Skróty klawiaturowe w programie InfoPath 2013

W tym temacie Pomocy opisano skróty klawiaturowe dla typowych zadań w programie Microsoft InfoPath 2013. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym artykule

Wypełnianie formularza programu InfoPath

Wypełnianie formularzy w programie InfoPath

Formatowanie tekstu w kontrolce tekstu sformatowanego

Wypełnianie formularza programu InfoPath w przeglądarce internetowej

Projektowanie formularza za pomocą programu InfoPath Designer

Formatowanie tekstu w szablonie formularza

Praca z tabelami układu

Wprowadzanie poprawek i zapisywanie zmian

Drukowanie podglądu szablonu formularza

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okien dialogowych

Uzyskiwanie dostępu do opcji w oknach dialogowych i zaznaczanie ich

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Wypełnianie formularza programu InfoPath

Początek strony

Wypełnianie formularzy w programie InfoPath

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej kontrolki zgodnie z kolejnością tabulacji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej kontrolki zgodnie z kolejnością tabulacji.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do kontrolki znajdującej się wyżej.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do kontrolki znajdującej się niżej.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Kontrolka selektora dat: wyświetlanie kalendarza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego pola, w którym wystąpił błąd.

CTRL+SHIFT+O

Wyświetlanie szczegółów błędu dotyczącego bieżącego pola (jeśli zawiera ono błąd).

CTRL+SHIFT+I

Wyświetlanie menu elementu widget dla kontrolki obsługującej taką funkcję.

ALT+SHIFT+F10

Tabela/sekcja powtarzająca się: dodawanie wiersza lub sekcji w kontrolce.

CTRL+ENTER

Początek strony

Formatowanie tekstu w kontrolce tekstu sformatowanego

Czynność

Klawisze

Usuwanie całego formatowania.

CTRL+SPACJA

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

ALT+SHIFT+K

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie stylu Normalny w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+N

Stosowanie stylu Tytuł w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+1

Stosowanie stylu Nagłówek 1 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+2

Stosowanie stylu Nagłówek 2 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+3

Stosowanie stylu etykiety w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+4

Stosowanie stylu etykiety kolumny w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+5

Stosowanie stylu opisu w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+6

Stosowanie lub usuwanie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+SHIFT+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Justowanie zaznaczonego akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do lewej.

CTRL+L

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście o 1 punkt.

CTRL+[

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście o 1 punkt.

CTRL+]

Otwieranie okienka zadań Czcionka.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Przełączanie kierunku tekstu w akapicie na kierunek od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Przełączanie kierunku tekstu w akapicie na kierunek od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Początek strony

Wypełnianie formularza programu InfoPath w przeglądarce sieci Web

Czynność

Klawisze

Dodawanie sekcji do kontrolki sekcji powtarzającej się.

CTRL+ENTER

Usuwanie sekcji z kontrolki sekcji powtarzającej się.

CTRL+DEL

Dodawanie wiersza do kontrolki tabeli powtarzającej się.

CTRL+ENTER

Usuwanie wiersza z kontrolki tabeli powtarzającej się.

CTRL+DEL

Przechodzenie między polami zawierającymi błędy w bieżącym widoku formularza.

CTRL+SHIFT+O

Wyświetlanie informacji o błędzie dla pola zawierającego błąd.

CTRL+SHIFT+I

Przenoszenie fokusu na karty wstążki w przeglądarce sieci Web.

CTRL+[

Wybieranie karty wstążki w przeglądarce sieci Web.

ENTER

Przenoszenie fokusu na ostatnio używany przycisk wstążki w przeglądarce sieci Web.

CTRL+]

Przenoszenie fokusu ze wstążki w przeglądarce sieci Web z powrotem na stronę.

ESC

Następne polecenie tekstu sformatowanego (przenoszenie fokusu z pola tekstu sformatowanego na pasek narzędzi tekstu sformatowanego).

CTRL+1

Następne polecenie tekstu sformatowanego (przenoszenie fokusu z pola tekstu sformatowanego na pasek narzędzi tekstu sformatowanego).

CTRL+'

Wycinanie do Schowka systemu Windows.

CTRL+X

Kopiowanie do Schowka systemu Windows.

CTRL+C

Wklejanie ze Schowka systemu Windows.

CTRL+V

Czyszczenie formatu.

CTRL+SPACJA

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponowne wykonywanie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Otwieranie nowego okna umożliwiającego wstawienie tabeli.

CTRL+ALT+T

Dzielenie komórek.

CTRL+ALT+S

Scalanie komórek.

CTRL+ALT+M

Otwieranie nowego okna umożliwiającego wstawienie hiperłącza.

CTRL+ALT+H

Otwieranie nowego okna umożliwiającego wstawienie obrazu.

CTRL+SHIFT+G

Wybieranie czcionki.

CTRL+SHIFT+F

Zmienianie rozmiaru czcionki.

CTRL+SHIFT+P

Stosowanie pogrubienia do tekstu.

CTRL+B

Stosowanie kursywy do tekstu.

CTRL+I

Stosowanie podkreślenia do tekstu.

CTRL+U

Wyrównywanie tekstu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie tekstu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie tekstu do środka.

CTRL+E

Wstawianie listy numerowanej.

CTRL+SHIFT+E

Wstawianie listy punktowanej.

CTRL+SHIFT+L

Zmniejszanie wcięcia.

CTRL+SHIFT+M

Zwiększanie wcięcia.

CTRL+M

Zmienianie koloru tekstu.

CTRL+SHIFT+C

Wyróżnianie tekstu.

CTRL+SHIFT+W

Zmienianie kierunku tekstu na kierunek od lewej do prawej.

CTRL+SHIFT+>

Zmienianie kierunku tekstu na kierunek od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+<

Początek strony

Projektowanie formularza za pomocą programu InfoPath Designer

Czynność

Klawisze

Projektowanie nowego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+D

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Wyświetlanie okienka zadań Zadania projektowania.

ALT+D

Uwaga:  Jeśli jest otwarte okno dialogowe Wprowadzenie, naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pozycji Projektuj szablon formularza. Następnie naciśnij klawisz ENTER.

Wyświetlanie podglądu bieżącego szablonu formularza.

CTRL+SHIFT+B

Znajdowanie wyrazu lub frazy.

CTRL+F

Zamienianie wyrazu lub frazy.

CTRL+H

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+C

Wklejanie tekstu lub elementu.

CTRL+V

Drukowanie bieżącego szablonu formularza.

CTRL+P

Wyświetlanie właściwości zaznaczonej kontrolki.

ALT+ENTER

Zaznaczanie poprzedniej kontrolki.

CTRL+< (znak mniejszości) lub SHIFT+TAB

Zaznaczanie następnej kontrolki.

CTRL+> (znak większości) lub TAB

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+ALT+H

Zaznaczanie do początku akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie do końca akapitu.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie tekstu, grafiki lub pola jeden wiersz w górę lub jeden wiersz w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Wstawianie symbolu euro.

CTRL+ALT+E

Początek strony

Formatowanie tekstu w szablonie formularza

Czynność

Klawisze

Usuwanie całego formatowania.

CTRL+SPACJA

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

ALT+SHIFT+K

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+ZNAK RÓWNOŚCI

Stosowanie stylu Normalny w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+N

Stosowanie stylu Tytuł w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+1

Stosowanie stylu Nagłówek 1 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+2

Stosowanie stylu Nagłówek 2 w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+3

Stosowanie stylu etykiety w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+4

Stosowanie stylu etykiety kolumny w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+5

Stosowanie stylu opisu w zaznaczonym tekście.

ALT+CTRL+6

Stosowanie lub usuwanie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+SHIFT+L

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Justowanie zaznaczonego akapitu.

CTRL+J

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do prawej.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do lewej.

CTRL+L

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście o 1 punkt.

CTRL+[

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście o 1 punkt.

CTRL+]

Otwieranie okienka zadań Czcionka.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Przełączanie kierunku tekstu w akapicie na kierunek od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Przełączanie kierunku tekstu w akapicie na kierunek od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Początek strony

Praca z tabelami układu

Czynność

Klawisze

Zmienianie szerokości kolumny na lewo od obramowania bez zmiany szerokości innych kolumn.

W trakcie przeciągania obramowania kolumny trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Zmienianie wysokości wiersza znajdującego się nad lub pod obramowaniem bez zmiany wysokości pozostałych wierszy.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza trzymaj wciśnięty klawisz SHIFT.

Uwaga: W przypadku wierszy o wysokości równej wysokości minimalnej ten skrót spowoduje zmianę wysokości wiersza nad obramowaniem. Minimalna wysokość wiersza zależy od szeregu czynników, między innymi od tego, czy wiersz zawiera tekst lub kontrolki.

Zmienianie rozmiaru wszystkich zaznaczonych wierszy lub kolumn do takiej samej wysokości lub szerokości.

W trakcie przeciągania obramowania wiersza lub kolumny trzymaj wciśnięty klawisz ALT.

Przechodzenie między następną a poprzednią komórką tabeli.

TAB lub SHIFT+TAB

Gdy wskaźnik znajduje się w ostatniej komórce ostatniego wiersza, naciśnięcie klawisza TAB powoduje dodanie nowego wiersza do tabeli.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia komórki tabeli.

F2

Początek strony

Wprowadzanie poprawek i zapisywanie zmian

Czynność

Klawisze

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego.

ALT+F7

Uwaga: Musi być zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (naciśnij klawisze ALT+T, a następnie kliknij przycisk OK).

Zapisywanie lub publikowanie bieżącego szablonu formularza.

ALT+SHIFT+F2

Uwaga: Ten skrót powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym znajdują się opcje umożliwiające zapisanie i opublikowanie szablonu formularza. Jeśli zostanie wybrana opcja ukrywania tego okna dialogowego w przyszłości, naciśnięcie klawiszy ALT+SHIFT+F2 spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Ponawianie ostatniej akcji.

CTRL+Y

Zapisywanie bieżącego szablonu formularza.

CTRL+S

Otwieranie okna dialogowego Zapisywanie jako dla bieżącego szablonu formularza.

SHIFT+F12 lub ALT+SHIFT+F2

Początek strony

Drukowanie podglądu szablonu formularza

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie okna dialogowego Podgląd wydruku.

ALT+F, V

Przechodzenie do następnej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do poprzedniej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Powiększanie widoku szablonu formularza.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI

Zmniejszanie widoku szablonu formularza.

ALT+ŁĄCZNIK

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do całej zawartości Pomocy pakietu Microsoft Office. Znajdują się w nim tematy i pozostała zawartość Pomocy.

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Uwaga: Jeśli okno bieżącego tematu Pomocy nie jest aktywne, naciśnij klawisz F6, a następnie klawisze CTRL+P.

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy a aktywnym programem.

ALT+TAB

Zaznaczanie następnego elementu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

SHIFT+TAB

Wykonywanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu.

ENTER

Zaznaczanie następnego lub poprzedniego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu (nazwa programu).

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy programu (nazwa programu).

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, takiego jak pozycja Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperlinku.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkich fragmentów obecnie wyświetlanego tematu Pomocy w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większych fragmentów obecnie wyświetlanego tematu Pomocy w górę lub w dół.

PAGE UP, PAGE DOWN

Wyświetlanie menu poleceń okna Pomoc. Aby było to możliwe, w oknie Pomoc musi być ustawiony fokus (należy nacisnąć klawisz F1).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież)

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy. Na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem wyszukiwania i opcją stanu połączenia.

F6

Zaznaczanie następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie następnego hiperłącza albo pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego hiperłącza.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dla zaznaczonego hiperłącza Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko.

ENTER

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Początek strony

Korzystanie z okien dialogowych

Uzyskiwanie dostępu do opcji w oknach dialogowych i zaznaczanie ich

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna dialogowego Otwieranie w trybie projektowania.

CTRL+O lub CTRL+F12

Przechodzenie z otwartego okna dialogowego z powrotem do szablonu formularza (w przypadku okien dialogowych, które obsługują tę funkcję).

ALT+F6

Przechodzenie do następnej opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej karty.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej karty.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej kategorii.

TAB

Uwaga: Po zaznaczeniu kategorii użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej nazwy kategorii.

Przechodzenie do poprzedniej kategorii.

SHIFT+TAB

Uwaga: Po zaznaczeniu kategorii użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniej kategorii.

Przechodzenie między opcjami na liście lub w grupie opcji.

Klawisze strzałek

Wykonywanie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku albo zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie listy, jeśli jest zamknięta, i przechodzenie do określonej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Zaznaczanie opcji albo zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

ALT+podkreślona litera w opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej lub anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Uruchamianie wybranego polecenia.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego folderu.

ALT+1

Otwieranie folderu znajdującego się jeden poziom nad zaznaczonym folderem.

ALT+2

Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

ALT+3

Tworzenie podfolderu w otwartym folderze.

ALT+4

Przełączanie między widokami Miniatury, Kafelki, Ikony, Lista, Szczegóły, Właściwości i Podgląd.

ALT+5

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Otwieranie listy Szukaj w lub Zapisz w (znanej jako Pasek adresu w systemie Windows Vista).

F4

Aktualizowanie listy folderów i plików wyświetlanej w oknie dialogowym Otwieranie, Otwieranie w trybie projektowania lub Zapisywanie jako.

F5

Początek strony

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie tekstu od punktu położenia kursora do końca wpisu.

SHIFT+END

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×