Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Excel w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Excel w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel. Opis ten obejmuje klawisze dostępu, których możesz używać dla poleceń wstążki. Jeśli korzystasz z aplikacji Excel Online, zobaczSkróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

Uwagi: 

Często używane skróty

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić użytkownikom niezaznajomionym z nowym interfejsem poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty nazywane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt. Na Wstążce powiązane polecenia są pogrupowane na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne znajduje się grupa Liczba, zawierająca polecenie Format liczb.

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Otwieranie skoroszytu

Ctrl+O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne

Alt+H

Zapisywanie skoroszytu

Ctrl+S

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Usuwanie zawartości komórki

Klawisz Delete

Wybieranie koloru wypełnienia

Alt+H, H

Wycinanie

Ctrl+X

Przechodzenie do karty Wstawianie

Alt+V

Pogrubienie

Ctrl+B

Wyrównanie zawartości komórki do środka

ALT+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony

Alt+K

Przechodzenie do karty Dane

Alt+U

Przechodzenie do karty Widok

Alt+W

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Dodawanie obramowania

Alt+H, B

Usuwanie kolumny

ALT+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła

Alt+M

Ukrywanie zaznaczonych wierszy

Ctrl+9

Ukrywanie zaznaczonych kolumn

Ctrl+0

Początek strony

Skróty klawiaturowe dostępne dla wstążki

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić użytkownikom niezaznajomionym z nowym interfejsem poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze wstążką.

Po naciśnięciu klawisza Alt litery są wyświetlane w małych obrazach, nazywanych poradami dotyczącymi klawiszy, obok kart i poleceń na wstążce, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Excel Ribbon Tip Keys

Możesz łączyć te litery z klawiszem Alt, aby tworzyć skróty nazywane klawiszami dostępu dla poleceń na wstążce. Na przykład naciśnięcie klawiszy Alt+H powoduje otwarcie karty Narzędzia główne, a klawiszy Alt+Q — przejście do pola Powiedz mi.

Ponowne naciśnięcie klawisza Alt powoduje wyświetlenie porad dotyczących klawiszy dla poleceń na dowolnej karcie.

Klawisze dostępu dla kart wstążki

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola Powiedz mi na Wstążce umożliwiającego wpisanie terminu wyszukiwania w celu uzyskania wskazówek lub wyświetlenia zawartości Pomocy.

ALT+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

Alt+N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

Alt+P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

Alt+M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

Alt+A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie komentarzy oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

Alt+R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

Alt+W

Początek strony

Praca na wstążce przy użyciu klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10 Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na wstążce.

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie wstążki.

Ctrl+F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10

Lub na klawiaturze systemu Windows

Klawisz menu kontekstowego (między prawym klawiszem Alt i prawym klawiszem Ctrl)

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Klawisz Strzałka w lewo

Początek strony

Wykaz skrótów klawiaturowych w programie Excel

Skróty klawiaturowe do nawigowania po komórkach

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift+Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

Ctrl+klawisz strzałki

Przejście do trybu kończenia, przejście do następnej niepustej komórki w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co komórka aktywna i opuszczenie trybu kończenia. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Ctrl+End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl+Shift+End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Home+Scroll Lock

Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl+Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

Page Down

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Alt+Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

Page Up

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Alt+Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Tab

Otwieranie listy opcji sprawdzania poprawności danych w komórce zawierającej zastosowaną do niej opcję sprawdzania poprawności danych.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie między kształtami przestawnymi, na przykład polami tekstowymi lub obrazami.

Ctrl+Alt+5, a następnie wielokrotnie klawisz Tab

Opuszczenie nawigacji po kształtach przestawnych i powrót do normalnej nawigacji.

Esc

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie komórek.

Ctrl+1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek.

Ctrl+Shift+F lub Ctrl+Shift+P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Dodawanie lub edycja komentarza komórki.

Shift+F2

Wstawianie pustych komórek przy użyciu okna dialogowego Wstawianie.

Ctrl+Shift+Plus (+)

Otwieranie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+Minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl+Shift+Dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

Ctrl+Średnik (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonych komórek.

Ctrl+C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Ctrl+V

Otwieranie okna dialogowego Wklejanie specjalnie.

Ctrl+Alt+V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia.

Ctrl+5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

Ctrl+6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwanie obramowania konturowego z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

Ctrl+8

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+D

Stosowanie ogólnego formatu liczbowego.

Ctrl+Shift+Tylda (~)

Stosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+Procent (%)

Stosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Daszek (^)

Stosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosowanie formatu czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+Znak @

Stosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Otwieranie okna dialogowego Wstaw hiperlink.

Ctrl+K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Ctrl+Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Początek strony

Skróty klawiaturowe do zaznaczania i do wykonywania akcji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego arkusza.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl+Shift+Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift+klawisz strzałki

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Shift+F8

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce.

Alt+Enter

Wypełnianie zaznaczonego zakresu komórek bieżącym wpisem.

Ctrl+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej.

Shift+Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Ctrl+Spacja

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

Shift+Spacja

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl+Shift+Spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl+Shift+Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

Ctrl+A lub Ctrl+Shift+Spacja

Zaznaczanie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki lub zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Home

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

Ctrl+Y

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Początek strony

Skróty klawiaturowe dotyczące pracy z danymi, funkcjami i paskiem formuły

Czynność

Klawisze

Zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl+Shift+U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Enter

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Ctrl+End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl+Shift+End

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Obliczanie aktywnego arkusza.

Shift+F9

Obliczanie wszystkich arkuszy we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Ctrl+Alt+F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt+Shift+F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Ctrl+A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+Shift+A

Wywoływanie funkcji Wypełnianie błyskawiczne umożliwiającej automatyczne rozpoznawanie wzorców w sąsiadujących kolumnach i wypełnianie bieżącej kolumny

Ctrl+E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

Shift+F3

Kopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Alt+F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejanie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Enter

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

Alt+F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Alt+F11

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

 • Sam klawisz F1: wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F1: wyświetla lub ukrywa wstążkę.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F1: tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1: wstawia nowy arkusz.

F2

 • Sam klawisz F2: edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F2: pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F2: wyświetla obszar podglądu wydruku na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

 • Sam klawisz F3: wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F3: wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

 • Sam klawisz F4: powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

  Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F4: zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F4: zamyka program Excel.

F5

 • Sam klawisz F5: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F5: przywraca rozmiar okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

 • Sam klawisz F6: przełącza między arkuszem, wstążką, okienkiem zadań i kontrolkami powiększania. W podzielonym arkuszu klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami i obszarem wstążki.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F6: przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań i wstążką.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F6: powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno skoroszytu.

F7

 • Sam klawisz F7: otwiera okno dialogowe Pisownia umożliwiające sprawdzenie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

 • Sam klawisz F8: włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F8: wykonuje polecenie Rozmiar, gdy skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F8: powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

 • Sam klawisz F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F9: oblicza aktywny arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9: oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9: ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F9: minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

 • Sam klawisz F10: włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

 • Kombinacja klawiszy Shift+F10: wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10: wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+F10: maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

 • Sam klawisz F11: tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+F11: wstawia nowy arkusz.

 • Kombinacja klawiszy Alt+F11: otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

 • Sam klawisz F12: wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

 • Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, K przełącza arkusz do widoku układu strony.

 • Sekwencja klawiszy Alt, O, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

 • Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

 • Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

 • Klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

 • Klawisz strzałka w dół lub strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

 • W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

 • Klawisz strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

 • Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

 • Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

 • Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

 • W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

 • Klawisz End włącza lub wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

 • Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

 • Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

 • Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

 • W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

 • Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

 • Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

 • Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

 • Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

 • Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

Home

 • Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

 • Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

 • Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

 • Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

 • Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Spacja

 • W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

 • Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

 • Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

 • Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

 • Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

 • Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2013. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Porada: Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga: Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą klawiatury

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty, zwane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt.

Aby wyświetlić kartę na Wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający karcie — na przykład klawisz V, aby wyświetlić kartę Wstawianie, lub klawisz Ł, aby wyświetlić kartę Formuły. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie (patrz poniższy obraz). Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi.

Excel 2013 Ribbon Tip Keys

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza Ctrl nadal działają w programie Microsoft Excel 2013. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót Ctrl+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu Alt+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz Alt, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz Esc i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem Ctrl

Klawisze

Opis

Ctrl+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

Ctrl+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

Ctrl+Shift+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

Ctrl+Shift+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

Ctrl+Shift+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

Ctrl+Shift+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+:

Wstawia bieżącą godzinę.

Ctrl+Shift+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl+Shift+plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

Ctrl+minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl+;

Wstawia bieżącą datę.

Ctrl+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

Ctrl+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

Ctrl+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

Ctrl+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Ctrl+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

Ctrl+6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

Ctrl+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

Ctrl+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

Ctrl+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

Ctrl+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

Ctrl+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Ctrl+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Ctrl+E

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Ctrl+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy Shift+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja Shift+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

Ctrl+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

Ctrl+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

Ctrl+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

Ctrl+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperłączy lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperłączy.

Ctrl+L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Ctrl+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

Ctrl+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

Ctrl+P

Wyświetla kartę Drukuj w elemencie Microsoft Office Backstage.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

Ctrl+Q

Wyświetla opcje funkcji Szybka analiza dla danych, jeśli komórki zawierające dane zostały zaznaczone.

Ctrl+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

Ctrl+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

Ctrl+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Ctrl+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+U rozwija lub zwija pasek formuły.

Ctrl+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

Ctrl+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Ctrl+X

Wycina zaznaczone komórki.

Ctrl+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Ctrl+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada: Kombinacje Ctrl+J i Ctrl+M to obecnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy Alt+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy Shift+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę).

Kombinacja klawiszy Shift+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy Alt+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy Shift+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy Shift+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy Alt+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy Shift+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Alt+Shift+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie).

Kombinacja klawiszy Shift+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy Alt+Shift+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy Shift+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy Alt+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

Alt

Wyświetla na Wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

Sekwencja klawiszy Alt, O, K przełącza arkusz do widoku układu strony.

Sekwencja klawiszy Alt, O, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

Klawisze strzałek

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz strzałka w dół lub strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt+strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

Backspace

Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

End

Klawisz End włącza lub wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+End powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

Enter

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy Alt+Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy Shift+Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

Home

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Home powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Page Down

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Page Up

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

Spacja

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy Ctrl+spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Shift+spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift+spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy Alt+spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

Tab

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2010. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Uwaga: Jeśli korzystasz z programu Microsoft Excel Starter 2010, pamiętaj, że nie wszystkie funkcje programu Excel są obsługiwane w programie Excel Starter 2010.

Porada: Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga: Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem CTRL

Klawisze funkcyjne

Inne przydatne klawisze skrótów

Uzyskiwanie dostępu do wstążki za pomocą klawiatury

Informacje podane w tej sekcji mogą ułatwić niezaznajomionym z nowym interfejsem użytkownikom poznanie modelu skrótów klawiaturowych stosowanych podczas pracy ze Wstążką. Na Wstążce są dostępne nowe skróty, zwane poradami dotyczącymi klawiszy, które można wyświetlić, naciskając klawisz Alt.

Aby wyświetlić kartę na Wstążce, naciśnij klawisz odpowiadający karcie — na przykład klawisz V, aby wyświetlić kartę Wstawianie, lub klawisz Ł, aby wyświetlić kartę Formuły. Dzięki temu zostaną wyświetlone wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy odpowiadające przyciskom na danej karcie. Następnie naciśnij klawisz odpowiadający wybranemu przyciskowi.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza CTRL nadal działają w programie Excel 2010. Na przykład skrót klawiaturowy CTRL+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót CTRL+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu ALT+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz ALT, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem Ctrl

Porada: Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — klawisze Ctrl. (PDF)

Klawisze

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa ukryte wiersze w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+Minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperlinków lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperlinków.

CTRL+L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla kartę Drukuj w elemencie Microsoft Office Backstage.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada: Kombinacje CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q to aktualnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Porada: Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — klawisze funkcyjne. (PDF)

Klawisze

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy CTRL+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklej nazwę. Dostępne, jeśli w skoroszycie istnieją nazwy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy ALT+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy. (Naciśnięcie klawisza ALT działa identycznie).

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Uwaga: Pobierz lub wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — różne. (PDF)

Klawisze

Opis

ALT

Wyświetla na Wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

Sekwencja klawiszy ALT, O, K przełącza arkusz do widoku układu strony.

Sekwencja klawiszy ALT, O, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Sekwencja klawiszy ALT, O, D przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

KLAWISZE STRZAŁEK

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje przejście do krawędzi bieżącego regionu daty w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Klawisz END powoduje włączenie trybu kończenia. W trybie kończenia możesz nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do następnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co komórka aktywna. Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza END, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz END zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+END powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, klawisze funkcyjne oraz inne popularne klawisze skrótów w programie Excel 2007. Uwzględniono również skróty umożliwiające dostęp do Wstążki.

Porada: Aby korzystać z tych materiałów podczas pracy, możesz wydrukować ten temat. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

Uwaga: Jeśli akcja, której często używasz, nie ma klawisza skrótu, możesz zarejestrować makro, aby go utworzyć.

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem CTRL

Klawisze

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa ukryte wiersze w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+)

Odkrywa ukryte kolumny w obrębie zaznaczenia.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format wykładniczy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+Minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Powoduje przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+C zastosowana po innej kombinacji klawiszy CTRL+C powoduje wyświetlenie Schowka.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperlinków lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperlinków.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla okno dialogowe Drukowanie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+Z używa polecenia Cofnij lub Wykonaj ponownie, aby cofnąć lub przywrócić ostatnią korektę automatyczną, gdy są wyświetlane tagi inteligentne Autokorekty.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisz

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Microsoft Office Excel.

Kombinacja klawiszy Ctrl+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę, składnik interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent.

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla okno Podgląd wydruku.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklej nazwę.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie różnych kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między kontrolkami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a Wstążką.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza porady dotyczące klawiszy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat tagu inteligentnego. Jeśli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełącza na następny tag inteligentny i wyświetla jego menu lub komunikat.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F11 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne przydatne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

KLAWISZE STRZAŁEK

Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI powoduje przejście do krawędzi bieżącego regionu daty w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora na pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Powoduje przejście do komórki w prawym dolnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu w najniższym używanym wierszu i ostatniej używanej kolumnie. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+END powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia Wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Sterowanie okna programu Microsoft Office Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×