Skróty klawiaturowe w programie Excel dla sieci Web

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla sieci Web

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Excel Online w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Excel Online w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym artykule

Szybkie porady dotyczące korzystania z aplikacji Excel Online za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, dlatego skróty klawiaturowe są inne niż w klasycznym programie Excel. Na przykład przechodzenie do regionów w aplikacji odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6).

  Można używać typowych skrótów przeglądarki, takich jak F1 i Ctrl+

 • Dowolne polecenie można szybko znaleźć, naciskając klawisze Alt+Win+Q w celu przejścia do pola Powiedz mi. W polu Powiedz mi można po prostu wpisać wyraz lub nazwę szukanego polecenia (funkcja dostępna tylko w widoku do edycji). Funkcja Powiedz mi wyszukuje pokrewne opcje, a następnie wyświetla listę. Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przejść do określonej komórki w skoroszycie, użyj polecenia Przejdź do: naciśnij klawisze Ctrl+G, wpisz odwołanie do komórki (na przykład B14) i naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, zobacz Typowe zadania w aplikacji Excel Online.

Często używane skróty

Oto najczęściej używane skróty w aplikacji Excel Online.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przenoszenie w dół

Page down lub strzałka w dół

Przenoszenie w górę

Page up lub strzałka w górę

Drukowanie

Ctrl+P

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wycinanie

Ctrl+X

Cofanie

Ctrl+Z

Otwórz skoroszyt

Ctrl+O

Zamykanie skoroszytu

Ctrl+W

Zapisz jako

Alt+F2

Znajdowanie

Ctrl+F

Pogrubianie

Ctrl+B

Otwieranie menu kontekstowego komórki

 • Klawiatura dla systemu Windows: klawisz menu kontekstowego systemu Windows+F10. Klawisz menu kontekstowego systemu Windows znajduje się pomiędzy lewym klawiszem Alt a lewym klawiszem Ctrl

 • Inna klawiatura: Shift+F10

Powiedz mi

Alt+Q

Znajdowanie

Ctrl+F lub Shift+F3

Powtarzanie znajdowania w dół

Shift+F4

Powtarzanie znajdowania w górę

Ctrl+Shift+F4

Wstawianie wykresu

Alt+F1

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Excel Online oferuje teraz klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Excel, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Excel Online są bardzo podobne.

W programie Excel 2016 dla systemu Windows klawisze dostępu zaczynają się od klawisza Alt. W aplikacji Excel Online wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji Alt+Win, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść na kartę Recenzja, trzeba nacisnąć klawisze Alt+Win+R.

Jeśli korzystasz z usługi Excel Online na komputerze Mac, naciśnij klawisze CTRL+OPCJA, aby rozpocząć.

Wstążka aplikacji Excel Online z kartą Narzędzia główne i wskazówkami klawiszowymi na wszystkich kartach
 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisze Alt+Win, lub naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż przejdziesz na kartę Narzędzia główne.

 • Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Tab.

 • Aby ukryć wstążkę i zwiększyć ilość miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl+F1. Powtórz tę czynność, aby ponownie wyświetlić wstążkę.

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola Powiedz mi na wstążce umożliwiającej wpisanie terminu do wyszukania.

Alt+Win, Q

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

Alt+Win, F

Otwieranie karty Narzędzia główne i formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Znajdź.

Alt+Win, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie funkcji, tabeli, wykresu, hiperlinku lub komentarza.

Alt+Win, N

Otwieranie karty Dane i odświeżanie połączeń lub używanie narzędzi danych.

Alt+Win, A

Otwieranie karty Recenzja i korzystanie z funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu lub praca z komentarzami.

Alt+Win, R

Otwieranie karty Widok w celu wybrania widoku, blokowanie wierszy lub kolumn w arkuszu lub pokazywanie linii siatki i nagłówków

Alt+Win, W

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Win. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

Enter, a następnie Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy dla zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Skróty klawiaturowe dla aplikacji Excel Online

Uwaga: Jeśli arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w widoku do czytania aplikacji Excel Online, polecenia edycji nie będą działać. Aby przełączyć się do widoku do edycji, przenieś fokus z arkusza, naciskając klawisze Ctrl+F6, a następnie przejdź klawiszem Tab do listy Edytuj skoroszyt. Naciśnij kolejno spację i klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Edytuj w aplikacji Excel Online.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie wiersza powyżej bieżącego wiersza

Alt+Win+H, I, R

Wstawianie kolumny na lewo od bieżącej kolumny

Alt+Win+H, I, C

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Rozpoczynanie nowego wiersza w tej samej komórce

Alt+Enter

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Wstawianie tabeli

Ctrl+L

Wstaw funkcję

Shift+F3

Zwiększenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+>

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

Ctrl+Shift+<

Stosowanie filtru

Alt+Win+A, T

Ponowne stosowanie filtru

Ctrl+Alt+L

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki poniżej

Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift+Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie następnej komórki w wierszu

Tab

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie poprzedniej komórki w wierszu

Shift+Tab

Anulowanie wpisu w komórce

Esc

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu.

F4

Czyszczenie zaznaczonej komórki

Delete

Czyszczenie zaznaczonej komórki i rozpoczynanie edycji

Backspace

Przechodzenie na początek wiersza w komórce

Home

Przechodzenie na koniec wiersza w komórce

End

Zaznaczanie kolejnych znaków w prawo

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie do początku danych w komórce

Shift+Home

Zaznaczanie do końca danych w komórce

Shift+End

Zaznaczanie kolejnych znaków w lewo

Shift+strzałka w lewo

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo lub Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Wklejenie formatowania

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Zastosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek

Czynność

Skrót klawiaturowy

W górę o jedną komórkę

Strzałka w górę lub Shift+Enter

W dół o jedną komórkę

Strzałka w dół lub Enter

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo

Strzałka w prawo lub Tab

Przechodzenie na początek wiersza

Home

Przechodzenie do komórki A1

Ctrl+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki używanego zakresu

Ctrl+End

Przechodzenie o jeden ekran w dół (28 wierszy)

Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę (28 wierszy)

Page Up

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

Ctrl+strzałka w prawo lub Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie między wstążką i zawartością skoroszytu

Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki

Tab.

Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do wstążki dla tej karty.

Wstawienie nowego arkusza

Shift+F11

Przełączanie do następnego arkusza

Alt+Control+Page Down

Przełączanie do poprzedniego arkusza

Alt+Control+Page Up

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie menu/przechodzenie do szczegółów

Alt+strzałka w dół

Ukrywanie szczegółów

Alt+strzałka w górę

Używanie hiperlinku

Ctrl+Enter

Otwieranie okienka komentarzy podczas edytowania

Shift+F2

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie zakresu komórek

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczanie całej kolumny

Ctrl+SPACJA

Zaznaczanie całego wiersza

Shift+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl+Shift+strzałka w prawo lub Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Czynność

Skrót klawiaturowy

Od góry do dołu (lub do przodu w obrębie zaznaczenia)

Enter

Od dołu do góry (lub do tyłu w obrębie zaznaczenia)

Shift+Enter

Do przodu w obrębie wiersza (lub w dół w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Tab

Do tyłu w obrębie wiersza (lub w górę w obrębie zaznaczenia jednokolumnowego)

Shift+Tab

Czynność

Skrót klawiaturowy

Obliczanie skoroszytu (odświeżanie)

F9

Obliczanie pełne

Ctrl+Shift+Alt+F9

Odświeżanie danych zewnętrznych

Alt+F5

Odświeżanie wszystkich danych zewnętrznych

Ctrl+Alt+F5

Autosumowanie

Alt+znak równości (=)

Excel Online Menu skrótów funkcji ułatwień dostępu (Alt+Shift+A)

Uzyskaj łatwy dostęp do często używanych funkcji za pomocą następujących skrótów:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między regionami punktów orientacyjnych

Ctrl+F6 lub Ctrl+Shift+F6

Przechodzenie w obrębie regionów punktów orientacyjnych

Tab lub Shift+Tab

Przechodzenie do pola Powiedz mi w celu uruchomienia dowolnego polecenia

Alt+Q

Wyświetlanie lub ukrywanie klawiszy skrótów

Alt+Windows

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Przechodzenie do określonej komórki

Ctrl+G

Przechodzenie do innego arkusza w skoroszycie

Ctrl+Alt+Page Up lub Ctrl+Alt+Page Down

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10

Czytanie nagłówka wiersza

Ctrl+Alt+Shift+T

Czytanie wiersza do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Home

Czytanie wiersza od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+End

Czytanie nagłówka kolumny

Ctrl+Alt+Shift+H

Czytanie kolumny do komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Czytanie kolumny od komórki aktywnej

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Opcja przenoszenia okien dialogowych

Ctrl+Alt+Spacja

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×