Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu PowerPoint Online w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie PowerPoint Online w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

Poniższa tabela zawiera skróty, z których prawdopodobnie będziesz często korzystać w aplikacji PowerPoint Online.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego slajdu.

Po umieszczeniu fokusu w okienku miniatur naciśnij klawisze Ctrl+M.

Usuwanie zaznaczonego tekstu, obiektu lub slajdu.

Klawisz Delete

Przenoszenie kształtu.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do następnego slajdu.

Klawisz Page Down

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

Klawisz Page Up

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Wprowadzenie

Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, dlatego nie korzysta z klawiszy dostępu, które są używane w aplikacji komputerowej PowerPoint. Na przykład naciśnięcie klawisza Alt powoduje przeniesienie fokusu na pasek menu przeglądarki. Znane skróty, takie jak Ctrl+P (Drukuj) i F1 (Pomoc), powodują uruchomienie poleceń przeglądarki zamiast poleceń aplikacji PowerPoint Online.

W celu przeniesienia fokusu do różnych obszarów interfejsu aplikacji PowerPoint Online (na przykład ze wstążki do okienka miniatur), naciskaj klawisze Ctrl+F6, aby przejść dalej, lub klawisze Ctrl+Shift+F6, aby przejść wstecz, a także aby przechodzić do treści slajdu i wychodzić z niej. Aby przechodzić między poleceniami w aplikacji PowerPoint Online, używaj klawisza Tab (w celu przejścia do przodu), klawiszy Shift+Tab (w celu przejścia do tyłu) oraz klawisza Enter w celu wybrania polecenia.

Porada: Aby szybko użyć polecenia w widoku do edycji, przenieś fokus na pole Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q, a następnie wpisz odpowiednie polecenie. Aby wybrać polecenie, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie tylko za pomocą klawiatury

W widoku do czytania w górnej części ekranu nad dokumentem znajduje się pozioma lista poleceń. Naciskaj klawisz Tab, aż fokus zostanie przeniesiony na wiersz polecenia, a następnie przechodź między poleceniami, naciskając klawisz Tab. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz Enter.

Aby przełączyć się do widoku do edycji, przejdź do polecenia Edytuj prezentację i naciśnij klawisz Enter, a następnie wybierz pozycję Edytuj w aplikacji PowerPoint Online.

W widoku do edycji wstążka jest paskiem w górnej części okna aplikacji PowerPoint Online. Wstążka jest zorganizowana według kart. Na każdej karcie wyświetlany jest inny zestaw narzędzi i funkcji tworzących grupy, a każda grupa zawiera jedno lub więcej poleceń. Aby używać wstążki, wielokrotnie naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż do przeniesienia fokusu na wstążkę.

Inne skróty klawiaturowe umożliwiające korzystanie ze wstążki obejmują:

 • Aby przechodzić między kartami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby uzyskać dostęp do wstążki obecnie wybranej karty, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przechodzić między poleceniami na wstążce, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

Kontrolki możesz aktywować na różne sposoby (w zależności od typu kontrolki):

 • Jeśli wybrane polecenie jest przyciskiem lub przyciskiem podziału, aby go aktywować, naciśnij spację.

 • Jeśli wybrane polecenie jest listą (taką jak lista czcionek), aby ją otworzyć, naciśnij klawisz strzałki w dół. Następnie przejdź do odpowiedniego elementu klawiszem strzałki w górę lub strzałki w dół. Po wybraniu żądanego elementu naciśnij klawisz Enter.

 • Jeśli wybrane polecenie jest galerią, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do odpowiadającego galerii polecenia Więcej, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć galerię. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić przez elementy, i wybierz element, naciskając klawisz Enter.

Nawigowanie w widoku do czytania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego slajdu.

N

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu.

G, wpisz numer slajdu, naciśnij klawisz Tab i naciśnij klawisz Enter

Nawigowanie w widoku pokazu slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnego slajdu.

N

Przechodzenie do poprzedniego slajdu.

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu.

G, wpisz numer slajdu, naciśnij klawisz Tab i naciśnij klawisz Enter

Kończenie pokazu slajdów.

Esc

Nawigowanie w widoku do edycji

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Aby przejść między obszarami najważniejszych poleceń w aplikacji PowerPoint Online, naciśnij klawisze Ctrl+F6. Poniżej podano kolejność przechodzenia przy użyciu tego skrótu klawiaturowego między panelem slajdów, okienkami zadań i paskami:

 1. Panel slajdów

 2. Okienko komentarzy (jeśli jest otwarte)

 3. Okienko notatek (jeśli jest otwarte)

 4. Pasek stanu

 5. Górny pasek

 6. Wstążka

 7. Okienko miniatur

  Pętla Ctrl+F6

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie z okienka slajdu, okienka komentarzy, okienka notatek, paska stanu, paska tytułu, wstążki i okienka miniatur.

Ctrl+F6

Przechodzenie w odwrotnej kolejności z okienka slajdu, okienka miniatur, wstążki, paska tytułu, paska stanu, okienka notatek i okienka komentarzy.

Shift+Ctrl+F6

Przechodzenie do innej karty wstążki.

Klawisz Tab, Enter

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki.

Enter

Przechodzenie między poleceniami wstążki.

Tab

Przechodzenie między grupami funkcji na wstążce.

Ctrl+klawisz strzałki w lewo lub klawisz strzałki w prawo

Edytowanie slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego slajdu po obecnie zaznaczonej miniaturze.

Ctrl+M

Przechodzenie od lewej do prawej między symbolami zastępczymi na slajdzie.

Tab

Zaznaczanie lub edytowanie bieżącego symbolu zastępczego.

Enter lub F2

Kończenie edycji tekstu w obrębie symbolu zastępczego.

F2

Zaznaczenie kilku obiektów pojedynczych.

CTRL+kliknięcie lub Shift+kliknięcie

Zaznaczenie kilku obiektów.

Kliknięcie+przeciągnięcie, Shift+przeciągnięcie lub Ctrl+przeciągnięcie

Zaznaczanie wszystkich obiektów na stronie.

Ctrl+A

Zaznaczanie całego tekstu w aktywnym polu tekstowym.

Ctrl+A

Kopiowanie slajdu

Ctrl+C

Wklejanie slajdu

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Zmienianie kolejności miniatur, gdy jest wyświetlane okienko miniatur:

 • Przenoszenie slajdu o jedną pozycję w górę

 • Przenoszenie slajdu o jedną pozycję w dół

 • Przenoszenie slajdu na pierwszą pozycję

 • Przenoszenie slajdu na ostatnią pozycję

Ctrl+strzałka w górę

Ctrl+strzałka w dół

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Zmniejszanie rozmiaru czcionki

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki

Ctrl+]

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie w prawo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w prawo.

Przechodzenie w lewo o jeden znak.

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie w prawo o jeden wyraz.

Ctrl+klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie w lewo o jeden wyraz.

Ctrl+klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

Ctrl+klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

Ctrl+klawisz strzałka w dół

Przechodzenie na początek wiersza.

Klawisz Home

Przechodzenie na koniec wiersza.

End

Przechodzenie do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+klawisz Home

Przechodzenie do końca symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+End

Zaznaczanie zawartości: rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie jednego znaku po prawej.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie jednego znaku po lewej.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony.

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony.

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Zaznaczanie wiersza w górę.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie wiersza w dół.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie akapitu w górę.

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Zaznaczanie akapitu w dół.

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczanie do początku akapitu.

Shift+klawisz Home

Zaznaczanie do końca akapitu.

Shift+End

Zaznaczanie do początku symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+klawisz Home

Zaznaczanie do końca symbolu zastępczego lub notatek.

Shift+Ctrl+End

Zaznaczenie wszystkiego w obrębie symbolu zastępczego lub notatek.

Ctrl+A

Edytowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie zmian.

Aplikacja PowerPoint Online automatycznie zapisuje zmiany.

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu.

Ctrl+V

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Cofanie ostatniej zmiany.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie ostatnio wycofanej akcji.

Ctrl+Y

Wyrównywanie do lewej zaznaczonego akapitu.

Ctrl+J

Przenoszenie zaznaczonego kształtu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Nieznaczne przesuwanie kształtu w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo.

Nieznaczne przesuwanie kształtu w lewo.

Klawisz Strzałka w lewo

Nieznaczne przesuwanie kształtu w górę.

Klawisz Strzałka w górę

Nieznaczne przesuwanie kształtu w dół.

Klawisz Strzałka w dół

Rozmieszczanie zaznaczonego kształtu.

Przenoszenie kształtu na spód.

Ctrl+Shift+otwierający nawias kwadratowy ( [ )

Przenoszenie kształtu do tyłu.

Ctrl+otwierający nawias kwadratowy ( [ )

Przenoszenie kształtu na wierzch.

Ctrl+Shift+zamykający nawias kwadratowy ( ] )

Przenoszenie kształtu do przodu.

Ctrl+zamykający nawias kwadratowy ( ] )

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+B

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+I

Stosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+U

Wyrównywanie do lewej zaznaczonego tekstu.

Ctrl+L

Wyrównywanie do prawej zaznaczonego tekstu.

Ctrl+R

Wyśrodkowanie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+E

Praca z komentarzami

Poza skrótem „dodaj nowy komentarz” wymienione poniżej skróty klawiaturowe dotyczące komentarzy działają tylko wtedy, gdy okienko komentarzy jest aktualne i umieszczono na nim fokus.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie nowego komentarza.

Ctrl+Alt+M 

(lub Obraz przedstawiający ikonę przycisku Command komputerów MAC +Shift+M na komputerze Mac)

Przejście do następnego wątku komentarzy (dokument, arkusz, slajd) 

Strzałka w dół 

Przejście do poprzedniego wątku komentarzy (dokument, arkusz, slajd) 

Strzałka w górę

Rozwinięcie wątku komentarzy, gdy fokus znajduje się nad nim 

Strzałka w prawo 

Zwinięcie wątku komentarzy 

Strzałka w lewo 

Przejście do następnej odpowiedzi w wątku komentarzy 

Strzałka w dół 

Przejście do poprzedniej odpowiedzi w wątku lub komentarzu nadrzędnym 

Strzałka w górę

Zamykanie okienka  

Tab 

Okienko odpowiedzi 

Tab 

Edytowanie komentarza nadrzędnego/odpowiedź

Klawisz Tab, gdy fokus znajduje się na komentarzu nadrzędnym/odpowiedzi

Opublikowanie komentarza/odpowiedź lub zapis edycji 

Ctrl+Enter 

Odrzucenie wersji roboczej komentarza/odpowiedź lub edycja 

Esc

Rozwinięcie wątku komentarzy za pomocą przycisku „Wyświetl więcej odpowiedzi” znajdującego się w wątku 

Tab 

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×