Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

W tym artykule przedstawiono wszystkie skróty klawiaturowe w programie Word. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy.

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w formacie dokumentu programu Word, użyj tego linku: Skróty klawiaturowe w programie Word.

Uwagi: 

 • Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

Często używane skróty

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej używane skróty w programie Microsoft Word.

Czynność

Klawisze

Przejście do pola „Powiedz mi, co chcesz zrobić”

Alt+Q

Otwieranie

Ctrl+O

Zapisywanie

Ctrl+S

Zamykanie

Ctrl+W

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

Ctrl+]

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl+E

Wyrównywanie tekstu do lewej

Ctrl+L

Wyrównywanie tekstu do prawej

Ctrl+R

Anulowanie

ESC

Cofanie

Ctrl+Z

Ponownie wykonanie

Ctrl+Y

Powiększenie

ALT+W, Q, a następnie przejdź klawiszem Tab do odpowiedniej wartości w oknie Powiększenie

Poruszanie się po wstążce przy użyciu klawiatury

Wstążka to pasek w górnej części programu Word podzielony na karty. Każdej karcie odpowiada inna zawartość wstążki. Na wstążce znajdują się grupy zawierające jedno lub więcej poleceń. Każde polecenie w programie Word jest dostępne za pośrednictwem skrótu.

Uwaga: Dodatki i inne programy mogą dodawać nowe karty na wstążce z własnymi klawiszami dostępu.

Istnieją dwie metody nawigacji między kartami na wstążce:

 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz Alt, a następnie przechodź między kartami za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i Strzałka w lewo.

 • Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, użyj odpowiedniego klawisza dostępu.

Czynność

Klawisze

Aby przejść do widoku Backstage, otwórz stronę Plik.

Alt+F

Aby użyć motywów, kolorów i efektów, takich jak obramowania stron, otwórz kartę Projektowanie.

Alt+G

Aby użyć popularnych poleceń formatowania, stylów akapitów lub narzędzia Znajdowanie. otwórz kartę Narzędzia główne.

Alt+H

Aby zarządzać zadaniami korespondencji seryjnej lub pracować z kopertami i etykietami, otwórz kartę Korespondencja.

Alt+M

Aby wstawiać tabele, obrazy i kształty, nagłówki lub pola tekstowe, otwórz kartę Wstawianie.

Alt+N

Aby pracować z marginesami strony, orientacją strony, wcięciami i odstępami, otwórz kartę Układ.

Alt+P

Aby wpisać termin do wyszukania w Pomocy lub otworzyć pole „Powiedz mi” na wstążce.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin

Aby sprawdzić pisownię, ustawić języki sprawdzania lub śledzić i przeglądać zmiany w dokumencie, otwórz kartę Recenzja.

Alt+R

Aby dodać spis treści, przypisy dolne lub tabelę cytatów, otwórz kartę Odwołania.

Alt+S

Aby wybrać widok lub tryb dokumentu, na przykład tryb czytania czy widok konspektu, otwórz kartę Widok. Możesz tu także ustawić powiększanie i zarządzać wieloma oknami dokumentów.

Alt+W

 • Aby przejść do listy kart wstążki, naciśnij klawisz Alt. Aby przejść bezpośrednio do karty, naciśnij odpowiedni skrót klawiaturowy.

 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w dół. (W przypadku czytnika ekranu JAWS ta czynność jest nazywana przejściem do dolnej wstążki).

 • Aby przechodzić między poleceniami, naciśnij klawisz Tab lub Shift+Tab.

 • Aby poruszać się w obrębie obecnie zaznaczonej grupy, naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 • Aby przechodzić między grupami na wstążce, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub Ctrl+Strzałka w lewo.

 • Kontrolki na wstążce można aktywować na różne sposoby (w zależności od typu kontrolki):

  • Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem, aby go aktywować, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

  • Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem podziału (który powoduje otwarcie menu z dodatkowymi opcjami), aby go aktywować, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Przejdź do odpowiedniej opcji klawiszem Tab. Aby wybrać daną opcję, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

  • Jeśli wybrane polecenie jest listą (taką jak lista czcionek), aby ją otworzyć, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Następnie przejdź do odpowiedniego elementu klawiszem Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

  • Jeśli wybrane polecenie jest galerią, aby ją aktywować, naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Następnie przejdź do odpowiedniego elementu klawiszem Tab.

Porada: W galeriach składających się z więcej niż jednego wiersza elementów klawisz Tab powoduje przechodzenie od początku do końca bieżącego wiersza. Po dotarciu do końca wiersza następuje przejście na początek następnego wiersza. Naciśnięcie klawisza Strzałka w prawo na końcu bieżącego wiersza powoduje przejście z powrotem na początek tego wiersza.

Aby użyć klawiszy dostępu:

 1. Naciśnij klawisz Alt.

 2. Naciśnij literę widoczną w kwadratowym polu porady dotyczącej klawiszy, które jest wyświetlane nad odpowiednim poleceniem na wstążce.

W zależności od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Na przykład jeśli naciśniesz klawisze Alt+F, zostanie otwarta strona Informacje widoku Office Backstage, która ma inny zestaw porad dotyczących klawiszy. Jeśli ponownie naciśniesz klawisz Alt, zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy.

W poniższej tabeli przedstawiono metody przenoszenia fokusu klawiatury podczas używania samej klawiatury.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

ALT lub F10. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Przenoszenie fokusu do różnych okienek okna (np. Formatowanie obrazu, Gramatyka, Zaznaczenie itp.).

F6

Aktywowanie wybranego polecenia lub kontrolki na wstążce.

Spacja lub Enter

Otwarcie wybranego menu lub galerii na wstążce.

Spacja lub Enter

Kończenie modyfikowania wartości kontrolki na wstążce i przenoszenie fokusu z powrotem do dokumentu.

Enter

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Wykaz skrótów klawiaturowych w programie Microsoft Word

Tworzenie i edytowanie dokumentów

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowego dokumentu.

Ctrl+N

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Zamykanie dokumentu.

Ctrl+W

Dzielenie okna dokumentu.

Alt+Ctrl+S

Usuwanie podziału okna dokumentu.

Alt+Shift+C lub Alt+Ctrl+S

Zapisywanie dokumentu.

Ctrl+S

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Przechodzenie o jedną stronę do tyłu.

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną stronę do przodu.

Alt+strzałka w prawo

Odświeżanie.

F9

Czynność

Skrót klawiaturowy

Drukowanie dokumentu.

Ctrl+P

Przełączanie do podglądu wydruku.

Alt+Ctrl+I

Przechodzenie na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu.

Page Up lub Page Down

Przechodzenie na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+Home

Przechodzenie na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+End

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie komentarza (w okienku zadań poprawek).

ALT+R, C

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Ctrl+Shift+E

Zamykanie okienka recenzowania, jeśli jest otwarte.

Alt+Shift+C

Wybieranie karty Recenzja na wstążce.

Alt+R, a następnie Strzałka w dół, aby przejść do poleceń na tej karcie.

Wybieranie polecenia Pisownia i gramatyka.

Alt+R, S

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola wyszukiwania w okienku zadań Nawigacja.

Ctrl+F

Zamienianie tekstu, określonego formatowania lub elementów specjalnych.

Ctrl+H

Przechodzenie do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, elementu graficznego lub innego miejsca.

Ctrl+G

Przełączanie między czterema miejscami, które były ostatnio edytowane.

Alt+Ctrl+Z

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

O jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

O jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

O jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

O jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

O jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

O jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

Shift+Tab

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

Tab

O jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Na koniec wiersza

End

Na początek wiersza

Home

Na początek okna

Alt+Ctrl+Page Up

Na koniec okna

Alt+Ctrl+Page Down

O jeden ekran w górę (przewijanie)

Page Up

O jeden ekran w dół (przewijanie)

Page Down

Na początek następnej strony

Ctrl+Page Down

Na początek poprzedniej strony

Ctrl+Page Up

Na koniec dokumentu

Ctrl+End

Na początek dokumentu

Ctrl+Home

Do poprzedniej poprawki

Shift+F5

Po otwarciu dokumentu do lokalizacji, w której znajdował się użytkownik podczas ostatniego zamknięcia dokumentu

Shift+F5

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczanie wpisu spisu treści.

Alt+Shift+O

Oznaczanie wpisu (cytatu) wykazu źródeł.

Alt+Shift+I

Wybierz opcje cytatu

Alt + Shift + F12, spacja

Oznaczanie wpisu indeksu.

Alt+Shift+X

Wstawianie przypisu dolnego.

Alt+Ctrl+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Alt+Ctrl+D

Przejdź do następnego przypisu dolnego.

Alt+Shift+>

Przejdź do poprzedniego przypisu dolnego.

Alt+Shift+<

Przejdź do pola „Powiedz mi, co chcesz zrobić” i Inteligentne wyszukiwanie.

Alt+Q

Praca z dokumentami w różnych widokach

Program Word udostępnia kilka różnych widoków dokumentu. Każdy widok ułatwia wykonywanie określonych zadań. Na przykład w widoku Tryb czytania można wyświetlić dwie strony dokumentu obok siebie i przechodzić do następnej strony za pomocą strzałek.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku trybu czytania

Alt+W, F

Przełączanie do widoku układu wydruku.

Alt+Ctrl+P

Przełączanie do widoku konspektu.

Alt+Ctrl+O

Przełączanie do widoku roboczego.

Alt+Ctrl+N

Te skróty mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dokument znajduje się w widoku konspektu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie do poziomu tekstu podstawowego.

Ctrl+Shift+N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Rozwijanie lub zwijanie całego tekstu lub wszystkich nagłówków.

Alt+Shift+A

Ukrywanie lub wyświetlanie formatowania znaków.

Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej

Pokazywanie pierwszego wiersza tekstu lub całego tekstu.

Alt+Shift+L

Pokazywanie wszystkich nagłówków o stylu Nagłówek 1.

Alt+Shift+1

Pokazywanie wszystkich nagłówków aż do stylu Nagłówek n.

Alt+Shift+n

Wstawianie znaku tabulacji.

Ctrl+Tab

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie na początek dokumentu.

Home

Przechodzenie na koniec dokumentu.

End

Przechodzenie na stronę n.

n (n to numer strony, do której chcesz przejść), Enter

Kończenie pracy w trybie czytania.

Esc

Edytowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

Tekst można zaznaczyć, naciskając i przytrzymując klawisz SHIFT i jednocześnie naciskając klawisze strzałek w celu przenoszenia kursora

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie trybu rozszerzania.

F8

Zaznaczanie najbliższego znaku.

F8, a następnie klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Zwiększanie wielkości zaznaczenia.

F8 (należy nacisnąć raz w celu zaznaczenia wyrazu, nacisnąć dwa razy w celu zaznaczenia zdania itd.)

Zmniejszanie wielkości zaznaczenia.

Shift+F8

Wyłączanie trybu rozszerzania.

Esc

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w prawo.

Shift+strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w lewo.

Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do końca wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do końca wiersza.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wiersza.

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do końca akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do początku akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w górę.

Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia do początku dokumentu.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do końca dokumentu.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do końca okna.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia na cały dokument.

Ctrl+A

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

Ctrl+Shift+F8, a następnie należy użyć klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Rozszerzanie zaznaczenia do określonego miejsca w dokumencie.

F8+klawisze strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

Backspace

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Wycinanie zaznaczonego tekstu do Schowka pakietu Office.

Ctrl+X

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Wycinanie do Kolekcji. (Kolekcja to funkcja, która umożliwia zbieranie tekstów z różnych lokalizacji i wklejanie ich w innym miejscu).

Ctrl+F3

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie Schowka pakietu Office.

Należy nacisnąć klawisze Alt+H w celu przejścia na kartę Narzędzia główne, a następnie nacisnąć klawisze F,O.

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office.

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office.

Ctrl+X

Wklejanie elementu, który został ostatnio dodany lub wklejony do Schowka pakietu Office.

Ctrl+V

Przenoszenie tekstu lub grafiki jednokrotnie.

F2 (następnie należy przenieść kursor i nacisnąć klawisz Enter)

Kopiowanie tekstu lub grafiki jednokrotnie.

Shift+F2 (następnie należy przenieść kursor i nacisnąć klawisz Enter)

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego, gdy jest zaznaczony tekst lub obiekt.

Alt+F3

Gdy jest zaznaczony blok konstrukcyjny  — na przykład grafika SmartArt — wyświetlanie menu skrótów z nim skojarzonego.

Shift+F10

Wycinanie do Kolekcji.

Ctrl+F3

Wklejanie zawartości Kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Kopiowanie nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji dokumentu.

Alt+Shift+R

Edytowanie i przechodzenie między tabelami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zawartości następnej komórki.

Tab

Zaznaczanie zawartości poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki

Zaznaczanie kolumny.

Za pomocą klawiszy strzałek należy przejść do górnej lub dolnej komórki kolumny, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisze Shift+Alt+Page Down, aby zaznaczyć kolumnę od góry do dołu.

 • Naciśnij klawisze Shift+Alt+Page Up, aby zaznaczyć kolumnę od dołu do góry.

Zaznaczanie całego wiersza.

Za pomocą klawiszy strzałek należy przejść do końca wiersza, albo do pierwszej komórki wiersza (po lewej stronie) lub do ostatniej komórki wiersza (po prawej stronie).

 • W pierwszej komórce w wierszu naciśnij klawisze Shift+Alt+End, aby zaznaczyć wiersz od lewej do prawej.

 • W ostatniej komórce w wierszu naciśnij klawisze Shift+Alt+Home, aby zaznaczyć wiersz od prawej do lewej.

Rozszerzanie zaznaczenia (lub bloku).

Ctrl+Shift+F8, a następnie należy użyć klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Zaznaczanie całej tabeli.

Alt+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz Num Lock musi być wyłączony)

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

Do następnej komórki w wierszu

Tab

Do poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Do pierwszej komórki w wierszu

Alt+Home

Do ostatniej komórki w wierszu

Alt+End

Do pierwszej komórki w kolumnie

Alt+Page Up

Do ostatniej komórki w kolumnie

Alt+Page Down

Do poprzedniego wiersza

Strzałka w górę

Do następnego wiersza

Strzałka w dół

O jeden wiersz w górę

Alt+Shift+strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Alt+Shift+strzałka w dół

Wstawiane elementy

Skrót klawiaturowy

Nowe akapity do komórki

Enter

Tabulatory do komórki

Ctrl+Tab

Formatowanie znaków i akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

Ctrl+D

Zmienianie wielkości liter.

Shift+F3

Zamienianie wszystkich liter na wielkie.

Ctrl+Shift+A

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie podkreślenia.

Ctrl+U

Podkreślanie tylko wyrazów (spacje nie będą podkreślone).

Ctrl+Shift+W

Podwójne podkreślanie tekstu.

Ctrl+Shift+D

Formatowanie tekstu jako ukrytego.

Ctrl+Shift+H

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Formatowanie tekstu jako kapitalików.

Ctrl+Shift+K

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+znak równości

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+znak plus

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

Ctrl+spacja

Formatowanie zaznaczenia przy użyciu czcionki Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+<

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+]

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+[

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie formatowania z tekstu.

Ctrl+Shift+C

Stosowanie skopiowanego formatowania do tekstu.

Ctrl+Shift+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do środka i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+E

Przełączanie wyrównania akapitu między wyjustowaniem i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+J

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do prawej i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+R

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

Ctrl+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

Ctrl+Shift+M

Tworzenie wysunięcia.

Ctrl+T

Zmniejszanie wysunięcia.

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu.

Ctrl+Q

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie znaków niedrukowanych.

Ctrl+Shift+* (znak gwiazdki na klawiaturze numerycznej nie działa)

Wyświetlanie atrybutów formatu tekstu.

Shift+F1 (a następnie kliknięcie tekstu, którego formatowanie należy wyświetlić)

Kopiowanie formatów.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie formatów.

Ctrl+Shift+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie pojedynczych odstępów.

Ctrl+1

Ustawianie podwójnych odstępów.

Ctrl+2

Ustawianie odstępów 1,5 wiersza.

Ctrl+5

Dodawanie lub usuwanie odstępów jednowierszowych przed akapitem.

CTRL+0 (zero)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zadań Stosowanie stylów.

Ctrl+Shift+S

Otwieranie okienka zadań Style.

Alt+Ctrl+Shift+S

Uruchamianie Autoformatowania.

Alt+Ctrl+K

Stosowanie stylu Normalny.

Ctrl+Shift+N

Stosowanie stylu Nagłówek1.

Alt+Ctrl+1

Stosowanie stylu Nagłówek2.

Alt+Ctrl+2

Stosowanie stylu Nagłówek3.

Alt+Ctrl+3

Aby zamknąć okienko zadań Style

 1. Jeśli okienko zadań Style nie jest zaznaczone, naciśnij klawisz F6, aby je zaznaczyć.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Znak

Klawisze

Pole

Ctrl+F9

Podział wiersza

Shift+Enter

Podział strony

Ctrl+Enter

Podział kolumny

Ctrl+Shift+Enter

Pauza

Alt+Ctrl+Znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Półpauza

Ctrl+znak minus (na klawiaturze numerycznej)

Łącznik opcjonalny

Ctrl+Łącznik

Łącznik nierozdzielający

Ctrl+Shift+Łącznik

Spacja nierozdzielająca

Ctrl+Shift+Spacja

Znak zastrzeżenia praw autorskich

Alt+Ctrl+C

Zastrzeżony znak towarowy

Alt+Ctrl+R

Znak towarowy

Alt+Ctrl+T

Wielokropek

Alt+Ctrl+Kropka

Otwierający cudzysłów pojedynczy

Ctrl+`(cudzysłów pojedynczy), `(cudzysłów pojedynczy)

Zamykający cudzysłów pojedynczy

Ctrl+'(cudzysłów pojedynczy), ' (cudzysłów pojedynczy)

Otwierający cudzysłów podwójny

Ctrl+` (cudzysłów pojedynczy), Shift+' (cudzysłów pojedynczy)

Zamykający cudzysłów podwójny

Ctrl+' (cudzysłów pojedynczy), Shift+' (cudzysłów pojedynczy)

Pozycja Autotekstu

Enter (po wpisaniu pierwszych kilku znaków nazwy pozycji Autotekstu i po wyświetleniu etykietki ekranowej)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode. Aby na przykład wstawić symbol euro ( Symbol waluty euro ), należy wpisać 20AC, a następnie nacisnąć klawisz X, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Kod znaku, Alt+X

Wyświetlanie kodu znaku dla zaznaczonego znaku.

Alt+X

Wstawianie znaku ANSI dla określonego dziesiętnego kodu znaku ANSI. Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Alt+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Wstawianie i edytowanie obiektów

 1. Naciśnij klawisze Alt, N, J, a następnie klawisz J, aby otworzyć okno dialogowe Obiekt.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz Enter, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby przejść do karty Utwórz z pliku, naciśnij klawisz Tab, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić do pliku lub do którego chcesz przejść.

 1. Umieść kursor z lewej strony obiektu w dokumencie, a następnie zaznacz obiekt, naciskając klawisze Shift+Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pozycji Nazwa obiektu, naciśnij klawisz Enter, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter.

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz Alt, następnie klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać przycisk SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki.

 3. Naciśnij klawisz Tab, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz grafikę, którą chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz Alt, następnie klawisz N, a następnie klawisz W, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz Esc, aby zaznaczyć obiekt WordArt, a następnie przenieś ten obiekt przy użyciu klawiszy strzałek.

 5. Ponownie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do dokumentu.

Korespondencja seryjna i pola

Uwaga: Aby poniższe skróty klawiaturowe działały, naciśnij klawisze Alt+M lub kliknij kartę Korespondencja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie podglądu korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+K

Scalanie dokumentu.

Alt+Shift+N

Drukowanie scalonego dokumentu.

Alt+Shift+M

Edytowanie dokumentu danych korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+E

Wstawianie pola korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+F

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Alt+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Wstawianie pola Page.

Alt+Shift+P

Wstawianie pola TIME.

Alt+Shift+T

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu zaznaczonego pola a jego wynikiem.

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Alt+Shift+F9

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Pasek języka

Każdy dokument ma język domyślny — zwykle jest to język domyślny systemu operacyjnego komputera użytkownika. Jeśli jednak dokument zawiera także wyrazy lub frazy w innym języku, warto ustawić język sprawdzania dla tych fragmentów tekstu. Umożliwia to nie tylko sprawdzanie pisowni i gramatyki w tych fragmentach, ale także zapewnia ich obsługę przez technologie ułatwień dostępu (takie jak czytniki ekranu).

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Ustaw język sprawdzania.

Alt+R, U, L

Przeglądanie listy języków sprawdzania.

Strzałka w dół

Ustawianie języków domyślnych.

Alt+R, L

Czynność

Klawisze

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka japońskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Alt+~

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka koreańskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Prawy klawisz Alt

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka chińskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Ctrl+spacja

Wykaz klawiszy funkcyjnych

Czynność

Klawisze

Uzyskiwanie pomocy lub przechodzenie do witryny Office.com.

F1

Przenoszenie tekstu lub grafiki.

F2

Powtarzanie ostatniej akcji.

F4

Wybieranie polecenia Przejdź do (karta Narzędzia główne).

F5

Przechodzenie do następnego okienka lub ramki.

F6

Wybieranie polecenia Pisownia (karta Recenzja).

F7

Rozszerzanie zaznaczenia.

F8

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Pokazywanie porad dotyczących klawiszy.

F10

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Wybieranie polecenia Zapisz jako.

F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie Pomocy kontekstowej lub wyświetlanie informacji o formatowaniu.

Shift+F1

Kopiowanie tekstu.

Shift+F2

Zmienianie wielkości liter.

Shift+F3

Powtarzanie akcji Znajdź lub Przejdź do.

Shift+F4

Przechodzenie do ostatniej zmiany.

Shift+F5

Przechodzenie do poprzedniego okienka lub ramki (po naciśnięciu klawisza F6).

Shift+F6

Wybieranie polecenia Tezaurus (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie).

Shift+F7

Zmniejszanie wielkości zaznaczenia.

Shift+F8

Przełączanie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku.

Shift+F9

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Wybieranie polecenia Zapisz.

Shift+F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Wybieranie polecenia Podgląd wydruku.

Ctrl+F2

Wycinanie do Kolekcji.

Ctrl+F3

Zamykanie okna.

Ctrl+F4

Przechodzenie do następnego okna.

Ctrl+F6

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Maksymalizowanie okna dokumentu.

Ctrl+F10

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Wybieranie polecenia Otwórz.

Ctrl+F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie zawartości Kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Edytowanie zakładki.

Ctrl+Shift+F5

Przechodzenie do poprzedniego okna.

Ctrl+Shift+F6

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Word.

Ctrl+Shift+F7

Rozszerzanie zaznaczenia lub bloku.

Należy nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+F8, a następnie nacisnąć klawisz strzałki

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Wybieranie polecenia Drukuj.

Ctrl+Shift+F12

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnego pola.

Alt+F1

Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego.

Alt+F3

Kończenie działania programu Word.

Alt+F4

Przywracanie rozmiaru okna programu.

Alt+F5

Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do dokumentu (w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie).

Alt+F6

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

Alt+F7

Uruchamianie makra.

Alt+F8

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Wyświetlanie okienka zadań Zaznaczenie.

Alt+F10

Wyświetlanie kodu programu w języku Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Alt+Shift+F1

Wybieranie polecenia Zapisz.

Alt+Shift+F2

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu dla dostępnej akcji.

Alt+Shift+F10

Wybieranie przycisku Spis treści w kontenerze Spis treści, gdy kontener jest aktywny.

Alt+Shift+F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna Informacje o systemie.

Ctrl+Alt+F1

Wybieranie polecenia Otwórz.

Ctrl+Alt+F2

W tym artykule nie omówiono dostosowywania skrótów klawiaturowych ani tworzenia skrótów klawiaturowych dla makr i Autotekstu.

W przypadku korzystania z programu Microsoft Word Starter należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Znajdowanie i używanie skrótów klawiaturowych

W przypadku skrótów klawiaturowych, które wymagają równoczesnego naciśnięcia dwóch lub większej liczby klawiszy, w Pomocy programu Microsoft Word 2010 nazwy klawiszy są oddzielone znakiem plus (+). Jeśli skrót klawiaturowy wymaga naciśnięcia jednego klawisza, a bezpośrednio po nim innego klawisza, nazwy klawiszy są oddzielone przecinkiem (,).

 • Aby rozwinąć wszystkie sekcje artykułu, należy naciskać klawisz Tab do chwili zaznaczenia pozycji Pokaż wszystko, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Ponowne naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zwinięcie wszystkich sekcji.

 • Aby rozwinąć tylko jedną sekcję artykułu, należy naciskać klawisz Tab do chwili, aż zaznaczony zostanie nagłówek sekcji wraz ze znakiem plus, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Ponowne naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zwinięcie sekcji.

Ważne: Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy naciskać klawisz Tab do chwili zaznaczenia pozycji Pokaż wszystko, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+F.

  Zostanie otwarte okno dialogowe Wyszukiwanie z kursorem w miejscu odpowiednim do rozpoczęcia wpisywania tekstu.

 2. W polu wpisz szukany tekst.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

Aby wydrukować ten temat, należy naciskać klawisz Tab do chwili zaznaczenia pozycji Pokaż wszystko, nacisnąć klawisz Enter, a następnie nacisnąć klawisze Ctrl+P.

Podstawy pakietu Microsoft Office

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do następnego okna.

Alt+Tab

Przełączanie do poprzedniego okna.

Alt+Shift+Tab

Zamykanie aktywnego okna.

Ctrl+W lub Ctrl+F4

Przywracanie rozmiaru aktywnego okna po zmaksymalizowaniu go.

Alt+F5

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Shift+F6

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

Ctrl+F6

Przełączanie do poprzedniego okna.

Ctrl+Shift+F6

Maksymalizowanie lub przywracanie zaznaczonego okna.

Ctrl+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

Print Screen

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

Alt+Print Screen

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

Tab

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

Shift+Tab

Przełączanie do następnej karty w oknie dialogowym.

Ctrl+Tab

Przełączanie do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Ctrl+Shift+Tab

Przechodzenie między opcjami w otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku; zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

Spacja

Wybieranie opcji; zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

Alt+podkreślona litera w nazwie opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

Alt+strzałka w dół

Wybieranie opcji z listy rozwijanej

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej; anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

Esc

Uruchamianie wybranego polecenia.

Enter

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

Home

Przechodzenie na koniec wpisu.

End

Przechodzenie o jeden znak w lewo lub w prawo.

Strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku wpisu.

Shift+Home

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca wpisu.

Shift+End

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie okna dialogowego Otwieranie.

Ctrl+F12 lub Ctrl+O

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Otwieranie zaznaczonego folderu lub pliku.

Enter

Otwieranie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej niż wybrany folder.

BACKSPACE

Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

DELETE

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu, na przykład folderu lub pliku.

Shift+F10

Przechodzenie do przodu między opcjami.

Tab

Przechodzenie do tyłu między opcjami.

Shift+Tab

Otwieranie listy Szukaj w.

F4 lub Alt+I

Czynność

Skrót klawiaturowy

Anulowanie akcji.

Esc

Cofanie akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie lub powtarzanie akcji.

Ctrl+Y

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

F6

Przechodzenie do okienka zadań, gdy jest aktywne menu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Tab.

Ctrl+Tab

Zaznaczanie następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań, gdy jest aktywne okienko zadań.

Tab lub Shift+Tab

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań.

Ctrl+Spacja

Uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie menu rozwijanego dla zaznaczonego elementu galerii.

Shift+F10

Zaznaczanie pierwszego lub ostatniego elementu w galerii.

Home lub End

Przewijanie zaznaczonej listy galerii w górę lub w dół.

Page Up lub Page Down

Zamykanie okienka zadań

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do okienka zadań, jeśli to konieczne.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przenoszenie okienka zadań

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do okienka zadań, jeśli to konieczne.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Przenieś, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek przenieś okienko zadań, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie rozmiaru okienka zadań

 1. Naciśnij klawisz F6, aby przejść do okienka zadań, jeśli to konieczne.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek zmień rozmiar okienka zadań, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Wyświetl menu lub komunikat dla dostępnej akcji lub dla przycisku Opcje Autokorekty Obraz przycisku albo dla przycisku Opcje wklejania Obraz przycisku . Jeśli istnieje więcej niż jedna akcja, przełącz do następnej akcji i wyświetl jej menu lub komunikat.

Alt+Shift+F10

Przechodzenie między opcjami w menu dostępnych akcji.

Klawisze strzałek

Uruchamianie akcji dla zaznaczonego elementu w menu dostępnych akcji.

Enter

Zamykanie menu dostępnych akcji lub komunikatu.

Esc

Porady

 • Użytkownik może ustawić opcję odtwarzania powiadomienia dźwiękowego za każdym razem, gdy jest dostępna akcja (ta opcja jest niedostępna w programie Word Starter. Aby wskazówki dźwiękowe były odtwarzane, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową. Ponadto na komputerze musi być zainstalowany dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Mając dostęp do Internetu, można pobrać dodatek Microsoft Office Sounds z witryny Office.com. Po zainstalowaniu plików dźwiękowych należy wykonać następujące czynności:

  1. Naciśnij klawisze Alt+F, T w celu otwarcia okna dialogowego Opcje programu Word.

  2. Naciśnij klawisz Z, aby wybrać pozycję Zaawansowane, a następnie klawisz Tab, aby przejść do obszaru Zaawansowane opcje pracy z programem Word.

  3. Naciśnij dwa razy klawisze ALT+S, aby przejść do pola wyboru Reaguj dźwiękiem, znajdującego się w obszarze Ogólne, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  4. Naciśnij kilka razy klawisz Tab, aby wybrać przycisk OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

   Uwaga: Gdy to pole wyboru zostanie zaznaczone lub wyczyszczone, ustawienie zostanie zmienione we wszystkich programach pakietu Office obsługujących dźwięk.

Poruszanie się po Wstążce

Klawisze dostępu umożliwiają szybkie uzyskiwanie dostępu do polecenia za pomocą naciśnięcia kilku klawiszy z dowolnego miejsca w programie. Każde polecenie w programie Word 2010 może zostać uruchomione przy użyciu klawisza dostępu. Większość poleceń można uruchomić, naciskając od dwóch do pięciu klawiszy. Aby użyć klawisza dostępu:

 1. Naciśnij klawisz Alt.

  Nad wszystkimi funkcjami dostępnymi w bieżącym widoku zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy.

 2. Naciśnij literę pokazaną w poradzie dotyczącej klawiszy nad funkcją, której chcesz użyć.

 3. Zależnie od naciśniętej litery mogą zostać wyświetlone dodatkowe porady dotyczące klawiszy. Jeśli na przykład jest aktywna karta Narzędzia główne i naciśniesz klawisz V, zostanie wyświetlona karta Wstawianie razem z poradami dotyczącymi klawiszy dla grup na tej karcie.

 4. Naciskaj kolejne litery do czasu naciśnięcia litery związanej z poleceniem lub kontrolką, którego chcesz użyć. W niektórych przypadkach jest konieczne naciśnięcie litery związanej z grupą, w której znajduje się polecenie.

  Uwaga: Aby anulować wykonywaną akcję i ukryć porady dotyczące klawiszy, należy nacisnąć klawisz Alt.

Innym sposobem używania klawiatury w programach zawierających Wstążkę pakietu Office jest przenoszenie fokusu między kartami i poleceniami w celu znalezienia potrzebnej funkcji. W poniższej tabeli podano kilka metod przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10. Należy ponownie nacisnąć jeden z tych klawiszy, aby wrócić do dokumentu i anulować klawisze dostępu.

Przechodzenie do innej karty wstążki.

F10, aby zaznaczyć aktywną kartę, a następnie Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Rozwijanie lub zwijanie Wstążki.

Ctrl+F1

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Przenoszenie fokusu w celu zaznaczenia następujących obszarów okna:

 • Aktywna karta na Wstążce

 • Dowolne otwarte okienko zadań

 • Pasek stanu u dołu okna

 • Dokument użytkownika

F6

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na Wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Uaktywnienie wybranego polecenia lub kontrolki na Wstążce.

Spacja lub Enter

Otworzenie wybranego menu lub galerii na Wstążce.

Spacja lub Enter

Aktywowanie polecenia lub kontrolki na Wstążce tak, aby było możliwe modyfikowanie wartości.

Enter

Kończenie modyfikowania wartości kontrolki na Wstążce i przenoszenie fokusu z powrotem do dokumentu.

Enter

Uzyskiwanie Pomocy dla zaznaczonego polecenia lub kontrolki na Wstążce. Jeśli żaden temat Pomocy nie jest skojarzony z zaznaczonym poleceniem, wyświetlany jest ogólny temat Pomocy dla programu.

F1

Podręczny wykaz dla programu Microsoft Word

Praca z dokumentami i stronami sieci Web

Czynność

Klawisze

Tworzenie spacji nierozdzielającej.

Ctrl+Shift+Spacja

Tworzenie łącznika nierozdzielającego.

Ctrl+Shift+Łącznik

Formatowanie liter jako pogrubione.

Ctrl+B

Formatowanie liter jako kursywy.

Ctrl+I

Nadawanie literom podkreślenia.

Ctrl+U

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jedną wartość.

Ctrl+Shift+<

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jedną wartość.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o 1 punkt.

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki o 1 punkt.

Ctrl+]

Usuwanie formatowania akapitu lub znaku.

Ctrl+Spacja

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Ctrl+X

Wklejanie tekstu lub obiektu.

Ctrl+V

Wklejenie specjalne

Ctrl+Alt+V

Wklejanie tylko formatowania

Ctrl+Shift+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Otwieranie okna dialogowego Statystyka wyrazów.

Ctrl+Shift+G

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego dokumentu.

Ctrl+N

Otwieranie dokumentu.

Ctrl+O

Zamykanie dokumentu.

Ctrl+W

Dzielenie okna dokumentu.

Alt+Ctrl+S

Usuwanie podziału okna dokumentu.

Alt+Shift+C lub Alt+Ctrl+S

Zapisywanie dokumentu.

Ctrl+S

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zadań Nawigacja (w celu przeszukiwania dokumentu).

Ctrl+F

Powtarzanie operacji znajdowania (po zamknięciu okna Znajdowanie i zamienianie).

Alt+Ctrl+Y

Zamienianie tekstu, określonego formatowania lub elementów specjalnych.

Ctrl+H

Przechodzenie do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, elementu graficznego lub innego miejsca.

Ctrl+G

Przełączanie między czterema miejscami, które były ostatnio edytowane.

Alt+Ctrl+Z

Otwieranie listy opcji przeglądania. Przy użyciu klawiszy strzałek należy wybrać opcję, a następnie nacisnąć klawisz Enter, aby przeglądać dokument przy użyciu wybranej opcji.

Alt+Ctrl+Home

Przechodzenie do poprzedniego obiektu przeglądania (ustawionego w opcjach przeglądania).

Ctrl+Page Up

Przechodzenie do następnego obiektu przeglądania (ustawionego w opcjach przeglądania).

Ctrl+Page Down

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku układu wydruku.

Alt+Ctrl+P

Przełączanie do widoku konspektu.

Alt+Ctrl+O

Przełączanie do widoku roboczego.

Alt+Ctrl+N

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie akapitu na wyższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie akapitu na niższy poziom.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie do poziomu tekstu podstawowego.

Ctrl+Shift+N

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie zaznaczonych akapitów w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Rozwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie tekstu pod nagłówkiem.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Rozwijanie lub zwijanie całego tekstu lub wszystkich nagłówków.

Alt+Shift+A

Ukrywanie lub wyświetlanie formatowania znaków.

Klawisz kreski ułamkowej (/) na klawiaturze numerycznej

Pokazywanie pierwszego wiersza tekstu podstawowego lub całego tekstu podstawowego.

Alt+Shift+L

Pokazywanie wszystkich nagłówków o stylu Nagłówek 1.

Alt+Shift+1

Pokazywanie wszystkich nagłówków aż do stylu Nagłówek n.

Alt+Shift+n

Wstawianie znaku tabulacji.

Ctrl+Tab

Czynność

Skrót klawiaturowy

Drukowanie dokumentu.

Ctrl+P

Przełączanie do podglądu wydruku.

Alt+Ctrl+I

Przechodzenie na stronie podglądu przy włączonym powiększeniu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie o jedną stronę podglądu w przód lub w tył przy włączonym pomniejszeniu.

Page Up lub Page Down

Przechodzenie na pierwszą stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+Home

Przechodzenie na ostatnią stronę podglądu przy włączonym pomniejszeniu.

Ctrl+End

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie komentarza.

Alt+Ctrl+M

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian.

Ctrl+Shift+E

Zamykanie okienka recenzowania, jeśli jest otwarte.

Alt+Shift+C

Uwaga: Niektóre czytniki ekranu mogą nie być zgodne z trybem odczytu pełnoekranowego.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie na początek dokumentu.

Home

Przechodzenie na koniec dokumentu.

End

Przechodzenie na stronę n.

n, Enter

Opuszczanie widoku układu do czytania.

Esc

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczanie wpisu spisu treści.

Alt+Shift+O

Oznaczanie wpisu (cytatu) wykazu źródeł.

Alt+Shift+I

Wybierz opcje cytatu

Alt + Shift + F12, spacja

Oznaczanie wpisu indeksu.

Alt+Shift+X

Wstawianie przypisu dolnego.

Alt+Ctrl+F

Wstawianie przypisu końcowego.

Alt+Ctrl+D

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Przechodzenie o jedną stronę do tyłu.

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną stronę do przodu.

Alt+strzałka w prawo

Odświeżanie.

F9

Edytowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony.

BACKSPACE

Usuwanie jednego wyrazu z lewej strony.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego znaku z prawej strony.

DELETE

Usuwanie jednego wyrazu z prawej strony.

Ctrl+Delete

Wycinanie zaznaczonego tekstu do Schowka pakietu Office.

Ctrl+X

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Wycinanie do Kolekcji.

Ctrl+F3

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie Schowka pakietu Office.

Należy nacisnąć klawisze Alt+H w celu przejścia na kartę Narzędzia główne, a następnie nacisnąć klawisze F,O.

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office.

Ctrl+C

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka pakietu Office.

Ctrl+X

Wklejanie elementu, który został ostatnio dodany lub wklejony do Schowka pakietu Office.

Ctrl+V

Przenoszenie tekstu lub grafiki jednokrotnie.

F2 (następnie należy przenieść kursor i nacisnąć klawisz Enter)

Kopiowanie tekstu lub grafiki jednokrotnie.

Shift+F2 (następnie należy przenieść kursor i nacisnąć klawisz Enter)

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego, gdy jest zaznaczony tekst lub obiekt.

Alt+F3

Gdy jest zaznaczony blok konstrukcyjny  — na przykład grafika SmartArt — wyświetlanie menu skrótów z nim skojarzonego.

Shift+F10

Wycinanie do Kolekcji.

Ctrl+F3

Wklejanie zawartości Kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Kopiowanie nagłówka lub stopki z poprzedniej sekcji dokumentu.

Alt+Shift+R

Znak

Skrót klawiaturowy

Pole

Ctrl+F9

Podział wiersza

Shift+Enter

Podział strony

Ctrl+Enter

Podział kolumny

Ctrl+Shift+Enter

Pauza

Alt+Ctrl+ Znak minus

Półpauza

Ctrl+Znak minus

Łącznik opcjonalny

Ctrl+Łącznik

Łącznik nierozdzielający

Ctrl+Shift+Łącznik

Spacja nierozdzielająca

Ctrl+Shift+Spacja

Znak zastrzeżenia praw autorskich

Alt+Ctrl+C

Zastrzeżony znak towarowy

Alt+Ctrl+R

Znak towarowy

Alt+Ctrl+T

Wielokropek

Alt+Ctrl+Kropka

Otwierający cudzysłów pojedynczy

Ctrl+`(cudzysłów pojedynczy), `(cudzysłów pojedynczy)

Zamykający cudzysłów pojedynczy

Ctrl+'(cudzysłów pojedynczy), ' (cudzysłów pojedynczy)

Otwierający cudzysłów podwójny

Ctrl+` (cudzysłów pojedynczy), Shift+' (cudzysłów pojedynczy)

Zamykający cudzysłów podwójny

Ctrl+' (cudzysłów pojedynczy), Shift+' (cudzysłów pojedynczy)

Pozycja Autotekstu

Enter (po wpisaniu pierwszych kilku znaków nazwy pozycji Autotekstu i po wyświetleniu etykietki ekranowej)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie znaku Unicode dla określonego szesnastkowego kodu znaku Unicode. Aby na przykład wstawić symbol euro ( Symbol waluty euro ), należy wpisać 20AC, a następnie nacisnąć klawisz X, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Kod znaku, Alt+X

Wyświetlanie kodu znaku dla zaznaczonego znaku.

Alt+X

Wstawianie znaku ANSI dla określonego dziesiętnego kodu znaku ANSI. Aby na przykład wstawić symbol euro, należy na klawiaturze numerycznej wpisać 0128, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Alt.

Alt+kod znaku (na klawiaturze numerycznej)

Tekst można zaznaczyć, naciskając i przytrzymując klawisz Shift i jednocześnie naciskając klawisze strzałek w celu przenoszenia kursora.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie trybu rozszerzania.

F8

Zaznaczanie najbliższego znaku.

F8, a następnie klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Zwiększanie wielkości zaznaczenia.

F8 (należy nacisnąć raz w celu zaznaczenia wyrazu, nacisnąć dwa razy w celu zaznaczenia zdania itd.)

Zmniejszanie wielkości zaznaczenia.

Shift+F8

Wyłączanie trybu rozszerzania.

Esc

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w prawo.

Shift+strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden znak w lewo.

Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do końca wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wyrazu.

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do końca wiersza.

Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wiersza.

Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia do końca akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Rozszerzanie zaznaczenia do początku akapitu.

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w dół.

Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden ekran w górę.

Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia do początku dokumentu.

Ctrl+Shift+Home

Rozszerzanie zaznaczenia do końca dokumentu.

Ctrl+Shift+End

Rozszerzanie zaznaczenia do końca okna.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Rozszerzanie zaznaczenia na cały dokument.

Ctrl+A

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu.

Ctrl+Shift+F8, a następnie należy użyć klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Rozszerzanie zaznaczenia do określonego miejsca w dokumencie.

F8+klawisze strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zawartości następnej komórki.

Tab

Zaznaczanie zawartości poprzedniej komórki.

Shift+Tab

Rozszerzanie zaznaczenia na sąsiednie komórki.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki

Zaznaczanie kolumny.

Za pomocą klawiszy strzałek należy przejść do górnej lub dolnej komórki kolumny, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisze Shift+Alt+Page Down, aby zaznaczyć kolumnę od góry do dołu.

 • Naciśnij klawisze Shift+Alt+Page Up, aby zaznaczyć kolumnę od dołu do góry.

Rozszerzanie zaznaczenia (lub bloku).

Ctrl+Shift+F8, a następnie należy użyć klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania należy nacisnąć klawisz Esc

Zaznaczanie całej tabeli.

Alt+5 na klawiaturze numerycznej (klawisz Num Lock musi być wyłączony)

Przenoszenie kursora

Klawisze

O jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

O jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

O jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

O jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

O jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

O jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

Shift+Tab

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

Tab

O jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Na koniec wiersza

End

Na początek wiersza

Home

Na początek okna

Alt+Ctrl+Page Up

Na koniec okna

Alt+Ctrl+Page Down

O jeden ekran w górę (przewijanie)

Page Up

O jeden ekran w dół (przewijanie)

Page Down

Na początek następnej strony

Ctrl+Page Down

Na początek poprzedniej strony

Ctrl+Page Up

Na koniec dokumentu

Ctrl+End

Na początek dokumentu

Ctrl+Home

Do poprzedniej poprawki

Shift+F5

Po otwarciu dokumentu do lokalizacji, w której znajdował się użytkownik podczas ostatniego zamknięcia dokumentu

Shift+F5

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

Do następnej komórki w wierszu

Tab

Do poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Do pierwszej komórki w wierszu

Alt+Home

Do ostatniej komórki w wierszu

Alt+End

Do pierwszej komórki w kolumnie

Alt+Page Up

Do ostatniej komórki w kolumnie

Alt+Page Down

Do poprzedniego wiersza

Strzałka w górę

Do następnego wiersza

Strzałka w dół

O jeden wiersz w górę

Alt+Shift+strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Alt+Shift+strzałka w dół

Wstawiane elementy

Skrót klawiaturowy

Nowe akapity do komórki

Enter

Tabulatory do komórki

Ctrl+Tab

W celu wprowadzenia takiej zmiany ustawień, aby tryb zastępowania był dostępny przy użyciu klawisza INSERT, należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, T w celu otwarcia okna dialogowego Opcje programu Word.

 2. Naciśnij klawisz Z, aby wybrać pozycję Zaawansowane, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 3. Naciśnij klawisze Alt+O, aby przejść do pola wyboru Użyj klawisza Insert do sterowania trybem zastępowania.

 4. Naciśnij klawisz Spacja, aby zaznaczyć to pole wyboru, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Naciskaj klawisz INSERT, aby włączać lub wyłączać tryb zastępowania.

Formatowanie znaków i akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie formatowania z tekstu.

Ctrl+Shift+C

Stosowanie skopiowanego formatowania do tekstu.

Ctrl+Shift+V

Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe nie działają w trybie odczytu pełnoekranowego.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany czcionki.

Ctrl+Shift+F

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

Ctrl+Shift+<

Zwiększanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+]

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o jeden punkt.

Ctrl+[

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Czcionka w celu zmiany formatowania znaków.

Ctrl+D

Zmienianie wielkości liter.

Shift+F3

Zamienianie wszystkich liter na wielkie.

Ctrl+Shift+A

Stosowanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie podkreślenia.

Ctrl+U

Podkreślanie tylko wyrazów (spacje nie będą podkreślone).

Ctrl+Shift+W

Podwójne podkreślanie tekstu.

Ctrl+Shift+D

Formatowanie tekstu jako ukrytego.

Ctrl+Shift+H

Stosowanie kursywy.

Ctrl+I

Formatowanie tekstu jako kapitalików.

Ctrl+Shift+K

Stosowanie indeksu dolnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+znak równości

Stosowanie indeksu górnego (odstęp automatyczny).

Ctrl+Shift+Znak plus

Usuwanie ręcznego formatowania znaków.

Ctrl+spacja

Formatowanie zaznaczenia przy użyciu czcionki Symbol.

Ctrl+Shift+Q

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie znaków niedrukowanych.

Ctrl+Shift+* (znak gwiazdki na klawiaturze numerycznej nie działa)

Wyświetlanie atrybutów formatu tekstu.

Shift+F1 (a następnie kliknięcie tekstu, którego formatowanie należy wyświetlić)

Kopiowanie formatów.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie formatów.

Ctrl+Shift+V

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie pojedynczych odstępów.

Ctrl+1

Ustawianie podwójnych odstępów.

Ctrl+2

Ustawianie odstępów 1,5 wiersza.

Ctrl+5

Dodawanie lub usuwanie odstępów jednowierszowych przed akapitem.

CTRL+0 (zero)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do środka i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+E

Przełączanie wyrównania akapitu między wyjustowaniem i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+J

Przełączanie wyrównania akapitu między wyrównaniem do prawej i wyrównaniem do lewej.

Ctrl+R

Wyrównywanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

Ctrl+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

Ctrl+Shift+M

Tworzenie wysunięcia.

Ctrl+T

Zmniejszanie wysunięcia.

Ctrl+Shift+T

Usuwanie formatowania akapitu.

Ctrl+Q

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zadań Stosowanie stylów.

Ctrl+Shift+S

Otwieranie okienka zadań Style.

Alt+Ctrl+Shift+S

Uruchamianie Autoformatowania.

Alt+Ctrl+K

Stosowanie stylu Normalny.

Ctrl+Shift+N

Stosowanie stylu Nagłówek1.

Alt+Ctrl+1

Stosowanie stylu Nagłówek2.

Alt+Ctrl+2

Stosowanie stylu Nagłówek3.

Alt+Ctrl+3

Zamykanie okienka zadań Style

 1. Jeśli okienko zadań Style nie jest zaznaczone, naciśnij klawisz F6, aby je zaznaczyć.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+Spacja.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pozycję Zamknij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wstawianie i edytowanie obiektów

 1. Naciśnij klawisze Alt, N, J, a następnie klawisz J, aby otworzyć okno dialogowe Obiekt.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać typ obiektu, a następnie klawisz Enter, aby utworzyć obiekt.

  • Naciśnij klawisze Ctrl+Tab, aby przejść do karty Utwórz z pliku, naciśnij klawisz Tab, a następnie wpisz nazwę pliku obiektu, który chcesz wstawić do pliku lub do którego chcesz przejść.

 1. Umieść kursor z lewej strony obiektu w dokumencie, a następnie zaznacz obiekt, naciskając klawisze Shift+Strzałka w prawo.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pozycji Nazwa obiektu, naciśnij klawisz Enter, a następnie ponownie naciśnij klawisz Enter.

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz Alt, następnie klawisz N, a następnie klawisz M, aby wybrać przycisk SmartArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni typ grafiki.

 3. Naciśnij klawisz Tab, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz grafikę, którą chcesz wstawić.

 4. Naciśnij klawisz Enter.

 1. Naciśnij i zwolnij klawisz Alt, następnie klawisz N, a następnie klawisz W, aby wybrać przycisk WordArt.

 2. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz odpowiedni styl WordArt, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wpisz odpowiedni tekst.

 4. Naciśnij klawisz Esc, aby zaznaczyć obiekt WordArt, a następnie przenieś ten obiekt przy użyciu klawiszy strzałek.

 5. Ponownie naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do dokumentu.

Korespondencja seryjna i pola

Uwaga: Aby poniższe skróty klawiaturowe działały, należy przejść do karty Korespondencja.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie podglądu korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+K

Scalanie dokumentu.

Alt+Shift+N

Drukowanie scalonego dokumentu.

Alt+Shift+M

Edytowanie dokumentu danych korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+E

Wstawianie pola korespondencji seryjnej.

Alt+Shift+F

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE.

Alt+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

Wstawianie pola PAGE.

Alt+Shift+P

Wstawianie pola TIME.

Alt+Shift+T

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodu zaznaczonego pola a jego wynikiem.

Shift+F9

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Alt+Shift+F9

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Pasek języka

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie między językami lub układami klawiatury.

Lewy klawisz Alt+Shift

Wyświetlanie listy proponowanych poprawek.

Obraz przycisku +C

Włączanie lub wyłączanie pisma ręcznego.

Obraz przycisku +H

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka japońskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Alt+~

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka koreańskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Prawy klawisz Alt

Włączanie lub wyłączanie edytora IME dla języka chińskiego przy użyciu klawiatury mającej 101 klawiszy.

Ctrl+Spacja

Porady

 • W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia klawiszy można wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przełączania między językami lub układami klawiatury. Aby otworzyć okno dialogowe Zaawansowane ustawienia klawiszy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek Język, a następnie kliknąć polecenie Ustawienia. W obszarze Preferencje należy kliknąć pozycję Ustawienia klawiszy.

 • Klawisz z logo Windows Obraz przycisku jest dostępny w dolnym rzędzie klawiszy na większości klawiatur.

Wykaz klawiszy funkcyjnych

Czynność

Klawisze

Uzyskiwanie pomocy lub przechodzenie do witryny Microsoft Office.com.

F1

Przenoszenie tekstu lub grafiki.

F2

Powtarzanie ostatniej akcji.

F4

Wybieranie polecenia Przejdź do (karta Narzędzia główne).

F5

Przechodzenie do następnego okienka lub ramki.

F6

Wybieranie polecenia Pisownia (karta Recenzja).

F7

Rozszerzanie zaznaczenia.

F8

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Pokazywanie porad dotyczących klawiszy.

F10

Przechodzenie do następnego pola.

F11

Wybieranie polecenia Zapisz jako.

F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie Pomocy kontekstowej lub wyświetlanie informacji o formatowaniu.

Shift+F1

Kopiowanie tekstu.

Shift+F2

Zmienianie wielkości liter.

Shift+F3

Powtarzanie akcji Znajdź lub Przejdź do.

Shift+F4

Przechodzenie do ostatniej zmiany.

Shift+F5

Przechodzenie do poprzedniego okienka lub ramki (po naciśnięciu klawisza F6).

Shift+F6

Wybieranie polecenia Tezaurus (karta Recenzja, grupa Sprawdzanie).

Shift+F7

Zmniejszanie wielkości zaznaczenia.

Shift+F8

Przełączanie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku.

Shift+F9

Wyświetlanie menu skrótów.

Shift+F10

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Shift+F11

Wybieranie polecenia Zapisz.

Shift+F12

Czynność

Klawisze

Rozwijanie lub zwijanie Wstążki.

Ctrl+F1

Wybieranie polecenia Podgląd wydruku.

Ctrl+F2

Wycinanie do Kolekcji.

Ctrl+F3

Zamykanie okna.

Ctrl+F4

Przechodzenie do następnego okna.

Ctrl+F6

Wstawianie pustego pola.

Ctrl+F9

Maksymalizowanie okna dokumentu.

Ctrl+F10

Blokowanie pola.

Ctrl+F11

Wybieranie polecenia Otwórz.

Ctrl+F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie zawartości Kolekcji.

Ctrl+Shift+F3

Edytowanie zakładki.

Ctrl+Shift+F5

Przechodzenie do poprzedniego okna.

Ctrl+Shift+F6

Aktualizowanie informacji połączonych w dokumencie źródłowym programu Word 2010.

Ctrl+Shift+F7

Rozszerzanie zaznaczenia lub bloku.

Należy nacisnąć klawisze Ctrl+Shift+F8, a następnie nacisnąć klawisz strzałki

Odłączanie pola.

Ctrl+Shift+F9

Odblokowywanie pola.

Ctrl+Shift+F11

Wybieranie polecenia Drukuj.

Ctrl+Shift+F12

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego pola.

Alt+F1

Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego.

Alt+F3

Zamknij program Word 2010.

Alt+F4

Przywracanie rozmiaru okna programu.

Alt+F5

Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do dokumentu (w przypadku okien dialogowych obsługujących to zachowanie).

Alt+F6

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

Alt+F7

Uruchamianie makra.

Alt+F8

Przełączanie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników.

Alt+F9

Wyświetlanie okienka zadań Zaznaczanie i widoczność.

Alt+F10

Wyświetlanie kodu programu w języku Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniego pola.

Alt+Shift+F1

Wybieranie polecenia Zapisz.

Alt+Shift+F2

Wyświetlanie okienka zadań Poszukiwanie.

Alt+Shift+F7

Uruchamianie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z poziomu pola wyświetlającego wyniki pola.

Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu dla dostępnej akcji.

Alt+Shift+F10

Wybieranie przycisku Spis treści w kontenerze Spis treści, gdy kontener jest aktywny.

Alt+Shift+F12

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie okna Informacje o systemie.

Ctrl+Alt+F1

Wybieranie polecenia Otwórz.

Ctrl+Alt+F2

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×