfanumeryczne od A do Z, od Z do A lub według kolorów.

  Opcje za pomocą klawisza Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią opcję.

Sortowanie tekstu w zakresie

 1. Zaznacz kolumnę danych alfanumerycznych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i słyszysz: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "karty wstążki, wybrane, dane karcie elementu".

  • Aby posortować w kolejności alfanumerycznej dane w kolejności rosnącej (Sortuj od A do Z), naciśnij klawisz S + A.

  • Aby posortować dane malejąco w kolejności alfanumerycznej (Sortuj od Z do A), naciśnij klawisze S+D.

Sortowanie danych z uwzględnieniem wielkości liter

 1. Zaznacz kolumnę danych alfanumerycznych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane alfanumeryczne.

 2. Naciśnij klawisze Alt + H, S, U. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i słyszysz: "okno dialogowe Sortowanie, kliknięcie przycisku OK". (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Sortuj, przycisk OK.")

 3. Naciśnij klawisz Tab, klucz, aż usłyszysz "Opcje przycisku" i naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć okno dialogowe Opcje sortowania. Słyszysz "Sortowanie okno dialogowe Opcje, liter wyboru wyczyszczone." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Opcje sortowania. Zaznaczona pozycja liter pola wyboru,.")

 4. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij wielkość liter.

 5. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i słyszysz: "Okno dialogowe Sortowanie." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Sortuj, przycisk Opcje.")

 6. Naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

 • Jeśli kolumna sortowania zawiera różnych liczb i tekstu, może być konieczne sformatuj je wszystkie jako tekst. W przeciwnym razie program Excel sortuje liczby jako liczby, a następnie sortuje tekst. Aby formatowanie danych, zaznacz wszystkie dane w kolumnie, a następnie naciśnij klawisze Alt + H, F, N. Użyj klawisza Strzałka w lewo, aby przejście na kartę Liczba, a następnie użyj klawisza Tab aby przejść do listy kategorii, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Tekst". Naciskaj klawisz Tab do jeden raz, aby przejść do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Porady: 

 • Dane importowane lub kopiowane z innej lokalizacji mogą zawierać spacje wiodące wstawione przed danymi. Na przykład dane „Aneta Duda” mogą być wprowadzone jako „(spacja)(spacja)Aneta Duda”.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, możesz nie wiedzieć o spacjach w komórkach, ponieważ oprogramowanie JAWS nie odczytuje ich.

 • Aby ułatwić ich znalezienie, program Excel umieszcza komórki ze spacjami wiodącymi na początku sortowanej kolumny.

Sortowanie liczb

Sortowanie liczb

 1. Zaznacz kolumnę danych liczbowych w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej dane liczbowe.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i słyszysz: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "karty wstążki, wybrane, dane karcie elementu.")

  • Aby posortować od najmniejszych do największych, naciśnij klawisze S+A.

  • Aby posortować od największych do najmniejszych, naciśnij klawisze S+D.

Sprawdzanie, czy liczby są zapisane jako liczby

 1. Naciśnij klawisze Alt + H, F + N. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Formatowanie komórek i słyszysz: "Okno dialogowe Formatowanie komórek." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Formatowanie komórek.")

 2. Aby przenieść kartę liczby, użyj klawisza Strzałka w lewo (lub naciśnij klawisze Ctrl + Tab). Słyszysz: "Kartę liczby." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Element karty numeracji.")

 3. Naciskaj klawisz Tab. Zostanie wyświetlona lista kategorii i usłyszeć zaznaczonej kategorii, takich jak "Ogólne" lub "Data".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub dół Strzałka dopiero po słyszą "Liczba".

 5. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Sortowanie dat i godzin

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w kolumnie tabeli zawierającej daty lub godziny.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A. Zostanie wyświetlona karta danych i słyszysz: "górnym wstążki, pole grupy, na karcie dane." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Wstążka karty zaznaczone, na karcie dane.")

  • Aby posortować od najstarszych do najnowszych, naciśnij klawisze S+A.

  • Aby posortować od najnowszych do najstarszych, naciśnij klawisz S + D.

  • Aby ponownie zastosować sortowanie po zmianie danych, zaznacz komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Alt+L.

Sortowanie według więcej niż jednej kolumny

Dane można posortować według więcej niż jednej kolumny lub wiersza, aby pogrupować je według jednakowych wartości w jednej kolumnie lub wierszu, a następnie posortować kolejną kolumnę lub wiersz w grupie równych wartości. Jeśli na przykład jest dostępna kolumna Dział i kolumna Pracownik, można najpierw wykonać sortowanie według działów (aby zgrupować wszystkich pracowników z tego samego działu), a następnie wykonać sortowanie według nazwisk (aby uporządkować nazwiska w kolejności alfabetycznej w przypadku każdego działu). Można posortować nawet 64 kolumny.

Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki zakres komórek powinien zawierać nagłówki kolumn. Aby sortować według wierszy, upewnij się, że w oknie dialogowym Sortowanie jest wyczyszczone pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 1. Zaznacz zakres komórek z co najmniej dwiema kolumnami danych lub upewnij się, że aktywna komórka znajduje się w tabeli z co najmniej dwiema kolumnami.

 2. Naciśnij klawisze Alt + A, S + S. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sortowanie i słyszysz: "okno dialogowe Sortowanie, kliknięcie przycisku OK". (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Sortuj, przycisk OK.")

 3. Naciśnij klawisz Tab, aż znajdziesz kolumny: sortowanie według pola kombi, a następnie użyj strzałki, aby zaznaczyć pierwszą kolumnę, którą chcesz posortować.

 4. Aby wybrać odpowiedni typ sortowania, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Sortowanie, a następnie użyj klawiszy strzałek.

  • Aby posortować dane według tekstu, liczba lub Data i godzina, wybierz pozycję Wartości komórek.

  • Aby posortować dane według formatu, wybierz Kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę formatowania warunkowego.

 5. Wybierz sposób sortowania:

  • Aby posortować dane według wartości, naciskaj klawisz Tab, aż Znajdź pole kombi kolejności i użyj klawiszy strzałek, aby wybrać sposób sortowania.

  • Aby posortować wartości obejmujące tekst i liczby, wybierz pozycję Od najmniejszych do największych lub Od największych do najmniejszych.

  • Aby posortować dane według listy niestandardowej, wybierz pozycję Lista niestandardowa.

  • Aby posortować dane według koloru komórki, kolor czcionki lub ikona komórki, użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij klawisz Tab do momentu Znajdowanie następnego pola kombi kolejności i użyj klawiszy strzałek, aby zaznaczyć na górze lub na dole.

 6. Aby dodać kolejną kolumnę, aby posortować dane według, użyj klawisza Tab, aby przejść do przycisku Dodaj poziom, naciśnij klawisz Enter, a następnie powtórz kroki od 3 do 5.

 7. Aby ponownie zastosować sortowanie kolumny, po zmianie danych, zaznacz komórkę w zakresie lub tabeli, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Alt + L. (Ctrl + Alt + L powtarzania posortowania wiersza).

Porady dotyczące problemów z sortowaniem

W przypadku pojawienia się nieoczekiwanych wyników sortowania danych:

 • Sprawdź, czy dane zwracane przez formułę uległy zmianie Jeśli posortowane dane zawierają jedną lub więcej formuł, wartości zwrócone przez te formuły mogą się zmienić po ponownym obliczeniu arkusza. W takim przypadku ponownie zastosuj sortowanie, aby uzyskać aktualne wyniki.

 • Przed posortowaniem danych odkryj wiersze i kolumny. Ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn, a ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy. Przed posortowaniem danych warto odkryć ukryte kolumny i wiersze.

 • Sprawdź ustawienia regionalne. Kolejność sortowania zależy od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia regionalne pisane z wielkiej litery, w Ustawieniach regionalnych lub Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania na komputerze.

 • Włącz lub wyłącz wiersz nagłówka. Podczas sortowania danych wiersz nagłówka jest przydatny, ponieważ ułatwia zrozumienie znaczenia danych. Domyślnie wartość w nagłówku nie jest uwzględniana w operacji sortowania. W niektórych sytuacjach może być konieczne włączenie lub wyłączenie nagłówka, aby zawarta w nim wartość była lub nie była uwzględniana podczas sortowania.

 • Aby wykluczyć pierwszy wiersz danych sortowania, ponieważ jest nagłówkiem kolumny, naciśnij klawisze Alt + H, S, U. W oknie dialogowym Sortowanie niestandardowe zaznacz pole wyboru Moje dane mają nagłówki.

 • Aby uwzględnić pierwszy wiersz danych w polu Sortuj, ponieważ nie jest nagłówkiem kolumny, naciśnij klawisze Alt + H, S, U. W oknie dialogowym Sortowanie niestandardowe wyczyść pole wyboru Moje dane mają nagłówki.

Filtrowanie danych w tabeli

Po umieszczeniu danych w tabeli programu Excel automatycznie dodaje menu rozwijane Autofiltru do każdego nagłówka kolumny. Możesz otworzyć tego menu, aby szybko przefiltrować. Aby usunąć menu rozwijane Autofiltru z nagłówkiem kolumny, zaznacz nagłówek, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + Shift + L.

 1. W nagłówku tabeli w kolumnie, którą chcesz filtrować naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Zostanie otwarte menu rozwijane Autofiltru. Narrator w słyszysz: "Menu.")

 2. W menu Autofiltr Jeśli kolumna zawiera liczby, umożliwia klawisz strzałki w dół Przenieś Filtry liczb, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli kolumna zawiera wpisów tekstowych, przejdź do Filtry tekstu i naciśnij klawisz Enter. Podmenu zostanie otwarty i usłyszeć "Jest równa."

 3. Aby przenieść żądaną opcję filtrowania, użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Autofiltr niestandardowy i słyszysz: "Okno dialogowe Autofiltr niestandardowy." (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Autofiltr niestandardowy.")

 4. Wpisz lub wybierz warunki filtrowania.

  Na przykład w celu wyświetlenia liczb przewyższających pewną kwotę wybierz pozycję Większe lub równe i w kolejnym polu kombi wpisz odpowiednią liczbę.

  Aby przefiltrować dane według dwóch warunków, wprowadź warunki filtrowania w obu polach kombi do edycji i wybierz pozycję Oraz, jeśli oba warunki mają być spełnione, bądź Lub, jeśli ma być spełniony jeden z warunków.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie możesz znaleźć przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Filtrowanie danych w zakresie

 1. Zaznacz komórki, które chcesz przefiltrować.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+L. Program Excel doda menu rozwijane Autofiltr do pierwszej komórki w zakresie.

 3. Zaznacz komórki z menu rozwijanego Autofiltr. Naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Menu rozwijane Autofiltru zostanie otwarty i słyszysz: "Menu kontekstowe". (Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Menu.")

 4. Za pomocą klawiszy strzałek i klawisza Tab wybierz odpowiednie opcje filtrowania.

 5. Po wybraniu opcji przejdź do przycisku OK za pomocą klawisza Tab i naciśnij klawisz Enter.

Aby wyczyścić filtr, zaznacz dowolną komórkę w zakresie, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+L.

Zobacz też

Nadawanie nazwy tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie nagłówków kolumn w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji Excel dla systemu Android można przy użyciu funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, sortować i filtrować tabele. Sortowanie ułatwia organizowanie i analizowanie danych. Filtrowanie danych jest szczególnie przydatne, gdy arkusze zawierają duże ilości danych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Sortowanie danych w programie Excel

Możesz posortować dane tekstowe i liczbowe w arkuszu programu Excel, aby rozmieścić je w określonej kolejności, na przykład tekst w kolejności od A do Z lub od Z do A, liczby od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej oraz daty i godziny od wcześniejszej do późniejszej lub od późniejszej do wcześniejszej.

Uwaga: Gdy sortujesz dane, nie można przywrócić pierwotną kolejność.

 1. Naciśnij dowolne miejsce w arkuszu programu Excel. Funkcja TalkBack poinformuje o zaznaczonej komórce.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż przejdziesz do kolumny, którą chcesz posortować. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować zaznaczenie.

 3. Aby ekspolorować dotykiem, powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 4. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 5. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 6. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  • Wybierz pozycję Sortuj rosnąco, aby posortować dane alfanumeryczne od A do Z lub od najmniejszych do największych lub sortowanie dat i godzin z wcześniej do później. Informuje o talkBack: "Sortuj rosnąco, Przełącz niezaznaczone."

  • Wybierz pozycję Sortuj malejąco, aby posortować dane alfanumeryczne od Z do A lub od największej do najmniejszej lub sortowanie dat i godzin od później do wcześniejszej. Informuje o talkback: "Sortuj malejąco, Przełącz niezaznaczone."

  Gdy znajdziesz odpowiednią opcję, unieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie. Elementy zostaną posortowane zgodnie z wybraną opcją.

 8. Aby powrócić do arkusza, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Checked Przełącz więcej opcji". Przycisk Więcej opcji teraz jest zaznaczone, naciśnij dwukrotnie, aby go uaktywnić.

Sortowanie zakresu komórek

Jeśli skoroszyt zawiera puste komórki, możesz najpierw wybrać zakres, a następnie go posortować.

 1. W skoroszycie powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 2. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”.

 3. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 4. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 5. Gdy funkcja TalkBack powie „Zaznacz zakres”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaznacz komórkę lub zakres, a fokus znajdzie się na polu zakresu. Wpisz zakres, który chcesz zaznaczyć, na przykład „A1:C15”. Przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack „Przycisk OK”. Unieś palec i naciśnij dwukrotnie. Zakres jest teraz zaznaczony.

 7. Przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Unieś palec i dwukrotnie naciśnij, aby aktywować przycisk.

 8. Poruszaj się po liście w dolnej części ekranu, przeciągając jednym palcem po jej elementach. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 9. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  • Wybierz pozycję Sortuj rosnąco, aby posortować dane alfanumeryczne od A do Z lub od najmniejszych do największych lub sortowanie dat i godzin z wcześniej do później. Informuje o talkBack: "Sortuj rosnąco, Przełącz niezaznaczone."

  • Wybierz pozycję Sortuj malejąco, aby posortować dane alfanumeryczne od Z do A lub od największej do najmniejszej lub sortowanie dat i godzin od później do wcześniejszej. Informuje o talkback: "Sortuj malejąco, Przełącz niezaznaczone."

  Gdy znajdziesz odpowiednią opcję, unieś palec, a następnie naciśnij dwukrotnie. Elementy zostaną posortowane zgodnie z wybraną opcją.

Formatowanie danych

Czasami trzeba zmienić format danych, aby zostały one odpowiednio posortowane.

 1. Przejdź do komórki lub kolumny, którą chcesz sformatować. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować zaznaczenie.

 2. Aby ekspolorować dotykiem, powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 3. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. W dolnej części ekranu szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przewinąć listę w dół.

 4. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 5. Gdy funkcja TalkBack powie: „Menu Format liczby”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

  Możesz wybrać spośród następujących formatów: Ogólne, Liczbowe, Walutowe, Księgowe, Data, Czas, Procentowe, Ułamkowe, Naukowe, Tekstowe i Specjalne. Gdy znajdziesz odpowiedni format, unieś palec i naciśnij dwukrotnie, aby go zastosować.

Porady dotyczące rozwiązywania problemów z sortowaniem

W razie nieoczekiwanych wyników sortowania danych sprawdź następujące kwestie:

 • Jeśli posortowane dane zawierają jedną lub więcej formuł, wartości zwrócone przez te formuły mogą się zmienić po ponownym obliczeniu arkusza. W takim przypadku ponownie posortuj dane, aby uzyskać aktualne wyniki.

 • Ukryte kolumny nie są przenoszone podczas sortowania kolumn, a ukryte wiersze nie są przenoszone podczas sortowania wierszy. Przed posortowaniem danych warto odkryć ukryte kolumny i wiersze. Aby je odkryć, w skoroszycie programu Excel:

  1. Przejdź do wiersza lub kolumny obok ukryte kolumny lub wiersza. Informuje o talkBack: "Adjacent do ukrytych komórek".

  2. Przeciągnij palcem, aby przejść w górę do nagłówka kolumny lub w lewo do numeru wiersza, i unieś palec. Naciśnij dwukrotnie, aby zaznaczyć całą kolumnę lub cały wiersz.

  3. Ponownie naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć menu.

  4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Odkryj”. Naciśnij dwukrotnie, aby odkryć. Funkcja TalkBack poinformuje o bieżącej lokalizacji w skoroszycie, a kolumna lub wiersz zostaną odkryte.

 • Sprawdź ustawienia regionalne telefonu. Wyniki sortowania mogą się różnić w zależności od ustawień regionalnych.

Filtrowanie danych w tabeli

Wstawiając dane w tabeli w programie Excel, możesz zastosować filtry, aby szybko znaleźć wartości spełniające określone kryteria.

 1. W programie Excel przeciągaj palcem po ekranie, aż przejdziesz do tabeli. Funkcja TalkBack poinformuje o zaznaczonej komórce.

 2. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż przejdziesz do nagłówka tabeli, którą chcesz przefiltrować. Możesz także znaleźć nagłówek, przeciągając palcem po ekranie.

 3. Powoli przeciągaj jednym palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack: „Przycisk Więcej opcji”. Fokus znajduje się teraz na przycisku i możesz unieść palec.

 4. Naciśnij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie, aby aktywować przycisk. Funkcja TalkBack powie: „Menu Karta, wybrano Narzędzia główne”. W dolnej części ekranu przesuwaj szybko w górę dwoma palcami, aż przejdziesz do końca listy. Funkcja TalkBack odtwarza dźwięki podczas przesuwania palcami i milczy po przejściu do końca listy.

 5. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem.

 6. Gdy funkcja TalkBack powie „Menu Sortowanie i filtrowanie”, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Poruszaj się po liście, przeciągając jednym palcem w dolnej części ekranu. Funkcja TalkBack odczytuje elementy listy, gdy przeciągasz po nich palcem. Gdy dojdziesz do pozycji Pokaż przyciski filtru, unieś palec i naciśnij dwukrotnie.

 8. Aby powrócić do arkusza, przeciągaj palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack o nagłówku tabeli.

 9. Szybko przesuń w prawo raz, aby osiągnąć przycisk Filtr. TalkBack informuje lokalizacji, takiej jak: "Kolumny zera, wiersz nagłówka zero, nie zastosowano filtru". Szybko przesuń w lewo, aby przejść do następnego elementu. Informuje o talkBack: "Zastosowano filtr". Podnieś palec i naciśnij dwukrotnie usługi.

 10. Zostanie otwarte menu Sortuj i Filtruj. Szybko przesuń w prawo do momentu TalkBack informuje o "Przycisk Filtruj elementy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus znajduje się w polu wyszukiwania. Naciśnij dwukrotnie, aby aktywować pole wyszukiwania oraz wyświetlić klawiaturę w dolnej części ekranu.

 11. Przeciągnij palcem po klawiaturze ekranowej, aby wpisać kryteria, według których chcesz filtrować dane.

 12. Po zakończeniu przeciągaj palcem w górnej części ekranu, aż usłyszysz komunikat funkcji TalkBack o odpowiednich kryteriach. Unieś palec i naciśnij dwukrotnie, aby je wybrać.

 13. Przeciągaj palcem po ekranie, aż funkcja TalkBack poinformuje o przycisku Gotowe (w prawym górnym rogu). Unieś palec i naciśnij dwukrotnie.

 14. Menu Filtruj elementy zostanie zamknięte i powrócisz do tabeli z zastosowanymi kryteriami filtru.

Zobacz też

Wstawianie i edytowanie tabeli w aplikacji Excel dla systemu Android przy użyciu funkcji TalkBack

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×