Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Office Project Web Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie Pomocy odwołują się do amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych składających się z dwóch lub kilku równoczesnych naciśnięć klawiszy w Pomocy programu Microsoft Office Project 2007 klawisze są oddzielone znakiem plusa (+). Jeśli skrót klawiaturowy wymaga naciśnięcia jednego klawisza, a bezpośrednio po nim innego klawisza, nazwy klawiszy są oddzielone przecinkiem (,).

Uwaga: Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB, aby wybrać opcję Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Pomoc online

Korzystanie z okna pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do wszystkich tematów Pomocy pakietu Office. W oknie Pomoc są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy i aktywnym programem.

ALT+TAB

Przechodzenie z powrotem na stronę główną programu nazwa programu.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu w oknie Pomocy.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w oknie Pomocy.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dla wybranego elementu.

ENTER

Zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu (nazwa programu) w oknie Pomocy.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu (nazwa programu) w oknie Pomocy.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Zmienianie ustawienia określającego, czy okno Pomocy jest połączone z aktywnym programem (umieszczone sąsiadująco), czy oddzielone od niego (umieszczone niesąsiadująco).

ALT+U

Wyświetlanie menu poleceń dostępnych w oknie Pomocy. Okno Pomocy musi być oknem aktywnym (należy kliknąć w oknie Pomocy).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież).

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli kursor nie znajduje się w bieżącym temacie Pomocy, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, a następnie STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisywanie tekstu w polu Wpisz wyrazy do wyszukania.

F6, a następnie STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy, na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Przechodzenie odpowiednio do następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Program Microsoft Office Project Web Access

Nawigowanie w programie Project Web Access

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie zaznaczenia między łączami na górnym pasku łączy.

ALT+J

Przenoszenie zaznaczenia między składnikiem Web Part a składnikiem Web Part na stronach używających wielu składników Web Part.

ALT+B

Rozwijanie list rozwijanych.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Element menu programu Access przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu Nowy

ALT+N

Otwieranie menu Akcje.

ALT+C

Otwieranie menu Przejdź do.

ALT+G

Wybieranie polecenia Wyświetl.

ALT+B

Wybieranie polecenia Ustawienia.

ALT+I

Wybieranie polecenia Filtr.

ALT+R

Wybieranie polecenia Grupuj.

ALT+P

Wybieranie polecenia Szukaj.

ALT+Q

Zaznaczanie pierwszego elementu w rozwiniętej sekcji z kartami.

ALT+W

Nawigowanie w strony formularza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie polecenia OK.

ALT+O lub ENTER

Uruchamianie polecenia Prześlij/Zapisz.

ALT+S

Uruchamianie polecenia Anuluj/Zamknij.

ALT+C

Uruchamianie polecenia Usuń.

ALT+X

Nawigowanie w oknie dialogowym Importowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie polecenia OK.

ALT+O lub ENTER

Uruchamianie polecenia Anuluj/Zamknij.

ALT+C

Dodawanie mapowania.

ALT+M

Pobieranie listy do importowania

ALT+G

Przejdź na określonych stron

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie pola Dostępne grupy w sekcji Grupy zabezpieczeń strony Edytowanie zasobu.

ALT+W

Zaznaczanie pola Dostępne kategorie w sekcji Kategorie zabezpieczeń strony Edytowanie zasobu.

ALT+R

Uruchamianie zaznaczonej reguły na stronie Reguły.

CTRL+R

Edytowanie zaznaczonego żądania na stronie Raporty o stanie.

ALT+I

Usuwanie zaznaczonego żądania na stronie Raporty o stanie.

ALT+D

Wyświetlanie odpowiedzi na zaznaczone żądanie na stronie Raporty o stanie.

ALT+B

Planowanie czasu administracyjnego na stronie Centrum grafików.

ALT+P

Tworzenie nowego grafiku zastępczego na stronie Centrum grafików.

ALT+S

Odświeżanie listy grafików na stronie Centrum grafików.

ALT+R

Nawigowanie w kontrolce siatki

Program Microsoft Office Project Web Access, klient sieci Web programu Microsoft Office Project Server 2007, używa formantów siatki ActiveX i HTML do wyświetlania różnych rodzajów informacji.

Niektóre ze stron programu Office Project Web Access używają siatki opartej na tabeli HTML do wyświetlania i edytowania informacji. Strony opartej na tabeli HTML używa na przykład strona Zadania. W siatkach HTML można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Funkcja

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki lub następnego wiersza.

STRZAŁKA W PRAWO lub TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki lub poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT TAB

Przechodzenie w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ lub ENTER

Przechodzenie do adresu URL z zaznaczonej komórki.

ENTER

Usuwanie fokusu z zaznaczonej komórki.

ESC

Przechodzenie do ostatniej komórki lub ostatniego wiersza.

CTRL+END

Przechodzenie do pierwszej komórki lub pierwszego wiersza.

CTRL+HOME

Przełączanie wyróżnienia wiersza.

CTRL+SPACJA

Rozwijanie lub zwijanie grupowania.

CTRL+SPACJA

Rozwijanie grupy.

CTRL+PLUS

Zwijanie grupy.

CTRL+MINUS

Przełączanie zaznaczenia pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie komórki rozwijanej.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Do wyświetlania i edytowania informacji program Office Project Web Access używa także formatów siatki ActiveX. Siatki ActiveX używa na przykład strona Centrum projektów. W siatkach ActiveX można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Funkcja

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki lub następnego wiersza.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do poprzedniej komórki lub poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do ostatniej komórki lub ostatniego wiersza.

CTRL+END

Przechodzenie do pierwszej komórki lub pierwszego wiersza.

CTRL+HOME

Rozwijanie lub zwijanie grupy.

CTRL+SHIFT+PLUS lub CTRL+SHIFT+MINUS

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×