Skróty klawiaturowe w programie Project

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne: Niektóre skróty klawiaturowe są dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online. Nowe funkcje są udostępniane subskrybentom stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji.

Wielu użytkowników Znajdź, aby za pomocą klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Project w systemie Windows umożliwia bardziej wydajną pracę. W przypadku użytkowników z wadami wzroku lub mobilności skróty klawiaturowe może być łatwiejsze niż użycie ekranami dotykowymi i są istotne zamiast myszy. W tym artykule itemizes skróty klawiaturowe Project w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym artykule

Podstawy pakietu Microsoft Office

Skróty w programie Microsoft Project

Zobacz też

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Podstawy pakietu Microsoft Office

Uzyskiwanie dostępu do wstążki i funkcji Powiedz mi za pomocą klawiatury

 1. Naciśnij klawisz Alt.

  Nad wszystkimi funkcjami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy.

 2. Naciśnij literę wyświetlaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad funkcją, której chcesz użyć.

  Porada: Naciśnij klawisz Q, aby wyszukać polecenie lub temat Pomocy.

 3. W zależności od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz literę O, zostanie wyświetlona karta Widok wraz z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 4. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem lub kontrolką, którego chcesz użyć. W niektórych przypadkach jest konieczne naciśnięcie litery związanej z grupą, w której znajduje się polecenie.

  Uwaga: Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, należy nacisnąć klawisz Alt.

Wyświetlanie okien i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

Alt+Tab

Przełączanie do poprzedniego okna.

Alt+Shift+Tab

Zamykanie aktywnego okna.

Ctrl+W lub Ctrl+F4

Przywracanie rozmiaru aktywnego okna po zmaksymalizowaniu go.

Ctrl+F5

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Przechodzenie do okienka z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

Ctrl+F6

Przełączanie do poprzedniego okna.

Ctrl+Shift+F6

Maksymalizowanie lub przywracanie zaznaczonego okna.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

Print Screen

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

Alt+Print Screen

Poruszanie się w tekście lub komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie na koniec wiersza.

Zakończenie

Przechodzenie na początek wiersza.

Home

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

Ctrl+End

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

Ctrl+Home

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego wiersza.

Strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

Strzałka w górę

Wstawianie tabulatora w komórce.

Ctrl+Tab

Rozpoczynanie nowego akapitu.

Enter

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

Tab na końcu ostatniego wiersza

Uzyskiwanie dostępu do akcji i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie menu lub komunikatu dla akcji. Jeśli istnieje więcej niż jedna akcja, przełączanie się do następnej akcji i wyświetlanie jej menu lub komunikatu.

Alt+Shift+F10

Zaznaczanie następnego elementu w menu akcji.

Strzałka w dół

Zaznaczanie poprzedniego elementu w menu akcji.

Strzałka w górę

Uruchamianie akcji dla zaznaczonego elementu w menu akcji.

Enter

Zamykanie menu lub komunikatu akcji.

Esc

Korzystanie z okien dialogowych

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

Shift+Tab

Przełączanie do następnej karty w oknie dialogowym.

Ctrl+Tab

Przełączanie do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Ctrl+Shift+Tab

Przechodzenie między opcjami w otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku; zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

Spacja

Otwieranie listy (jeśli jest zamknięta) i przechodzenie do odpowiedniej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Wybieranie opcji; zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

Alt+podkreślona litera w nazwie opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

Alt+strzałka w dół

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej; anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

Esc

Uruchamianie akcji przypisanej do domyślnego przycisku w oknie dialogowym.

Enter

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę do folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

Home

Przechodzenie na koniec wpisu.

End

Przechodzenie odpowiednio o jeden znak w lewo lub o jeden znak w prawo.

Strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku wpisu.

Shift+Home

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca wpisu.

Shift+End

Podstawowe zarządzanie plikami

Czynność

Klawisze

Otwieranie pliku projektu (wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie).

Ctrl+F12

Otwieranie pliku projektu (wyświetlanie karty Otwieranie w widoku Backstage).

Ctrl+O

Zapisywanie pliku projektu.

Ctrl+S

Tworzenie nowego projektu.

Ctrl+N

Drukowanie pliku (wyświetlanie karty Drukowanie w widoku Backstage).

Ctrl+P

Korzystanie z okien dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie.

Ctrl+F12

Wyświetlanie karty Otwieranie w widoku Backstage.

Ctrl+O

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako.

F12

Otwieranie zaznaczonego folderu lub pliku.

Enter

Otwieranie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej niż otwarty folder.

Backspace

Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

Delete

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu, na przykład folderu lub pliku.

Shift+F10

Przechodzenie do przodu między opcjami

Tab

Przechodzenie do tyłu między opcjami

Shift+Tab

Otwieranie listy Szukaj w

F4 lub Alt+1

Skróty w programie Microsoft Project

Używanie okna głównego

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie się między aktywnymi oknami dialogowymi a oknem głównym aplikacji.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+F6

Otwieranie menu kontekstowego dla wybranego elementu (menu dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy).

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift+F10

Aktywowanie wstążki.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

F10

Aktywowanie podziału widoku.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F6

Wyświetlanie menu rozwijanego Autofiltr dla wybranej kolumny.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F3

Ponowne stosowanie bieżącego filtru.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+F3

Otwieranie menu obiektu dla wybranej komórki.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+F10

Używanie widoku Diagram sieciowy

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do innego pola widoku Diagram sieciowy.

Klawisze strzałek

Dodawanie pól widoku Diagram sieciowy do zaznaczenia.

Shift+klawisze strzałek

Przenoszenie pola widoku Diagram sieciowy.

Uwaga: Należy najpierw ustawić ręczne rozmieszczanie pól. Należy wybrać pole do przeniesienia. W tym celu należy kliknąć pozycję Format, a następnie kliknąć przycisk Układ. Należy kliknąć pozycję Zezwalaj na ręczne rozmieszczenie ramek.

Ctrl+klawisze strzałek

Przechodzenie do najwyższego pola widoku Diagram sieciowy w widoku lub projekcie.

Ctrl+Home lub Shift+Ctrl+Home

Przechodzenie do najniższego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

Ctrl+End lub Shift+Ctrl+End

Przechodzenie do lewego skrajnego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

Home lub Shift+Home

Przechodzenie do prawego skrajnego pola widoku Diagram sieciowy w projekcie.

End lub Shift+End

Przechodzenie w górę o jedno okno.

Page Up lub Shift+Page Up

Przechodzenie w dół o jedno okno.

Page Down lub Shift+Page Down

Przechodzenie w lewo o jedno okno.

Ctrl+Page Up lub Shift+Ctrl+Page Up

Przechodzenie w prawo o jedno okno.

Ctrl+Page Down lub Shift+Ctrl+Page Down

Zaznaczanie następnego pola wewnątrz pola widoku Diagram sieciowy.

Enter lub Tab

Zaznaczanie poprzedniego pola wewnątrz pola widoku Diagram sieciowy.

Shift+Enter

Używanie obiektów OfficeArt

Przenoszenie kształtów OfficeArt

Czynność

Klawisze

Nieznaczne przesuwanie kształtu w górę, w dół, w prawo lub w lewo.

Klawisze strzałek

Zwiększanie szerokości kształtu o 10%.

Shift+strzałka w prawo

Zmniejszanie szerokości kształtu o 10%.

Shift+strzałka w lewo

Zwiększanie wysokości kształtu o 10%.

Shift+strzałka w górę

Zmniejszanie wysokości kształtu o 10%.

Shift+strzałka w dół

Zwiększanie szerokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zmniejszanie szerokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zwiększanie wysokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Zmniejszanie wysokości kształtu o 1%.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Obracanie kształtu o 15 stopni w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Obracanie kształtu o 15 stopni w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Zaznaczanie i kopiowanie obiektów OfficeArt i tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

Esc

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Enter

Zaznaczanie wielu kształtów

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas klikania kształtów

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+Shift+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Dodawanie następnego obiektu do wielokrotnego zaznaczenia.

Ctrl+kliknięcie

Dodawanie następnego obiektu do wielokrotnego zaznaczenia; pozwala na kliknięcie tekstu w polu tekstowym i dodanie pola tekstowego do wielokrotnego zaznaczenia.

Shift+kliknięcie

Edytowanie tekstu i pól tekstowych OfficeArt

Czynność

Klawisze

Zwijanie zaznaczenia.

Esc

Zaznaczanie całego tekstu.

Ctrl+A

Usuwanie jednego wyrazu po lewej.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Ctrl+Delete

Cofanie.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie.

Ctrl+Y

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście na początek wiersza.

Strona główna

Przejście na koniec wiersza.

End

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie na początek tekstu w obiekcie.

Ctrl+Home

Przechodzenie na koniec tekstu w obiekcie.

Ctrl+End

Poruszanie się w widokach i oknach

Czynność

Klawisze

Uaktywnianie paska wprowadzania w celu edycji tekstu w polu.

F2

Uaktywnianie paska menu.

F10 lub Alt

Uaktywnianie menu sterowania projektem.

Alt+łącznik lub Alt+spacja

Uaktywnianie paska podziału.

SHIFT+F6

Zamykanie okna programu.

Alt+F4

Wyświetlanie wszystkich filtrowanych zadań lub wszystkich filtrowanych zasobów.

F3

Wyświetlanie okna dialogowego Ustawienia pola.

Alt+F3

Otwieranie nowego okna.

Shift+F11

Ograniczanie zaznaczenia do jednego pola.

Shift+Backspace

Resetowanie kolejności sortowania do kolejności według identyfikatorów i wyłączanie grupowania.

Shift+F3

Zaznaczanie obiektu rysunkowego.

F6

Wyświetlanie informacji o zadaniu.

Shift+F2

Wyświetlanie informacji o zasobie.

Shift+F2

Wyświetlanie informacji o przydziale.

Shift+F2

Włączanie lub wyłączanie trybu dodawania do zaznaczenia.

Shift+F8

Włączanie lub wyłączanie automatycznego obliczania.

Ctrl+F9

Włączanie lub wyłączanie trybu rozszerzania zaznaczenia.

F8

Przechodzenie w lewo, w prawo, w górę lub w dół w celu wyświetlenia różnych stron w oknie Podgląd wydruku.

Alt+klawisze strzałek

Sporządzanie konspektu projektu

Czynność

Klawisze

Ukrywanie podzadań.

Alt+Shift+łącznik lub Alt+Shift+znak minus (znak minus na klawiaturze numerycznej)

Zwiększanie wcięcia zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Pokazywanie podzadań.

Alt+Shift+ = lub Alt+Shift+znak plus (znak plus na klawiaturze numerycznej)

Pokazywanie wszystkich zadań.

Alt+Shift+* (gwiazdka na klawiaturze numerycznej)

Zmniejszanie wcięcia zaznaczonego zadania.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie i edytowanie w oknie dialogowym

Czynność

Klawisze

Przechodzenie między polami w dolnej części formularza.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do tabel w dolnej części formularza.

Alt+1 (w lewo) lub Alt+2 (w prawo)

Przechodzenie do następnego zadania lub zasobu.

Enter

Przechodzenie do poprzedniego zadania lub zasobu.

Shift+Enter

Zaznaczanie i edytowanie w widoku arkusza

Edytowanie w widoku

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie nowego zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Insert

Anulowanie wpisu.

Esc

Czyszczenie lub resetowanie zaznaczonego pola.

Ctrl+Delete

Kopiowanie zaznaczonych danych.

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonych danych.

Ctrl+X

Usuwanie zaznaczonych danych.

Delete

Usuwanie wiersza, w którym zaznaczono komórkę.

Ctrl+znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Wypełnianie w dół.

Ctrl+D

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie.

Ctrl+F lub Shift+F5

Przechodzenie do kolejnego wyniku wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdowanie.

Shift+F4

Używanie polecenia Przejdź do (menu Edycja).

F5

Łączenie zadań.

Ctrl+F2

Wklejanie skopiowanych lub wyciętych danych.

Ctrl+V

Ograniczanie zaznaczenia do jednego pola.

Shift+Backspace

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Rozłączanie zadań.

Ctrl+Shift+F2

Ustawianie zadania jako planowanego ręcznie.

Ctrl+Shift+M

Ustawianie zadania jako planowanego automatycznie.

Ctrl+Shift+A

Poruszanie się w widoku

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek projektu (skala czasu).

Alt+Home

Przechodzenie na koniec projektu (skala czasu).

Alt+End

Przesuwanie skali czasu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Przesuwanie skali czasu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Przechodzenie do pierwszego pola w wierszu.

Home lub Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie do pierwszego wiersza.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie do pierwszego pola w pierwszym wierszu.

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniego pola w wierszu.

End lub Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

Ctrl+End

Przechodzenie do ostatniego wiersza.

Ctrl+strzałka w dół

Poruszanie się w okienku bocznym

Czynność

Klawisze

Przenoszenie fokusu między okienkiem bocznym a widokiem po prawej stronie.

F6

Wybieranie różnych kontrolek w okienku bocznym, jeśli fokus znajduje się w okienku bocznym.

Tab

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia pól wyboru i przycisków opcji, jeśli fokus znajduje się w okienku bocznym.

Spacja

Zaznaczanie w widoku

Czynność

Klawisze

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w dół.

Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w górę.

Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w wierszu.

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w wierszu.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku informacji.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do końca informacji.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego wiersza.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego wiersza.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w pierwszym wierszu.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

Ctrl+Shift+End

Zaznaczanie wszystkich wierszy i kolumn.

Ctrl+Shift+spacja

Zaznaczanie kolumny.

Ctrl+spacja

Zaznaczanie wiersza.

Shift+spacja

Przechodzenie o jedno pole w dół w zaznaczonym obszarze.

Enter

Przechodzenie o jedno pole w górę w zaznaczonym obszarze.

Shift+Enter

Przechodzenie o jedno pole w prawo w zaznaczonym obszarze.

Tab

Przechodzenie o jedno pole w lewo w zaznaczonym obszarze.

Shift+Tab

Zaznaczanie i edytowanie na pasku wprowadzania

Czynność

Klawisze

Zatwierdzanie wpisu.

Enter

Anulowanie wpisu.

Esc

Usuwanie jednego znaku po lewej.

Backspace

Usuwanie jednego znaku po prawej.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Rozszerzanie zaznaczenia do końca tekstu.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku tekstu.

Shift+Home

Włączanie lub wyłączanie trybu zastępowania.

Wstawianie

Korzystanie ze skali czasu

Czynność

Klawisze

Przesuwanie skali czasu w lewo o jedną stronę.

Alt+Page Up

Przesuwanie skali czasu w prawo o jedną stronę.

Alt+Page Down

Przesuwanie skali czasu na początek projektu.

Alt+Home

Przesuwanie skali czasu na koniec projektu.

Alt+End

Przewijanie skali czasu w lewo.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Alt+strzałka w prawo

Wyświetlanie mniejszych jednostek czasu.

Ctrl+ / (ukośnik na klawiaturze numerycznej)

Wyświetlanie większych jednostek czasu.

Ctrl+ * (gwiazdka na klawiaturze numerycznej)

Używanie widoku Terminarz zespołu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie lub zwijanie wiersza zasobu lub wiersza grupowania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+Shift+ + lub - -

Przewijanie skali czasu w lewo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w prawo

Zmienianie harmonogramu zaplanowanego zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+klawisze strzałek

Otwieranie okna dialogowego z informacjami o zadaniu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Wybranie zadania i naciśnięcie klawisza Enter

Ponowne przydzielanie zadania.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół

Korzystanie z widoku osi czasu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między typami elementów — paskiem zadań, punktami kontrolnymi, objaśnieniami i paskiem osi czasu — gdy jeden z nich jest już wybrany.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Tab lub strzałka w dół

Przechodzenie między typami elementów w odwrotnej kolejności — paskiem osi czasu, objaśnieniami, punktami kontrolnymi, paskiem zadań — gdy jeden z nich jest już wybrany.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift+Tab lub strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego lub następnego elementu danego typu, na przykład do następnego punktu kontrolnego.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przewijanie skali czasu w lewo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w lewo

Przewijanie skali czasu w prawo.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Alt+strzałka w prawo

Przenoszenie elementu w górę lub w dół do następnego kanału lub paska osi czasu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół

Otwieranie okna dialogowego z informacjami o zadaniu.

Dostępne tylko dla subskrybentów usługi Project Online.

Shift+F2

Zobacz też

Funkcje ułatwień dostępu w programie Project

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×